خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
cero
تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پژوهش مطالعه اصول و روش‌های عملیات آماری داده‌ها

پژوهش مطالعه اصول و روش‌های عملیات آماری داده‌ها

دانلود پژوهش مطالعه اصول و روش‌های عملیات آماری داده‌ها

دانلود تحقیق مطالعه اصول و روش‌های عملیات آماری داده‌ها
دانلود پژوهش مطالعه اصول و روش‌های عملیات آماری داده‌ها
پروژه مطالعه اصول و روش‌های عملیات آماری داده‌ها
تحقیق اصول و روش‌های عملیات آماری داده‌ها
 روش‌های عملیات آماری داده‌ها
 عملیات آماری داده‌ها
دسته بندیآمار
فرمت فایلdoc
حجم فایل94 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل118

پژوهش مطالعه اصول و روش‌های عملیات آماری داده‌ها

این كتاب مقدمه‌ای است بر مطالعه اصول و روش‌هایی كه در عملیات آماری داده‌ها در رشته‌های مختلف علوم رفتاری بخصوص روان‌شناسی ـ آموزش و .. مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مطالعه علم آمار در تمامی رشته‌ها و در تمامی حوزه‌های علمی، یكی از ضروریات محسوب می‌گردد و این امر به دلیل اهمیتی است كه علم آمار به عنوان یك علم روش شناختی دارا می‌باشد. علم آمار در چند دهه اخیر از اهمیت بیشتری برخوردار شده و در كلیه حیطه‌های روش شناختی، جایگاه معتبری را به خود اختصاص می‌دهد. عواملی كه منجر به رشد وسیع این علم در حوزه‌های دانش شده است ، به موازات افزایش حیطه‌های دانش و به دنبال آن نقش آزمایش و جمع‌آوری داده‌ها به منظور استنتاج نتایج مفید و كاربردی بیش از پیش گشته است. به همان نسبت كه علم راه رشد را طی می‌نمود، آمار نیز به عنوان شاخه‌ای از علم روش شناختی پلكان ترقی را طی كرده و ضرورت حضور آن در اغلب حیطه‌های دانش برملا شده است.

امروزه زبان آمار به منزله معتبرترین زبان علمی به شمار می‌رود طوریكه برای فهم و درك مخاطبین علم، آشنایی با زبان معتر آن ، ضروری است. در اغلب كتاب‍ها و مجله‌هایی كه به ارائه نتایج مختلف آزمایشی و نظریه‌های گوناگون و اكتشافات .تفاوت پرداخته شده ، رگه‌هایی از روش‌ها و فنون و اصطلاحات آماری به چشم می‌خورد كه مبنای فهم مطلب می‌باشد، بنابراین آشنایی با این اصطلاحات در تمامی رشته‌ها ضروریست.

علم آمار به منزله یك چارچوب مفهومی و روش شناختی علمی تلقی می‌گردد و در مراحل مختلف كسب دانش ، اهداف و فرایندهای كسب نظریه را پیش پای پژوهشگر قرار می‌دهد و به عنوان یك نقشه طراحی شده ، فعالیت پژوهشگر را در یك چارچوب معین قرار داده و آن را هدایت می‌نماید. بنابراین، آموزش و یادگیری آمار به منزله آموزش روش علمی است كه در بسط و گسترش علم, نقش فزاینده‌ای را به خود اختصاص می‌دهد.

در نهایت می‌توان مطرح نمود كه آمار ابزاری معتبر، جهت پیشبرد اهداف و اكتشافات علمی محسوب می‌شود، زیرا آزمایش فرایندی است كه دارای چرخه مشخص و معینی می‌باشد. در این چرخه آزمایشگر فرایندی است كه دارای چرخه مشخص و معینی می‌باشد. در این چرخه آزمایشگر می2بایست از طراحی آزمایش شروع كند و به مرحله نهایی كه تفسیر نتایج است برسد. به بیان دیگر آزمایشگر موظف است بر اساس اصول علمی و راهبردهای روش شناختی به طراحی چارچوب آزمایش بپردازد و در این راستا، طراحی را بگونه‌ای شكل دهد كه قادر به تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده باشد و در نهایت بتواند با تاكید بر اصول علمی ، داده‌های تحلیل شده را تفسیر نماید و به گونه‌ای بنیادی و یا كاربردی از تفسیر نتایج استفاده بعمل آورد. از أن جایی كه تمامی علوم به نوعی از این چرخه پیروی نموده و بر مبنای فرایند حاكن بر آن ، به نظریات گوناگون دست می‌یابند، پس مطالعه علم آمار در تمامی رشته‌ها ضروری است، اما همانطور كه مشاهده می‌شود اصل آماری كه در هر یك از رشته‌های مختلف تدریس می‌گردد، تا حدودی متفاوت است . این امر بدلیل متفاوت بودن اصول آماری نیست بلكه این اختلاف به دلیل متفاوت بودن اصول آماری نیست بلكه این اختلاف به دلیل متفاوت بودن حوزه‌های مورد مطالعة هر یك از علوم می‌باشد. زیرا همانطور كه می‌دانیم هر یك از شاخه‌های علمی در پژوهش‌هایشان به بررسی مسائل خاصی می‌پردازند و اهدف متفاوتی را دنبال می‌كند. بنابراین ، صورت مسئله در هر یك از رشته‌ها مختلف بوده و از سوی دیگر برای پاسخگویی به این مسایل ، داده‌های متفاوتی را جمع‌آوری می‌نماید و از ابزارهای متنوعی استفاده می‌كنند، در نتیجه بدیهی است كه باید از اصول خاصی نیز جهت تحلیل و تفسیر این داده‌ها بهره‌گیرند. از این رو ، اهمیت كاربرد اصول مختلف آماری در حوزه‌های گوناگون علمی متفاوت بوده و این امر زمینه ساز اختلاف بین روش‌های آماری تدریس شده در هر رشته می‌باشد. یعنی با تاكید بر نیاز هر رشته با اصول آماری، مبنای یادگیری آن معین شده است.

