خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
ceroادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تعیین فراوانی یافته های آزمایشگاهی در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی - سهامیه قم در سال های 82-79

تعیین فراوانی یافته های آزمایشگاهی در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی سهامیه قم در سال های 8279

دانلود تعیین فراوانی یافته های آزمایشگاهی در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی - سهامیه قم در سال های 82-79

تعیین فراوانی یافته های آزمایشگاهی در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی  سهامیه قم در سال های 8279
دسته بندیپزشکی
فرمت فایلdoc
حجم فایل54 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل55

تعیین فراوانی یافته های آزمایشگاهی در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی - سهامیه قم در سال های 82-79

فهرست مطالب

فصل اول : معرفی پژوهش : ....................

مقدمه ( یا بیان مسئله) .....................

اهداف پژوهش.................................

سؤالات پژوهش.................................

فصل دوم : دانستنی های موجود در پژوهش: ......

بخش اول: چهارچوب پنداشتی (بررسی كتب Text ) .

بخش دوم : مروری بر مطالعات انجام شده........

فصل سوم: متدولوژی تحقیق.....................

نوع پژوهش...................................

جامعة پژوهش.................................

روش نمونه گیری و روش محاسبه آن..............

متغیرها.....................................

روش جمع آوری اطلاعات.........................

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات....................

فصل چهارم: یافته های پژوهش..................

یافته های پژوهش.............................

جداول.......................................

نمودارها....................................

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری..................

فهرست منابع.................................

ضمائم.......................................

فهرست جداول

جدول شماره 1 : فراوانی جنسی در جمعیت مورد مطالعه   

جدول شماره 2 : فراوانی گروه های سنی در جمعیت مورد مطالعه

جدول شماره 3 : فراوانی علت مراجعه در جمعیت مورد مطالعه  

جدول شماره 4: فراوانی لكوسیتوز در جمعیت مورد مطالعه

جدول شماره 5 : فراوانی افزایش BUN در جمعیت مورد مطالعه 

جدول شماره 6: فراوانی افزایش Cr در جمعیت مورد مطالعه

جدول شماره 7: فراوانی هیپوناترمی در جمعیت مورد مطالعه   

جدول شماره 8: فراوانی هیپوكالمی در جمعیت مورد مطالعه

جدول شماره 9: فراوانی كشت خون مثبت در جمعیت مورد مطالعه 

جدول شماره 10: فراوانی افزایش تعداد WBC در CSF در جمعیت مورد مطالعه............................................

جدول شماره 11: فراوانی كاهش نسبت گلوكز CSF به گلوكز خون در جمعیت مورد مطالعه.................................

جدول شماره 12: فراوانی افزایش پروتئین CSF در جمعیت مورد مطالعه  

جدول شماره 13: فراوانی كشت CSF مثبت در جمعیت مورد مطالعه

فهرست نمودارها

نمودار شماره 1 : فراوانی جنسی در جمعیت مورد مطالعه 

نمودار شماره 2 : فراوانی گروه های سنی در جمعیت مورد مطالعه  

نمودار شماره 3 : فراوانی علت مراجعه در جمعیت مورد مطالعه

نمودار شماره 4: فراوانی لكوسیتوز در جمعیت مورد مطالعه   

نمودار شماره 5: فراوانی افزایش BUN در جمعیت مورد مطالعه

نمودار شماره 6: فراوانی افزایش Cr در جمعیت مورد مطالعه  

نمودار شماره 7: فراوانی هیپوناترمی در جمعیت مورد مطالعه 

نمودار شماره 8: فراوانی هیپوكالمی در جمعیت مورد مطالعه  

نمودار شماره 9: فراوانی كشت خون مثبت در جمعیت مورد مطالعه   

نمودار شماره 10: فراوانی افزایش تعداد WBC در CSF در جمعیت مورد مطالعه......................................

نمودار شماره 11: فراوانی كاهش نسبت گلوكز CSF به گلوكز خون در جمعیت مورد مطالعه.................................

نمودار شماره 12: فراوانی افزایش پروتئین CSF در جمعیت مورد مطالعه

نمودار شماره 13: فراوانی كشت CSF مثبت در جمعیت مورد مطالعه 

===========================

چكیده

مقدمه و هدف:

با توجه به اهمیت فوق العاده مننژیت در طب كودكان و با نظر به این كه بسیاری از تست های تشخیصی در دسترس در مملكت ما فاصله زیادی تا رسیدن به استانداردهای جهانی دارند ما بر‌‌آن شدیم كه ابتدا ارزش تشخیصی هر یك از علایم بالینی مننژیت را ارزیابی كنیم و شایعترین تظاهرات مننژیت را در مملكت خود شناسائی كنیم. سپس ارزش تشخیصی تست های آزمایشگاهی را در بیمارانی كه مننژیت آنها به اثبات رسیده است مورد ارزیابی قرار دهیم.

مواد و روش ها:

به این منظور طی یك تحقیق توصیفی پرونده 122 كودك را كه از ابتدا سال 79 تا آخر سال 82 با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان فاطمی- سهامیه قم بستری و درمان شده بودند را بررسی نمودیم.

