خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
cero
تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی میزان استفاده ازآزمایشگاه درتدریس درس علوم تجربی

پایان نامه بررسی میزان استفاده ازآزمایشگاه درتدریس درس علوم تجربی

دانلود پایان نامه بررسی میزان استفاده ازآزمایشگاه درتدریس درس علوم تجربی

پایان نامه بررسی میزان استفاده ازآزمایشگاه درتدریس درس علوم تجربی
بررسی میزان استفاده ازآزمایشگاه درتدریس درس علوم تجربی
استفاده ازآزمایشگاه درتدریس درس علوم
دسته بندیپژوهش های دانشگاهی
فرمت فایلdoc
حجم فایل88 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل81

پایان نامه بررسی میزان استفاده ازآزمایشگاه درتدریس درس علوم تجربی

1-1-      مقدمه:

یکی ازویژگی های بارزانسان کنجکاوی است که ازدوران کودکی تا پایان عمرهمواره او را به «دانستن» وکشف حقایق وپرده برداری ازمجهولات سوق می دهد . این نیروی درونی تکاپوی انسان را برای کسب«علم» وگریزاز«جهل» افزون می کند.

آنچه امروزازدانش بشری درشاخه های مختلف ودررشته های گوناگون دردسترس ماست حاصل تلاش انسان های گذشته دراثرهمین نیروی درونی خدادادی است . بی تردید بسیاری ازمطالبی که اکنون برای ما مجهول است به وسیله نسل های کنجکاوآینده کشف خواهد شد بخشی ازدانش امروزبشرکه حاصل مطالعه وجستجوی او درجهت شناخت جهان مادی ونظام ها وقوانین آن است«علوم تجربی » نام دارد.

بشربرای کشف وشناخت اسراراین جهان مادی عمدتا ازابزارهای حسی خود استفاده می کند به همین دلیل نقش «تجربه» دراین حوزه بسیاراساسی وتکیه برآن بسیارضروری است . به این دلیل انسان برای توسعه وتقویت حوزه عمل حواس خود به ساخت دستگاه های گوناگون ودقیق دست زده است( رشد آموزش راهنمایی تحصیلی ، تابستان 79).

ساخت  وتولید ابزارهای گوناگون توانایی انسان را برای کشف رازهای جهان وطبیعت بالا می برد وزندگی اورا متحول می سازد . استفاده ازدستاوردهای علم وفناوری ، دربعضی جهات رفاه نسبی به همراه می آورد وبه انسان کمک می کند تا آنچه را که درگذشته با رنج وسختی وصرف وقت زیاد انجام می داده است بسیارراحت تروسریع ترانجام دهد.

دانش آموزی که به مدرسه وارد می شود ازیک سو دارای نیروی خداداد کنجکاوی است نیرویی که هرلحظه او را به سوی یافتن دانشی تازه وپاسخی برای پرسش های بی شمارمی کشاند وازسوی دیگرباید برای زندگی دردنیای فردا را که دنیای علم وفناوری است آماده شود به این ترتیب نظام آموزشی باید به گونه ای برنامه ریزی شود که هم قوه جست وجوگری را دردانش آموزان شکوفا کند ودانستن وکشف مجهولات را برای آنها لذت بخش ونشاط آورسازد وهم آنچه را برای زندگی انسانی دردنیای امروزوفردا به آن نیازمندند به آنها بیاموزد.

درس علوم تجربی که یکی ازدرسهای اصلی دوره های ابتدایی وراهنمایی تحصیلی است به نوبه خود باید بتواند به هردوهدف یاد شده دست یابد دراین درس محتوا وروش باید به گونه ای طراحی شود که ازیک سو به نیازهای فطری دانش آموزان درزمینه شناخت محیط پاسخ گوید وبه آنان درپی بردن به شگفتی های جهان خلقت کمک کند ومعرفت آنان را نسبت به خالق جهان افزایش دهد وازسوی دیگرآنها را با دانش وبینش مورد نیاززندگی حال وآینده آشنا سازد.

طی سالهای اخیر، تغییرات شگرفی درنحوه آموزش علوم دردوره های ابتدایی وراهنمایی ومتوسطه به عمل آمده است دراین فاصله برنامه ها ومواد آموزشی تازه ای نیزدرکشورهای مختلف فراهم آمده که تاکید زیادی برآموزش عملی علوم دارند.تلفیق رشته های مختلف علوم ورابطه علوم با تکنولوژی ایجاب می کند که محیط سنتی یادگیری علوم دگرگون شود .

کلاس درس علوم نیزدرطول زمان دستخوش دگرگونی شده است بدین معنی که به جای تشکیل کلاس های فرمایشی رسمی گذشته اکنون محیطی برای فراگیران پدید می آورده می شود که می توانند فعالانه درامرآموزش شرکت نموده وبه مشاهدات علمی بپردازند ونتیجه اکتشافات خود را ببینند.

دریک برنامه علمی تجربه مداردانش آموزبیشترتوجه خود را صرف کاربا دستگاهها ومواد کنند. تا اینکه مشاهداتی انجام بدهند وشواهدی را جمع آوری کنند درحین یک کاراکتشافی مشاهدات دانش آموزبه منظورتامین شواهد گوناگونی صورت می گیرد که علاقه وی را نسبت به مساله مورد مطالعه برمی انگیزد وصحنه را برای ارائه اندیشه های نوآماده می کند ومعلم دانش آموزرا به سوی نتایج مورد نظرومرتبط با نظریاتی که قبلا معرفی شده اندهدایت می کند درواقع دانش آموزان ازطریق یادگیری فعال مطالب را می آموزند(خلخالی ،78).

دانش آموزان ازطریق یادگیری فعال به سطح بالاتری ازدرک وفهم نایل می شوند .دلیل این امرآن است که دانش آموزان براثرتلاش فردی ومشارکت گروهی نتیجه کاررا ازآن خود می دانند ازاین رو درعمل خود را ، کاررا وبازده کاررا که حاصل فعالیت های فردی وهمیاری گروهی است بسیارمهم وبا ارزش می دانند چنین احساسی سببب می شود که دانش آموزان با انگیزه قوی تری فعالیت های یادگیری را دنبال کنند معلمان نیز وقتی راهبردهای یادگیری فعال را به کارمی برند فرصت بیشتری برای تشویق ،کنترل وراهنمایی دانش آموزان به دست می آورند.

