خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
cero
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل154 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل90

دانلود مقایسه باورهای فراشناختی، راهبردهای کنترل فکر و ویژگی های شخصیتی بیماران دیابتی و افراد سالم


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 5 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
مقاله توزیع پوآسون و نرمال

مقاله توزیع پوآسون و نرمال

دانلود مقاله توزیع پوآسون و نرمال

مقاله توزیع پوآسون و نرمال
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
حجم فایل110 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل49

مقاله توزیع پوآسون و نرمال

توزیع پواسن

متغیرهای تصادفی دو جمله ای و فراهندسی ،‌موفقیت ها را در یك نمونه گیری تعیین می كند. ممكن است در پدیده هایی با روندی از موفقیت ها رو به رو شویم و آگاهی از تعداد موفقیت ها مورد نظر باشد. به مثالهای زیر توجه كنید.

در یك بازی بستكبال گلهایی را كه تیم مورد علاقه به ثمر می رساند، روندی از موفقیت ها به دست می دهد.

تعداد دفعه هایی كه قلاب ماهیگیری مورد حمله های ماهیان قرار می گیرد،‌روندی از موفقیت ها است.

تعداد تصادف ها در جاده ای مورد نظر، روندی از موفقیتها است.

ترسم خطوط اضافی در پارچه بوسیله یك ماشین پارچه بافی، روندی از موفقیت ها را به دست می دهد.

تعداد حبابهای موجود در شیشه های تولیدی یك كارخانه ساخت شیشه، روندی از موفقیت ها است.

مطالعه آماری تعداد موفقیت ها در بخشی از روند مورد نظر، اهمیت دارد. تعداد گلهایی كه تیم مورد علاقه ما در نیمه اول به ثمر می رساند،‌تعداد دفعه هایی كه به قلاب ماهیگیری در یك ساعت حمله می شود، تعداد تصادف های در طول تابستان،‌تعداد خطوط اضافی كه در یك متر مربع ترسیم شده است و سرانجام، تعداد حبابهای موجود در 5 متر مربع شیشه تعداد موفقیت ها در بخشی از روند مربوطه است. نمونه گیری در اینجا به معنی گزینش آن بخش مورد نظر و شمارش تعداد موفقیت ها است. در مثال تعداد حبابها، هر قطعه شیشه 5 متر مربعی از تولید كارخانه یك نمونه به شمار می آید. در صورتی كه X را تعداد موفقیت ها تعریف كنیم، مجموعه مقادیر X

X={و2و1و 0    …}

پیشامد (X=i) بیانگر قطعاتی است كه در هر یك از آنها تعداد i  حباب است،‌ P(X=i) درصد این قطعات را تعیین می كند. تعیین P(X=i) با روش نمونه گیری در عمل ناممكن است. از این رو چگونه می توان P(X=i) را تعیین كرد؟ (در قسمت 5 به این پرسش پاسخ خواهیم داد) به هر حال تابع چگالی زیر P(X=I) را ارائه می دهد.

...

توزیع پوآسون

در مواردی كه در توزیع دو جمله ای n بزرگ باشد محاسبة احتمالات كاری پیچیده و مشكل می گردد. از طرفی توزیع دو جمله ای در مواردی صدق می كند كه d=p-q كوچك باشد، و یا به عبارت دیگر q و p نزدیك به  باشند. در مواردی كه شرایط فوق صدق نكنند. (n بزرگ و احتمال ها نزدیك بهم نباشند) از توزیع های دیگری بجای توزیع دو جمله ای استفاده می گردد.

به طور كلی اگر احتمال وقوع پیشامدی (q) كوچك باشد و  باشد آن پیشامد را نادر گویند. و منحنی توزیع دو جمله ای از حالت تقارن خارج بوده و مورب می گردد. چون در عمل با چنین وقایع نادری روبرو هستیم، داشتن یك توزیع تقریبی برای چنین مواردی ضروری است. چنین توزیعی بنام توزیع پواسون معروف است.

در توزیع دو جمله ای اگر تعداد دفعات آزمایش (n) بتدریج كه p كوچك و كوچكتر می گردد، بزرگ و بزرگتر شود، مقدار  (لاندا) ثابت می ماند. به عبارت دیگر توزیع دو جمله ای باینومییال وقتی n به سمت بی نهایت و p به سمت صفر میل كند و np ثابت بماند، به توزیع پویسون تبدیل می گردد. بنابراین احتمال وقوع X  پیشامد در n آزمایش به صورت زیر محاسبه می گردد.

