خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
cero
تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
بررسی وضعیت اقلیمی شهرستان قوچان ایستگاه سینوپتیك

بررسی وضعیت اقلیمی شهرستان قوچان ایستگاه سینوپتیك

دانلود بررسی وضعیت اقلیمی شهرستان قوچان ایستگاه سینوپتیك

بررسی وضعیت اقلیمی شهرستان قوچان ایستگاه سینوپتیك
دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلdoc
حجم فایل45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل61

بررسی وضعیت اقلیمی شهرستان قوچان ایستگاه سینوپتیك


قسمتی از متن:

موقعیت جغرافیایی شهرستان قوچان :

قوچان یكی از شهرهای مرتفع شمال شرقی استان خراسان است و این شهر در مسیر شاهراه آسیایی مشهد به تهران قرار دارد . فاصله این شهر تا مشهد در مسیر این جاده 132 كیلومتر و تا مرز ایران و تركمنستان 58 كیلومتر است / بدین ترتیب این شهر از نظر جغرافیایی در مسیر راههای درگز و باجیگران ، نیشابور سبزوار ، شیروان و مشهد قرارگرفته است ، مسیری كه در واقع همان معبر و گذرگاه اصلی كاروانیان قدیم و شاهراه ارتباطی جدید است . شهر قوچان در دشت قوچان و در عرض جغرافیایی 36.35 الی 37.45 و طول جغرافیایی 47.50 الی 59 قرار گرفته است . و اختلاف ظهر آن با تهران 25 دقیقه و قبله آن 51 درجه و 1 دقیقه و 7 ثانیه می‌باشد . ارتفاع قوچان از سطح دریاهای آزاد 1217 متر می‌باشد .

بررسی جایگاه و نقش شهر در استان ، شهرستان و حوزه نفوذ :

محدوده حوزه نفوذ شهر قوچان همان محدوده سیاسی شهرستان قوچان  می باشد و جهت شناخت شهر می‌بایست جایگاه آن حوزه نفوذ مورد بررسی قرار داد و علاوه بر آن ویژگیهای جمعیتی ، فرهنگی ، اقتصادی و ... حوزه نفوذ را نیز باید شناخت .

بدون تردید می‌توان گفت بخش عمده‌ای از فعالیتها و حیات شهرها به وضعیت حوزه نفوذ آنها وابسته می‌باشد و هر چه شهر از حوزه نفوذ وسیعتری بهره‌مند باشد دارای جمعیت‌ ، بازار پویا ، حیات و رونق شهری بهتری خواهند بود چرا كه شهرها خود امكانات مورد نیاز روستاها و حوزه نفوذ خود را تامین می‌كنند و حوزه نفوذ شهری ، منابع مورد نیاز شهرها همچون مواد غذایی اولیه بعضی از صنایع و ... را تامین می‌نمایند و بخصوص این امر در مورد شهرهای میانی و شهرستانها محسوستر می‌باشد .

در منطقه شمال خراسان كه شهر قوچان در آن واقع شده است ، قوچان به دلیل برخورداری از یك سری فاكتورها از حمله موقعیت اداری ، سیاسی ، ارتباطی و نیز نوع خدمات موجود تقریبا شهرهای شیروان ،درگز و بخشی از نواحی اسفراین، نیشابور تحت نفوذ خود داشته است و به عنوان مركز ثقل مسائل مختلف منطقه و مركز آن به شمار می‌رفته است . لیكن با تغییرات بوجود آمده در ساختار اداری و سیاسی كشور و تشكیل شهرستانهای درگز و شیروان و نیز عدم گسترش خدمات در قوچان رفته رفته از اهمیت این شهر كاسته شد بعلاوه رشد و توسعه شهر مشهد به عنوان یك مادر شهر منطقه جذب تمامی امكانات مورد نیاز و از طرفی گسترش امكانات حمل و نقل و راه‌های باعث شد تا عملاً در سالها قوچان نقش مركزیت خود را در منطقه شمال خراسان از دست بدهد بطوریكه در حال حاضر نفوذ چند نواحی اطراف ندارد . لیكن با توجه به برخورداری از موقعیت ارتباطی مناسب این شهر و با انتقال خدمات از استان به دیگر شهرها ، شهر قوچان در سالهای آتی می‌تواند از جایگاه مهمی در به تحت نفوذ رد آوردن مختلفی همچون درگز ، شیروان ، اسفراین و بخشی از روستاهای اطراف سبزوار، نیشابور و چناران برخوردارند كه دسترسی به این امر مهم در گرو تغییرات در ساختار اداری و سیاسی استان خراسان می‌باشد .

شهرستان قوچان دارای وسعتی حدود 5234 كیلومتر مربع می‌باشد و 67/1 درصد از كل وسعت خراسان را در برمی گیرد . این شهرستان از لحاظ تقسیمات اداری و سیاسی دارای 3 بخش به نامهای مركزی و باجگیران و همچنین 9 دهستان به نامهای دوغایی ، سودلانه ، شیرین دره و قوچان عتیق (در بخش مركزی) ، خبوشان ، شاه جهان ، و سنگر (در بخش فاروج) و دهستان دولتخانه (در بخش باجگیران) می‌باشد .

دانلود بررسی وضعیت اقلیمی شهرستان قوچان ایستگاه سینوپتیك


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
بررسی وجود بیماری سلیاك در افراد مراجعه كننده با آفت دهانی راجعه

بررسی وجود بیماری سلیاك در افراد مراجعه كننده با آفت دهانی راجعه

دانلود بررسی وجود بیماری سلیاك در افراد مراجعه كننده با آفت دهانی راجعه

بررسی وجود بیماری سلیاك در افراد مراجعه كننده با آفت دهانی راجعه
آفت دهانی 
وجود بیماری سلیاك
دسته بندیعلوم پزشکی
فرمت فایلdoc
حجم فایل477 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل53

بررسی وجود بیماری سلیاك در افراد مراجعه كننده با آفت دهانی راجعه

مقدمه و بیان مسئله

آﻓﺖ راﺟﻌﻪ دﻫﺎﻧﻲ (RAS ﻳﺎ Recurrent aphthous stomatitis) ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎری اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ راﺟﻌﻪ ﻣﺨﺎط دﻫﺎن و یکی از شایع ترین بیماری های مخاطی می باشد که هر سن و جنسی را درگیر می کند که البته در کودکان و نوجوانان شایع تر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و این بیماری ﺑﻪ ﺻﻮرت زﺧﻢﻫﺎی ﻣﻨﻔﺮد ﻳﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﻲ و دردﻧﺎك در ﺑﻴﻤﺎران ﻓﺎﻗﺪ ﺑﻴﻤﺎری ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ زﺧﻢﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻊﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی دﻫﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در 20-5 درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ(2-1). ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎری RAS اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ آزﻣﺎﻳﺶ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮای آﻓﺖ وﺟﻮدﻧﺪارد(3).

ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺎدی در اﺗﻴﻮﻟﻮژی آﻓﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. وراﺛﺖ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻮﻧﻲ و اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺻﻠﻲ در ﺑﺮوز زﺧﻢﻫﺎی آﻓﺘﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ(4). ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮوﻣﺎی ﻣﻮﺿﻌﻲ، ﺳﻴﮕﺎر، وﻳﺮوسﻫﺎ، اﺳﺘﺮس، دارو و آﻟﺮژی را در اﻳﺠﺎد RAS دﺧﻴﻞداﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ(5-9).  

