خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
cero
تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پروژه بودجه 3

پروژه بودجه 3

دانلود پروژه بودجه 3

داده ها
فروش
تولید
مصرف مواد
خرید مواد
دستمزد
سربار
بهای تمام شده واحد
موجودی پایان دوره
بهای تمام شده فروش رفته
هزینه عملیاتی
نقد
سود و زیان
ترازنامه
گردش وجوه نقد
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
حجم فایل13 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل1

پروژه بودجه 3

این فایل شامل پروژه فایل اكسل در رابطه با بودجه می باشد.

فهرست مطالب:
داده ها
فروش
تولید
مصرف مواد
خرید مواد
دستمزد
سربار
بهای تمام شده واحد
موجودی پایان دوره
بهای تمام شده فروش رفته
هزینه عملیاتی
نقد
سود و زیان
ترازنامه
گردش وجوه نقد

دانلود پروژه بودجه 3


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پروژه بودجه 2

پروژه بودجه 2

دانلود پروژه بودجه 2

بودجه فروش
بودجه تولید
بودجه مواد مستقیم
بودجه خرید مواد مستقیم
بودجه دستمزد مستقیم و سربار
بهای تمام شده یك واحد
بودجه بهای تمام شده فروش رفته
بودجه موجودیهای آخر دوره
بودجه سایر هزینه ها
بودجه سود و زیان
بودجه نقدی
ترازنامه
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
حجم فایل21 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل1

پروژه بودجه 2

این فایل شامل پروژه فایل اكسل در رابطه با بودجه می باشد.

فهرست مطالب:
اطلاعات اولیه 
بودجه فروش
بودجه تولید
بودجه مواد مستقیم
بودجه خرید مواد مستقیم
بودجه دستمزد مستقیم و سربار
بهای تمام شده یك واحد
بودجه بهای تمام شده فروش رفته
بودجه موجودیهای آخر دوره
بودجه سایر هزینه ها
بودجه سود و زیان
بودجه نقدی
ترازنامه

دانلود پروژه بودجه 2


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پروژه بودجه 1

پروژه بودجه 1

دانلود پروژه بودجه 1

پروژه بودجه 
بودجه فروش
بودجه تولید
بودجه مصرف وخرید مواد
بودجه دستمزد
بودجه هزینه سربار
بودجه موجودیها
بودجه قیمت تمام شده
بودجه هزینه ها
بودجه سودوزیان
بودجه نقدی
بودجه سود انباشته
بودجه ترازنامه
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
حجم فایل12 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل1

پروژه بودجه 1

این فایل شامل پروژه فایل اكسل در رابطه با بودجه می باشد.

فهرست مطالب:
اطلاعات اولیه 
بودجه فروش
بودجه تولید
بودجه مصرف وخرید مواد
بودجه دستمزد
بودجه هزینه سربار
بودجه موجودیها
بودجه قیمت تمام شده 
بودجه هزینه ها
بودجه سودوزیان
بودجه نقدی
بودجه سود انباشته 
بودجه ترازنامه

دانلود پروژه بودجه 1


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
طرح توجیهی و کارآفرینی ادوات کشاورزی

طرح توجیهی و کارآفرینی ادوات کشاورزی

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی ادوات کشاورزی

طرح توجیهی و کارآفرینی ادوات کشاورزی
دسته بندیطرح های توجیهی و کارآفرینی
فرمت فایلdoc
حجم فایل238 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل64

طرح توجیهی و کارآفرینی ادوات کشاورزی 

 ﻣﻘﺪﻣﻪ

 اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و روش ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺸﺎورزی و ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﻫـﺎ و ادوات ﮐـﺸﺎورزی ﻣﺪرن ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ارزان ﻗﯿﻤﺖ را رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻧﻤﺎﯾـﺪ ، ﻣـﺴﺎﻟﻪ اﺳﺎﺳـﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزی دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز اﺳﺖ. زﯾـﺮا ﺑـﺎ آﺳـﺎن ﺷـﺪن ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺗﻮﻟﯿـﺪی و اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑـﺎزده از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﮐﺮدن ﮐﺸﺎورزی، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﺳﻄﺢ زﯾـﺮ ﮐـﺸﺖ، از ﺧـﺎرج ﺷﺪن ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ارز از ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد.

 دﻻﯾﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﺷﺪن ﮐﺸﺎورزی را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺳـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن ﺳـﻄﺢ دﺳـﺘﻤﺰد، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮﻟﯿـﺪی و ﺑﻬﺒـﻮد ﮐﯿﻔـﯽ ﻣﺤـﺼﻮل ﺧﻼﺻـﻪ ﻧﻤـﻮد. ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳـﯿﻮن ﯾﮑـﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان ﺑﺨـﺶ ﮐـﺸﺎورزی ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.

 در ﺑﯿﻦ ادوات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی اﯾﻦ ﻫﺪف از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﯽ ﺷـﻮد، ﺑﺨـﺶ ﻋﻤـﺪه ای ﺑﻪ ﺧﺎك ورزﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه اوﻟﯿـﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾـﻪ ﺗﻘـﺴﯿﻢ ﺷـﺪه اﻧﺪ. ﺧﺎك ورزﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑـﺮای ﺑـﺬور ﺑﮑـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ادوات ﭘﺲ از ﺷﺨﻢ زدن اوﻟﯿﻪ، وارد زﻣﯿﻦ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟـﺐ ﻧـﺮم ﺷـﺪن، ﻓـﺸﺮدن و ﺑـﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎی ﺧﺎك ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

 ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اداوت ﮐﺸﺎورزی و ﺑﻄﻮر ﺧﺎص ﺗﻮﻟﯿـﺪ دﯾـﺴﮏ اﻓﺴﺖ28،32 و36 ﭘﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﺮف ، اﺑﺘﺪا ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿـﻖ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺷـﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺮرﺳـﯽﻫـﺎی ﻻزم ﺑـﺮ ﺑـﺎزار، ﺷـﺮح ﺗﻮﻟﯿـﺪ و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﻇﺮﻓﯿـﺖﻫـﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی و ﺣﺠـﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑـﺮای اﺟـﺮای ﻃـﺮح، ﺑـﺮآورد و اراﺋـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آن

 ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬران ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده و در ﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﻗﺘـﺼﺎدی اﻗـﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ. اﻣﯿـﺪ اﺳـﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت در راﺳـﺘﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﮐـﺸﺎورزی ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

1 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮل

-1-1 ﻧﺎم و ﮐﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت (آﯾﺴﯿﮏ(3

 

ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻮﻟﯿـﺪ دﯾـﺴﮏ اﻓـﺴﺖ 28، 32 و 36 ﭘـﺮه1 ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ. ﻫـﺮس ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ ﯾﺎ دﯾﺴﮏ ﭘﺲ از ﮔﺎوآﻫﻦ ﺑﺮﮔﺮدان از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺧﺎك ورزی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ در ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﺎﮐﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻋﻮاﻣﻞ ﺧـﺎك ورز دﯾـﺴﮏ ﺑـﺸﮑﻞ ﺑـﺸﻘﺎب ﻫـﺎی ﻣﻘﻌـﺮ، ﻣﺪور و ﮔﺮدان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﻣﺠﺰا و ﺑﺎ آراﯾﺶ ﺧﺎص، ﺑﺎ ﺧﺎك ﺑﻨﺤﻮی ارﺗﺒـﺎط دارﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺸﻘﺎب ﻫﺎی دو ﮔﺮوه ﭘﺲ از درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺧﺎك، ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﺣـﻮل ﯾـﮏ ﻣﺤـﻮر ﻣـﺸﺘﺮك ﮔـﺮدش ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رود اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﯿﻐﻪ ﻫﺎی ﺑـﺸﻘﺎﺑﯽ ﺑـﺮای ﺧـﺎك ورزی از ژاﭘـﻦ ﺳﺮﭼـﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﯽ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 1867، اﺧﺘﺮاع دﯾﺴﮏ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ. اﻧﻮاع ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ دﯾﺴﮏ ﺗﺎ ﺳﺎل 1900 ﺟﺎی ﺧﻮد را در ﻋﻤﻠﯿﺎت زراﻋﯽ ﺑﺎز ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑـﻪ در ﺳـﺎل 1925 ﻧـﻮع دﯾﮕـﺮی از دﯾﺴﮏ ﺑﺎ ﻧﺎم اﻓﺴﺖ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷـﺪه اﺳﺖ.