امروزه مهمترین وظیفه ونقش آموزش درمدارس ، یاد دادن شیوه های یادگیری وپرورش مهارت هایی است که فرد را قادرمی سازند خود راههای حل مساله وکشف مجهولات را بیابد این وظیفه «آموختن برای زیستن است» که استفاده ازآزمایش درآموزش درس علوم می تواند ما را به این هدف نزدیک نماید.

طرح جدید آموزش علوم گامی درجهت بهبود بخشیدن به وضعیت نابسامان آموزش علوم درکشورماست اما همانطورکه میدانیم کیفیت آموزش علوم دریک کشوربه عوامل فراوانی بستگی دارد که نحوه آموزش یکی ازآنهاست.

1-2-      بیا ن مسئله :

امروزه پیچیدگی علوم افزایش چشم گیری پیدا کرده است .توانایی ما درزمینه مشاهده هایمان با پیدایش ابزار ووسایل جدید به نحوشگفت آوری گسترش یافته است به یاری این ابزار ووسائل می توانیم اجزای بی نهایت کوچک ماده را که میلیون ها برابربزرگ شده اند وهمچنین ستارگان دوردست موجود درخارج ازمحدوده جهان را کشف ومشاهده کنیم.

 گسترش علوم تاثیر به سزایی درنظام آموزش وپرورش کشورها گذاشته است توجه به این مساله حائز اهمیت است که کودکان درآینده درشرایطی متفاوت با شرایط کنونی زندگی خواهند کرد وبا مسائل کاملا جدیدی رو به روخواهند شد بسیاری ازمسائل آنان درآینده هم اکنون یا اصلا وجود ندارد ویا آن قدربه نظرما مهم نمی آیند که قابل طرح دربرنامه درسی دانش آموزان باشند.

شاید درچند دهه اخیرهیچ یک ازموضوعات درسی درسطح جهانی به اندازه«درس علوم» را دربرنمی گیرد گرچه محتوای درس علوم تجربی نیزبه خودی خود به دلیل پیشرفت فرزاینده علم ودانش بشری روزبه روزجدیدتر وفربه ترمی شود تا آنجا که عصرحاضر،عصرانفجاراطلاعات نام گرفته است.

ازاین روباید به دانش آموزان راه وروش یادگیری وحل مساله را آموخت نه پاسخ چند سوال حل شده را به عبارت دیگر باید علم را به عنوان یک فرایند به دانش آموزان عرضه کنیم وتنها به ارائه فراورده های علم بسنده نکنیم واین امربا استفاده ازروش های فعال تدریس مثل استفاده ازوسائل کمکی آموزشی وآزمایشگاه میسرخواهد شد.

یادگیری باید به همت خود دانش آموزان ازطریق کاوش ، تجربه ، معلمان وکتابهای درسی ومنابع دیگرانجام پذیرد . معلمان باید دانش آموزان را درفعالیت هایی مانند اندیشیدن ، مشکل گشایی ویافتن پاسخ  برای سوال های خود درگیرکند که استفاده ازآزمایشگاه دردرس علوم ودرگیرکردن دانش آموزان درانجام آزمایشات علوم ازفعالیت های مهم یادگیری درست علوم تجربی می باشد.

منظورازآزمایش فراهم آوردن شرایط خاص برابرنقشه ای ازپیش تعیین شده است برای بروزاتفاقی احتمالی که با آن بتوان به فهم مسئله ای دست یافت وحل مشکل را ارائه کرد به سبب اهمیتی است که تشکیل آزمایشگاه درتوسعه وگسترش علوم دارد ما را به این مهم هدایت می کند درمراکزآموزش وفرهنگی وتربیتی ، جایگاه مناسبی را برای آزمایشی مسائل علمی پیش بینی کنیم وفرصت مناسبی برای تقویت کارآیی دانش آموزان درنظربگیریم .

ازطرفی نتایج تحقیقات وبررسی های موجود نشان می دهد که میزان استفاده ازآزمایشگاه دردرس علوم تجربی به دلیل کمبود وقت ، کمبود امکانات ، آزمایشگاه و... درحد مطلوب وایده ال  نیست ودربرخی موارد با وجود امکانات آزمایشگاه بهره برداری مناسب صورت نمی گیرد. توجه به اهمیت استفاده ازآزمایش دردرس علوم وفراگیری بهتردانش آموزان ، نیازبه بررسی دقیق این مساله می باشد.

دانلود پایان نامه بررسی میزان استفاده ازآزمایشگاه درتدریس درس علوم تجربی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی و پژوهشی دانشجویان

پایان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی و پژوهشی دانشجویان

دانلود پایان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی و پژوهشی دانشجویان

پایان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی و پژوهشی دانشجویان
استفاده از اینترنت 
فعالیت علمی و پژوهشی دانشجویان
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل97 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل60

یان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی و پژوهشی دانشجویان

چکیده

از آنجا که در هر جامعه ای دانشجویان جزء اقشار روشنفکر و پرتلاش آن جامعه محسوب می شوند بنابراین از این قشر پرتکاپو نسبت به سایر افراد جامعه انتظار بیشتری در زمینه کسب اطلاعات و علم و دانش می رود امروزه یکی از وسایل و ابزاری که علاوه بر مجلات و وسایل ارتباط جمعی دیگر مورد استفاده ی دانشجویان قرار می گیرد شبکه وسیع جهانی یا به تعبیری اینترنت می باشد جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اردبیل می دهد که تعداد آنها حدود 200 نفر می باشد. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده می باشد. حجم نمونه این پژوهش 100 نفر می باشد که از این تعداد 45 نفر پسر و 55 نفر دختر می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات این پژوهش پرسشنامه می باشد.با استفاده از روش آلفا کرونباخ روایی آن 75/0گزارش شده است . این تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی می باشد و با استفاده از روش پیمایشی صورت  گرفته است. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد.