فهرست مطالب

موضوع                                                                                                                      صفحه

پیشگفتار

فصل اول ـ تعاریف مقدماتی h

1-1كج فهمی‌های رایج در مورد علم آمار

2-1كج فهمی‌ رایج آمار، به عنوان علم سرشماری

3-1كج‌فهمی رایج آمار، به عنوان علم كمیت

4-1كج‌فهمی رایج آمار ، به عنوان علم تخصصی

5-1تعریف علم آمار

6-1آمار توصیفی و استنباطی

خلاصه فصل

چارت فصل اور

خودآزمایی

سوالات چهارگزینه‌ای

 

فصل دوم ـ مفهوم‌سازی متغیر

1-2 جایگاه ویژه متغیر

2-2 متغیر كمی و كیفی

3-2 متغیر پیوسته و گسسته

4-2 متغیر مستقل و وابسته

5-2 متغیر كنترل و ویژگی ثابت

6-2 متغیر تعدیل‌كننده و تصادفی

خلاصه فصل

چارت فصل دوم

خودآزمایی

سوالات چهارگزینه‌ای

 

فصل سوم ـ مفرضه‌های اندازه‌گیری

1-3 اندازه‌گیری

2-3 ویژگی‌های مقایس‌های اندازه‌گیری

3-3 انواع مقیاس‌های اندازه‌گیری

4-3 ارزشیابی تشخیصی

5-3 ارزشیابی تكوینی

6-3 ارزشیابی تراكمی

خلاصه فصل

چارت فصل سوم

خودآزمایی

سوالات چهارگزینه‌ای

 

فصل چهارم ـ نمایش ارقامی

1-4 داده‌های تجربی و آماری

2-4 اهمیت جدول‌بندی داده‌ها

3-4 توزیع فراوانی ساده

4-4  توزیع فراوانی نسبی و نسبی درصدی

5-4 جدول توزیع فراوانی گروهبندی شده

خلاصه فصل

چارت فصل چهارم

خودآزمایی

سوالات چهارگزینه‌ای

 

فصل پنجم ـ نمایش تصویری

1-5 اهمیت نمایش تصویری داده‌ها

2-5 نمودار دایره‌ای

3-5 نمودار میله‌ای

4-5 نمودار چند ضلعی

5-5 نمودار فراوانی تراكمی

6-5 نمودار هسیتوگرام

خلاصه فصل

چارت فصل پنجم

خودآزمایی

سوالات چهارگزینه‌ای

 

فصل ششم ـ توزیع‌های نظری

1-6 توزیع‌های نظری و تجربی

2-6 توزیع نرمال

3-6 كشیدگی مثبت و كشیدگی منفی

4-6 كجی مثبت و كجی منفی

5-6 توزیع U ،J و L شكل

6-6 توزیع مربع و مستطیل شكل

خلاصه فصل

چارت فصل ششم

خودآزمایی

سوالات چهارگزینه‌ای

 

فصل هفتم ـ شاخصآهای گرایش مركزی

1-7 مفروضه شاخص‌های گرایش مركزی

2-7 نما و ویژگی‌های آن

3-7 میانه و ویژگی‌های آن

4-7 میانگین حسابی و ویژگی‌های آن

5-7 انواع میانگین

6-7 نكتی در زمینه شاخص گرایش مركزی میانگین

7-7 مقایسه و كاربردهای نما، میانه و میانگین

خلاصه فصل

خودآزمایی

سوالات چند گزینه‌ای

 

فصل هشتم ـ شاخص‌های پراكندگی

1-8 دامنه تغییرات

روش محاسبه دامنه تغییرات

2-8 انحراف دهكی

3-8 انحراف پنجكی

4-8 انحراف چاركی

5-8 انحراف متوسط

6-8 واریانس

7-8 انحراف استاندارد

8-8 مقایسه و كاربرد شاخص‌های پراكندگی

خلاصه فصل

خودآزمایی

سوالات چند گزینه‌ای

سوالات تشریحی

 