پایه لگاریتم طبیعی = 718828/2 e=

در این فرمول بجای np از حرف یونانی  استفاده شده است. بنابراین توزیع پویسون یك حد از توزیع باینومییال است. در این مورد نیز ثابت می شود كه میانگین و واریانس توزیع پویسون برابر با  است.

مقدار  به مفهوم زیر است:

 

 یا به طور كلی  بوسیله ماشین حساب حاصل می شود.

توزیع پویسون تنها به عنوان تقریب توزیع دو جمله ای بكار نمی رود،‌بلكه به عنوان یك الگو برای بررسی وقایعی كه به طور تصادفی و به طور نادر در زمان و مكان توزیع می شوند نیز مورد استفاده واقع می شود. برای مثال می توان تعداد پنچری طایر در یك هفته، تعداد اصابت گلوله در یك هدف گیری، و تعداد موارد گزارش شده از یك بیماری كمیاب و غیره را نام برد. از توزیع پویسون در بازرسی و كنترل كیفیت كالاها، وقتی تعداد كالاهای معیوب نسبت به تولید كل كم باشد، به منظور محاسبة احتمال ها استفاده می شود.

دانلود مقاله توزیع پوآسون و نرمال


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

ترجمه مقاله شباهت در شبکه‌های دوستی: انتخاب یا نفوذ؟اثر محدود به شرایط و ویژگی‌های غیر قابل مشاهده فردی

ترجمه مقاله شباهت در شبکه‌های دوستی انتخاب یا نفوذ؟اثر محدود به شرایط و ویژگی‌های غیر قابل مشاهده فردی

دانلود ترجمه مقاله شباهت در شبکه‌های دوستی: انتخاب یا نفوذ؟اثر محدود به شرایط و ویژگی‌های غیر قابل مشاهده فردی

ترجمه مقاله شباهت در شبکه‌های دوستی انتخاب یا نفوذ؟اثر محدود به شرایط و ویژگی‌های غیر قابل مشاهده فردی
دسته بندیفناوری اطلاعات
فرمت فایلpdf
حجم فایل405 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل30

ترجمه مقاله شباهت در شبکه‌های دوستی: انتخاب یا نفوذ؟اثر محدود به شرایط و ویژگی‌های غیر قابل مشاهده فردی

چکیده

اکثر تحقیقاتدرموردشباهت درشبکه‌هایدوستیبا تمرکز برویژگی‌هایفردیبه آشکاری قابل مشاهدهاست.(برای مثال: نگرش و رفتار)

در زمینه‌هایی که در آنانتخابچه کسینسبتانامحدود دوستانه خواهد بود.اغلب این مطالعاتنشان می‌دهدکه انتخاباجتماعیبه جاینفوذاجتماعیعلت اصلی، شباهت درمیان دوستاناست.ما استدلالمی‌کنیمکهدر یک محیطکه در آنهمکاریاجتماعیبسیار مهم استوانتخابدوستیبیشترمحدود است، نفوذ ممکن استدلیل اصلیشباهتدر میاندوستان باشد.افزون بر آن، این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیمکهآیاطبقه‌بندیاجتماعی وکنترلهمکاری‌‌‌‌ها موجبتقویتفرآیندنفوذاجتماعی در میاندوستان می‌شود؟

با استفاده از مدلتصادفیمبتنیبربازیگربرای پویا نمودن شبکه، ما مجموعه داده‌هایسه دسته (موج) ازسالهای گوناگون دوره‌های آموزشینیروی دریایی سلطنتی هلند را مورد بررسی قرار دادیم. اولین دوره مربوط بهکالجدانش‌آموزان دورهافسری است کهاولین بار درشکل‌گیریدوستی برای نظم و انضباطنظامی موردتجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

اولین فرضیهما این است کهدانش‌آموزان افسری،نظم و انضباط نظامیخود رابادوستان‌شانتنظیم کرده و از آن پشتیبانی می‌کنند.بر خلاف انتظارمان برای پشتیبانی ازاین ایده است کهافرادنظم و انضباطخودرا نسبت به دوستان‌شانتنظیم می‌کنندکه اینهمان،تخصصنظامی است، این نظم در دوست‌یابی برای افزودن بهدوستان‌شان نیست بلکه برایاعمال کنترل برای یافتن همکار است.ما در این یافته‌ها تلاش نمودیم با جزییات و کاملا استادانه روابط دوستانه را ترسیم نماییم.