برای سهولت كار چك لیست تهیه كردیم كه در آن بر متغیرهایی مانند سن، جنس، علامت مراجعه، یافته آزمایشگاهی خون و CSF تایید و تاكید شده بود. یافته‌های آزمایشگاهی مورد نظر شامل: تعداد WBC خون هنگام مراجعه، قند خون، BUN و Cr خون، Na+ و K+ خون، B/C و در مورد CSF هم شامل: تعداد WBC، میزان پروتئین و گلوكز خون و كشت بود. البته به رنگ آمیزی CSF هم دقتی داشتیم اما جزء اهداف نبود.

نتایج:

با گردآوری داده ها و دسته بندی آنها و استفاده از برنامه نرم افزاری SPSS كیفیت هر متغیر را در جمعیت مورد نظر مورد بررسی قرار دادیم و به این نتایج رسیدیم كه:

مننژیت باكتریال در پسران شایعتر از دختران است و در گروه سنی 2 ماهگی تا 7 سالگی شایعتر از سایر سنین است. شایعترین علت مراجعه تب می باشد.

2 نفر (6/1%) هیپوگلیسمی در زمان مراجعه داشتند.

در بررسی لكوسیتوز 46 نفر (7/37%) لكوسیتوز داشتند.

افزایش BUN در 57 نفر (7/46%) و افزایش Cr در 28 نفر (9/22%) تعیین شد.

47 نفر (5/38%) هیپوناترمی و 16 نفر (1/13%) هیپوكالمی داشتند.

در مجموع در 4 مورد (27/3%) B/C مثبت، در 54 مورد (2/44%) B/C منفی و در 64 مورد (4/52%) گزارشی ثبت نشده بود.

در مورد رنگ CSF در 53 مورد (4/43%) شفاف بی رنگ و در 69 مورد (5/56%) كدر بود.

در بررسی تعداد WBC در CSF 112 نفر (8/91%) افزایش لكوسیت وجود داشته كه با غالبیت نوتروفیل ها بود.

در 69 نفر (5/56%)  كمتر از 50% بود.

در بررسی پروتئین مایع CSF 70 نفر (3/57%) افزایش پروتئین مشخص شد.

در مجموع در 6 مورد (9/4%) كشت CSF مثبت شد.

بحث:

در بررسی متغیرها نتایج با كتب Text هم خوانی داشتند البته در مورد BUN و Cr خون و پتاسیم خون در كتب Text نكته ای یافت نشد و كشت خون و CSF هم نیاز به بررسی دارد.

واژه های كلیدی: مننژیت باكتریال، كودكان، تظاهرات بالینی، یافته های آزمایشگاهی، سن، جنس.

فصل اول: معرفی پژوهش

مقدمه:

مننژیت عبارت است از التهاب لپتومننژ ( نرم شامه + عنكبوتیه )

علل ایجاد كننده مننژیت باكتریال:

2ماه اول زندگی: استرپتوكوك گروه B، با سیل های گرم منفی روده ای نظیر E.coli، لیستریا مونوسیتوژن و گاهاً هموفیلوس انفولونزا تیپ b.

2 ماهگی تا 12 سالگی : پنوموكوك. ، مننگوكوك، هموفیلوس انفلونزاتیپ b

( هموفیلوس انفلونزاتیپ b در كودكان زیر 4 سال شایعترین علت ایجاد كننده مننژیت باكتریال بود كه بعد از كاربرد واكسن كاهش قابل توجهی پیدا كرده است ). (1)و(2)

در كودكان با نقص ایمنی یا نقص آناتومیكی: سودوموناس، استاف اورئوس، استاف كواگولاز منفی، سالمونلا، لیستریا مونوسیتوژن.

در شكستگی سینوس ها و قاعده جمجمه: پنوموكوك

در آسیب های نافذ جمجمه و اعمال جراحی مغز و اعصاب: استافیلوكوك.

درشنت های بطنی _ صفاقی : استافیلوكوك اورئوس و باكتری های روده ای. (1)و(2)

از نظر اپیدمیولوژی: مننژیت باكتریال در فصول زمستان و بهار شایعتر بوده، در پسران بیشتر از دختران است و اكثراً بین دو ماهگی تا  دوازده سالگی رخ می دهد.

از نظر راه های انتشار اولین رتبه انتشار هماتوژن است بعد تلقیح مستقیم عفونت به CNS و در نهایت انتقال عفونت از یك كانون عفونی مجاور مانند عفونت های پارامننژیال ( مثل سینوزیت، ماستوئیدیت، آمپیم سابدورال و آبسه اپیدورال ).

یكسری عوامل وجود دارند كه مستعد كننده ایجاد مننژیت باكتریال در فرد می باشند كه شامل: نقایص سیستم ایمنی، انتقال عملكردی طحال، نقایص آناتومیكی در دستگاه عصبی، فیستول در گوش میانی و داخلی، شكستگی جمجمه ای یا سینوس های پارانازال، شنت گذاری مغزی. (1)و(2)

علائم بالینی در رده های سنی مختلف می توانند متفاوت باشد:

- در شیر خواران علائم غیر اختصاصی و شامل گریه شدید، تحریك پذیری، 
بی اشتهایی، استفراغ، لتارژی و فونتانل پر، میالژی و تب است.