بیماری سلیاك، یك اختلال شایع خودایمنی است كه در فرد مستعد از نظر ژنتیكی، با دریافت پروتئین گلوتن كه در گندم، چاودار و جو وجود دارد، برانگیخته می شود. برخلاف عقیده قبلی كه این بیماری را یك بیماری گوارشی خالص می شناختند، این اختلال یك بیماری سیستمیك با تظاهرات گوناگون می باشد. تظاهرات سلیاک بصورت آتیپیکال(بدون علایم و نشانه ها)، تحت بالینی(Silent) و (latent) تاخیری تا فرم های شدید با شکایت گوارشی متغییر می باشد. در چند دهه اخیر شناخت ما از انتروپاتی حساس به گلوتن(GSE) بهبود یافته و فرم های Silent و latent با تست های سرولوژیک تشخیص داده می شود که باعث درمان فوری با رژیم فاقد گلوتن می شود که باعث حفظ سلامتی و جلوگیری از مشکلات بالقوه همراه با GSE مثل لنفوم نان هوچکین روده می شود(10).

در دهه های گذشته، بیماری سلیاك یك اختلال نادر و منحصر به دوران كودكی شناخته می شد . در حالی كه در حال حاضر یك بیماری شایع در نظر گرفته می شود كه امكان بروز آن در هر سنی هست .آنزیم ترانس گلوتامیناز بافتی، هم درپاتوژنز بیماری نقش دارد و هم در تشخیص و پیگیری بیماری كاربرد دارد. بیماری سلیاك فعال با تظاهرات روده ای یا غیرروده ای، آتروفی و از بین رفتن پرزهای روده ای، هیپرپلازی كریپت های روده ای و تست سرولوژی مثبت آنتی بادی بر علیه اندومیزیال یا ترانس گلوتامیناز بافتی مشخص می شود که این تست ها حساسیت و اختصاصیت90 تا 95 درصدی دارد و نیز بهترین وسیله بیماریابی در کنار اندازه گیری IgA توتال سرم می باشد. با توجه به شیوع بالای بیماری سلیاک در بیماران دچار کمبود IgA بیماریابی از این نظر مورد نیاز می باشد. تست های سرولوژیک IgA anti EMA و IgA anti tTG در بیماران سلیاک دچار کمبود IgA منفی خواهد بود و همچنین کمبود IgA در بیماران سلیاک(5-2 درصد) بسیار بیشتر از جمعیت عمومی (کمتر از 5/0 درصد) است. این بیماری با بسیاری از بیماری های دیگری در ارتباط می باشد که یکی از این بیماری ها آفت های راجعه دهانی می باشد. این آفت ها در تعدادی از بیماران مبتلا به سلیاك ممكن است تنها تظاهر بیماری باشد(10). اهمیت شناخت بیماری سلیاك در این افراد، این است كه تعداد زیادی از آنان به رژیم غذایی فاقد گلوتن پاسخ داده و آفت ها بهبود می یابد. از آنجایی كه در هر دو وضعیت آفت دهانی و بیماری سلیاك ممكن است تفاوت های نژادی نقش داشته باشد، و همچنین رعایت رژیم فاقد گلوتن در بیماران با آفت دهانی که تظاهری از بیماری سلیاک می باشد می تواند منجر به بهبود این بیماری گردد، این مطالعه در جهت یافتن ارتباط یا همراهی این دو وضعیت طراحی شده است.

دانلود بررسی وجود بیماری سلیاك در افراد مراجعه كننده با آفت دهانی راجعه


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی نقش محیط در خلاقیت كودك

پایان نامه بررسی نقش محیط در خلاقیت كودك

دانلود پایان نامه بررسی نقش  محیط در خلاقیت كودك

پایان نامه بررسی  نقش محیط در خلاقیت كودك
خلاقیت كودك
محیط در خلاقیت كودك
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل1109 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل57

پایان نامه بررسی  نقش محیط در خلاقیت كودك

چكیده :

خلاقیت یك ویژگی ذاتی برای انسان به خصوص برای كودكان می باشد . كه این ویژگی می تواند تحت تاثیر عوامل محیطی قرار گیرد و باعث شود كه به نقطه اوج خو یعنی شكوفایی برسد .از جمله عوامل محیطی ، نقش والدین ، تحصیلات آنها ، می تواند استعداد كودك را تحت تاثیر قرار دهد با فرضیه های مبرم و مشخصی در این طرح می توان مشخص كرد كه شرایط محیطی تا چه اندازه بر استعداد و توانایی های كودك تاثیر می گذارد . محیط ، خلاقیت و استعداد عواملی هستند كه با هم، همبستگی قابل تحملی را دارد. محیط مدرسه و پدر و مادر تاثیر زیادی در این مسئله گذارده است بیشترین تاثیر تربیت والدین، در این زمینه، در دوران شكل گیری شخصیت كودك می باشد رابطه خلاقیت و استعداد، با محیط رابطه ناگسستنی می باشد .خلاقیت كودك با تقویت عوامل محیطی كه شامل ،‌مدرسه ، تحصیلات والدین ، دوستان ، معلم و ... در این پژوهش سنجیده شده و مشخص گردیده كه هر كدام تاثیرات مثبت و منفی را بر خلاقیت می گذارد .

 

 

واژگان كلیدی: خلاقیت ، استعداد یابی ، محیط . 

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه : 2

ضرورت اجرای تحقیق : 7

اهداف تحقیق : 8

فرضیه های تحقیق: 8

تعاریف كلی و عملیاتی تحقیق: 9

تعریف مفهومی خلاقیت : 9

تعریف عملیاتی خلاقیت : 10

قلمرو تحقیق.. 11

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق : 13

خلاقیت در روند شکل گیری.. 13

فصل سوم روش انجام تحقیق

روش تحقیق: 18

جامعه آماری : 18

ابزار جمع آوری اطلاعات و اندازه گیری.. 19

بیان شاخص ها: 19

روائی پرسشنامه : 19

روش جمع آوری اطلاعات... 19

روش تجزیه و تحلیل داده ها 20

فصل چهارم آمار توصیفی و استنباطی

بخش اول آمار توصیفی : 22

جدول 4-1 - فراوانی جنسیت افراد در نمونه ای که مورد مطالعه قرار گرفته است : 22

جدول 4-2 فراوانی تحصیلات  نمونه ای که مورد مطالعه قرار گرفته است : 22

جدول 4-3 فراوانی تحصیلات پدر نمونه ای که مورد مطالعه قرار گرفته است : 24

جدول 4-4 فراوانی شغل پدر  در نمونه ای که مورد مطالعه قرار گرفته است : 25

جدول 4-5 فراوانی تحصیلات مادر نمونه ای که مورد مطالعه قرار گرفته است : 26

جدول 4-6 فراوانی شغل مادر در نمونه ای که مورد مطالعه قرار گرفته است : 27

فرضیه : میزان خلاقیت در بین دختران و پسران متفاوت است . 27

فرضیه دوم : بین میزان تحصیلات والدین و خلاقیت دانش آموزان رابطه وجود دارد . 28

فرضیه سوم : بین میزان تحصیلات والدین و خلاقیت دانش آموزان رابطه وجود دارد . 29

فرضیه چهارم: بین شغل والدین و خلاقیت دانش آموزان رابطه وجود دارد . 30

فرضیه پنجم : بین شغل والدین و خلاقیت دانش آموزان رابطه وجود دارد . 31

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

بحث و نتیجه گیری : 33

محدودیتهای پژوهش : 34

پیشنهادات : 35

پیشنهادهای کاربردی.. 35

منابع و ضمائم : 39

دانلود پایان نامه بررسی نقش  محیط در خلاقیت كودك


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه نحوه و روش تدریس قران پایه ششم از نظر معلمان همان پایه

پایان نامه نحوه و روش تدریس قران پایه ششم از نظر معلمان همان پایه

دانلود پایان نامه نحوه و روش تدریس قران پایه ششم از نظر معلمان همان پایه

پایان نامه نحوه و روش تدریس قران پایه ششم از نظر معلمان همان پایه
روش تدریس قران
پایان نامه نحوه و روش تدریس
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل382 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل100

پایان نامه نحوه و روش تدریس قران پایه ششم از نظر معلمان همان پایه

چكیده تحقیق و نتایج :

 

نتایج این مطالعات بین‌المللی  نشان می‌دهد كه توانایی دانش‌آموزان كشور ما در سطوح بالای یادگیری و به ویژه مهارتهای عملكردی و فرایندی در مقایسه با دانش‌آموزان كشورهای دیگر بسیار كمتر است از انجا كه محتوی برنامه ‌های درسی ما در این درس با دیگر كشور‌ها یكسان است ، این ضعف بیشتر از روشهای نامناسب آموزش و یادگیری ناشی می شود كه عملاً دانش‌اموزان را به سوی یادگیری ‌های حافظه‌ای سوق می‌دهد . لذا اكنون ضرورت استفاده و بكارگیری روشهای فعال تدریس بیش از پیش احساس می‌شود . در این روشها بر راه یادگیری و مهارتها چگونه آموختن بیش از انتقال حقایق و دانش‌ها تأكید می‌شود .