در این تحقیق با استفاده از روشهای کمی و آمار توصیفی به تحلیل داده های جمع آوری شده توسط پرسشنامه پرداخته شده است. نتایجی که از این تحقیق بدست آمده است از میان فرضیات مطرح شده بین اطلاع رسانی رسانه های جمعی بر میزان استفاده از اینترنت رابطه معناداری وجود داشته است.

  

کلمات کلیدی :اینترنت-فعالیت های علمی و پژوهشی

فهرست مطالب

فصل اول : بیان مسئل

1-1مقدمه. 1

2-1بیان مسئله. 3

3-1اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

4-1  اهداف تحقیق. 5

2-4-1 اهداف جزئی.. 5

5-1فرضیات تحقیق. 5

6-1متغیرها 6

1-6-1تعاریف مفهومی.. 6

2-6-1 تعاریف عملیاتی.. 6

فصل دوم :ادبیات تحقیق

2-2-پیشینه تحقیق. 9

2-2-تاریخچه اینترنت.. 9

3-2-تاریخچه اینترنت در ایران. 9

4-2-ژورنالیسم الکترونیک... 10

1-4-2-مزایای بهره گیری از اینترنت در زمینه خبر و اطلاع رسانی.. 11

2-4-2-معایب بهره گیری از اینترنت در زمینه خبر و اطلاع رسانی: 12

5-2-مهمترین کابردهای اینترنت در شبکه های خبری تلویزیونی.. 14

6-2-امپریالیسم خبری.. 15

7-2-ابر رسانه های امپریالیستی جهان. 20

1-2مقدمه. 24

2-2بررسی دیدگاه های مختلف درباره اینترنت.. 25

2-2-2 داگلاس راشکوف.. 26

3-2-2ناتام گاردلز: شبکه ذاتاً استبداد است زیرا بی واسطه و فن آوری است.. 26

4-2-2ایزومی آیزو. 27

آسیب های روانی اینترنت.. 28

اختلال های روانی کاربرد نادرست اینترنت.. 31

فصل سوم : روش تحقیق

1-3جامعه آماری.. 34

2-3نمونه آماری.. 34

3-3ابزار اندازه گیری.. 34

4-3روش تحقیق. 35

5-3:محیط پژوهشی.. 35

6-4روش تجزیه و تحلیل. 35

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

الف)آمار توصیفی.. 37

آمار تحلیلی.. 40

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

1-5ارائه مختصری از نتایج.. 45

2-5 جمع بندی و نتیجه گیری.. 45

3-5 پیشنهادات.. 46

1-3-5 پیشنهاد برای مسئولین.. 47

2-3-5 پیشنهاد برای پژوهشگران. 47

4-5 محدودیت های تحقیق. 48

منابع. 49

ضمائم. 50

دانلود پایان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی و پژوهشی دانشجویان


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی میزان استفاده از اینترنت در بین دانشجویان

پایان نامه بررسی میزان استفاده از اینترنت در بین دانشجویان

دانلود پایان نامه بررسی میزان استفاده از اینترنت در بین دانشجویان

پایان نامه بررسی میزان استفاده از اینترنت در بین دانشجویان
استفاده از اینترنت
اینترنت در بین دانشجویان
پایان نامه بررسی میزان استفاده از اینترنت
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل79 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل70

پایان نامه بررسی میزان استفاده از اینترنت در بین دانشجویان

چکیده تحقیق

 

هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر میزان استفاده از اینترنت در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مشکین شهر می باشد.

برای رسیدن به این هدف فرضیات زیر مورد بررسی قرار گرفته اند.

-بررسی رابطه بین جنسیت دانشجو و میزان استفاده از اینترنت

-بررسی رابطه بین سن دانشجو و استفاده از اینترنت

-بررسی سطح آشنایی دانشجو و میزان استفاده از اینترنت

-بررسی رابطه بین اطلاع رسانی رسانه های جمعی و میزان استفاده از اینترنت

این تحقیق ازنوع تحقیقات همبستگی می باشد استفاده از روش پیمایشی صورت گرفته است جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانشجویان رشته علوم تربیتی پیام نور مشکین شهر می باشد که تعداد آنها حدود 300 نفر می باشد روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات این پژوهش پرسشنامه می باشد. در این تحقیق با استفاده از روش های کمی و آمار توصیفی به تحلیل داده های جمع آوری شده توسط پرسشنامه پرداخته شده است و بررسی آماری با استفاده از با 5/0 درصد خطا و 95/0 درصد اطمینان به تفسیر داده ها پرداخته شده نتایجی که از این تحقیق بدست آمده از میان فرضیات مطرح شده بین اطلاع رسانی رسانه های جمعی بر میزان استفاده از اینترنت رابطه ی معنی داری وجود دارد.

فهرست مطالب

فصل اول کلیات

چکیده تحقیق.. 7

1-1مقدمه. 9

2-1بیان مسئله. 11

3-1اهمیت و ضرورت تحقیق.. 12

4-1  اهداف تحقیق.. 13

2-4-1 اهداف جزئی.. 13

5-1فرضیات تحقیق.. 13

6-1متغیرها 14

1-6-1تعاریف مفهومی.. 14

2-6-1 تعاریف عملیاتی.. 15

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

1-2مقدمه. 18

2-2بررسی دیدگاه های مختلف درباره اینترنت... 18

2-2-2 داگلاس راشکوف... 19

3-2-2ناتام گاردلز: شبکه ذاتاً استبداد است زیرا بی واسطه و فن آوری است... 20

3-2: 14 نکته جالب از فایر فاکس.... 22

7-2: پیشینه ی تحقیق در استان اردبیل.. 38

فصل سوم : روش تحقیق

1-3جامعه آماری.. 41

2-3نمونه آماری.. 41

3-3ابزار اندازه گیری.. 41

4-3روش تحقیق.. 41

5-3:محیط پژوهشی.. 42

6-4روش تجزیه و تحلیل.. 42

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل

الف)آمار توصیفی.. 45

آمار تحلیلی.. 57

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

1-5ارائه مختصری از نتایج.. 61

2-5 جمع بندی و نتیجه گیری.. 61

3-5 پیشنهادات... 62

2-3-5 پیشنهاد برای پژوهشگران. 63

4-5 محدودیت های تحقیق.. 63

منابع

پیوست ها

 