 

کلید واژه ها

شبکه‌هایدوستی، انتخاب،نفوذ، واگیر (سرایت)، فرضیه سیر تکاملی، مدلهای تصادفیمبتنیبربازیگر

دانلود ترجمه مقاله شباهت در شبکه‌های دوستی: انتخاب یا نفوذ؟اثر محدود به شرایط و ویژگی‌های غیر قابل مشاهده فردی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

بررسی ارتباط بین دلسوزی به خود با تاب آوری در بیماران مبتلا به سرطان روده

بررسی ارتباط بین دلسوزی به خود با تاب آوری در بیماران مبتلا به سرطان روده به همراه منابع و پیشینه نظری

دانلود بررسی ارتباط بین دلسوزی به خود با تاب آوری در بیماران  مبتلا به سرطان روده

بررسی ارتباط بین دلسوزی به خود با تاب آوری در بیماران  مبتلا به سرطان روده
به همراه منابع و پیشینه نظری 2016
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل78 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل72

دانلود بررسی ارتباط بین دلسوزی به خود با تاب آوری در بیماران  مبتلا به سرطان روده


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 5 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
تحقیق مدیریت گردش و صورت گردش وجوه نقد

تحقیق مدیریت گردش و صورت گردش وجوه نقد

دانلود تحقیق مدیریت گردش و صورت گردش وجوه نقد

تحقیق مدیریت گردش و صورت گردش وجوه نقد
مقاله حسابداری
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
حجم فایل56 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل31

تحقیق مدیریت گردش و صورت گردش وجوه نقد

بخش اول- صورت گردش وجوه نقد

بخش دوم- مدیریت گردش وجوه نقد

صورت حساب گردش وجوه نقد:

گردش وجوه نقد را برای پذیرفته شدن تهیه نكنید.

سرمایه گذاران معمولاً به درآمد خالص شركت به منزله سلامت مالی و دورنمای آینده شركت نگاه می اندازند نمودار زیر درآمد یك شركت را در طی 7 سال مالی نشان می دهد.

شركت بخش سودآوری مناسب و حتی دوره های رشد درآمدی را نشان می دهد. بین سالهای اول و چهارم، درآمد خالص این شركت رشد 32 درصدی از 31 میلیون دلار به 41 میلیون دلار داشته است. آیا این شركت سرمایه پذیر خوبی به نظر می‌رسد؟ آیا انتظار می رود كه سودآوری این شركت ادامه پیدا كند؟ آیا این شركت بهره و سود مناسبی تقسیم كرده است و آیا شما حاضر به ادامه سرمایه گذاری در این شركت هستید؟ سرمایه گذاران با خریداری سهام این شركت به همه این چند سئوال پاسخ بلی می دهند.

18 ماه بعد این شركت، W.T.Grant، دچار بزرگترین ورشكستگی ایالات متحده شد. بررسیهای دقیقتر صورتهای مالی شركت نشان می دهد كه شركت چندین سال گردش وجوه نقد پس از عملیات منفی را تجربه كرده است. حتی اگر حقیقتاً سود گزارش كرده باشد. چگونه ممكن است این اتفاق بیفتد؟ بخشی ازاین امر به این دلیل است كه شركتها فروشهایی كه در صورت سود و زیان گزارش می كند از نوع اعتباری هستند و شركت در مورد وصول این فروشهای اعتباری مشكل داشته كه باعث می‌شود گردش وجوه نقد كمتر از سود ویژه شود. تحلیل گردش وجوه نقد نشانه هشدار به موقع از مشكلات عملیاتی W.T.Grant است.

همانطوری كه در ابتدای داستان آمد آزمایشات روی گردش وجوه نقد شركت W.T.Grant انجام شده كه آیا كمبود با اهمیت نقدینگی و عدم انعطاف پذیری مالی شركت را كه نهایتاً باعث ورشكستگی شركت شد نشان داده است. هدف از این متن امتحان كردن اجزاء اصلی صورت گردش وجوه نقد و نوع اطلاعاتی كه از این صورت تهیه می شود، می باشد.