در عین حال ، سعی بر این است كه یاگیرنده از طریق درگیر شدن در فعالیتها و تجربیات متنوع یادگیری به مجموعه‌ای از دانش‌ها ، مهارت و نگرشها دست یابد كه خود در شكل گیری و تولید ‌آنها سهم داشته است. مهمترین ویژگی این روشها كمك به ایجاد و توسعه مهارتهای تفكر و یادگیری در دانش‌آموزان است كه مشكل آموزشی كشور ما است به نظر می‌رسد تا حدود زیادی این مشكلات از طریق تدریس بر روش فعال قابل رفع است. مهارتهای كه از این طریق حاصل می‌شوند ، بعنوان مهارتهای یادگیری مستمر و مادام العمر ، همیشگی ویاپدار به موارد مشابه تعمیم می‌یابند و در یادگیر‌های بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد در این روشها معلم در نقش یك راهنما و تسهیل كننده امر یادگیری ظاهر می‌شود او به دانش‌آموزان خود كمك می‌كند تا به مرور به یادگیری خود راهبر و خود ارزشیابی كننده مبدل شود .

ویژگی دیگر این روش‌ها آن است كه باعث می‌شود دانش‌آموزان در كنار كسب دانش‌ها و مهارتهای یادگیری به مرور نسبت به علم و علم آموزی نگرشهای مثبتی پیدا كنند . نگرشهایی چون كنجكاوی بودن، داشتن تفكر، منطقی و باز بودن بینش و تفكر آنان برای پذیرش عقاید مدلل و یافته‌اهی علمی، رشد می‌یابد كه عملاً به دانش‌آموزان فرصت می‌دهد تا هر چه بیشتر در مسیر علم آموزی و دریافت بینش علمی‌ گام بردارند .به هر حال اگر روشهای فعال تدریس با همه شرایط صحیح آن انجام شود منجر به پیشرفت تحصیلی، معنا دار شدن یادگیری و نفوذ مطالب كشف شده در عمیق ترین سوح یادگیری می‌شود و نهایتاُ باعث رشد توانایی‌های بالقوه دانش‌آموزان می‌شود.


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه

فصل اول. 1

کلیات تحقیق  

مقدمه. 2

بیان مسئله. 4

اهمیت و ضرورت پژوهش... 5

اهداف پژوهش... 7

سوالات پژوهش... 7

8............................ فرضیه های پژوهش

کلیات تحقیق.. 9

فصل دوم. 13

مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 13

تقسیم بندی روش تدریس... 14

شیوه مشارکتی.. 20

شرایط لازم برای روش مشارکت گروهی.. 23

مشاهده گران بحث گروهی. 24

انواع گفتگو و مشارکت ها 26

انواع روش های یادگیری مشارکتی.. 26

ویژگی های کلاس مشارکتی.. 28

چالش کلاس های مشارکتی.. 28

مزایای روش مباحثه ای.. 30

راهبردهای افزایش مشارکت... 30

فعالیت های پیشنهادی.. 33

پیشنهادهای عملی جهت بکار بستن یافته ها 34

روش های نوین تدریس درس عربی.. 36

روشهای ایجاد علاقه به زبان عربی.. 38

پیشینه نظری پژوهش... 39

نظریه های تدریس (شناخت نظریه ها ی انواع در تدریس) 42

پیشینه عملی.. 49

فصل سوم. 53

جمع آوری داده ها 53

جامعه آماری.. 54

نمونه آماری.. 54

روش نمونه گیری.. 54

ابزار اندازه گیری.. 54

پرسشنامه. 55

فصل چهارم. 56

تجزیه و تحلیل داده ها 56

فصل پنجم. 85

بحث و نتیجه گیری.. 85

نتیجه گیری.. 86

خلاصه ای از تحقیق و نتیجه گیری.. 87

منابع و ماخذ. 90

ضمائم. 91

پرسشنامه. 92

دانلود پایان نامه نحوه و روش تدریس قران پایه ششم از نظر معلمان همان پایه


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

پایان نامه نارسایی هیجانی و از خود بیگانگی در نوجوانان وابسته به اینترنت

پایان نامه نارسایی هیجانی و از خود بیگانگی در نوجوانان وابسته به اینترنت

دانلود پایان نامه نارسایی هیجانی و از خود بیگانگی در نوجوانان وابسته به اینترنت

پایان نامه نارسایی هیجانی و از خود بیگانگی در نوجوانان وابسته به اینترنت
از خود بیگانگی در نوجوانان وابسته به اینترنت
 نارسایی هیجانی و از خود بیگانگی
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل485 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل148

پایان نامه نارسایی هیجانی و از خود بیگانگی در نوجوانان وابسته به اینترنت

چكیده :

اختلال اعتیاد به اینترنت به عنوان یك اختلال تازه شناخته شده فضای جدیدی را برای انجام تحقیقات ایجاد كرده است . مطالعات نشان می‌دهد ویژگی‌های روانی افراد با نوع استفاده از اینترنت رابطه دارد به همین منظور هدف از این پژوهش بررسی تأثیر نارسایی هیجانی و از خود بیگانگی دروابستگی به استفاده از اینترنت  و همچنین بررسی نقش این متغیرها در پیش بینی استفاده افراطی و اعتیادآمیز از اینترنت در دانش آموزان مقطع متوسطه بود . نمونه این پژوهش 362 نفر دانش آمور مقطع متوسطه بودند كه به روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند . متغیرهای مذكور به ترتیب توسط ابزارهای مورد بررسی قرار گرفتند : مقیاس آلكسی تایمی تورنتو ، مقیاس از خود بیگانگی (Alination Scale ) ، مقیاس اعتیاد به اینترنت یانگ ،‌همچنین به منظور افزایش اعتبار نتایج حاصل از پژوهش علاوه بر مقیاس‌های اصلی مطرح شده ،‌مقیاس تنظیم هیجان شناختی نسخه كوتاه ،‌برای تجزیه و تحلیل داده‌ها  از آزمون معناداری همبستگی ،‌تحلیل واریانس چند متغیره، رگرسیون چند متغیره استفاده شد یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد نارسایی هیجانی و از خود بیگانگی با وابستگی به اینترنت مؤثر هستند یعنی قابلیت پیش بینی آن را دارند . به عبارت دیگر متغیرهای نارسایی هیجانی و از خود بیگانگی بر وابستگی به اینترنت مؤثر هستند یعنی قابلیت پیش بینی آن را دارند . به عبارت دیگر متغیرهای نارسایی هیجانی و از خود بیگانگی باوابستگی به اینترنت همبستگی چندگانه معناداری دارد . فرضیه اول تحقیق كه بیانگر تفاوت نارسایی هیجانی درمیان دانش آموزان وابسته به اینترنت و غیروابسته به اینترنت و غیروابسته به اینترنت است تأیید شد یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد نارسایی هیجانی در میان دانش آموزان وابسته به اینترنت و غیروابسته به اینترنت با هم تفاوت معناداری دارد . فرضیه دوم تحقیق كه بیانگر تفاوت از خود بیگانگی در میان دانش آموزان وابسته به اینترنت و غیروابسته به اینترنت است تأئید شده بطوریكه یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد از خود بیگانگی در میان دانش آموزان وابسته به اینترنت و غیروابسته به اینترنت با هم تفاوت معناداری دارد . فرضیه سوم تحقیق كه مبین وجود رابطه میان وابستگی به اینترنت و نارسایی هیجانی است تایید شد. این ارتباط مستقیم(مثبت) و معنادار است ، بدین معنی كه با افزایش وابستگی به اینترنت ، نارسایی هیجانی نیز افزایش می‌یابد . فرضیه چهارم تحقیق كه بیانگر وجود رابطه میان وابستگی به اینترنت و از خود بیگانگی در دانش آموزان است تأئید شد . یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد . این ارتباط مستقیم(مثبت) و معنادار است بدین معنی كه با افزایش وابستگی به اینترنت ، از خود بیگانگی نیز با نسبت زیادی افزایش می‌یابد . فرضیه پنجم تحقیق كه مبین تأثیر نارسایی هیجانی و از خود بیگانگی بر وابستگی به اینترنت است تأئید شود بطوریكه نارسایی هیجانی و از خود بیگانگی به ترتیب بیشترین ارتباط را با وابستگی به اینترنت دارند .