- در كوكان و بالغین علائم شایع عبارتند از: سر درد، فتوفوبی، سفتی گردن، استفراغ، تغییر سطح هوشیاری و تب. (1)و(2)

تشخیص بر اساس علایم بالینی، آزمایش خون و بررسی فاكتورهای مختلف و در نهایت LP و بررسی CSF می باشد.

در CSF شمارش و افتراق سلولی، میزان پروتئین، میزان گلوكز بررسی می شود و 
رنگ آمیزی گرم، كشت باكتری و در موارد مشكوك به كریپتوكوكوس انجام كشت قارچ و تست های آگلوتیناسیون و لاتكس جهت بررسی آنتی ژن های پلی ساكاریدی باكتریهای كپسولدار انجام می شود. (1)و(2)

همزمان با LP آزمایشات CBC Diff، قند خون، BUN، Creatinin، الكترولیت های سرم، كشت خون و SG ادرار انجام می شود.

عوارض مننژیت هم بدو گروه ناپایدار و پایدار تقسیم می شوند:

عوارض ناپایدار شامل: افیوژن ساب دورال، سندرم ترشح نامناسب ADH، تب طول كشیده. عوارض پایدار شامل: اختلالات نورولوژیك، عقب ماندگی ذهنی، تشنج، تأخیر در یادگیری، اختلال دید، اختلال رفتاری. (1)و(2)

با نگاهی به عوارض می توان گفت كه در مننژیت ثانیه ها و دقیقه ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و بایستی در كمترین زمان ممكن به تشخیص رسید و هر چه زودتر درمان را شروع نمود. در یك بیمار پس از تشخیص بالینی مننژیت و یا شك زیاد به آن و بررسی اجمالی از نظر منشاء احتمالی عفونت ( گوش، سینوس ها، بیماری ادراری، پوست … ) بایستی در صورت عدم وجود علائم و نشانه های عصبی موضعی و ادم پاپی بلافاصله اقدام به گرفتن مایع مغزی نخاعی نمود. اما اگر اختلال عصبی وجود داشته باشد ابتدا بایستی جهت رد ضایعات فضا گیر مغز CT. Scan به عمل آمده و در صورت منفی بودن آنگاه اقدام به LP  نمود. با توجه به اهمیت فوق العاده مننژیت در طب كودكان و نقش كلیدی كه تست های تشخیصی در شناسایی این بیماری مهلك دارند و با نظر به این كه بسیاری از تست های تشخیصی در دسترس در مملكت ما فاصله زیادی تا رسیدن به استاندارد های جهانی دارند ( مثلاً در مننژیت های اطفال به ندرت كشت CSF نتیجه قابل قبولی بدست می دهد ) ما بر آن شدیم كه ابتدا ارزش تشخیصی هر یك از علایم بالینی مننژیت را ارزیابی كنیم و شایعترین تظاهرات مننژیت را در مملكت خود شناسائی كنیم. پس ارزش تشخیص تست های تشخیصی آزمایشگاهی را در بیمارانی كه مننژیت آنها به اثبات رسیده است مورد ارزیابی قرار دهیم و بطور خلاصه برای یك طبیب ایرانی روشن نماییم كه تا چه حد می تواند به علائم بیمار اعتماد كند و تا چه حد می تواند به نتایج آزمایشگاهی اعتماد كند.

همچنین در قسمت دیگری از این طرح اجرام شایع در گیر كننده CNS ( بصورت مننژیت ) مشخص خواهند شد كه این مسئله كمك شایانی به نحوه انتخاب درمان تجربی در این بیماران خواهد نمود.


اهداف پژوهش:

هدف اصلی:

تعیین فراوانی یافته های آزمایشگاهی در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79.

اهداف فرعی:

1- تعیین توزیع فراوانی سنی در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79.

2- تعیین فراوانی جنسی در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79.

3- تعیین فراوانی علت مراجعه به بیمارستان در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79.

4- تعیین توزیع فراوانی قندخون در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79.

5- تعیین توزیع فراوانی لكوسیت های خون در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79.

6- تعیین توزیع فراوانی BUN و Creatinin خون در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79.

7- تعیین توزیع فراوانی Na+  و K+  خون در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79.

8- تعیین فراوانی Blood Culture مثبت در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79.

9- تعیین توزیع فراوانی WBC ( لكوسیت ها ) در CSF در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79.

10- تعیین توزیع فراوانی glc ( گلوكز ) در CSF در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79.

11- تعیین توزیع فراوانی پروتئین CSF در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79.

12- تعیین فراوانی CSF Culture مثبت در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79.