هدف اولیه صورت گردش وجوه نقد فراهم كردن اطلاعاتی درباره دریافت و پرداختهای نقدی یك واحد گزارشگری در طول دوره مالی است. هدف ثانویه، تهیه اطلاعات تأثیر فعالیتهای عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی روی وجوه نقد است. بنابراین صورت گردش وجوه نقد دریافتها و پرداختهای نقدی و نتایج تغییرات خالص وجوه نقد در اثر فعالیتهای عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی یك واحد تجاری در طول دوره در یك صورت مطابقت از اول تا پایان دوره را نشان می دهد.

فواید صورت گردش وجوه نقد:

اطلاعات یك گردش وجوه نقد بایستی به سرمایه گذاران، بستانكاران و ارزیابی دیگران درمواردی به شرح زیر كمك می كند. ...

...

مدیریت گردش وجوه نقد:

توضیح: فرا بگیرید كه چگونه حیاتی ترین دارایی خود را پیش‌بینی كنید.

این مقاله به منظور طراحی نشده است كه تنها راهنمای شما در مدیریت نقد شركت‌تان باشد. منابع زیادی وجود دارد و پیشنهاد می كنیم از هر كتاب یا نوشته‌ای كه از طرف انجمن ها و سازمانهای حرفه ای منتشر شده و در كتابفروشیها موجود است استفاده كنید. مركز توسعه تجارتهای كوچك یامینگ (Wyoming) كه بوسیله دانشگاه یامینگ اداره می شود این اطمینان را به شما نمی دهد كه در نتیجه اجرا و پیاده سازی مراحل تشریح شده در این مقاله تجارت شما موفقیت آمیز باشد.

مقدمه:

آیا شما از ورود و خروج وجوه نقد آگاه هستید؟ آیا شما می دانید مانده وجوه نقدتان قبل از آنكه حیلی دیر شود؟ پاسخ این سوالات و دیگر سوالات در ذهنتان در این مقاله ارائه می شود. ...

...

دانلود تحقیق مدیریت گردش و صورت گردش وجوه نقد


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 5 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
ترجمه مقاله نقش مکان فیزیکی ما در شبکه‌های اجتماعی آنلاین چیست؟

ترجمه مقاله نقش مکان فیزیکی ما در شبکه‌های اجتماعی آنلاین چیست؟

دانلود ترجمه مقاله نقش مکان فیزیکی ما در شبکه‌های اجتماعی آنلاین چیست؟

ترجمه مقاله نقش مکان فیزیکی ما در شبکه‌های اجتماعی آنلاین چیست؟
دسته بندیکامپیوتر و IT
فرمت فایلdocx
حجم فایل453 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل14

ترجمه مقاله نقش مکان فیزیکی ما در شبکه‌های اجتماعی آنلاین چیست؟

چکیده

یکی از مهم‌ترینخواصرسانه‌های اجتماعی،قابلیت دسترس بودنآن است -ما می‌توانیمهر کاربردرهر گوشه‌ای ازشبکهرسانه‌های اجتماعی را بدوندرنظرگرفتنمکان فیزیکیواقعیاز کاربران دیگر شناسایی کرده و به آنها برسانیم.

به طور مفهومی، اینقابل دسترس بودن،باید قادر باشد کهبه ما کمک نماید،شبکه‌های اجتماعیما تا حدیبهدلیل این که می‌توانیمدوستان را بدون هیچ گونهتعاملفیزیکی(اما بافعل و انفعالاتاینترنتی) در نظر بگیریم.

هیچ محدودیتفیزیکیدر رسانه‌های اجتماعیوجود ندارد. در حالیکهمابا مفهومبالابهتوافقبرسیم، ما کنجکاو این هستیم که چگونهایناموالقابل دسترسیشکلشبکه‌های اجتماعیآنلاین ما را مشخص نماید.

به طور خاص،اگرمکان فیزیکیکهدیگریک مانع است،تعاملفیزیکیرا می‌تواندرهنگامپیدا کردن دوستانآنلاین در نظر گرفت.

شبکه‌های اجتماعی بایدحداقل دارایدو ویژگیزیر باشد:

1-تعداد معینی ازدوستانازمکانهای مختلفدر جهان باشند.