دانلود پایان نامه بررسی میزان استفاده از اینترنت در بین دانشجویان


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

پایان نامه بررسی استرس شغلی کارکنان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

پایان نامه بررسی استرس شغلی کارکنان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

دانلود پایان نامه بررسی استرس شغلی کارکنان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

پایان نامه بررسی استرس شغلی کارکنان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی
استرس شغلی کارکنان بیمارستان ها
بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی
بررسی استرس شغلی کارکنان
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل14 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل5

پایان نامه بررسی استرس شغلی کارکنان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

خلاصه:

زمینه و هدف:این مطالعه با هدف بررسی میزان استرس کارکنان بخش در مان بیمارستانهی اموزشی اردبیل در سال 1392 و رابطه ان با برخی از عوامل انجام گرفت.

مواد و روش ها:این مطالعه مقطعی در سال 1392در بیمارستانهای اموزشی –در مانی شهر اردبیل و در اساس نمونه گیری تصادفی انجام شد.ابتدا دو   بیمارستان از مجمع بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به روش تصادفی انتخاب و سپس 86نفر از کارکنان اداری و درمانی به عنوان نمونه مورد مطالعه به روش تصادفی طبقه بندی شدند.ابزار گرداوری اطلاعات فردی واسترس شغلی  اسپیوبودند.برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اماری  ساس پی اس نسخه 15 همچنین ازمونهای اماری –کای دو-انالیز واریانس رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

نتایج: میزان استرس در میان کارکنان بخشهای درمانی بیشتر از کارکنان بخشهای اداری می باشد.این میزان استرس در محل کار،نقش بسیار بروز انواع مختلفی از بیماریها و مشکلات مربوط به سلامتی بویژه بیماریهای قلبی و عروقی ،مشکلات عضلانی-اسکلتی اختلات روحی –روانی میتواندداشته باشد.علاوه برمواردفوق وجوداسترس مزمن در پرسنل بهداشتی_درمانی عواقب وخیم تری به دنبال خواهد داشت چراکه ماهیت وظایف و کیفیت خدمات ارائه شده و اثر تعیین کننده ای بر ادامه روند مراقبت و درمان بیماران خواهدگذاشت.بنابراین این میزان استرس شغلی با توجه به نقش پر اهمیت و استرژیک پرسنل بیمارستان در امر مهم مراقبت و درمان بیماریها و ارتقای سلامت جامعه شایان توجه میباشد.

مقدمه

مدیران در ارتباط با مسایل گوناگون سعی در كنترل مداوم كاركنان خود دارند. تصور مدیران این است كه وقتی شخصی در یك محل استخدام می شود باید تمام شرایط آن سازمان را بپذیرد. بعضی از مدیران برروی این مساله كه رضایت كاركنان را می توان از طریق پاداش و ترغیب به انجام كار افزایش داد،پافشاری می كنند. شاید تصور مدیران این است كه كاركنان ، زیردستان آنها هستند و بایدفرامین آنها را بپذیرند. اگرچه امروزه به دلیل اینكه كاركنان در زیر فشار مالی زیادی به سرمی برند بیشتر توجه و تمایل آنها به مسایل اقتصادی كار است ، ولی به تدریج كاركنان علاقه مند به انجام كارهای با مفهوم و خواهان استقلال شغلی بیشتری در كار خودهستند، تا بدین طریق احساس ارزشمندی به آنها دست دهد. یكی از مهمترین مسایل انگیزشی كه امروزه با حجم گسترده ای در مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی درغرب گسترش یافته ، مساله تعهد سازمانی است .از سویی بخش  مهمی از عمر ما در محیط كاری سپری می شود و بسیاری از روابط و مناسبات اجتماعی  ما در ساعات كاری شكل می گیرد . می توان از كار به عنوان بخش بسیار مهم  و زندگی انسان یاد كرد با توجه به اهمیت ابعاد مختلف كار در زندگی انسانها ،می توان گفت كه رضایت شغلی و تمایل به  انجام كار نیز تاثیر بسزایی درنحوه خشنودی انسانها از وضیعت زندگیشان دارد.استرس یا تنیدگی مجموع واکنشهای جسمی و روانی است که در انسان و جانوران در برابر محرکهای خارجی و داخلی بر هم زننده تعادل و ثبات اوضاع فیرسولوژیک بدن که عموما نا خواسته است،رخ میدهد.در واقع تنیدگی واکنش نامتمایز بدن به هر نوع تقاضا است که ایجاد میشود و یا از هر نیروی جسمی و روانی که موجود زنده در ان نیاز به تغییر در الگوهای انطباقی پیدا میکند نتیجه میشود(فیپس،1999)یکی از انواع استرس،استرس شغلی است که بسته به عوامل تنش زای درونی خود میتواند کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد(پیامی،1379).کارکنان بخش درمان یکی از گروه هایی هستند که بیشترین استرس شغلی را میکنند(کویولا،2000).

بدون شک شناخت و بررسی عوامل استرس زای شغلی و چگونگی تاثیر انهابر کار و زندگی شاغلین می تواند به منزله ابزاری کارامد در هدایت مدیران در بهره وری افزون تری و پیشگیری از تحلیل زود رس نیروی کار عمل کند(خاقانی زاده،2005)ارتقای بهداشت روانی محیط کار به عنوان یکی از مهم ترین اعاد توسعه و بهسازی منابع انسانی در سازمان ها در چند دهه اخیر توجه محققان زیادی را در ایران و جهان به خود جلب کرده است.برای پیشرفت و رشد کشور در همه زمینه ها ابتدا باید از نیروی سالم ،متفکر و خلاق استفاده کرد زیرا استفاده از نیروهای سالم چه از نظر جسمی و چه از نظر فکری در موسسات اقتصادی ،خدماتی،اموزشی،و صنعتی در بالا بردن سطح بهره وری تاثیر بسزایی دارد(مالک،2008).