سئوالات پژوهش:

1- توزیع فراوانی سنی در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79 چگونه است؟

2- فراوانی جنسی در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79 چگونه است؟

3- فراونی علت مراجعه به بیمارستان در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79 چگونه است؟

4- توزیع فراوانی قند خون در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79 چگونه است؟

5- توزیع فراوانی لكوسیت های خون در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79 چگونه است؟

6- توزیع فراوانی BUN و Creatinin خون در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی _ سهامیه قم در سال های 82-79 چگونه است؟

...

دانلود تعیین فراوانی یافته های آزمایشگاهی در كودكان بستری شده با تشخیص مننژیت باكتریال در بیمارستان كودكان فاطمی - سهامیه قم در سال های 82-79


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 13 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
خلاصه نویسی کتاب حقوق جزای اختصاصی3(جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی)

خلاصه نویسی کتاب حقوق جزای اختصاصی3(جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی)

دانلود خلاصه نویسی کتاب حقوق جزای اختصاصی3(جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی)

خلاصه نویسی کتاب حقوق جزای اختصاصی3(جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی)
دسته بندیحقوق
فرمت فایلdocx
حجم فایل146 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل39

خلاصه نویسی کتاب حقوق جزای اختصاصی3(جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی)


دانلود خلاصه نویسی کتاب حقوق جزای اختصاصی3(جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی)


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 13 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
تحقیق مسئولیت كیفری

تحقیق مسئولیت كیفری

دانلود تحقیق  مسئولیت كیفری

تحقیق  مسئولیت كیفری
دسته بندیحقوق
فرمت فایلdocx
حجم فایل169 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل44

تحقیق  مسئولیت كیفری

مقدمه:

 اگر ادعا شود كه یكی از مباحث بسیار مشگل حقوق جزا همان مسئولیت كیفری است، مسلماً در این ادعا سخنی بگزاف گفته نشده است، زیرا در شرایط فعلی حقوق جزا لازمه اعمال مجزات به مجرمین وجود مسئولیت كیفری است. تا زمانی كه فردی از جهت قانونی دارای مسئولیت كیفری نباشد به هیچوجه نمی‏توان مجازاتی را درباره وی تجویز نمود. دانشمندان حقوق جزا ارتكاب جرم و تحمیل مجازات را موكول به تحقق عناصر سه گانه ( عنصر مادی، عنصر قانونی، عنصر اخلاقی یا معنوی) نموده‏اند. لازمه وجود عنصر اخلاقی وجود مسئولیت است و تا زمانی كه مسئولیت وجود نداشته باشد محكومیت متهم به مجازات‏های قانونی نیز امكان‏پذیر نیست. ذكر یكی دو مثال مسئله را روشن‏تر می‏نماید: گرچه قتل عمد به موجب ماده 170 قانون مجازات عمومی مستحق مجازات اعدام است، ولی هرگاه ثابت شود كه مرتكب حین ارتكاب جرم بعلل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده و یا به اختلال قوه تمیز و اراده دچار شده باشد، مجرم محسوب نبوده و قابل مجازات نیست. همچنین هرگاه كسی بعلت اجبار مادی یا معنوی كه عادتاً قابل تحمل نباشد، و یا برای دفاع از خود یا دیگری مرتكب قتل گردد، این جرم نیز با توجه به شرایط پیش‏بینی شده در قانون قابل مجازات نمی‏باشد (مواد 39 و 43 قانون مجازات عمومی). علت هم آنست كه خود مقنن “جنون” یا “اجبار” یا “دفاع مشروع” را از عوامل رافع مسئولیت دانسته است. این موارد را دانشمندان حقوق جزا، موارد “عدم مسئولیت” دانسته‏اند. 
دانشمندان نسبت به مبنای عدم مسئولیت و حتی محتوی و علت عدم مسئولیت كیفری اتفاق نظر ندارند. بعضی از آنان مبنای مسئولیت كیفری را آزادی اراده و اصل مختار بودن انسان و بالنتیجه “مسئولیت اخلاقی” دانسته‏اند. برخی دیگر از جمله طرفداران مكتب تحقیقی كه مخالف اصل آزادی اراده می‏باشند مبنای مسئولیت را وجود انسان در جامعه دانسته و معتقدند كه لازمه وجود انسان در جامعه قبول مسئولیت اجتماعی است. بنابراین از نظر آنان مبنای مسئولیت كیفری همان “مسئولیت اجتماعی” است نه مسئولیت اخلاقی. بعضی دیگر از دانشمندان نیز سعی كرده‏اند كه حد وسطی بین این دو نظریه بوجود آورند. ما سعی می‏كنیم كه در صفحات آینده نظریات آنان را تشریح نماییم. لیكن شاید ضروری باشد كه قبلا تحولات امر مسئولیت كیفری در ازمنه مختلف را توضیح دهم تا ذهن خوانندگان آمادگی بیشتری پیدا نماید. 