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی ادوات کشاورزی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
اﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﺮﻣﺰﻫﺎی ﺿﺪ ﺑﻠﻮﻛﻪ - ABS

اﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﺮﻣﺰﻫﺎی ﺿﺪ ﺑﻠﻮﻛﻪ ABS

دانلود اﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﺮﻣﺰﻫﺎی ﺿﺪ ﺑﻠﻮﻛﻪ - ABS

اﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﺮﻣﺰﻫﺎی ﺿﺪ ﺑﻠﻮﻛﻪ  ABS
دسته بندیطرح های توجیهی و کارآفرینی
فرمت فایلdoc
حجم فایل391 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل34

 

اﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﺮﻣﺰﻫﺎی ﺿﺪ ﺑﻠﻮﻛﻪ - ABS

اﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﺮﻣﺰﻫﺎی ﺿﺪ ﺑﻠﻮﻛﻪ - ABS

   1 ﻣﻘﺪﻣﻪ

 ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮﻣﺰﻫﺎی Anti- lock) ABS (Braking System = ABS ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺮﻣﺰﻫﺎی ABS ﺑﻤﻌﻨﺎی ﺗﺮﻣﺰ ﺿﺪ ﻗﻔﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺎدهای ﻣﺮﻃﻮب و ﻟﻐﺰﻧﺪه و در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﺮﺧﻬﺎ از ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ، ﻓﺮﻣﺎن و ﭼﺮخ را ﻣﺤﺼﻮر ﻛﺮده و در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﮕﻪ ﻣﻲدارد.

 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎدهای در اﻳﺮان و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺧﻮدروﻫﺎ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزی در اﻳﺮان، اﻳﺠﺎد ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺮﻣﺰ اﻫﻤﻴﺖ دارد. زﻳﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻴﺎز ﺷﺪﻳﺪ و روزاﻓﺰون ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺮﻣﺰ، در اﻳﺮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻓﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻋﻤﺪه ﻣﺼﺮف داﺧﻠﻲ از ﻃﺮﻳﻖ واردات ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد.

در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻪ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺸﻲ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮدرو درآﻣﺪه و ﺑﺎزار ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در اﻳﺮان دارد، اﺣﺪاث اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪای در ﺣﺪود 37100 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل، اﺷﺘﻐﺎلزاﻳﻲ ﺣﺪود 30 ﻧﻔﺮ و اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺳﻮدآور ﺑﻮده و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮآوری و ﭘﺲ از رﻓﻊ ﻧﻴﺎز داﺧﻠﻲ اﻣﻜﺎن ﺻﺎدرات ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ دادهﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و ﺳﻮدآوری آن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮآوردﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻓﺮوش ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ و ﻛﺎﻣﻞ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری، ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺮﻓﻮرﻣﺎﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺮوح اﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ دادهﻫﺎی اوﻟﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد.

 

 

دانلود اﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﺮﻣﺰﻫﺎی ﺿﺪ ﺑﻠﻮﻛﻪ - ABS


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدﯼ وﻣﺎﻟﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ وﺟﻬﺎن ﮔﺮدﯼ

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدﯼ وﻣﺎﻟﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ وﺟﻬﺎن ﮔﺮدﯼ

دانلود ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدﯼ وﻣﺎﻟﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ وﺟﻬﺎن ﮔﺮدﯼ

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدﯼ وﻣﺎﻟﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ وﺟﻬﺎن ﮔﺮدﯼ
دسته بندیطرح های توجیهی و کارآفرینی
فرمت فایلdoc
حجم فایل51 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل19

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدﯼ وﻣﺎﻟﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ وﺟﻬﺎن ﮔﺮدﯼ

ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮﻛﺖ:

 ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ اﺧﺬ روﻳﺪاد و ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﻧﺠـﺎم ﻣـﺴﺎﻓﺮﺗﻬﺎ

 ﮔﺮوﻫﻲ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ و ذﺧﻴﺮه ﻣﻜﺎن و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻳﺮاﻧﮕﺮدی ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات

 و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی

 ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدی:

 ﮔﺮدﺷﮕﺮی از اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻳﻜﻲ از ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﻬﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪه اﺳـﺖ و

 ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی آﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ رﺷﺪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ داد(

ﮔﺰارش دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ .(2003اﻣﺮوزه ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ

 ﺳﺎﻟﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ رادر ﺣﻮزه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و داﺧﻠﻲ در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴـﺮد.ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺨﻤـﻴﻦ

 ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮی(( WTO 2005 ﺗﻌﺪاد ﻣـﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ در ﺳـﺎل 2005

ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ(ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ" ﻣﻌﺎدل %12 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬـﺎن اﺳـﺖ). اﻳـﻦ

ﺗﻌﺪاد ﮔﺮدﺷﮕﺮ در آﻣﺪی ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 600 ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﻧـﺪ ﻛـﻪ در ﻣﺠﻤـﻮع

ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺘﺘﺎ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ را در ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و

ﺳﻬﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ را از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ (GNP) ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.