كلید واژه : نارسایی هیجانی ،‌از خود بیگانگی ، وابستگی به اینترنت

فهرست مطالب

عنوان ................................................................................................................................................................................... ب

چكیده ................................................................................................................................................................................. هـ

فصل اول : مقدمه پژوهش .............................................................................................................................................. 1

مقدمه ................................................................................................................................................................................... 2

بیان مسأله .......................................................................................................................................................................... 3

اهمیت و ضرورت پژوهش .............................................................................................................................................. 5

اهداف موضوع پژوهش .................................................................................................................................................... 7

فرضیه‌های پژوهش .......................................................................................................................................................... 8

تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای اصلی .................................................................................................................. 8

فصل دوم : پیشینه پژوهش ......................................................................................................................................... 11

مقدمه ................................................................................................................................................................................. 12

درنگی بر تاریخچه اینترنت............................................................................................................................................. 13

تعاریف ................................................................................................................................................................................ 14

انزوای اجتماعی و از خود بیگانگی.............................................................................................................................. 14

آلكسی تایمیا ( نارسایی هیجانی ) ............................................................................................................................. 19

تنظیم هیجان ................................................................................................................................................................... 22

اجزای اصلی تركیب تنظیم هیجان ........................................................................................................................... 23

ساختارها و فرآیندهای مرتبط با تنظیم هیجان ..................................................................................................... 24

ساختار عصب روان شناسی تنظیم هیجان .............................................................................................................. 26

تنظیم هیجان شناختی ................................................................................................................................................. 28

راهبردهای تنظیم هیجان شناختی............................................................................................................................. 28

تاریخچه مطالعه تنظیم هیجان..................................................................................................................................... 30

نظریه روان تحلیل گری.................................................................................................................................................. 30

سنت استرس – مقابله .................................................................................................................................................. 31

خود تنظیمی .................................................................................................................................................................... 32

عوامل تنظیم گر هیجان ............................................................................................................................................... 32

تفاوتهای جنسیتی تنظیم هیجان................................................................................................................................ 34

خانواده و تنظیم هیجان ................................................................................................................................................ 34

اینترنت................................................................................................................................................................................. 36

كاوش مفهومی اینترنت................................................................................................................................................... 36

اینترنت به عنوان رسانه ................................................................................................................................................. 38

فرهنگ اینترنت ............................................................................................................................................................... 38

سنخ شناسی اثرات اینترنت بر روابط اجتماعی ..................................................................................................... 41

نظریه های تأثیر اینترنت بر جامعه ............................................................................................................................ 42

نظریه مك لوهان............................................................................................................................................................... 43

اینترنت و خانواده ............................................................................................................................................................ 43

اثرات اجتماعی اینترنت از چشم انداز روانشناسی اجتماعی .............................................................................. 46

وابستگی روانی به اینترنت............................................................................................................................................. 53

تعریف اختلال اعتیاد به اینترنت ................................................................................................................................ 53

تأثیر كامپیوتر و اینترنت بر كودكان و نوجوانان....................................................................................................... 57

استفاده بیمارگونه از اینترنت......................................................................................................................................... 59

وابستگی روانی به اینترنت و جنسیت ....................................................................................................................... 60

گروه‌های آسیب پذیر....................................................................................................................................................... 60

طبقه بندی اعتیاد به اینترنت........................................................................................................................................ 61

ویژگی‌های روانی اعتیاد به اینترنت............................................................................................................................. 62

علایم آسیب شناختی استفاده از اینترنت................................................................................................................. 63

آسیب های روان شناختی اینترنت.............................................................................................................................. 64

انواع آسیب های فردی و روان شناختی.................................................................................................................... 65

اثر اینترنت بر مهارتهای اجتماعی................................................................................................................................ 67

نظریه‌های مختلف از آسیب شناختی اینترنتی........................................................................................................ 68

نظریه پویایی روانی و شخصیت ................................................................................................................................... 69

نظریه كنترل اجتماعی .................................................................................................................................................. 69

تبیین رفتاری ................................................................................................................................................................... 70

تبیین بیو پزشكی ........................................................................................................................................................... 70

نظریه شناختی.................................................................................................................................................................. 71

نظریه شناختی – رفتاری ............................................................................................................................................. 71

پژوهش‌هایی در زمینه اختلال وابستگی به اینترنت ............................................................................................. 73

تحقیقات و مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش ....................................................................................................... 76

پژوهش‌هایی كه سازه‌های آن نوجوان و اینترنت می‌باشد ................................................................................... 76

پژوهش های انجام شده در داخل كشور در زمینه استفاده اینترنت.................................................................. 78

پیشینه تحقیقات ............................................................................................................................................................. 79

تحقیقات انجام شده در داخل كشور .......................................................................................................................... 79

تحقیقات انجام شده در خارج كشور .......................................................................................................................... 81

جمع بندی ........................................................................................................................................................................ 94

فصل سوم : روش اجرای تحقیق ................................................................................................................................ 95

مقدمه................................................................................................................................................................................... 96

روش پژوهش .................................................................................................................................................................... 96

جامعه آماری ..................................................................................................................................................................... 96

حجم نمونه و شیوه نمونه گیری ................................................................................................................................. 96

ابزار پژوهش ...................................................................................................................................................................... 97

روش اجرا............................................................................................................................................................................ 99

شیوه گردآوری داده‌ها .................................................................................................................................................. 100

روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات............................................................................................................................. 100

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل ..................................................................................................................................... 101

یافته‌های توصیفی .......................................................................................................................................................... 104

یافته‌های استنباطی........................................................................................................................................................ 113

فصل پنجم : نتیجه گیری و بیان پیشنهادها و محدودیت‌ها .............................................................................. 118

مقدمه ................................................................................................................................................................................ 119

بحث در نتایج .................................................................................................................................................................. 119

جمع بندی و نتیجه گیری .......................................................................................................................................... 123

كاربرد پژوهش ................................................................................................................................................................ 125

پیشنهادات پژوهش ....................................................................................................................................................... 126