فصل نهم ـ منحنی استاندارد

1-9 مفهوم توزیع نرمال

2-9 ویژگی‌های توزیع نرمال

3-9 منحنی استاندارد و ویژگی‌های آن

4-9 سطوح زیر منحنی استاندارد

5-9 تبدیل نمره Z به دیگر مقیاسهای استاندارد

6-9 كاربرد جدول Z

خلاصه فصل

خودآزمایی

سوالات چند گزینه‌ای

 

فصل دهم ـ ضریب همبستگی

1-10 نمودارهای پراكندگی

2-10 جهت همبستگی

3-10 میزان همبستگی

4-10 انواع ضریب همبستگی

5-10 ضریب همبستگی پیرسون

6-10 ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن

8-10 تفسیر ضریب همبستگی

 خلاصه فصل

چارت فصل دهم

خودآزمایی

سوالات چندگزینه‌ای

 

پاسخ خودآزمایی و سوالات چهارگزینه‌ای

خودآزمایی فصل اول

سوالات چهارگزینه‌ای فصل اول

خودآزمایی فصل دوم

سوالات چهارگزینه‌ای فصل دوم

خودآزمایی فصل سوم

سوالات چهارگزینه‌ای فصل سوم

خودآزمایی فصل چهارم

سوالات چهارگزینه‌ای فصل چهارم

خودآزمایی فصل پنجم

سوالات چهارگزینه‌ای فصل پنجم

خودآزمایی فصل ششم

سوالات چهارگزینه‌ای فصل ششم

خودآزمایی فصل هفتم

سوالات چهارگزینه‌ای فصل هفتم

خودآزمایی فصل هشتم

سوالات چهارگزینه‌ای فصل هشتم

خودآزمایی فصل نهم

سوالات چهارگزینه‌ای فصل نهم

خودآزمایی فصل دهم

سوالات چهارگزینه‌ای فصل دهم

دانلود پژوهش مطالعه اصول و روش‌های عملیات آماری داده‌ها


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
تحقیق کامل در مورد مسجد جمکران

تحقیق کامل در مورد مسجد جمکران

دانلود تحقیق کامل در مورد مسجد جمکران

دانلود تحقیق کامل درباره مسجد جمکران
دانلود تحقیق مسجد جمکران
دانلود پژوهش مسجد جمکران
تحقیقی در مورد مسجد جمکران
تحقیق درباره مسجد جمکران
کرامات مسجد جمکران
بنای مسجد جمکران
دسته بندیمعارف اسلامی
فرمت فایلdoc
حجم فایل63 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل114

تحقیق کامل در مورد مسجد جمکران

یكی از مساجدی كه نام آن همواره یادآور نام گرامی حضرت بقیه الله امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است ، مسجد مقدس« جمكران» در شش كیلومتری شهر قم می باشد كه حدود یكهزار سال پیش به دستور خود آن حضرت ساخته شده و از آن زمان به بعد مطمح نظر و مورد توجه عاشضقان و دلباختگان و ارادتمندان ان حضرت قرار گرفته است .

در طول تاریخ این مسجد كرامات و معجزات بسیاری در آنجا دیده شده و شیعیان و علاقمندان حصرت مهدی«ع» از هر سو بار سفر بسته و برای خواندن نماز در این مسجد همواره از احترام و قداست خاصی برخوردار است . بعضی از علماء و مراجع تقلید و بزرگان ، معجزات و عنایاتی درباره ی این مسجد نل شده كه نشان می دهد آنان چگونه به این محل مقدس احترام می گذاشتند ، از جمله آنها مرحوم آیه الله العظمی حائری موسس حورزه ی علمیه ی قم و مرحوم آیه الله العظمی حجت كوه كمری ، آیه الله العظمی امام خمینی ، مرحوم آبه الله العظمی سید محمد تقی خوانساری و مرحوم آیه الله العظمی بروجردی ، و مرحوم آیه الله العظمیگلپایگانی و مرحوم آیه الله العظمی نجفی مرعشی ، مرحوم ایه الله العظمی اراكی و غیر آنها را می توان نام برد . عنایت وعلاقه مقام معظم رهبری به این مسجد مقدس جمكران آنقدر زیاد است كه طبق گفته ی مسئولین محترم بارها به این مسجد شریف جمكران آنقدر زیاد است كه طبق گفته ی مسئولین محترم بارها به این مسجد شریف جمكران تشریف آورده اند ، نظر آنان درباره ی مسجد جمكران در همین كتاب نقل خواهیم كرد .

همچنین از علماء و اساتید حوزه علمیه و مراجع فعلی نیز كه در حال حیات هستند نمونه هایی در ذكر معجزات و كرامات این مسجد خواهیم آورد .

ما در این كتاب تاریخچه ی احداث مسجد جمكران را با تكیه بر منابع فراوانی از كتب علماء گذشته ذكر خواهیم كرد و آنگاه نظرات علماء و اساتید و مرتاجع را خواهیم آورد و نمونه های اندكی از معجزات بسیاری كه در این مكان شریف به مقوع پیوسته است نقل خواهیم كرد ، و در پایان مطالب مختصری در پیرامون حضرت مهدی ارواحنا فداء فدا خواهیم آورد .