 ﻋــﻼوه ﺑــﺮ اﻳــﻦ، ﮔﺮدﺷــﮕﺮی ﻓﺮﺻــﺖ ﺑــﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳــﺒﻲ را در ﺟﻬــﺖ آﺷــﻨﺎﻳﻲ ﺑــﺎ ﺳــﺎﻳﺮ

ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ،ﻣﻠﻴﺘﻬﺎ و ﺟﻮاﻣـﻊ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ.اﻣـﺮوزه ﮔﺮدﺷـﮕﺮی ﻳﻜـﻲ از ﺑﺰرﮔﺘـﺮﻳﻦ

ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. دﻫﻬﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔـﺮ در ﺳـﺮ ﺗـﺎ ﺳـﺮ دﻧﻴـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر

ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻏﻴـﺮ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ در اﻳـﻦ ﺻـﻨﻌﺖ ﻣـﺸﻐﻮل ﺑـﻪ ﻛـﺎر

ﻫﺴﺘﻨﺪ(.(Masson2003 ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻫـﺎی ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ از ﻃـﺮف ﺳـﺎزﻣﺎن

ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮی (WTO) در ﺳﺎل 2010 ﻣﻴﻼدی ﺗﻌﺪاد ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ

ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، اﻳـﻦ ﺗﻌـﺪاد ﮔﺮدﺷـﮕﺮ ﺣﺠـﻢ ﺑـﺴﻴﺎر ﺑـﺎﻻﻳﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎی

اﻗﺘﺼﺎدی و در آﻣﺪ زاﻳﻲ را ﺑﺮای ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

دانلود ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدﯼ وﻣﺎﻟﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ وﺟﻬﺎن ﮔﺮدﯼ


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﻓﻨﯽ ، ﻣﺎﻟﯽ واﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ در ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزﯼ

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﻓﻨﯽ ، ﻣﺎﻟﯽ واﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ در ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزﯼ

دانلود ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﻓﻨﯽ ، ﻣﺎﻟﯽ واﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ در ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزﯼ

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﻓﻨﯽ ، ﻣﺎﻟﯽ واﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ در ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزﯼ
دسته بندیطرح های توجیهی و کارآفرینی
فرمت فایلdoc
حجم فایل65 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل27

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﻓﻨﯽ ، ﻣﺎﻟﯽ واﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ در ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزﯼ

ﻣﻘﺪﻣﻪ :

 

اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ

دارد . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑﭙﺮدازﻧـﺪ

رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺘﺎب ﻓﺰاﻳﻨﺪه ای را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد . اﻳﻦ اﻣﺮ در ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑـﺮای

ﻫﻤﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل 2000 ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﺟﻼس ﺳﻲ ام ﺧـﻮد ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻫـﺪف

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دوﻟﺘﻬﺎ را رﺳﺎﻧﺪن ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﻪ درﺟﻪ ای از ﺳﻼﻣﺖ ﻛـﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ از ﻧﻈـﺮ

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻗﺘﺼﺎدی دارای زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ .

اﻫﺘﻤﺎم دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻤﮕـﺎﻧﻲ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬارﻳﻬﺎی ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ

دوﻟﺖ در ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻧﺠﺎم ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ودر ﻧﻈﺮ

ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺮای اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﭙﺬﻳﺮد . اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ" در ارﺗﻘﺎی

ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻴﮕﺬارد . از دﻳﮕﺮ ﺳـﻮ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ

اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎی ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر در دﻫـﻪ ﻫـﺎی 60 و 70 و اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻌـﺪاد

ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺟﻮﻳﺎی ﻛﺎر ﺟﻮان ، ﻟـﺰوم ﺗﻮﺟـﻪ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاری در ﺑﺨـﺶ

ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن آﺷﻜﺎرﺗﺮ ﻣﻴﮕﺮدد، ﭼﺮاﻛﻪ ﻋﻠﻴـﺮﻏﻢ ﻧﻴـﺎزﻣﺒﺮم ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﺑـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت

ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ودرﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﻜﺪه ﻫـﺎی ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻛـﺸﻮر ﻓﺎﻗـﺪ

ﺷﻐﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

 

اﺟﺮای ﭼﻨﻴﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎﻳﻲ ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻫﻤﮕـﺎﻧﻲ اﺳـﺖ ،

زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل ﺑـﻪ ﻛـﺎر داﻧـﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ ﭘﺰﺷـﻜﺎن

ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺰﺷﻜﻲ ، ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎر، ﺑﻬﻴـﺎر و ...

را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻨﻜـﻪ درﺻـﺪ ﺑـﺎﻻﻳﻲ از ﻓـﺎرغ اﻟﺘﺤـﺼﻴﻼن اﻳـﻦ

رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ" ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺎری را ﺑﺎﻧﻮان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﻨـﺪ، اﻳـﻦ ﻃـﺮح ﻣﻴﺘﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ

وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻧﻮان ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در آﻳﺪ.

 

دانلود ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﻓﻨﯽ ، ﻣﺎﻟﯽ واﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ در ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزﯼ


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
ماشین جوشکاری قطعات وایر مش (تور سیمی)

فهرست 1 خلاصه 2 قابلیت تکنولوژی اصلی 3 ساختمان و برنامه کاری ماشین جوش صفحه مش 4 نصب ، تنظیم و دستکاری 5 اخطار 6 حمل و نقل و بالا گذاشتن 7 دلیل عملکرد بد 8 گارانتی 1 خلاصه تجهیزات سری DNW از جوش الکتریکی مش ، جوشکاری اتوماتیک مش براساس جذب تکنولوژی پیشرفته در داخل و خارج کشور می باشد مزیت های این ماشین 1 قفسه اصلی بوسیله صفح

دانلود ماشین جوشکاری قطعات وایر مش (تور سیمی)

ماشین جوش 
صفحه مش 
DNW
دسته بندیساخت و تولید
فرمت فایلpdf
حجم فایل25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل33

دانلود ماشین جوشکاری قطعات وایر مش (تور سیمی)


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
بررسی سلامت روانی كاركنان دانشگاههای هنر و پیام نور نیشابور در سال 1385

فهرست مطالب عنوان فصل اول مقدمه بیان مسألهاهمیت و ضرورت تحقیقاهداف تحقیقهدف كلیاهداف جزئیسئوالات تحقیقمتغیرهای تحقیق تعاریف مفهومی و عملیاتی مفهوم سلامت روان تاریخچه سلامت و روان در جهان تاریخچه سلامت روان در ایران سلامت روان از دیدگاههای مختلف سلامت روانی از نظر مكاتب مختلف اصول سلامت روانی هدف ایجاد سلامت

دانلود بررسی سلامت روانی كاركنان دانشگاههای هنر و پیام نور نیشابور در سال 1385

سلامت عمومی 
سن
سلامت روانی
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل86 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل92

دانلود بررسی سلامت روانی كاركنان دانشگاههای هنر و پیام نور نیشابور در سال 1385


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

بررسی رابطه برخی از شاخصهای (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و...) یا عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی در شهرستان نیشابور

فصل اول هدف تحقیق فرضیات تحقیق سئوال تحقیق روش انجام تحقیق جامعه آماری روش جمع آوری اطلاعات تعریف علمی مفاهیم و متغیرهای مورد مطالعه بررسی پیشینه تحقیق ادبیات تحقیق سابقه پژوهشی موضوع فصل دوم بررسی مسائل سوادآموزی ایران قبل از انقلاب اسلامی تعلیمات اکابر آموزش سالمندان کمیته ملی پیکار جهانی با بی سوادی جامعه نمونه و روشهای نمونه گیری

دانلود بررسی رابطه برخی از شاخصهای (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و...) یا عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی در شهرستان نیشابور

اکابر
بیسوادی 
سواد اموزی
دسته بندیاقدام پژوهی
فرمت فایلdoc
حجم فایل40 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل79

دانلود بررسی رابطه برخی از شاخصهای (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و...) یا عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی در شهرستان نیشابور


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,