محدودیت های پژوهش ............................................................................................................................................... 127

منابع.................................................................................................................................................................................... 129

ضمایم................................................................................................................................................................................. 143

پیوست 1 – پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ..................................................................................................... 144

پیوست 2 – پرسشنامه از خود بیگانگی ................................................................................................................. 145

پیوست 3- پرسشنامه تنظیم هیجان ....................................................................................................................... 146

پیوست 4 – پرسشنامه نارسایی هیجانی   147

دانلود پایان نامه نارسایی هیجانی و از خود بیگانگی در نوجوانان وابسته به اینترنت


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه ماهیت ارتباطات بازاریابی

پایان نامه ماهیت ارتباطات بازاریابی

دانلود پایان نامه ماهیت ارتباطات بازاریابی

پایان نامه ماهیت ارتباطات بازاریابی
دسته بندیکسب و کار
فرمت فایلdoc
حجم فایل277 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل593

پایان نامه ماهیت ارتباطات بازاریابی 

ارتباطات بازاریابی جنبه ای حیاتی از کل رسالت بازاریابی شرکت ها  است و اهمیت اجزاء ارتباطات بازاریابی در آمیخته ، بازاریابی در دهه های اخیر افزایش چشمگیری داشته است در حقیقت، ادعا شده است که بازاریابی و ارتباطات عملاً جدایی ناپذیر هستند . تمام سازمان ها – (فعالیتهای تجاری یک کسب و کار با کسب و کار دیگر)[1]، شرکت های دخیل در بازاریابی( فعالیت های تجاری یک کسب وکار با فعالیتهای ارتباطات کسب و کار دیگر )[2] یا سازمان های ارائه دهنده ی خدمات غیرسودآور (موزه ها، ارکستر سمفونی ها، سازمان های خیریه وغیره) اشکال مختلف ارتباطات بازاریابی را برای ارتقاء پیشنهادات خود ودستیابی به اهداف مالی وغیر مالی به کار می برند. (پاراگراف 2 صفحه ی 4)

شکل های عمده ی ارتباطات بازاریابی عبارتند از تبلیغات در رسانه های گروهی(تلویزیون ، مجلات وغیره) و تبلیغات آنلاین (وب سایت ها، پیام های ایمیل ؟؟opt-in، پیام های تلفنی و غیره ) و پیشبرد فروش( بعنوان مثال:  کوپن، تخفیف وجایزه)، ارتباطات محل خرید، لیست مستقیم، روابط عمومی مبتنی بر اصول بازاریابی و انتشار و پخش تبلیغات، گسترش رویدادها و آرمان ها، برنامه و سخن رانی های فروشندگان، و شکل های جانبی مختلفی از ابزارهای ارتباط.(جدول 101 لیستی از اجزای مختلف ارتباطات بازاریابی). این ابزارهای ارتباط ورسانه ها همگی تشکیل دهنده ی بخشی از آمیخته بازاریابی هستند که در گذشته با نام پیشبرد شناخته می شد.(از دوره مقدماتی بازاریابی به یاد دارید که آمیخته بازاریابی شامل چهار مجموعه از موضوعات مرتبط با هم است: کالا یامحصول، قیمت، مکان و پیشبرد). هر چند اصطلاح «4p» منجر به استفاده گسترده از اصطلاح «پیشبرد» برای توصیف ارتباطات بامشتریان کنونی و احتمالی شده است، اصطلاح ارتباطات بازاریابی از جانب اکثریت کارشناسان بازاریابی و بسیاری ازمدرسان ارجحیت دارد. دراین متن ما از اصطلاح ارتباطات بازاریابیوو برای اشاره به مجموعه تبلیغات ، پیشبرد فروش، روابط عمومی، بازاریابی رویدادها و سایر ابزارهای ارتباطات استفاده می نماییم. در مقابل، از اصطلاح پیشبرد به عنوان کلمه ی اختصاری برای پیشبرد فروش استفاده می کنیم. این متن تمام این عناوین را به جز فروش خصوصی پوشش می دهد که بهتر است به صورت مبحثی جداگانه تدریس شود.(پاراگراف 3 ص 4)

ارتباطات بازاریابی در سطح برند

بازاریابی در اشکال مختلف خود (به صورت آگهی کننده، متخصصان پیشبرد فروش، فروشندگان، متخصصان روابط عمومی و غیره) پیام هایی را در مورد انواع مختلف عناوین بازاریابی ایجاد وعرضه می کنند: کالاها، خدمات، فروشگاهها، وقایع وحتی افراد . هر چند این اصطلاحات اشکال مختلف موضوعات بازاریابی را در بر می گیرند، ولی یک اصطلاح به عنوان اختصاری برای توصیف تمام اشکال موضوعات بازاریابی کفایت می کند.

آن اصطلاح برند است . بوئیک رانییر[3]  یک برند است. همچنین رد بول[4]، گینس[5]، مک دونالد، لوی، موتورولا، سونی، اینتل، مایکروسافت، مسترکارد، آمازون، کوداک، آی بی ام، دل، هوندا، مرسدس، بنز و غیره نیز برند هستند. نکته ای که باید به آن تاکید و توجه خاصی داشت آن است که اکثر ارتباطات بازاریابی در سطح برند رخ می دهد.


[1] B2B

[2] B2C

[3] Buick Rainier

[4] Red Bull

[5] Guinness, Evian

بازده ارتباطات یکپارچه بازاریابی: ارزش هم افزایی

به طور خلاصه جنبه های کلیدی ارتباطات یکپارچه بازاریابی را که در تعریف بالا آمده اند بررسی می کنیم. با این حال، در ابتدا بهتر است به بررسی ابعاد ارتباطات یکپارچه بازاریابی بپردازیم .  بازده آن است که از طریق یکپارچه سازی دقیق ابزارها و رسانه های متعدد ارتباطی ، مدیران برند به هم افزایی می رسند- یعنی ترکیب چندین روش با یکدیگر منجر به نتایج ارتباطی مثبت بیشتری نسبت به زمانی می شوند که ابزارها به تنهایی مورد استفاده قرار گیرند. این ارزش هم افزایی در برند [1] شلوارهای لوی استراوس داکرز، نشان داده شد. با استفاده از تکنیک های تحلیلی پیچیده ، محققین تعیین کردند که استفاده از تلویزیون و تبلیغات در رسانه های نوشتاری تاثیری هم افزا روی فروش شلوارها داشت که به طور معناداری بیش از تاثیر هریک از رسانه های تبلیغاتی به تنهایی بود. مطالعه ای دیگر نشان داد که تلویزیون و تبلیغات آنلاین در کنار یکدیگر تاثیرات هم افزایی مثبتی داشتند که بیش از تاثیرات هریک از دو رسانه به تنهایی بودند. تلویزیون و تبلیغات آنلاین همراه با یکدیگر باعث ایجاد توجه بیشتر و تفکرات مثبت بیشتر و افزایش باورپذیری پیام نسبت به استفاده تنها از هریک از دو رسانه شدند. (پ 5 ص 7)


[1] Lévi-Strauss Dockers

دانلود پایان نامه ماهیت ارتباطات بازاریابی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

پایان نامه میزان و علل بهره مندی دانشجویان دختر و پسر از شبکه های اجتماعی اینترنت

پایان نامه میزان و علل بهره مندی دانشجویان دختر و پسر از شبکه های اجتماعی اینترنت

دانلود پایان نامه میزان و علل بهره مندی دانشجویان دختر و پسر از شبکه های اجتماعی اینترنت

پایان نامه میزان و علل بهره مندی دانشجویان دختر و پسر از شبکه های اجتماعی اینترنت
یزان و علل بهره مندی دانشجویان از اینترنت
هره مندی دانشجویان دختر و پسر از شبکه های اجتماعی اینترنت
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل129 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل99