این كتاب ارمغانی است برای شیفتگان امام زمان و عاشقان مسجد جمكران كه همواره و بخصوص در سب های چهارشنبه از اطراف و اكناف و دور و نزدیك آهنگ سفر به مسجد جمكران می كنند و در گوشه ای از آن باخدای خود با راز و نیاز مشغول می شوند ، و پس از ادای نماز مخصوص مسحد ، به دنبال گمشده ی خود هستند وآن در دانه ی یكتا و عزیز سفر كرده  را می خوانند و راز خود را با او در میان می گذارند .

فهرست مطالب

مقدمه :

پیشگویی امیر مومنان علی علیه السلام از مسجد مقدس جمكران

صاحب الزمان «ع» مسجد جمكران

مسجد مقدس جمكران

تاریخچه مسجد صاحب الزمان علیهم السلام

نماز آمام زمان علیه السلام در مسجد جمكران

فضیلت خواندن نماز در مسجد جمكران

معجزاتی از تاسیس مسجد جمكران

کراماتی چند از مسجد مقدس جمکران

امام زمان (ع) در مسجد مقدس جمکران

سخنان آیت الله بدلا دربارۀ مسجد جمکران :

دیدار با امام زمان (ع)

عنایت صاحب الزمان (ع)

مسجد جمکران

از مسجد مقدس جمکران نتیجه گرفتم

اگرشفائی هست در مسجد مقدس جمکران است

توسل به صاحب الزمان در مسجد جمکران قم

آیه الله العظمی آقای بروجردی و مسجد جمکران

امام زمان (ع) در مسجد مقدس جمکران

سفارشات امام زمان «ع» در مسجد جمکران

مرحوم آیه الله قاضی در مسجد جمکران

از  کدام راه به مسجد جمکران می  آئی

از امام زمان «ع» در مسجد مقدس جمکران شفا گرفتم

عنایت حضرت بقیه الله- ارواحنا فداه- به کودک 13 ساله زاهدانی

در مسجد مقدس جمکران

کراماتی که از مسجد مقدس جمکران دیدم

مشکل من حل شد

هر پولی مصرف مسجد جمکران نمی شود.

صاحب الزمان شفا داد

پیر زن باصفایی در مسجد مقدس جمکران

شفای مفلوج، سفارش به دعای فرج

حل مشکل ازدواج

شفای مجروح و معلول جنگ:

زنده کردن دختر مرده:

شفای ضایعه نخاع کمر.

حل مشکل خانوادگی

شفای ناراحتی کلیه مادرزاد

شفای بیماری قلبی مادر زاد

شفای ناراحتی اعصاب وروان

مشكل  خرید خانه

شفای سرطانی

شفای پیوند انگشتان

خانه را از امام زمان (ع) می گیرم

نذر به مسجد جمكران

منابع تحقیق

دانلود تحقیق کامل در مورد مسجد جمکران


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پژوهش درباره متعه یا ازدواج موقت و صیغه

پژوهش درباره متعه یا ازدواج موقت و صیغه

دانلود پژوهش درباره متعه یا ازدواج موقت و صیغه

دانلود تحقیق درباره متعه یا ازدواج موقت و صیغه
دانلود پژوهش ازدواج موقت یا صیغه
تجقیق ازدواج موقت و متعه
متعه و ازدواج موقت
ازدواج موّقت دوشیزگان           
ازدواج موقت مردان همسردار
 توارث زوجین در امر ازدواج
 حکم انحلال عقد متعه
دسته بندیمعارف اسلامی
فرمت فایلdoc
حجم فایل54 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل74

پژوهش درباره متعه یا ازدواج موقت و صیغه

متعه یا ازدواج موقت

سخن از غرایز آدمی و نحوه برخورد با آن و موضع نظامهای حقوقی و ادیان در این خصوص بحث تازه ای نیست چنانکه بحث درمورد فلسفه ازدواج و حدود آزادی مبنی در اسلام و حلیت و حرمت متعه (ازدواج موقت) و تأثیرات مثبت یا منفی اجتماعی آن نیز سابقه ای طولانی در فقه و حدیت و تفسیر دارد لیکن در این اواخر بحث درباره آزادی ازدواج موقت به ویژه بعد از سخنرانیهای جدال برانگیز از تریبونهای رسمی کشور در خصوص مفید بودن احیای این سنت فراموش شده، ابعاد مردمی نیز یافته است که در این خصوص ار حصار مشاجرات حوزه ای و کتابهای فقهی به عرصه مطبوعات و محافل خصوصی کشیده است ولی جای تأسف است که در این باره بحث تازه ای به صورت علمی و جدی صورت نگرفته است.