گروهی از صاحب‌نظران رفتار سازمانی، استرس ناشی از شغل را بیماری شایع قرن نامگذاری كرده‌اند شاید هم به راستی دوران ما عصر استرس‌ها است كه در آن انسان بیش از هر زمان دیگر در معرض عوامل استرس زا قرار گرفته و مسایل و مشكلات زیادی از هر سو او را احاطه كرده است. استرس و یا فشاری عصبی موقعیتی درونی و خاص هر فرد است كه در واكنش به مسیله ای در افراد مختلف به گونه ای متفاوت بروز میكند.و حتی ممكن است افراد در مقاطع مختلف واكنش های متفاوتی نسبت به یك مسیله از خود نشان دهد.فشار عصبی عكس العمل انسان جهت سازگاری با محركها و الزامات فیزیكی و روانی می باشد(کاتلن،2008)

مسئولیت کارکنان سلامت در قبال مراقبت از بیماران رسیدگی به موقعیت های اورژانس و اخذ تصمیم درست،بویژه در زمانی که دسترسی به سایرین غیرممکن یا مشکل است از عوامل استرس زا در حرفه ی پزشکی محسوب میشوند.وقوع ناگهانی حوادث سوانح و بیماریهای حاد باعث میشود که در اغلب بخش های بیمارستانی ،دوره های زمانی کاری پر استرس و تنش توام با کار فیزیکی زیاد رخ میدهد.در کنار این مسائل باید به نوبت های کاری طولانی هم اشاره کرد که میتوانند اثار سو بر سلامت روانی داشته باشند.علاوه بر بالا بودن ساعات کاری،کم بودن تعداد پرسنل بالینی به نسبت بیماران نیز باعث بروز فشار روانی در بین این گروه از کارکنان می شود(سیرتی،2003) بنابراین،استرس های روانی اجتماعی به عنوان عواملی که میتوانند سلامت جسمی و روانی انسان ها را تحت تاثیر قرار دهند،به عنوان یکی از موضوعات مهم بهداشتی مورد توجه قرار گرفته اند.

دانلود پایان نامه بررسی استرس شغلی کارکنان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

پایان نامه بررسی میزان اثر بخشی و کارایی سازمان آموزش و پرورش استثنایی استان اردبیل

پایان نامه بررسی میزان اثر بخشی و کارایی سازمان آموزش و پرورش استثنایی استان اردبیل

دانلود پایان نامه بررسی میزان اثر بخشی و کارایی سازمان آموزش و پرورش استثنایی استان اردبیل

پایان نامه بررسی میزان اثر بخشی و کارایی سازمان آموزش و پرورش استثنایی استان اردبیل
دسته بندیپژوهش های دانشگاهی
فرمت فایلdoc
حجم فایل34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل31

پایان نامه بررسی میزان اثر بخشی و کارایی سازمان آموزش و پرورش استثنایی استان اردبیل

چکیده

با توجه به مسائل فوق آموزش و پرورش استثنایی از نقش حساس برخوردار است و در استان اردبیل با آموزش و پرورش استثنایی برخوردهای مناسبی صورت نگرفته است و هدف های این سازمان به خوبی دنبال نشده و نتایج این برخوردها در روند رکورد آموزش و پرورش استثنایی به خوبی مشهود است و مشکلات عدیده ناشی از آن آسیب بیشتری را به پیکره آن وارد ساخته است به صورتی که افت تحصیلی و هجوم بی رویه افراد ضعیف از نظر معلومات و نبودن کیفیت مطلوب و عدم هماهنگی بین اداره و مدارس و نبودن یک روال منطقی در آموزش و نظیر آن از آثار سوء ناشی از عدم هماهنگی آشنایی به مسائل نداشتن آگاهی و نبودن اصول صحیح بر محیط  آموزش و پرورش استثنایی بوده است.

هدف پژوهش حاضر دستیابی به سؤالات زیر است:

1- ایا کتب موجود با توانایی های دانش آموزان متناسب می باشد؟

2- آیا استفاده از وسایل و تجهیزات کمک آموزشی در حد مطلوب می باشد؟

3-1 اهداف کلی

هدف کلی این تحقیق بررسی و وضعیت آموزش و پرورش استثنایی استان اردبیل و کشف جنبه های مطلوب و نقاط ضعف و تنگناها و نارسایی های موجود و تجزیه و تحلیل کمبودها به منظور ارائه راه حل هایی برای بهبود وضعیت عمومی و تحقق اهداف آموزش و پرورش استثنایی استان اردبیل است همچنین تحقیق حاضر می تواند روشنگر خصوصیات مدارس استان در زمینه های مختلف نظیر امکانات، تسهیلات، خدمات نیروی انسانی فضای آموزش و روش تعلیم و تربیت باشد.

 

اهداف جزءی

1- میزان تناسب کتب موجود با توانایی های دانش آموزان در چه حدی هستند؟

2- آیا استفاده از وسایل و تجهیزات کمک آموزشی در حد مطلوب می باشد؟

3- آیا معلمان استثنایی اردبیل رضایت و خشنودی شغلی دارند؟

4- خدمات توانبخشی در چه حدی در مدارس استثنای اردیبل موجود می باشد؟

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق

این پژوهش مس تواند کوشش در جهت جلب توجه برنامه ریزان و و مسئولین خدمات بهداشتی و مراکز آموزشی کودکان استثنایی و بهزیستی کشور نسبت به مسئله پر اهمیت کمک به کودکان معلول باشد بدین صورت که آنها می توانند از طریق رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی، نتایج پژوهش را به اطلاع همگانی برسانند تا بتوانند نگرش مثبت در عامه مردم نسبت به این کودکان ایجاد نمایند.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1                                                               چکیده                                                                     