پایان نامه میزان و علل بهره مندی دانشجویان دختر و پسر از شبکه های اجتماعی اینترنت

چكیده

استفاده از اینترنت امروزه نسبت به سایر رسانه ها از فراوانی بیشتری برخوردار گردیده است كما اینكه رسانه های قبلی نیز در موقع ظهور خود ، مشكلاتی را برای جوامع ایجاد نمودند اما بحث اینترنت به جهت تنوع و استفاده از مكانیسم های تصویری و صوتی ، توانسته اخبار واطلاعات را بدون فوت ارائه نموده و در بسیاری از مواقع با دخالت دادن تحلیل های شخصی ، مسیر وهدف خبررسانی را نیز تحت الشعاع قراردهد. ضمن آنكه قریب به اتفاق موسسان سایت های اجتماعی در كشورهای اروپایی و یا با فرهنگ غربی رشد یافته و خوراك فكری جوامع شرق و آفریقا را با معیارها و ارزشهای جامعه خود تغذیه می نمایند و این تفاوت بین فرهنگ ها و ارزش ها ، موجب گردیده كه جوانان به جهت عدم تجربه و پویایی و سرشار بودن از انرژی ،‌نسبت به ارزش های خود بی توجه و رغبت بیشتری به استفاده از سایتهای مذكور داشته باشند. تحقیق حاضر كه از روش توصیفی پیمایشی اجرا گردیده است با طرح  فرضیه هایی قصد بررسی میزان و علل بهره مندی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور اردبیل را نسبت به استفاده از شبكه های اجتماعی اینترتی داشته است كه با استفاده ازپرسشنامه محقق ساخته به این نتیجه دست یافت كه دانشجویان دختر و پسر به صورت فراوان از این سایتهای اجتماعی استفاده می نمایند ودراین میان دختران با رتبه میانگین 07/62 بیشتر از پسران از سایت های اجتماعی استفاده می نمایند . در سایر فرضیه ها نیز اثرات و تبعات استفاده غیر اصولی از سایت اجتماعی از سوی دانشجویان پسر ودختر مورد اثبات واقع گردیده است.

كلیدواژه : سایت های اجتماعی – اینترنت- جوانی .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه................................................................................................................................................ 3

1-2- بیان مسئله....................................................................................................................................... 4

1-3- اهداف پژوهش................................................................................................................................ 6

1-4- سوالات پژوهش ............................................................................................................................ 6 

1-5- فرضیه های پژوهش .................................................................................................................... 7

1-6- مفاهیم نظری ................................................................................................................................. 7

فصل دوم

ادبیات تحقیق

2-1- دوره جوانی...................................................................................................................................... 9

2-2- شبكه های اجتماعی..................................................................................................................... 12

2-3-اینترنت و جوانان در ایران............................................................................................................. 36

2-6-شبکه‌های اجتماعی اینترنتی در ایران....................................................................................... 50


فصل سوم

روش  تحقیق

3ـ1ـ مقدمه................................................................................................................................................. 67

3-2- روش تحقیق.................................................................................................................................... 67

3-3- جامعه آماری.................................................................................................................................... 67

3-4- روش نمونه گیری.......................................................................................................................... 67

3-5- ابزار جمع آوری.............................................................................................................................. 67

3-6- پایائی پرسشنامه.............................................................................................................................. 68

3-7- روش تجزیه وتحلیل داده ها ...................................................................................................... 68

فصل  چهارم

تجزیه وتحلیل داده ها

4-1- آمار توصیفی.................................................................................................................................... 70

4-2- آمار استنباطی................................................................................................................................. 83

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث ................................................................................................................................................. 90

5-2- نتیجه گیری..................................................................................................................................... 91

منابع وماخذ................................................................................................................................................. 94دانلود پایان نامه میزان و علل بهره مندی دانشجویان دختر و پسر از شبکه های اجتماعی اینترنت


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه میزان شیوع كمرویی در دختران دبیرستانی

پایان نامه میزان شیوع كمرویی در دختران دبیرستانی

دانلود پایان نامه میزان شیوع كمرویی در دختران دبیرستانی

پایان نامه میزان شیوع كمرویی در دختران دبیرستانی
شیوع كمرویی در دختران
میزان شیوع كمرویی
پایان نامه  كمرویی در دختران
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل46 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل80

پایان نامه میزان شیوع كمرویی در دختران دبیرستانی

قسمتی از متن:

برچسب زدن به خود

لیستی از ده لغت عبارت و ویژگی‌های شخصیتی كه به بهترین نحو معرف حضور شما باشد تهیه كنید. هر یك از این عبارات‌ را بر این اساس رتبه بندی كنید: مهمترین خصوصیت 1 كم اهمیت‌ترین خصوصیت 10 چند تا از این موضوعات دارای ارزش مثبت، یا منفی یا توصیف خنثی می‌باشد به رتبه‌های موضوعات را در این سه طبقه بندی با هم جع بزنید.

مثبت (منند: شاد، باهوش، موفق) منفی (مانند: افسرده، چاق، نالایق)

خنثی (مانند: دانش‌آموز، مرد، چهل و چهار ساله)

به عقیده‌ی بهترین دوست شما دو موضوعی كه بیشتر از همه مشخصات و دو موضوعی كه كمتر از بقیه‌ی خصوصیت شما را نشان می‌دهد كدامند؟ آیا انتخاب‌های او با انتخاب‌های شما یكسان هستند؟ شاید بهتر باشد از او بخواهید هر ده تا را رتبه‌بندی كند.

 برنامه‌ها

مسئولیت اجرای یك طرح اصلی پنج ساله برای تغییر خودتان بر عهده‌ی شما قرار گرفته است. افكار عمومی می‌خواهند از سه هدف اصلی شما برای سال آینده اطلاع پیدا كنند.

برا دستیابی به هر كدام، اخیرا چه كرده‌اید یا می‌خواهید چه كار كنید؟

پنج  هدف اصلی كه برای خودتان از حالا تا پنج سال بعد تعیین كرده‌اید كدامند، یعنی دوست دارید زندگی شما در آن زمان چگونه باشد؟

پایه‌ریزی عزت نفس خود :

طرز تفكر ما درباره‌ی خودمان تاثیرات شگرفی بر تمام جوانب زندگی‌مان دارد.

افرادی كه برای خویشتن ارزش مثبتی قائلند، عموما به عنوان نشانه‌های خارجی رضایت درونی حالت توازنی را نشان می‌دهند و احساس امنیت و آرامش خاطر را منتشر می‌سازند. چنین افرادی به تقویت كننده‌های اجتماعی و ستایش‌های دیگران وابستگی ندارند زیرا آموخته‌اند چگونه بهترین دوست خود و بزرگترین مشوق خویشتن باشند آنان شركت كنندگان، مبتكران و چاره‌سازانی هستند كه موجب به حرت درآمدن ماشین اجتماع می‌گردند و آنان از تمام خوبی‌هایی كه در جامعه تقسیم می‌شود سهم شیر را دریافت می‌دارند. افرادی كه از عزت نفس بالا بهرمندند هیچ‌گاه در زندگی در زیر فشار انتقاد خرد نمی‌شوند یا بواسطه‌ی طرد شدن، احساس نابودی نمی‌كنند. آنان از شما به خاطر «راهنمایی سازنده‌تان»تشكر می‌كنند. زمانی كه با پاسخ نه مواجه می‌شوند، هیچ‌گاه آنرا به عنوان طرد خودشان تلقی نمی‌كنند. به جای آن چندین احتمال را در نظر می‌گیرند: نیازمند انجام كار بیشتری هستند، آن رویكرد خیلی عجولانه، خیلی خام، خیلی دقیق، خیلی پیچیده بوده، موقعیت و زمان بندی صحیح نبوده، شخص مخلف مشكلی دارد.، كه نیازمد مشاوره یا همدردی می‌باشد. در هر موردی دلیل پاسخ نه در بیرون از آنان قرار دارد و نه در درون، می‌توان آنرا تجزیه و تحلیل كرد و با تنظیم برنامه‌هایی نیروها را مجددا سازماندهی كرده و با عملكرد آراسته‌تری مجددا بازگشت ـ از این رو خوش بین بودن برای آنان آسان است، بیشتر اوقات آنچه می‌خواهند را به دست می‌آورند تا شكست بخورند.