دانلود تحقیق  مسئولیت كیفری


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 13 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
تحقیق معرفی ابزارهای نوین بانکداری اسلامی

تحقیق معرفی ابزارهای نوین بانکداری اسلامی

دانلود تحقیق معرفی ابزارهای نوین بانکداری اسلامی

تحقیق معرفی ابزارهای نوین بانکداری اسلامی
دسته بندیپژوهش
فرمت فایلdocx
حجم فایل184 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل131

تحقیق معرفی ابزارهای نوین بانکداری اسلامی 

چکیده:

سرمایه و نحوۀ تأمین آن یکی از مباحث مهم اقتصاد مالی است و یکی از راههای تأمین مالی تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها است و یکی از ابزارهای مهم این کار استفاده از اوراق قرضه می باشد. اوراق قرضه در ایران به دلایل شرعی و قانونی نمی تواند مورد استفاده قرارگیرد، بنابراین باید جایگزین هایی برای آن یافت. تسهیلات اعطایی که در بانکداری اسلامی وجود دارد عبارتند از: مضاربه، سرمایه گذاری مستقیم، فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار، فروش اقساطی وسایل تولید ماشین الات و تاسیسات، فروش اقساطی مسکن، سلف، جعاله، قرض الحسنه، خرید دین، اجاره به شرط تملیک، مزارعه و مساقات و اوراق مشارکت. یکی از این جایگزینهای مورد استفاده اوراق مشارکت است که از نقایص و کاستیهای آن، یکی اینکه اوراق مشارکت در هر زمان قابل باز خرید است و یکی دیگر از ناکارآمدیهای اوراق مشارکت در مورد شرکتهایی است که احتیاج به تأمین مالی در غیر امور توسعه ای دارند. فرضاً اگر شرکتی احتیاج به نقدینگی برای رفع مشکلات جاری خود داشته باشد نمی تواند از اوراق مشارکت استفاده کند و شبه ربوی بودن نیز از ایرادات این اوراق می باشد، یکی از جایگزینهای دیگر که می تواند مورد استفاده قرار گیرد، اوراق صکوک و به ویژه صکوک اجاره می باشد. صکوک بیانگر مالکیت یک دارایی مشخص است در حالی که اوراق قرضه فقط حاکی از تعهد بدهی هستند صکوک، علاوه بر دارا بودن شرایط بانکداری بدون ربا از ویژگی هایی مثل قابلیت نقد شوندگی در بازار ثانویه، قابلیت افزایش اعتبار و تنوع در طراحی و عرضه که از خصوصیات اوراق قرضه می باشد، می تواند بهترین جایگزین برای اوراق مشارکت و اوراق قرضه باشد، صکوک انواع مختلفی دارد که به 14نوع می رسد و صکوک اجاره از مهمترین و پرکاربردترین آنهاست. و به این نتیجه می رسیم که صکوک، ابزاری جدید، آزمون شده و مناسب برای تامین مالی، هم برای شرکت های دولتی و هم برای شرکت های غیردولتی، است. کاربردهای متعدد سیاستی مربوط به ساختار سرمایه گذاری در طرح اسلامی و مشارکت دولت و واسطه های چندجانبه عمومی از قبیل بانک توسعه اسلامی را مطرح کردیم و نسبت های تسهیم سود در قراردادهای تجدیدنظر شده مودار با (قراردادهای منعقده بین دو طرف) را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

کلید واژه ها: ابزارهای مالی،بهره، صکوک، بانکداری اسلامی، ایران.

دانلود تحقیق معرفی ابزارهای نوین بانکداری اسلامی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 13 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پروژه مروری بر مسمومیت آرسنیكی در حیوانات اهلی

مروری بر مسمومیت آرسنیكی در حیوانات اهلی

دانلود پروژه مروری بر مسمومیت آرسنیكی در حیوانات اهلی

پروژه مروری بر مسمومیت آرسنیكی در حیوانات اهلی
دسته بندیپزشکی
فرمت فایلdoc
حجم فایل99 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل96