2-1                                                                مقدمه                                                                      

3-1                                                             بیان مسئله                                                                   

4-1                                                          اهداف تحقیق

5-1                                                 اهمیت و ضرورت تحقیق

6-1                                                         فرضیات تحقیق

7-1                                                تعاریف مفهومی و عملیاتی

فصل دوم: ادبیات تحقیق

1-2                                                         ادبیات پژوهش

2-2                                         تحقیقات انجان شده در خارج کشور

3-2                                         تحقیقات انجام شده در داخل کشور

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

1-3                                                           جامعه آماری

2-3                                                           نمونه آماری

3-3                                                           روش تحقیق

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

1-4                                                           آمار توصیفی

2-4                                                          آمار استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5                                                            نتیجه گیری

2-5                                                               خلاصه

3-5                                                                 منابع

4-5                                         پرسشنامه

دانلود پایان نامه بررسی میزان اثر بخشی و کارایی سازمان آموزش و پرورش استثنایی استان اردبیل


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی مقایسه ای جامعه شناختی علی شریعتی و حسن نصر

پایان نامه بررسی مقایسه ای جامعه شناختی علی شریعتی و حسن نصر

دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای جامعه شناختی علی شریعتی و حسن نصر

پایان نامه بررسی مقایسه ای جامعه شناختی علی شریعتی و حسن نصر
پایان نامه دکترا
پایان نامه کارشناسی ارشد
 علی شریعتی و حسن نصر
دسته بندیپژوهش های دانشگاهی
فرمت فایلdoc
حجم فایل62 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل15

پایان نامه بررسی مقایسه ای جامعه شناختی علی شریعتی و حسن نصر

 

بیان مسأ له (تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه های مجهول ومبهم ومتغیر های مربوط به

پرسش های تحقیق،  منظور تحقیق):

جامعه‌شناسی دانش بررسی جامعه است. این رشته علمی به بررسی جوامع بشری، برهم‌کنش‌های آنها، و فرایندهایی که جوامع را در وضعیت جاری‌شان نگاه داشته یا تغییر می‌دهد، می‌پردازد. هدف این حوزه علمی پرداختن به تجزیه جامعه به بخش‌های تشکیل دهنده‌اش مانند انجمن‌ها، نهادها، گروه‌های هم‌جنس، هم‌نژاد، یا هم‌سن، و بررسی نحوه برهم‌کنش فعال این اجزاء با همدیگر است. علاوه بر اینها، این علم موضوعاتی مانند طبقه اجتماعی، قشربندی، جنبش اجتماعی، تغییرات اجتماعی و بی‌نظمی‌هایی مانند جرم، انحراف، و انقلاب را مورد تحقیق قرار می‌دهد(صدیقی،1381). قرار دادن دو اندیشمند از دو منظر گاه متفاوت اساس کار ما در این نگاشته است. سید حسین نصر را می توان یکی از مهمترین نمایندگان سنت گرایی در دوران معاصر به حساب آورد که می توان گفت به نقد تمام عیار مدرنیته و وجوه آن می پردازد. وی اگر چه از دوران جوانی خود در دیاری زیست که غرق در تمدن مدرن بود و در آن دیار کمتر می توان اندیشه هایی چنین یافت، ولی اندیشه ای متفاوت با سیر کلی اندیشه غربی را پی گرفت. نصر با بحث پیرامون معرفت قدسی به انتقاد از معرفت شناسی معاصر غربیمی پردازد که امر قدسی 1 را یکسره به کنار نهاده است و خود را فاعل نهایی شناخت دانسته است(نصر،1383). سید حسین نصراز نمایندگان عمده سنت گرایی با معنای رایج آن در قرن بیستم می باشد كوشش او در احیای سنت درسده جاری مقولات عمده ایی را در بر میگیرد پرداختن اوبه علم قدسی وتلاش برای شنا ساندن معرفت ومعنویت وچالشهای محیط زیست دنیای امروزبا زبانی مدرن وگویا اما سنتی توجه بسیار زیاد محافل علمی در سرتاسر عالم را به خود جلب كرده است .تهاجم او به جنبه های مختلف مظاهر تمدن مدرن غربی با روشی استدلالی و عقلی مجال وسیعی را برای پژوهشگران فراهم آورده تا دیدگاهای او را در عرصه های مختلف مطالعه نمایند ، یكی از عمده تلاشهای او مخصوصا در سالهای اخیر معرفی تمدن اسلامی وشناساندن تمدن غرب( با دیدگاهی كه خود ارائه میدارد) می باشد كه مخصوصا در وكتاب اسلام وتنگناهای انسان متجدد وقلب اسلام می توان دید البته ریشه های تفكرات او در باره تمدن غرب واسلام رامی توان در كتاب مختصر –زمینه برخورد فرهنگ وتمدن ایران وغرب- كه در چندین دهه قبل نوشته شده است می توان یافت،او در این كتاب می گوید فرهنگ ما مانند سایر فرهنگهای مشرق زمین ،درگذشته مبتنی بز یكنوع انسان شناسی بودكه تمدن غربی بعد از دوره رنسانس بنیاد واساس تفكر خود را بر فراموش كردن آن نهاد  نهضتی كه در دوره رنسانس به نهضت هومانیسم یا انسان پرستی معروف شد اصل ومبداجدایی تمدن غرب از بقیه تمدنهای شرقی بود . علی شریعتی از معروفترین شخصیت های تاریخ معاصر ایران که آثار او خوانندگان بسیاری داشته و بررسی های بسیار زیادی در خصوص شخصیت و آثارش صورت گرفته است.

دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای جامعه شناختی علی شریعتی و حسن نصر


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی مطالعه تطبیقی صغار در مذاهب پنج گانه و حقوق موضوعه ایران

پایان نامه بررسی مطالعه تطبیقی صغار در مذاهب پنج گانه و حقوق موضوعه ایران

دانلود پایان نامه بررسی مطالعه تطبیقی صغار در مذاهب پنج گانه و حقوق موضوعه ایران

پایان نامه بررسی مطالعه تطبیقی صغار در مذاهب پنج گانه و حقوق موضوعه ایران
دسته بندیفقه و حقوق اسلامی
فرمت فایلdoc
حجم فایل49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل18

پایان نامه بررسی مطالعه تطبیقی صغار در مذاهب پنج گانه و حقوق موضوعه ایران

مقدمه

 جامعه عرصه تبادل کالاها بین افراد مختلف حقیقی وحقوقی است.نیاز  جوامع به وجود ضوابط وقوانین آنان رادر طول تاریخ آن برداشت تا با وضع مقرراتی مرتبط ومنسجم ، آرامشی نسبی در  عرصه های معاملات بین افراد به وجود آورند.یکی ازمسایلی که پیوسته ذهن اندیشه وران رابه خودمشغول کرده است مساله اهلیت افراد برای معاملات است .اهلیت حسب تعریفی که قانون مدنی ما از آن کرده است ، توانایی دارا شدن حقوق است[1]. توانایی دارا شدن به این معنا ومفهوم که افراد درچه زمانی توانایی دارا بودن واجرای حقوق خود را دارند ؟ چه افرادی و درچه زمانهایی ازاجرای حقوق خود ممنوع هستند؟ این منع حالت استدامی دارد یالحظه ای و در زمان خاصی می باشد؟ بسیاری سوالهای دیگر که مباحث مختلفی را در حقوق مدنی به وجودآورده است. آنچه اما دراین پژوهش مد نظر ما است، بررسی معاملات ( اگر خرید و فروش وتوانایی دارا بودن – مالکیت- را یکی از حقوق اصلی افراد بدانیم که به درستی هم چنین است. ) صغاراز دیدگاه فقه ، قوانین وحقوق موضوعه است. صغاربه عنوان یکی ازچند گروه ممنوع المعامله درحالت کلی حائز اهمیت فراوانی هستند. آیا آنها حتی از قبول ودارا شدن هدیه وجوایز هم ممنوع  هستند ؟ اساساً صغار به چه کسانی می گوییم و چه زمانی دوحد ابتدا وانتهای حد یا سن صغر است ؟اطفال چند دسته هستند ووضعیت حقوقی افعال آنها ( اعم از مادی یا قضایی ) چگونه است ؟دانلود پایان نامه بررسی مطالعه تطبیقی صغار در مذاهب پنج گانه و حقوق موضوعه ایران


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی مشکلات دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی

پایان نامه بررسی مشکلات دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی

دانلود پایان نامه بررسی مشکلات دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی

پایان نامه بررسی مشکلات دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی 
مشکلات دانش آموزان دختر 
پایان نامه بررسی مشکلات دانش آموزان
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل153 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل35

پایان نامه بررسی مشکلات دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی

مقدمه

در هر جامعه ای برای کنترل و پیشبرد آن سازمان های مختلفی بوجود می آیند. یکی از مهمترین و حساسترین و سازنده ترین سازمان هر جامعه ای سازمان آموزش و پرورش می باشد. تمامی سازمان ها در حالت کلی از دو نوع سازمان رسمی و غیر رسمی تشکیل می شوند که این دو با هم و مکمل و پیش برنده اهداف سازمانی می باشد و هر کدام لازم و ملزوم یکدیگرند. سازمان های رسمی بر اساس سلسله مراتب سازمانی بوجود آمده است و این سازمان از سه منطقه مدیران عالی منطقه عملیاتی (استادان و دبیران) و منطقه اجرائی (دانش آموزان) تشکیل می شوند.

سازمان غیر رسمی آموزش و پرورش از برقراری روابط عاطفی بین اعضای سازمان حاصل می شود مانند روابط حسنه بین سه منطقه سازمان و سازمان غیر رسمی آن. سازمان غیر رسمی برخاسته از ارمان ها و تمایلات درونی اعضاست که در تحقق اهداف سازمان و یا رکود و ایجاد فضای نامساعد در آن اثر زیادی دارد اگر مدیران و عوامل عملیاتی آموزش و پرورش بتوانند با دانش آموزان رابطه خوبی داشته و به بررسی مشکلات آنان پرداخته و در صدد رفع و کاهش آن برآیند می توانند برای رسیدن به اهداف سازمان آموزش و پرورش که تربیت دانش آموزان فرهیخته مومن و دانشمند است برسند.

بیان مسئله

كسی كه به تدریج ظرفیت یادگیری او كاهش یافته و در آزمون های كلاس و امتحانات پایانی موفق نمی شود می گوئیم دچار افت تحصیلی شده است.افت تحصیلی در بعضی از دانش آموزان به حدی می رسد كه تحصیلات خود را نیمه كاره رها می كنند و یا دچار مردودی و تكرار پایه تحصیلی می شوند.

  علل و عوامل افت تحصیلی:وضعیت نامطلوب فیزیكی ،جسمانی و عاطفی دانش آموزان، تغییرات ناگهانی از نظر اقتصادی،خانوادگی،روانی،آموزشی،ضعیف بودن پایه درسی ،شكست های متعدد تحصیلی و درسی،ضعف در برنامه ریزی،وجود الگوهای درسی نا مناسب

شناخت علائم تنها اولین قدم است زیرا در قدم بعدی باید فهمید که این نشانه ها وقتی کنار هم می آیند چه چیزی را نشان می دهند وقتی نشانه ها و علامت های یک مشکل را کنار هم بچینیم یک رفتار بوجود می آید که به عنوان یک رفتار غیر عادی قلمداد می شوند بنابراین با یک یا دو علامت نمی توان به یک رفتار ناسازگار دست یافت پس باید ریشه ها و علت ها را جستجو نمود تا علت یک رفتار مشکل دار را فهمید.

باید علت های مشکلات را بررسی کرد تا فهمید که این مشکلات مربوط به محیط زندگی، محیط اجتماعی یا ریشه عاطفی و درونی دارند آیا ریشه در مشکلات والدین دارند که در رفتار کودکان منعکس شده اند. آیا نظام خانواده دچار مشکل است و سیستم خانواده بیمار است یا علل دیگری دارد.

توجه به جایگاه مشکل و محل اسقرار آن نشان دهنده آن است که در کجا باید دنبال علل مشکل و ریشه های مشکلات بگردیم و پیدا کردن ریشه ها و تبیین ناراحتی و مشکل بوجود آمده نشان می دهد که مشکل چه ماهیتی دارد. و این امر ما را در فعالیت تشخیص و کمک به رفع مشکل یاری می کند.این جریان پر پیچ و خم و دشوار که ممکن است بسیاری از افراد حوصله و صبر و شکیبایی لازم آن را نداشته باشند ما را متوجه می سازد که برای حل یک مشکل مشکل به ظاهر ساده چه راه دشواری را باید پیمود.