2-تعداد معینی ازدوستانازمحافل اجتماعیفیزیکیما باشند. (به عنوان مثال، آنهاهمکاران مانیستند بلکه دوستانمدرسه هستند و غیره).

در این مقاله، هدف ما تجزیهوتحلیلنقشمکان فیزیکیدر شبکه‌های اجتماعیآنلاین است. برایانجامتجزیه و تحلیل،استفادهازفیس بوک،یکیاز بزرگترینسایتهای رسانه‌هایاجتماعیبه‌روز است کهبه عنوان منبعاطلاعات ما است. مابیش از 2 میلیونپروفایل کاربر داریم کهمطالعهآنها باجزئیات بررسی شده است. با تعجب، ما متوجه شدیم کهمکان فیزیکیهنوزهمنقش مهمی را درشبکه‌های اجتماعیآنلاینایفامی‌کند.

 

کلمات کلیدی

شبکه‌های اجتماعی، قابل دسترس بودن، مکان فیزیکی

دانلود ترجمه مقاله نقش مکان فیزیکی ما در شبکه‌های اجتماعی آنلاین چیست؟


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
گزارش آزمایشگاه Logo PLC

گزارش آزمایشگاه Logo PLC

دانلود گزارش آزمایشگاه  Logo PLC

گزارش آزمایشگاه  Logo PLC
دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل2524 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل15

گزارش آزمایشگاه  Logo PLC

شش آزمایش انجام شده همراه توضییحات

كلید روشنائی راه پله

تایمر هفتگیWeekly timer

Wiping relay ( pulse output )- خروجی - پالسی

تایمر تاخیر در خاموشیoff – delay 

تایمر تاخیر در وصل(on – delay )                               

توضییحات عناصر برنامه نویسی

 

یک نمونه از متن این مجموعه:

 

 

 

 

 

 

دانلود گزارش آزمایشگاه  Logo PLC


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
کارافرینی واحد تولیدی آرد ستاره

کارافرینی واحد تولیدی آرد ستاره

دانلود کارافرینی واحد تولیدی آرد ستاره

کارافرینی واحد تولیدی آرد ستاره
دسته بندیطرح های توجیهی و کارآفرینی
فرمت فایلdoc
حجم فایل22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل40

کارافرینی واحد تولیدی آرد ستاره

مقدمه ای در مورد معرفی واحد تولیدی

واحد تولیدی آرد ستاره به مساحت 2m7800 واقع در تهران خیابان شهید رجائی خیابان ستاره، تولید آرد خود را به ظرفیت 30 هزار تن در سال از سال 1342 شروع كرده است. محصول در دو نوع آرد ستاره درجه 2 (درصد سبوس گیری 19 درصد) و آرد سبوس گرفته (درصد سبوس گیری 13 درصد) منطبق بر استاندارد ملی به شماره 103 و 2393 به روش والسی تولید می شود. این واحد تولیدی به مدیریت عامل سید محمدرضا مرتضوی و داشتن نیروهای متخصص شامل خانم الهام عباسی مسئول كنترل كیفیت با مدرك مهندسی صنایع غذایی، آقای سید احمد حیدری مدیر تولید با مدرك شیمی و خانم ركسانا نادرنیا مدیر فنی با مدرك مهندسی مكانیك و تعداد 35 كارگر از حداكثر توان خود جهت تولید محصول با كیفیت مطلوب بهره می برد ماده اولیه و محصول در كلیه مراحل تولید و فرآوری كنترل شده و آزمایشات لازم برروی آنها در بخش میكروبی و شیمی انجام می شود.

این كارخانه با داشتن پروانه تأسیس و بهره برداری به شمارة 4251، در تیرناه سال 1382 موفق به اخذ پروانه های ساخت محصول به شماره 17942 – آرد ستاره درجه 2 و 17943 – آرد سبوس گرفته از طرف وزارت بهداشت گردید.