فهرست مطالب

                                                                                           صفحه

چكیده

فصل اول

موضوع پژوهش                                                       1                      

بیان مسأله                                                            2

اهداف تحقیق                                                         4   

اهمیت مسئله                                                         4   

پرسش‌های تحقیقاتی                                             6    

تعریف مفاهیم پژوهش                                          6       

فصل دوم

پیشینه مطالعاتی

كمرویی چیست؟                                                      8

دیدگاههای مختلف در مورد كمرویی                         9

كمر و متولد شدن                                                  10    

علل كمرویی                                                          12                        

شیوع كمرویی                                                       16

ویژگیهای رفتاری افراد كمرو                                        19

عواقب كمرویی                                                           20

جنبه مثبت كمرویی                                                 23

علایم جسمانی كمرویی                                            25

خجالتی – اما موفق                                                   26

خجالتی در محیط كار                                                  29  

آیا كمرویی همان درون‌گرایی است                               30         

آیا می‌شود یك آدم خجالتی موفق بود                          31   

درمان                                                                         32

شناخت خود                                                                32       

پایه‌ریزی عزت نفس خود                                             35        

پانزده گام در راه مبدل شدن به فردی متكی به نفس       37

پایه‌ریزی اعتماد به نفس                                           40         

رشد مهارتهای اجتماعی خود                                       41 

فصل سوم

روش پژوهش                                                     49  

ساخت و چهارچوب پژوهش                                  49   

مشخصات آزمودنیها                                                  49

ابزار اندازه‌گیری                                                         50     

روش تحلیل آماری                                                    51

شیوة اجرای پژوهش                                                 51

فصل چهارم

نتایج پژوهش                                                        52

فصل پنجم

بحث در نتایج                                                           75

انتقادات و پیشنهادات                                               79

منابع                                                                    80      

پیوست


دانلود پایان نامه میزان شیوع كمرویی در دختران دبیرستانی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه عالم و اقسام آن

پایان نامه عالم و اقسام آن

دانلود پایان نامه عالم و اقسام آن

پایان نامه عالم و اقسام آن
دسته بندیمعارف اسلامی
فرمت فایلdoc
حجم فایل114 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل137

پایان نامه عالم و اقسام آن

فهرست

فصل اول عالم و اقسام ان

فصل دوم تاریخچه مثل

فصل سوم عوالم از دیدگاه فلاسفه و شارحان ابن عربی  

فصل چهارم عالم مثال از نظر ابن عربی

 منابع

مقدمه

و کلام ابتدا اینکه سپاس خدای را عزو جل که پیمودن راهی که عشق او می برد روشن ترین راه هاست گرچه سخت ترین باشد شاید بگویید چرا با عشق آغاز کردم آخر عشق خداوند بود که مرا تا به اینجا راهنمایی کرد و باز شاید بگویید حرف بیهوده ای است خداوند همه بندگانش را راهنمایی می کند آری صحیح است این کلام اما خداوند آنچه در تقدیر من بود در خوابهای شبانه ام می گفت و نشان می داد غلط و درست را نه تنها راه درست زندگی خودم را بلکه مسائلی که احساسات یا همان چیزی که از نظر روانشناسان حس ششم نامیده می شود و از نظر عرفا الهام و وحی است در خواب و بیداری برایم رخ داد و مرا تا به اینجا آورد تا جایی که به جایی رسیدم که باید موضوعی می یافتم برای پایان نامه مقطع کارشناسی ارشدم در همین زمان بود که جناب آقای دکتر مظاهری استاد گرانقدرم مرا با ابن عربی و نظریاتش آشنا کرد و چه نزدیک بود کلام او به احساسات و الهامات وارده بر قلب من پس تاخیر را جایز ندانسته و موضوع پایان نامه خود راهمان چیزی انتخاب کرده بودم که تا حدودی در خواب و بیداری با آن آشنایی داشتم تا در مورد آن بیشتر بدانم و اینگونه موضوع خود را انتخاب کردم.

در ابتدا از تعریف کلمه عالم شروع کردم و تعداد عوالم گوناگون در کتب فلسفی و عرفانی و قرآنی وجود دارد و در فصل اول به آن پرداختم عالم به ماسوی الله و جهان گویند و تعداد عوالم در دیدگاههای فلاسفه و عرفا در قرآن مختلف است و تعاریف مختلفی که در این باب گفته شده در فصل اول ذکر گردیده است اما اینکه تاریخچه مثل چیست و این عالم مثال از کجا آمده و اولین بار چه کسی آن را مطرح کرده باید گفت اولین بار افلاطون در نظریه معروف مثل افلاطونی آن را مطرح و به بحث در مورد جهان مثل پرداخته است بعد از او مشاییان و اشراقیون نظرات مختلفی در باب مثل افلاطونی ارایه دادند که در فصل دوم آورده شده و در پایان این فصل تفاوت میان افلاطونی و مثل علقه از دید اشراقیان پرداخته شده است و در فصل سوم عوالم و تعدادی از آنها از نظر فلاسفه ای چون سهروردی و ملاصدرا و همچنین عوالم و عالم مثال در گلشن راز محمد لاهیجی آورده شده و در آخر این فصل به بیان عالم مثال، تعریف آن و تعریف عرفا از عالم مثال پرداخته ایم در فصل چهارم عالم مثال از نظر ابن عربی آورده شده است ابن عربی در این مورد نظریه خیال را مطرح کرده است از نظر ابن عربی عالم مثال عالم خیال است که به خیال متصل و خیال منفصل تقسیم می شود اما اینکه معنای خیال درمورد انسان چیست و ادراک خیالی و نقش آن در عرفان و نظر شارحان غیر مسلمان ابن عربی در مورد عالم خیال چیست در این فصل به آن اشاره شده است در ادامه به بررسی خیال منفصل که برزخ یا عالم است و ارتباط انسان با آن از طریق حواس پنج گانه است و بعد از آن خیال متصل و چگونگی ارتباط  با آن که از طرق مختلف از جمله رویا،خواب،الهام،مکاشفه،معراج انجام می گیرد که ابن عربی در این معراج به هفت آسمان عروج کرده و بعد از آن به سدره المنتهی فلک، منازل، کرسی،عرش،عما،صعود کرده است وبه  بیان آنها پرداخته شده است و در پایان این فصل هم مقایسه ای انجام داده ایم بین خیال متصل و خیال منفصل.

عالم

تعریف عالم:

عالم به فتح لام ما سوی ا... را گویند که مشتق از علامت است و جهان وجود را از آن رو عالم گویند که علامت و نشانه وجود است. در یک تقسیم کل بر دو بخش است: یک بخش قدیم که شامل مجردات و عقول و نفوس بعلاوه افلاک و نقوس ناطقه فلکیه و کلیات عناصر و دیگری محدث مانند زمانیات و موالید(قطب الدین شیرازی، 1380،ص391)

فلاسفه گویند دو عالم علوی و سفلی است. علمای اصول گویند از عرش تا فرش هرچه هست عالم است.( امام محمد بن عمرالزمختری ،بی تا، ص1053)

پس از این عالم ، عالم دیگر هست که آحاد مدرکات در آن عالم مشتمل باشد بر علومی نامتناهی. چنانکه هر یک از این آحاد چون مدرکات عالم می باشد. 