مروری بر مسمومیت آرسنیكی در حیوانات اهلی

2-1- تاریخچه......................... 4

2-2- خواص عمومی ..................... 7

2-3-خواص حیاتی و اثرات آرسنیك در بدن و اعضاء 11

2-3-1- اثر بر روی پوست ........... 13

2-3-2- اثر بر روی تغذیه........... 13

3-3-3- اثر بر روی كبد............. 14

2-3-4- اثر بر روی دستگاه گردش خون. 14

2-3-5- اثر بر روی اعصاب .......... 14

2-3-6- اثر بر روی استخوانها و نمو بدن 15

2-3-7- اثر بر روی سوخت و ساز بدن.. 16

2-3-8- اثر بر روی دهان و دندان.... 16

2-3-9- اثر بر روی كلیه ........... 17

2-4- سمیت تركیبات مختلف آرسنیكی ..... 18

2-4-1- تركیبات معدنی یا كانی ..... 22

2-4-2- تركیبات آلی ............... 23

2-5- توكسیكوكنتیك آرسنیك............. 38

2-5-1- جذب........................ 38

2-5-2- توزیع و تجمع آرسنیك در بدن. 40

2-5-3- دفع آرسنیك................. 44

2-6- تحمل بدن در مقابل آرسنیك........ 47

2-7- اعمال دفاعی بدن در مقابل آرسنیك. 48

2-8- سبب شناسی ...................... 49

2-8-1 مسمومیت جنائی............... 49

2-8-1- مسمومیت اتفاقی............. 50

2-8-3- مسمومیت دارویی............. 51

2-9- درجات مسمومیت به (درجات صحیح مسمومیت)   55

2-9-1- سمیت حاد تا تحت حاد........ 55

2-9-2- سمیت مزمن و تحت مزمن....... 57

2-9-3- سمیت آرسنیك در گونه‌های مختلف حیوانات  60

2-10- مكانیسم عمل ................... 61

فصل سوم/ جمع بندی و نتیجه‌گیری

3-1- علائم بالینی .................... 64

3-1-1- علائم در مسمومیت‌های فوق حاد. 64

3-1-2- علائم در مسمومیت‌های حاد .... 65

3-1-3- علائم در مسمومیت‌های تحت حاد. 66

3-1-4- علائم در مسمومیت‌های مزمن.... 67

3-2- یافته‌های آزمایشگاهی............. 68

3-3- درمان و پیش آگهی................ 72

فصل چهارم/ منابع

الف- منابع فارسی .................... 85

ب- منابع انگلیسی  86

==========================

مقدمه:

پژوهشهای عملی هر چند ناچیز باشد، قابل توجه است. كه اگر چیزی بر دانستنیها نیافزاید، كم ننموده و اگر برای پیشرفت دانش راه تازه‌ای باز ننماید، مسدود هم نمی‌كند. آنها كه با بضاعت مختصر علمی قدم اول را برمی‌دارند، بالطبع در پی قدم دوم بوده و بدنبال اندوختة بهتری می‌روند.

اگر به بخش تركیبات آرسنیكی این پروژة تحقیقاتی، اجمالی شود. اهمیت این ماده در دانش دامپزشكی محرز می‌گردد.

با علم به اینكه داروهای آرسنیكی قسمت عمده‌ای از داروها را تشكیل داده و صنعت داروسازی هر روز تركیبات گوناگونی را از این دارو به بازار می‌فرستد، مطالعه و بررسی آن خصوصاً از نظر سم شناسی شایان توجه می‌باشد.

از سالها قبل مسألة اعتیاد بوسیلة این دارو مورد دقت علماء فن بوده و عده‌ای برای چالاكی و تقویت از آن استفاده می‌كردند. حتی در روم قدیم، بخصوص زنها برای طراوت و وجاهت ظاهری متوسل به این دارو می‌شدند.

و یا برای انبساط و نشاط سگهای پرقیمت شكاری و یا پاسبان و یا حیواناتی كه می‌خواستند آنها را فربه و چالاك به مشتری عرضه نمایند، بدون اینكه توجه به خطرات و زهرآگینی آن داشته باشند از این دارو استفاده می‌كردند.

در رابطه با زهرآگینی آرسنیك، زنها و ندیمه‌های سابق گردانندة اصلی این كشمكش بوده و حتی اطلاعات سم شناسی آنان بیش از گیاه‌شناسان و متخصصین شناسی زمان خود بوده است.

نمونه‌های تاریخ شاهد این مدعا می‌باشد. از آن جمله كاترین دومدیسی‏، ملكة فرانسه، دختران بورژیا، كاترین ملكة روسیه و امثال آنها كه برای نابود كردن و انتقام كشیدن و انجام مقاصد شیطانی خود متوسل به زهر می‌شدند و جنایات بیشماری مرتكب شده‌اند. اینان دستگاه و تشكیلات وسیعی برای جمع‌آوری و شناسایی زهرهای مهلك در اختیار داشتند.

آرسنیك از زهرهای كشنده‌ای است كه قرنها پیش، بوجود آن پی برده‌اند و در حیوان یا انسان برای  تبهكاری و یا خودكشی استفاده كرده‌اند.

تاردیو[1] 288 موردی زهرآگینی در انسان و یا حیوان یادداشت كرده است كه 195 مورد آن بوسیلة  اسید آرسنیو انجام شده است (3). چون كمترین مقدار این زهر در بدن از راه تجزیة شیمیایی حتی مدتی پس از مرگ هم تشخیص داده می‌شود لذا امروزه تبهكاری كمتری با این زهر اتفاق می‌افتد و بیشتر توجه به خواص درمانی آرسنیك معطوف می‌باشد.

مواد آرسنیك‌دار جزو اولین داروهایی بودند كه در مقابل سیفلیس مؤثر بودند و هنوز هم برای درمان اسهال خونی ناشی از آمیب بكار می‌‌روند. آرسوبال یا مل[2]-  بی ارگانوآرسنیك‌هایی هستند كه مؤثرترین دارو در درمان مرحلة نورولوژیكی تریپانوزومیازیس آفریقایی می‌باشند كه  عامل عفونی آن تریپانازوما گامبینس[3] و تریپانازوما رودزینسی[4] می‌باشند. 


[1] Tardive (288)

[2] Arsobal = Mel-B

[3] Trypanosoma gambiense

[4] T.rhodensiense

...