مخالفان ازدواج موقت نمود عملی آن را در نظر می گیرند و آزادی ازدواج موقت را به معنای برداشتن ومانع قانونی از پیش پای مردان هوسباز می پندارند که بدون احساس مسؤولیت کانون گرم خانواده را به امان خدا سپرده و هر شب دنبال شضکار تازه ای می روند. این گروه با توصیف متعه به عنوان زن کرایه ای،
بی آنکه تصویر روشنی از ماهیت این نهاد حقوقی داشته باشند بدان می تازند. زنان شوهردار نگرانند که مبادا تصویب آزادی متعه باعث وسوسه ی شوی آنان شود و کار به جاهای باریک بکشد و ناگهان همسر به ظاهر سربه زیرو وفادارآنان به استشمام بوی طعمه تازه زیرورو شود و هوس تغییر ذائقه کند، به خصوص که از قدیم گفته اند«مهر مرد را اعتماد نشاید ابد

فهرست مطالب

متعه یا ازدواج موقت

دور نمای کلّی                     

سابقه حقوقی

قرآن

اجماع

سنّت    

سابقه در حقوق غرب:

نهاد «ازدواج خوانین با زنان رعایا» marriage

احکام و مقررّات

نمای عمومی:

    مقررات تکمیلی:       

لعان و احصان :

مدّت در ازدواج موّقت :                                    

ازدواج موّقت دوشیزگان:                     

ازدواج موقت مردان همسردار:

    توارث زوجین در امر ازدواج:

    انحلال عقد متعه:                    

آثار اجتماعی:

منابع:

دانلود پژوهش درباره متعه یا ازدواج موقت و صیغه


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
تحقیق اثبات مشروعیت مالکیت دوره ای از دیدگاه فقهی و حقوقی

تحقیق اثبات مشروعیت مالکیت دوره ای از دیدگاه فقهی و حقوقی

دانلود تحقیق اثبات مشروعیت مالکیت دوره ای از دیدگاه فقهی و حقوقی

دانلود پژوهش اثبات مشروعیت مالکیت دوره ای از دیدگاه فقهی و حقوقی 
پژوهش اثبات مالکیت دوره ای از دیدگاه فقهی و حقوقی
نظر فقه درباره مالکیت دوره ای
تحقیق مالکیت دوره ای
پایان نامه مالکیت دوره ای
تحقیق اثبات مالکیت دوره ای از دیدگاه فقهی و حقوقی
دیدگاه فقهی و حقوقی درباره مالکیت دوره ای
مالکیت دوره ای از دیدگاه فقهی و حقوقی
تحقیق مالکیت دوره
دسته بندیحقوق
فرمت فایلdoc
حجم فایل163 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل151

تحقیق اثبات مشروعیت مالکیت دوره ای از دیدگاه فقهی و حقوقی

مقدمه

طرح مسئله:

مسئله مالکیت دوره ای به طور مشخص از زمانی در ایران مطرح شد که شرکتی به نام «شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران» اقدام به فروش هفتگی آپارتمان ها و ویلاهای توریستی واقع در ساحل جزیره کیش نمود.

این شرکت در آگهی ها و برگه های تبلیغاتی خود از عنوان «تایم شر» مالکیت زمانی«بیع زمانی» استفاده نمود.

شروع فعالیت این شرکت به ویژه استفاده از اصطلاحات و عناوین بحث انگیز فوق، موجب مطرح شدن این موضوع در محافل حقوقی گردید چرا که عنوان بیع زمانی و مالکیت زمانی یا مالكیت دوره‌ای در حقوق ایران و خصوصاً در فقه، بی سابقه و ناشناخته بود.

البته باید دانست که شرکت مزبور، صرفاً جهت جهانگردان و رونق صنعت جهانگردی که لازمه آن، ارتباط با جهان خارج است واژه «تایم شر» را در تبلیغات خود در روزنامه ها و دیگررسانه ها به کار برده و از آن به بیع زمانی تعبیر کرده است.

بنابراین آنچه كه دغدغه ی اصلی تحقیق را تشكیل می دهد بررسی فقهی و حقوقی این شیوه قرارداد مالكیت دوره ای است.

دانلود تحقیق اثبات مشروعیت مالکیت دوره ای از دیدگاه فقهی و حقوقی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

بررسی رابطه اختلالهای رفتاری، سبكهای دلبستگی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان غیرخوابگاهی ( عادی ) و دانش آموزان خوابگاهی

بررسی رابطه اختلالهای رفتاری، سبكهای دلبستگی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان غیرخوابگاهی ( عادی ) و دانش آموزان خوابگاهی

دانلود بررسی رابطه اختلالهای رفتاری، سبكهای دلبستگی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان غیرخوابگاهی ( عادی ) و دانش آموزان خوابگاهی

بررسی رابطه اختلالهای رفتاری، سبكهای دلبستگی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان 
تحقیق بررسی رابطه اختلالهای رفتاری، سبكهای دلبستگی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
تحقیق سبكهای دلبستگی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
پژوهش سبكهای دلبستگی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
تحقیق ابطه اختلالهای رفتاری، سبكهای دلبستگی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان 
دانل
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل217 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل188

بررسی رابطه اختلالهای رفتاری، سبكهای دلبستگی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان غیرخوابگاهی ( عادی ) و دانش آموزان خوابگاهی

مقدمه  

تاثیر رفتار و طرز فكر والدین در شكل گیری و چگونگی رفتار كودكان از اهمیت اساسی برخوردار است . والدینی كه رابطه مطلوب و درستی با فرزندان خویش دارند ، موجب شادمانی ، مسئولیت پذیری و تكامل شخصیتی فرزندان خود می شوند . از سوی دیگر ، والدینی كه رفتار مطلوب و درستی با فرزندان خود ندارند باعث بروز انواع مشكلات رفتاری در آنان می شوند .