در بیان تقسیمات عالم:

در کتب مختلفه تقسیم بندی های زیادی در این مورد آمده است چه از نظر  عرفا، چه از نظر فلاسفه مثل سهروردی و ابن عربی. باید گفت که عالم خود به اقسامی تقسیم می شود که عبارتند از:

عالم ملک، عالم ملکوت، عالم خلق، عالم امر و... ( گل بابا سعیدی 1384،ص 511)

عالم انسانی – که جامع جمیع عوالم است.

عالم اجسام – اهل شریعت گویند که خدای تعالی در آن وقت که خواست عالم را که جواهر و اعراض است بیافریند اول چیزی که آفرید جوهری بود و آن جوهر اول گویند. چون خداوند تعالی خواست که عالم ارواح و اجسام را بیافریند به آن جوهر اول نظر کرد آن جوهر اول بگداخت و به جوش آمد، آن چه زبده و خلاصه آن جوهر بود بر سر آمد بر مثال زبده قند و آن چه دروی کدورت آن جوهر بود در بن نشست بر مثال دروی قند خدای تعالی از آن زبده نورانی مراتب عالم ارواح را بیافرید و از آن دروی ظلمانی مراتب عالم اجسام پیدا آمد. ( نسفی،بی تا ، ص 50 )

دانلود پایان نامه عالم و اقسام آن


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
بررسی میزان تاثیر محیط آموزشی بر میزان یادگیری دانش آموزان

بررسی میزان تاثیر محیط آموزشی بر میزان یادگیری دانش آموزان

دانلود بررسی میزان تاثیر محیط آموزشی بر میزان یادگیری دانش آموزان

بررسی میزان تاثیر محیط آموزشی بر میزان یادگیری دانش آموزان
تاثیر محیط آموزشی
یادگیری دانش آموزان
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل157 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل19

بررسی میزان تاثیر محیط آموزشی بر میزان یادگیری دانش آموزان

مقدمه

 

كسب اطلاعات  یكی از ویژگی های بارز انسانی است  و انسان  به طور طبیعی تمایل دارد . به اطراف خویش بنگرد و حوزه اطلاعات  خویش را گسترش دهد  این روحیه  جست و جوگری همواره  محرك  انسان  بوده است  و از خلقت  بشر تاكنون  موجب  كسب و تولید  دانش های  بشری شده  است  .

در بدو امر كسب با توجه  به  تجربیات  بشری و آموزشی های ابتدایی والدین  بود  ، اما  با گسترش جوامع  ، نهاد  آموزش و پرورش  بوجود آمد  و تعلیم  و تربیت  افراد  در این  نهاد  بیشتر بوسیله كتاب ، مدرسه  ، معلم  و سایر عوامل انجام  گرفت  از زمانی كه این امر  توسط آموزش و پرورش صورت  گرفت  ، محیط مدرسه  و محیط آموزشی تاثیر محیط  و عوامل محیطی  بر آموزش  و یادگیری نیز  مورد توجه دست اندركاران تعلیم  و تربیت قرار گرفت  .

بی شك  محیط سالم  و كار آمد  ، همچون  بشری مناسب  است  كه در آن  گل به رشد  و شكوفایی می رسد  و همچنان  كه اگر  گلی بكاریم و آنرا  در محیط نا مناسب قرار دهیم  ، این  محیط بر رشد  و شكوفایی آن  تاثیر منفی خواهد گذاشت  محیط ناسالم  نیز تاثیر  منفی بر یادگیری و شكوفایی ذهنی  دانش آموزان  و فراگیران  خواهد  گذاشت  البته  لازم  به یاد آوری است  كه محیط آموزشی تنها  عامل موثر بر یادگیری نیست  بلكه  یكی از عوامل موثر بر یادگیری خواهد بود علاوه بر این باید  تعریفی از محیط  سالم  و محیط  ناسالم  ارائه گردد  تا بتوان  آن دو را از  هم  تشخیص  داد .

آنچه  كه مشخص  است  این است  كه منظور از محیط  آموزشی  ، تنها  مدرسه  نیست  بلكه  تمامی عوامل  غیر از خود  فراگیر یا  دانش آموز در این  حوزه  قرار خواهد گرفت  .

عواملی همچون  ساختمان  مدرسه  ، حیاط مدرسه  ، ابعاد  كلاس ها  ، نحوه  قرار گرفتن  پنجره  ها  از لحاظ نورگیر بودن  ، ظرفیت  كلاس ها  ، صندلی ها  و ... و همچنین عوامل انسانی  مثل :  خانواده  ، محل زندگی و فرهنگ  عمومی آن  ، مدیر  و معلم  و كاركنان  مدرسه  و ... همه در این  حوزه قرار می گیرند  .

لذا این مبحث  ، بحثی  بسیار مهم و وسیع  است  و نیاز  به  پژوهشی  گسترده  و فراگیر  دارد  در این  تحقیق  سعی  خواهد شد  در حد امكان روی محیط  آموزشی  و تاثیر آن  بر یاد گیری مطالبی  ارائه  گردد  و نیز  راهكارهای علمی جهت  بهبود  وضعیت  محیط  آموزشی  ارائه گردد .

 


 

بیان مسئله

 

ویگو تسكی  یكی از  معروفترین  نظریه  پردازان  رشد  شناختی  معتقد  است  :  «  كنش متقابل  میان  یادگیرنده و محیط اجتماعی  او اهمیت  بسزایی دارد  .» 

او براین  باور است  كه رشد  ذنی  كودكان  عموما"  به مردی  كه در دنیای اطراف آنها زندگی  می كنند  ،  وابسته  است  و افراد  بسیاری ، اندیشه  ها  ، نگرش ها و ارزش  های خود را  در تعامل و رابطه  متقابل  با دیگران  ارتقاء  می دهند  .

بنابراین چنین  به نظر می رسد  كه اگر مطالب درسی در محیط فرهنگی و اجتماعی  آموزش داده شود  رشد  ذهنی  یادگیرندگان  قطعی خواهد بود  .

با توجه  به آنچه  كه گفته  شد  می خواهیم  بدانیم  كه محیط  آموزشی  ، چقدر در یادگیری فراگیران  تاثیر مثبت  یا  منفی  می گذارد  و یا  اصلا"  تاثیر  گذار  است  یا  نه  ؟

آیا واقعا"  با ایجاد  تغییراتی  در فضای محیط  آموزشی  می توان  میزان  یادگیری دانش آموزان  را افزایش  داد ؟

منظور  از محیط  آموزش سازنده چیست  ؟  آیا  به راستی  این مهم  می تواند  در شكوفایی و رشد  استعداد های دانش آموزان  به اندازه  زیادی موثر  باشد  ؟

آیا  منظوراز محیط  آموزشی  صرفا"  فضای  آموزشی است  یا گزینه هایی دیگر هم در آن  اثر می گذارند؟  تمامی این سئوالات به پاسخ  نیاز دارند  و ما در صدد یافتن  پاسخ  آنها  خواهیم  بود

فهرست مطالب

مقدمه. 4

بیان مسئله. 6

فرضیه های تحقیق. 8

ضرورت و اهمیت تحقیق. 9

تعاریف نظری و عملی متغیر ها 11

اهداف کلی.. 13

شناخت مواد مخدری که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد 13

پیشینه تحقیق. 13

روش تحقیق. 15

جامعه آماری ، نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 15

ابزار تحقیق. 16

روش تجزیه و تحلیل داده ها 16

موانع  و محدودیت های تحقیق. 16

منابع. 19

 

 

 


دانلود بررسی میزان تاثیر محیط آموزشی بر میزان یادگیری دانش آموزان


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,