خط مشی و اهداف كیفیتی واحد تولیدی:

هدف تولید آرد با كیفیت منطبق با استاندارد ملی به شماره های 103 و 2393 و در آینده تولید آرد نول می باشد. از طرفی با توجه به رذشد روزافزون جمعیت و افزایش تقاضا به موضوع افزایش ظرفیت تولید به موازات بهبود كیفیت و كاستن از ضایعات تولید نیز توجه شده است. به منظور افزایش رضایت مندی كاركنان و در نهایت ارائه كار مفید و تولید بی نقص، سازمان تولیدی سعی در برآوردن نیازهای واقعی آنها دارد. از تمام توان به كار گرفته می شود تا كلیه پرسنل در سطح خود آموزش های مداوم و پیگیر لازم را ببیند.

فهرست مندرجات:

بخش اول: كلیات

مقدمه ای در مورد معرفی واحد تولیدی

خط مشی و اهداف كیفیتی واحد تولیدی

اصطلاحات و تعریفات

بخش دوم: سازمان واحد تولیدی

سازماندهی واحد تولیدی و بخشهای آن و نمودار سازمانی واحد تولیدی

سازماندهی امور كیفیت واحد تولیدی و نمودار سازمانی بخش كیفیت

شرح وظایف، مسئولیتها و اختیارات مسئولان و كاركنان دخیل و مؤثر بر كیفیت بویژه مسئول و كاركنان بخش كیفیت

بخش سوم: مستندات نظام كیفیت

ساختار مستندات نظام كیفیت شامل نظام نامه، روشهای اجرایی، دستورالعمل های كاری، مشخصات فنی و استانداردهای كارخانه ای، تقشه ها، كارتها و فرمهای عملیاتی و غیره

نحوه تهیه، بررسی، تایید، تصویب، تجدیدنظر و توزیع مستندات نظام كیفیت و چگونگی كنترل آنها

حفظ و نگهداری سوابق

بخش چهارم: كنترل فرآیندهای تولیدی و عملیاتی

نمودار فرآیندها

تداركات و انبارش مواد اولیه

فرآوری مواد اولیه و یا ساخت و مونتاژ قطعات

بسته بندی محصول نهایی

انبارش، حمل و تحویل محصول

بخش پنجم: بازرسی و آزمایش مواد، قطعات و محصولات

بازرسی و آزمایش مواد اولیه

بازرشی و آزمایش حین فرآیند

بازرسی و آزمایش محصول نهایی (آزمونهای مستمر كارخانه ای، آزمونهای نمونه ای برای تصدیق بهر ساخت (lot یا Batch)، آزمونهای فرعی برای تصدیق نمونه محصول جدید)

بخش ششم: شناسایی، ردیابی و وضعیت بازرسی و آزمایش مواد، قطعات و محصولات

بخش هفتم: امكانات آزمایشگاهی و كنترل تجهیزات و بازرسی، آزمون و اندازه گیری (بررسی های كاركردی  وكالیبراسیون)

بخش هشتم: كنترل و تعیین تكلیف مواد، قطعات و محصولات نامنطبق و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و رسیدگی به شكایات مشتریان

بخش نهم: آموزش كاركنان

بخش دهم: كاربرد فنون آكاری

پیوست ها, فهرست مدارك و مستندات مرتبط نظام كیفیت و سایر ضمائم ضروری

دانلود کارافرینی واحد تولیدی آرد ستاره


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه هوش معنوی و رابطه آن با بهزیستی روانشناختی بیماران میگرنی

پایان نامه هوش معنوی و رابطه آن با بهزیستی روانشناختی بیماران میگرنی

دانلود پایان نامه هوش معنوی و رابطه آن با بهزیستی روانشناختی بیماران میگرنی

پایان نامه هوش معنوی و رابطه آن با بهزیستی روانشناختی بیماران میگرنی
هوش معنوی و رابطه آن با بهزیستی
روانشناختی بیماران میگرنی
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل224 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل42

پایان نامه هوش معنوی و رابطه آن با بهزیستی روانشناختی بیماران میگرنی


مقدمه:

بدون شك در زندگی خود با افرادی مواجه شده اید كه همواره گناه شكست خود را به گردن دیگران با عوامل مختلف بیرونی می اندازند و به جای اینكه آن شكست را حاصل اعمال خود بدانند تلاش می كنند تا توجه قابل قبولی برای شكست خود فراهم كرده و بدین وسیله از ایجاد تصویری منفی از خود در ذهن دیگران اجتناب كنند. در برخی موارد افراد برای حل مشكلات مربوط به زندگی و ارزش ها خود مورد استفاده قرار می دهند. و سئوالاتی را در مورد اینكه آیا شكست من می تواند باعث تكامل من در زندگی شود در ذهن ایجاد می كند.