فهرست مطالب

 مقدمه. 5

بیان مسئله. 7

ضرورت و اهمیت تحقیق.. 8

اهداف تحقیق.. 9

فرضیه ها ی تحقیق.. 9

تعریف نظری موضوع تحقیق.. 9

تعریف نظری مشکل.. 10

پیشینه نظری تحقیق.. 11

مسئولیت خانواد از نگاه اسلام. 15

نوجوان و جوان از دیدگاه اسلام. 16

انس و الفت با جوان. 16

مدارا با جوان. 18

خانواده به عنوان سیستم. 18

خانواده به عنوان کانون محبت و امنیت... 20

نقش اقتصاد و خانواده 21

موقعیت اجتماعی – اقتصادی و یادگیری.. 22

وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین.. 24

تجزیه و تحلیل داده ها 26

بخش دوم آمار توصیفی.. 31

محدودیت های پژوهش.... 32

پیشنهادات... 34

منابع.. 35

 

دانلود پایان نامه بررسی مشکلات دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پروپوزال بررسی شیوه های پیشگیرانه و حمایتی از بزه دیده گی جرائم سایبری

پروپوزال بررسی شیوه های پیشگیرانه و حمایتی از بزه دیده گی جرائم سایبری

دانلود پروپوزال بررسی شیوه های پیشگیرانه و حمایتی از بزه دیده گی جرائم سایبری

پروپوزال بررسی شیوه های پیشگیرانه و حمایتی از بزه دیده گی جرائم سایبری
دسته بندیفناوری اطلاعات
فرمت فایلdoc
حجم فایل88 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل19

پروپوزال بررسی شیوه های پیشگیرانه و حمایتی از بزه دیده گی جرائم سایبری

پایان نامه کارشناسی ارشد

بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق):

 

گسترش زندگی بشر امروز در فضای سایبر به عنوان فضای نوین حیات، موجب گردیده تا زندگی انسان ها دست خوش تغییـرات بسیاری شود. هـمان طور که می دانیم یکی از ارکان به نسبت ثابت[1] جرائم، بزه دیدگان یا همانا قربانیان هستند. در چند سال اخیر در کشـور ما مقالات و کتاب هایی در این خصوص به رشته تحریر درآمده و حتی پایان نامه های بسیاری نیز در این خصوص نگاشته شده است. این در حالی است که جرائم سایبری و ویژگی های جرم شناسانه آنها به کلی مسکوت مانده و نگاشته چندانی در این خصوص یافت نمی  شود؛ لذا به تبع همین فقدان منابع در خصوص جنبه های  جـرم شناسانه فضـای سایبر، تاکنون متن فارسی که به بررسی علمی بزه دیده شناسی سایبری و راه های پیشگیری از آن پرداخته باشد، به طور رسمی منتشر نشده است.

 

تقریباً از سال 2008 میلادی مقالاتی با رویکرد بزه دیده شناسی سایبری در سایر کشورها نگاشته شده و حتی رساله هایی نیز در دوره های مختلف تحصیلی با محوریت این موضوع دفاع شده است.

 

در اکثر این نوشته ها دو نظریه کلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند: بزه دیدگی سایبری و نظریه فراگیری. [2] نظریه سبک زندگی ـ فعالیت های روزمره ـ و بزه دیدگی سایبری[3].

 

 


 

دانلود پروپوزال بررسی شیوه های پیشگیرانه و حمایتی از بزه دیده گی جرائم سایبری


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پروپوزال بررسی شیوه های پیشگیرانه و حمایتی از بزه دیده گی جرائم سایبری

پروپوزال بررسی شیوه های پیشگیرانه و حمایتی از بزه دیده گی جرائم سایبری

دانلود پروپوزال بررسی شیوه های پیشگیرانه و حمایتی از بزه دیده گی جرائم سایبری

پروپوزال بررسی شیوه های پیشگیرانه و حمایتی از بزه دیده گی جرائم سایبری
دسته بندیفناوری اطلاعات
فرمت فایلdoc
حجم فایل88 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل19

پروپوزال بررسی شیوه های پیشگیرانه و حمایتی از بزه دیده گی جرائم سایبری

پایان نامه کارشناسی ارشد

بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق):

 

گسترش زندگی بشر امروز در فضای سایبر به عنوان فضای نوین حیات، موجب گردیده تا زندگی انسان ها دست خوش تغییـرات بسیاری شود. هـمان طور که می دانیم یکی از ارکان به نسبت ثابت[1] جرائم، بزه دیدگان یا همانا قربانیان هستند. در چند سال اخیر در کشـور ما مقالات و کتاب هایی در این خصوص به رشته تحریر درآمده و حتی پایان نامه های بسیاری نیز در این خصوص نگاشته شده است. این در حالی است که جرائم سایبری و ویژگی های جرم شناسانه آنها به کلی مسکوت مانده و نگاشته چندانی در این خصوص یافت نمی  شود؛ لذا به تبع همین فقدان منابع در خصوص جنبه های  جـرم شناسانه فضـای سایبر، تاکنون متن فارسی که به بررسی علمی بزه دیده شناسی سایبری و راه های پیشگیری از آن پرداخته باشد، به طور رسمی منتشر نشده است.

 

تقریباً از سال 2008 میلادی مقالاتی با رویکرد بزه دیده شناسی سایبری در سایر کشورها نگاشته شده و حتی رساله هایی نیز در دوره های مختلف تحصیلی با محوریت این موضوع دفاع شده است.

 

در اکثر این نوشته ها دو نظریه کلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند: بزه دیدگی سایبری و نظریه فراگیری. [2] نظریه سبک زندگی ـ فعالیت های روزمره ـ و بزه دیدگی سایبری[3].

 

 


 

دانلود پروپوزال بررسی شیوه های پیشگیرانه و حمایتی از بزه دیده گی جرائم سایبری


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,