2-2- خواص عمومی:

آرسنیك ماده‌ای است جامد - سفید تا خاكستری رنگ كه در حرارت 400 درجه سانتیگراد ذوب می‌گردد. خواص ظاهری آن شبیه فلزات می‌باشد ولی از نظر شیمیایی، شبه فلزی است، حقیقی، كه در ردیف ازت، فسفر و آنتیموان بشمار می‌رود. آرسنیك به آسانی اكسید شده و در معرض هوا تغییر رنگ می‌دهد. ابتدا زردرنگ و بعد سیاه می‌شود. در صنعت بصورت پودر وجود دارد. این پورد بنامهای آرسنیك تری اكسید و آرسنیك سفید و اكسید- آرسنیوس و پنتااكسید نامیده می‌شود.

علامت اختصاری این فلز AS، وزن اتمی آن 33 و دارای وزن مخصوص 73/5، می‌باشد. رنگ آرسنیك در مقابل شعله تغییر می‌كند و در حرارت زیاد (از 180، درجة سانتیگراد به بالا) در حالیكه بوی سیر از آن متصاعد می‌شود به اسید آرسنیو، تبدیل می‌گردد. میلر[1] دانشمند انگلیسی متذكر شده است كه در زمانهای بسیار قدیم، برای تشخیص این فلز از خاصیت فوق استفاده می كردند. یعنی یك قطعه از این فلز را روی چاقو گذاشته و بالای آتش نگه می‌داشتند و در مجاورت هوا و حرارت زیاد آرسنیك با شعلة آبی رنگ سوخته و ایجاد بوی سیر می‌نمود (3). سنگ معدنی كه آرسنیك از آن به عمل می‌آید، آرسنیوپیرید نامیده می‌شود. در این سنگ بمیزان 46 درصد آرسنیك، وجود دارد . مهمترین تهیه‌كنندگان آرسنیك جهان بترتیب آمریكا، مكزیك، كانادا، روسیه، فرانسه، اسپانیا می‌باشند. (3).

آرسنیك با تركیبات متتوع و غالباً با فلزات گوناگون از قبیل سدیم، مس و سرب همراه است . این فلز بیشتر در مجاورت معادن طلا یافت شده است.

با توجه به اینكه در حال حاضر تعدادی از تركیبات نسبتاً جدید آلی آرسنیكی مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنابراین مسمومیت آرسنیكی یك مشكل جدی به شمار می‌رود تركیبات آرسنیكی دارای خصوصیات فیزیكی و شیمیایی متنوعی هستند كه می‌توانند بر روی مسمومیت و جذب آنها اثر بگذارد. بطور كلی هر چه میزان حلالیت تركیبات بیشتر باشد، میزان جذب هم بیشتر است و سطوحی كه بصورت فیزیكی با آن آلوده شده‌اند وسیعتر می‌‌باشند. 


[1] Miler

دانلود پروژه مروری بر مسمومیت آرسنیكی در حیوانات اهلی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 13 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
تحقیق معاونت در جرم

تحقیق معاونت در جرم

دانلود تحقیق  معاونت در جرم

تحقیق  معاونت در جرم
دسته بندیحقوق
فرمت فایلdocx
حجم فایل163 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل51

تحقیق  معاونت در جرم

مقدمه:

تعریف لغوی معاونت در جرم بدین نحو است كه ،عون در لغت به معنای كمك كردن آمده است همانطور كه در مجمع البحرین آمده است:العون:الظهیر علی الامر و الجمع اعوان.ونیز علامه ابن منظور در لسان العرب چنین معنا كرده است :"العون الظهیرعلی الامر والواحد والاپنان والمع والمژنپ فیه سوا ،و قدیحكی سی تكسیره اعوان" .

بنابر تعریف لغوی معنای معاونت در جرم همان كمك كردن مجرم در عمل مجرمانه اوست. 
همچنین بخش اول این تحقیق مربوط به  تعریف اصطلاحی معاونت در جرم از قول برخی از فقها می باشدكه در میان فقها برخی از ایشان معاونت در جرم را تعریف نموده اند .

 

دانلود تحقیق  معاونت در جرم


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 13 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
نقش گردشگری در اقتصاد و چالش های توسعه آن در ایران

نقش گردشگری در اقتصاد و چالش های توسعه آن در ایران

دانلود نقش گردشگری در اقتصاد و چالش های توسعه آن در ایران

نقش گردشگری در اقتصاد و چالش های توسعه آن در ایران
دسته بندیگردشگری و توریسم
فرمت فایلdocx
حجم فایل136 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل35

نقش گردشگری در اقتصاد و چالش های توسعه آن در ایران

چكیده :

بررسی سیاست های دولت و دستگاههای مرتبط در خصوص صنعت گردشگری در برنامه ی سوم توسعه اقتصادی ، فرهنگی، با هدف ارائه الگویی که در قالب آن نظام سیایت گذاری کارآمدی که به توسعه ÷ایدار صنعت گردشگری کشور بیانجامد ضرورت اصلی تحقیق حاصل به شمار می رود .