هر چند رابطه نامطلوب میان والدین و فرزندان ، تاثیرات سوءی برجای می گذارد ، اما اثرات منفی رابطه نامطلوب با مادر بیش از تاثیرات منفی ناشی از وجود این گونه روابط با پدر است . چون كودكان زمان بیشتری را با مادر می گذرانند و در نتیجه تاثیر بیشتری از وی می پذیرند. حتی برخی از روانشناسان معتقدند رفتار اجتماعی كودكان بیشتر متاثر از رفتاری است كه از مادر خود مشاهده كرده اند بنابراین توجه به شیوه های پرورش كودك از سوی والدین به ویژه مادر در اثر بخشی بر شخصیت كودك بسیار مهم و حیاتی است.( پیوسته گر ، 1385)

برای آنكه كودك به شكل سالم و هنجار رشد یابد بایستی در حد معقول نیازهای شخصیتی ، روانی ، فیزیكی و اجتماعی او ارضا شود . ناكامی در رفع این نیازها باعث مشكلات رفتاری ، بزهكاری و ناشادی كودك میگردد و شرایط خانوادگی زمینه ساز این ناكامی هاست . از جمله این شرایط : خانواده های از هم پاشیده ، طردشدگی كودك ، سخت گیری و محدودیت شدید ، فقر و كمبودهای شخصی و نبودن معیارهای صحیح اعتقادی و اخلاقی در خانواده و ... را می توان نام برد . در اكثر نظریه های روانشناسی رشد ، چگونگی روابط كودك با اعضای خانواده و مخصوصا مادر یكی از اساسی ترین عامل رشد شخصیت شناخته شده است . اگر در روابط عاطفی مادر و كودك اختلالی بوجود آید ، موجب بهم خوردن امنیت عاطفی در كودك می شود كه آثار آنرا در رفتار كودك می توان مشاهده كرد . بنابراین توافق كلی براینست كه خانواده در پیدایش اختلالات رفتاری كودك تاثیر مهمی دارد . (رضا زاده ، 1375 )

نتایج تحقیقات متعدد نشان می دهند اكثر مشكلات رفتاری كودكان در محیط خانه و مدرسه منعكس كننده شرایط پیچیده بین فردی و رفتاری اعضای خانواده بویژه والدین است و در این میان نقش مادر اساسی و تعیین كننده است بطوریكه محرومیت از وجود او اثرات ناگواری از جمله كاهش میزان جنب و جوش ، كاهش واكنش عاطفی ، اعتماد به نفس و ... را به همراه دارد .

نگرشها و رفتارهای والدین همانند محرومیت از والدین سهم نسبتا زیادی در علت شناسی اختلالات رفتاری دارند به همین جهت برخی از صاحب نظران معتقدند كودك مشكل دار عمدتا والدین مشكلی داشته اند . ( ماسن[1] ، 1970 )

نلسون وایزرائل[2] (1984 ) در كتاب ‹‹ اختلالهای رفتاری كودكان ›› در این باره چنین می نویسند:

‹‹ توافق همگانی وجود دارد كه خانواده در پیدایش اختلالهای رفتاری كودكان تاثیر مهمی دارد . درباره خانواده های بزهكاران و نیز خانواده های كودكان مبتلا به اختلال رفتار جرمها و بزهكاریهای بسیاری گزارش شده است . به نظر می رسد اختلالات رفتاری كودكان از نظام خانوادگی ناصحیح سرچشمه می گیرد . شماری از متغیرهای مربوط به خانواده در پیدایش رفتار پرخاشگری و ضداجتماعی ، ردیابی شده است ›› . (مارتین[3]   1979 ، جانسون[4]  ولوبیتز [5]  1974 نقل از حمیدی ، 1380).

فهرست مطالب

مقدمه  

بیان مساله

اهمیت و ضرورت پژوهش :

اهداف پژوهش :

فرضیه های پژوهشی :

تعاربف نظری و عملیاتی متغیرها :

1 ) دلبستگی ایمنی بخش ( دلبستگی نوع اول )

2 ) دلبستگی اجتنابی ( دلبستگی نوع دوم )

3 ) دلبستگی اضطرابی  دو سوگرا ( دلبستگی نوع سوم )

پیشرفت[1] تحصیلی

فصل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه

 تعریف اختلال رفتاری

 اختلال عاطفی

1 -2 – تعریف اختلال عاطفی

2 -2  طبقه بندی مشكلات عاطفی

طبقه بندی اختلالهای روانی

اختلالهای كودكی تا چه میزان رواج دارد ؟

هنجارهای اجتماعی فرهنگی

تفاوتهای مربوط به جنسیت

وضعیت روانی كودكان مبتلا به اختلالات رفتاری

3 -2 ‹‹ پاره ای از مشكلات رفتاری و رابطه آنها با كندی پیشرفت

تحصیلی ››

5 – 2 ‹‹ برخی تكنیكهای شناسایی كودكان مبتلا به مشكلات رفتاری ››

6 -2 ‹‹ دسته بندی اختلالات رفتاری و تاثیر آنها در پیشرفت

تحصیلی››

2 -6  2 گروه بندی بر اساس رفتارهای اولیه و ثانویه :