هوش معنوی یا SQ را می توان همان توانایی دانست كه به ما قدرتی می دهد كه در جهت رسیدن به رویاهایمان تلاش كنیم.

سردرد یك علائم شایع با فراوانی بالا در بیشتر پژوهش های همه گیر شناسی است. و یكی از ده حالت شایع مراجعه بیماران به پزشكان می باشد. سردرد یكی از مشكلاتی است كه افزون بر درد ناتوان كننده، اثرات نامطلوب آن بر همه ابعاد زندگی فرد از جمله كاركرد اجتماعی و زندگی خانوادگی تاثیر می گذارد. از میان علل سردرد، میگرن شایع ترین نوع سردرد مزمن می باشد. كه به صورت حمله ای بروز می كند. شیوع حملات در خانم ها 17 درصد و آقایان 6 درصد در سال گزارش شده.

براساس معیارهای انجمن بین المللی سردرد میگرن به سه نوع بدون او را، با او را، واریانتهای میگرن تقسیم می شود. سردردها بویژه سردردهای میگرنی نه تنها یك مشكل نورولوژیك و روانشناختی خود فرد مبتلاست، بلكه گاهی منجر به ناتوانی های كلی شده، كیفیت زندگی، سلامت روانی، بهزیستی روانشناختی بیمار و اعضای خانواده را مختل می كند.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

فصل اول: كلیات پژوهش

مقدمه. 2

بیان مسئله. 4

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

اهداف تحقیق.. 7

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 8

فصل دوم: پایه های نظری و سوابق پژوهش

مقدمه. 11

هوش.... 12

معنویت... 12

هوش معنوی.. 13

تعریف معنویت... 13

رشد هوش معنوی.. 14

هوش معنوی و سلامت روانی.. 19

مقایسه هوش معنوی با هوش های دیگر. 20

نظریات مربوط به هوش معنوی.. 21

تعریف بهزیستی روانشناختی.. 23

نظریات مربوط به بهزیستی روانشناختی.. 24

فصل اول: روش پژوهش

مقدمه. 30

روش تحقیق.. 30

جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 31

روش گردآوری اطلاعات... 31

ابزاد گردآوری اطلاعات... 32

روش تجزیه وتحلیل اطلاعات... 34

منابع و مآخذ. 35

دانلود پایان نامه هوش معنوی و رابطه آن با بهزیستی روانشناختی بیماران میگرنی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه تدوین چشم انداز نظریه وعمل

پایان نامه تدوین چشم انداز نظریه وعمل

دانلود پایان نامه تدوین چشم انداز نظریه وعمل

پایان نامه تدوین چشم انداز نظریه وعمل
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل201 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل98

پایان نامه تدوین چشم انداز نظریه وعمل 

مثال مورد مطالعه :

شعار «بدون مرز» فورد – گروه اعزامی به كوهستان اورست

فرصت:

شعار «بدون مرز» فورد در مورد کسانی است که بر موانع زندگی غلبه می کنند و «نه » را به «بلی» تبدیل می نمایند . هیل و نولتون با استفاده از حمایت رسانه ای از تیم بدون مرز در سال 2002، نشان دادند  که هیچ محدودیت و مرزی در زمینه توانایی ایجاد پوشش رسانه ای ایجاد کننده ی مارک تجاری وجود ندارد.(پ1 ص2)

شرکت فورد گروهی متشکل از 5 زن آمریکایی را تشکیل داد که همگی کوهنوردانی مبتدی بودند و همگی به دنبال تحقق رویای زندگی خود یعنی فتح قله اورست بودند. فورد امکانات مالی و منابع مورد نیاز برای تحقق این امر را فراهم کرد و هیل و نولتون به دنبال کسب اطمینان از این مطلب بودند که تمام کشور این گروه را دنبال می کنند كه تلاش می كردند اولین و  تنها تیم متشكل از زنان باشند كه اورست را فتح نموده است.(پ2ص2)

رویکرد استراتژیک:

هیل و نولتون با پی بردن به داستان جذاب و متقاعد کننده این هیئت اعزامی از جمله این که اعضای تیم همگی مادر و مادربزرگ بودند و محدوده سنی آنان بین 35 تا 58 سال بود و همگی با چالش هایی در زمینه سلامت جسمانی خود روبرو شده بودند مانند سرطان، بیمار قلبی و دیابت، شبکه ای گسترده برای پوشش ترتیب دادند شامل علایق کلی، ورزش ها، سبک زندگی و شبكه های درمان مورد استفاده.(پ3ص2)

اهداف هیل و نولتون عبارت بودند از :

پوشش رسانه ای ملی و محلی از کل ماموریت از ابتدا تا پایان.( پ4ص2)

غلبه بر چالش های جغرافیایی اورست برای ورود داستان تیم «بدون مرز» فورد به منازل سر تا سرآمریکا.(پ1ص3)

ایجاد ارتباطی محکم میان فلسفه «بدون مرز» فورد، ماموریت فورد و تلاش های تیم در میان افکار عمومی از طریق پوشش رسانه ای ملی و منطقه ای.(پ2ص3)

اجرا:

برنامه در نمایشگاه اتومبیل نیویورک در حالی که 5 عضو تیم از مرکز جاویتز  سقوط آزاد انجام دادند، آغاز شد.(پ3ص3)

فاکتورهای رشد:

IMC در نتیجه فاکتورهای زیر ظهور یافت و رشد كرد:

1- جا به جایی بودجه بازاریابی به زیر خط _کاهش میزان بودجه اختصاص داده شده به تبلیغات در رسانه های گروهی .(پ5ص18)

2- تفکیک رسانه ها و چند بخشی شدن ناشی از آن.

3- توده زدایی و جزءجزء کردن بازار.

4- تقسیم بندی بیشتر و ظهور بازارهای جداگانه.

5- انقلاب در فنآوری اطلاعات كه همچنان در جهان در حال رخ دادن است.

6- توسعه بیشتر، دسترسی راحت تر و استفاده از پایگاههای داده كه به صورت اثربخش تمام انواع ارتباطات بازاریابی را در بر می گیرند.

7- اهمیت تقویت تعهد مصرف کنندگان از طریق بازاریابی رابطه ای .

8- اهمیت ایجاد و تحکیم مبنای عدالت در تصویر مارک تجاری.

9- مارک تجاری، اولین عامل موفقیت سازمانی محسوب می شود.

10- توسعه و انتشار فناوری دیجیتالی.

11- گسترش چند ملیت گرایی و جهانی سازی با حمایت ابزارهای سیاسی و اقتصادی.( پ1ص19)

از طریق این فاكتورها , IMC یا رویكردهای یكپارچه رشد نموده است و بدون شك به رشد خود ادامه خواهد داد .(پ2ص19 )

در سال 1980 ، مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی مفهومی نوظهور و ناشناخته بود.  بسیاری از کارشناسان و دانشمندان اجزای پیشبرد را به صورت جداگانه و متمایز در نظر می گرفتند ، آنها را به طور جداگانه مدیریت می کردند و بودجه آنها را به طور متفاوت تعیین می کردند و نه به صورت یكپارچه.ولی IMC وجود داشت و تعداد اندكی تلاش می كردند تا این جدایی را از بین ببرند.(پ3ص19)

در سال 1990 ، مجموعه ای از مطالعات به خصوص در آژانس های تبلیغاتی- نشان داد که IMC:

باعث افزایش تاثیر ارتباطات شد.

باعث افزایش اثربخشی ایده های خلاقانه شد.

باعث افزایش هماهنگی و سازگاری ارتباطات شد.

باعث بهبود بازده سرمایه گذاری ارتباطات شد.(پ5ص19)

برخی فاکتورهای منفی وجود داشتند . در سال 2003 ، بسیاری از مفسرین:

کاربرد IMC را برای ارائه راه حل های سریع تر موثر نمی دانستند.

در زمینه سنجش و ارزیابی اثربخش نقاط ضعفی را بیان کردند.

بیان کردند که کفایت در زمینه زمان و هزینه IMC مورد تردید است.

بیان کردند که قسمت اعظم IMC به ترکیب و توام سازی اجزای مخلوط پیشبرد می پردازد( و هنوز در مراحل اولیه توسعه قرار دارد).(پ1ص20)

دانلود پایان نامه تدوین چشم انداز نظریه وعمل


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,