توسعه گردشگری منضمن استفاده از منابع ، هدایت سرمایه گذاری ها ، سمت گیری ÷یشرفت فناوری و تغییر ساختاری و نهادی است که با نیازهای حال و آینده ی بشر سازگار می باشد .

واژه های کلیدی :

گردشگری ، توسعه ی اقتصادی 

دانلود نقش گردشگری در اقتصاد و چالش های توسعه آن در ایران


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 13 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
تحقیق سقط جنین

تحقیق سقط جنین

دانلود تحقیق سقط جنین

تحقیق سقط جنین
دسته بندیپژوهش
فرمت فایلdocx
حجم فایل266 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل77

تحقیق سقط جنین

چکیده:

مسأله سقط جنین همواره نزد دانشمندان حقوق جزا به عنوان یکی از موضوع‌های اساسی حقوق کیفری مطرح بوده است. برخی از فمینیست‌ها این پدیده اجتماعی را به طور مطلق پذیرفته و معتقد به آزادی بی‌قید و شرط آن هستند. در مقابل، بعضی بر اساس آموزه‌های دینی، سقط جنین را تحت هیچ شرایطی مجاز نمی‌دانند. فقهای امامیه قائل به آزادی نسبی سقط جنین شده‌اند و در موارد محدودی سقط جنین را جایز می‌دانند. در نظام حقوقی ایران که قوانین و مقررات آن برگرفته از فقه امامیه است، برخلاف نظام‌های حقوقی جوامع غربی که سقط جنین را نشانه افتخارآمیز شخصیت و آزادی زن می‌دانند، سقط جنین حرام و مطابق قانون مجازات اسلامی دارای مجازات می‌باشد. در این نوشتار پس از تعریف سقط جنین، انواع سقط جنین و عوامل مؤثر در آن مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه، دلایل موافقان و مخالفان فقهای امامیه قبل و نیز بعد از دمیده شدن روح و دلایل فمینیست‌های موافق و مخالف آزادی سقط جنین بیان و بررسی شده و سرانجام قانون سقط جنین در قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و در پایان خلأهای قانونی و راه‌های رفع آن پیشنهاد گردیده است.

واژگان کلیدی:

زن، مادر، سقط جنین، اسلام، عسر و حرج.

دانلود تحقیق سقط جنین


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 13 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پروژه طراحی و محاسبات شبکه های آبیاری و زهکشی

پروژه طراحی و محاسبات شبکه های آبیاری و زهکشی

دانلود پروژه طراحی و محاسبات شبکه های آبیاری و زهکشی

پروژه طراحی و محاسبات شبکه های آبیاری و زهکشی
دسته بندیعمران
فرمت فایلdocx
حجم فایل4584 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل63

پروژه طراحی و محاسبات شبکه های آبیاری و زهکشی

مقدمه :

هیدرولیک به عنوان یکی از شاخه های علم مکانیک سیالات شناخته می شود که در این شاخه ،بر خلاف  شاخه هیدرو دینامیک، از جنبه های تجربی  و آزمایشگاهی  بهره فراوان برده  می شود .ضرورت  استفاده ازنتایج  تجربی وآزمایشگاهی خود معلولی از پیچیدگی  تاثیر عوامل  مختلف طبیعی و غیر طبیعی بر رفتار مکانیکی آب می باشد.

در میان روش های مختلف انتقال آب، استفاده از نیروی ثقل و به حرکت در آوردن آب به صورت جریان با سطح آزاد، به همراه ایجاد کانالها وسازه های هیدرولیکی مربوط نظیر سرریزها، دریچه ها و...از متداولترین  روشها در آبیاری و آبرسانی می باشد،که شناخت مهندسین و متخصصین را از قوانین حاکم براین گونه جریان ها تحت عنوان هیدرولیک کانال های باز ضروری می نماید. در هیدرولیک کانالهای باز ضمن تبیین اصول و قوانین حاکم بر جریانهای آزاد و کاربردهای آنها و نیزبررسی جریان های متغیرتدریجی ومکانی در آبراهه ها، به اصول هیدرولیکی حاکم بر تاسیساتی  نظیر دریچه ها و سرریزها، به عنوان سازه های کنترل کننده جریان، طراحی هیدرولیکی سازه هایی همچون تبدیل ها، پل ها و آبروها و نیزکنترل سیلاب و انتشار امواج در کانالها و رود خانه ها پرداخته می شود.

از این رو، با توجه به اهمیت یادگیری عملی طراحی کانال وسازه های آبی برای دانشجویان مهندسی عمران، پروژه ای شامل طراحی بتنی و خاکی کانال، طراحی حوضچه  آرامش، طراحی  دریچه  و محاسبات جریان متغیر تدریجی، تقدیم میگردد.

از این رو با توجه به اهمیت یادگیری عملی طراحی كانال و سازه­های آبی برای دانشجویان عمران–آب  پروژه ای شامل طراحی بتنی و خاكی كانال و طراحی كالورت و حوضچه ی آرامش و طراحی دریچه و محاسبات جریان متغیر تدریجی تقدیم میگردد.                                                      

دانلود پروژه طراحی و محاسبات شبکه های آبیاری و زهکشی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,