مشكلات فرآیند آموزش اختلالات رفتاری

آمارها و ضرورت انجام مطالعه

دوره های مختلف مطالعات همه گیر شناسی اختلالات رفتاری

همه گیرشناسی

بررسی پیشینه میزان شیوع اختلالات رفتاری كودكان در جهان و ایران

پیشینه میزان شیوع اختلالات رفتاری در جهان

8 – 2 ‹‹ پاره ای از تحقیقات انجام شده در ابطه با مشكلات رفتاری و

پیشرفت ››

 سبب شناسی اختلالات روانی

1 -3 – دیدگاه زیست شناختی

2 -3 – عوامل ژنتیك [2]

2 -1 -3  مغز و دستگاه عصبی

3- 1 -3  عوامل عصبی  غددی

3 -3 – دیدگاه روان پویشی

4 -3 – دیدگاه یادگیری  ( رفتاری )

5 -3 – دیدگاه شناختی [3]

6 -3 – دیدگاه انسانگرائی – هستی گرائی

7 – 3 – دیدگاه اجتماعی [4]

1 -4 – نظریه سیستم ها[5] :

2 -4 نظریه ارتباطات[6]  : خانواده در صورتی عملكرد مطلوب و بهنجار خواهد داشت

3 -4 – نظریه ساختی[7]  : الگوی ارتباطی درون خانواده را می توان به منزله یك

نظریه های سبكهای دلبستگی

2 -3 -1 نظریه های روان تحلیل گری :

2-3-2 نظریه یادگیری

2-3 -3 نظریه رفتارشناسی طبیعی

2-3 -5 نظریه جان بالبی

 2 - 3 -5 -1 مفاهیم اساسی نظام بالبی

رفتار غریزی

دلبستگی

 نظریه های راجع به نقش خانواده

كاربرد  نظام بالبی برای پرورش كودك

معیارهای تشخیص دلبستگی

2 ـ5  الگوهای[8] مختلف دلبستگی در كودكان  

4- دلبستگی نا ایمن دو سو گرا / اجتنابی

2ـ5 ـ1 ـ دلبستگی ایمن [9]

2 ـ 5 ـ 2 دلبستگی نا ایمن دوسوگرا [10]

 [11]دلبستگی نا ایمن اجتنابی

دلبستگی سازمان نایافته / جهت نایافته [12]

مراحل تحول دلبستگی

مرحله چهارم : رفتار شراكتی ( 3 سالگی تا پایان كودكی )

مرحله پنجم : ورود به مدرسه

مرحله ی ششم: نوجوانی

مرحله ی هفتم: دلبستگی بزرگسالانه

مرحله  هشتم : بارداری

2-7 تاثیر عامل فرهنگ بر الگوی دلبستگی

2 ـ8 عوامل موثر بر تغییر الگوی دلبستگی

2 -9 خانواده به عنوان یك نظام اجتماعی

2 – 10 مفهوم نقش ها در خانواده و رابطه ی اعضای خانواده

2 – 11 كاركرد های خانواده

2 – 12 نداشتن خانواده و اثرات آن بر فرزندان

2 – 13 پدیده بی سرپرستی و اثرات آن بر رشد روانی – اجتماعی

كودك

2-14 پدیده ی بد سرپرستی و اثرات آن بررشد روانی – اجتماعی

كودك

2-15 شیوه ی سرپرستی موثر برای كودكان بی سرپرست

وبدسرپرست

2-16 تاثیرات جدایی وفقدان برتحول دلبستگی

2-17 مراحل واكنش كودك به جدایی از مادر

2-18عوامل موثر در شدت واكنش به جدایی

2-19 انواع اختلالات دلبستگی

انواع اختلالات دلبستگی مطرح شده

 19  4 نوع چهارم : اختلال دلبستگی پرخاشگرانه

2- 20 رفتارهای عمده در سنجش اختلالات دلبستگی

2 – 21 پیشگیری از بروز اختلالاتت دلبستگی

2 – 22 پیشگیری در مراكز شبانه روزی

2 -22 خلاصه فصل

فصل سوم

روش پژوهش

مقدمه

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

تاریخچه آزمون آزمون R-90 –SCL ( معرفی آزمون )

اعتبار و روایی تست R-90 – SCL  

آزمون RAAS  سبكهای دلبستگی

نمره گذاری

شیوه اجرا

روش اجرا

روش آماری

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

جدول ( 2  4 ) شاخص های آماری مربوط به سبك های دلبستگی در دو گروه دانش

آموزان

جدول ( 3 -4 ) شاخص های آماری مربوط به پیشرفت تحصیلی در دو گروه

بخش دوم  تحلیل  اطلاعات

فرضیه اول : میزان شدت اختلالات رفتاری در گروه دانش آموزان خوابگاهی بیشتر 

است.

جدول  ( 4 -4 ) آزمون t  برای مقایسه میانگین های خرده تست های اختلالات رفتاری

در دو گروه دانش آموزان

فرضیه دوم : سبكهای دلبستگی دانش آموزان خوابگاهی و دانش آموزان غیر خوابگاهی

تفاوت وجود دارد .

فرضیه سوم : میزان پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان خوابگاهی كمتر از دانش آموزان

غیر خوابگاهی است .

جدول ( 7  4 ) همبستگی بین پیشرفت تحصیلی با سبك های دلبستگی در گروه دانش

آموزان خوابگاهی

جدول ( 8  4 ) همبستگی سبكهای دلبستگی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان غیر خوابگاهی

جدول ( 9  4 ) همبستگی اختلالهای رفتاری با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان

خوابگاهی

جدول ( 10  4 ) همبستگی بین اختلالات رفتاری با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان

غیر خوابگاهی

جدول (11-4) نتایج تحلیل رگرسیون همزمان عملكرد تحصیلی دانش آموزان خوابگاهی

بر حسب متغیرهای پیش بین

جدول (12-4) تحلیل واریانس برای رگرسیون همزمان عملكرد تحصیلی دانش آموزان

خوابگاهی بر حسب متغیرهای پیش بین

جدول (13-4) ضریب رگرسیون و معنی داری آنها

جدول (14-4) نتایج رگرسیون همزمان عملكرد تحصیلی دانش آموزان خوابگاهی بر

حسب متغیرهای پیش بین

جدول (15-4) تحلیل واریانس برای رگرسیون همزمان عملكرد تحصیلی دانش آموزان

خوابگاهی بر حسب متغیرهای پیش بینی

جدول (16-4) ضرایب رگرسیون و معنی داری آنها

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری درباره یافته ها

تحلیل سوال های پژوهشی حاضر به ترتیب :

محدودیتهای پژوهش

پیشنهادات پژوهش

منابع فارسی :

منابع انگلیسی

 


[1] -Ach

[2] -Gentic  factors

[3] -The cognitive perpective

[4] -Community perspective

[5] -Systems Theory

[6] -Communication  Theory

[7] -Structural Throry

[8] -Patterns

[9] -Secure

[10] -Insecure- Ambivalent

[11] -Insecure-Avoidant

[12] -Insecure  Disorganized /Disoriented

 


[1] -Mussen

[2] -Nelson and Israel

[3] Martin

[4] Johnson

[5] Lobtiz

دانلود بررسی رابطه اختلالهای رفتاری، سبكهای دلبستگی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان غیرخوابگاهی ( عادی ) و دانش آموزان خوابگاهی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
جفرافیا و آداب و رسوم مردم روستای وفس در استان مرکزی

جفرافیا و آداب و رسوم مردم روستای وفس در استان مرکزی

دانلود جفرافیا و آداب و رسوم مردم روستای وفس در استان مرکزی

جفرافیا و آداب و رسوم مردم روستای وفس در استان مرکزی
تحقیق مردم شناسی روستای وفس در استان مرکزی
تحقیق آداب و رسوم مردم وفس
تحقیق باورهای مردم روستای وفس
باورهای مردم وفس
روشهای ریختن (از بین بردن) ترس کودکان
دفع چشم زخم
ترغیب به تسریع در امور
آیین چهارشنبه سوری در وفس
عید غدیر در وفس
شب چله در وفس
بازیها در وفس
نحوه برگزاری مراسم­های ع
دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلdoc
حجم فایل78 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل106

جفرافیا و آداب و رسوم مردم روستای وفس در استان مرکزی

مقدمه

وفس نام منطقه و نیز روستایی در استان مرکزی ایران است.

نام این منطقه را به صورتهای گوناگون تلفظ کرده­اند: وفس Vafs، ویس Vabs، وَوس Waus، وُوس Waus.

منطقه وفس تا سال 1382 به بخش وسیعی از شمال استان اطلاق می شد که در برگیرنده 71 روستا با جمعیتی در حدود 77000 نفر بود. اما در آخرین تقسیمات «منطقه وفس» فقط به یک روستا که همان «روستای وفس» می باشد محدود گردید و آن منطقه با نام شهرستان کمیجان در تقسیمات جغرافیایی و کشوری مشخص گردید «کمیجان» تا قبل از آن به عنوان یک مرکز بخش شناخته می شد.

جمعیت فعلی این روستا، طبق آخرین سرشماری در حدود 2000 نفر می باشد که در فصول بهار، تابستان و پاییز، این جمعیت به دو تا چند برابر این رقم نیز می رسد و خصوصاً در ماه محرم جمعیت بسیار زیادی در روستا جمع می شود. وسعت این منطقه در حدود 230 کیلومتر مربع می باشد

مقدمه

تخت کشی (گیوه کشی)

مشاهیر وفس

تحولات جمعیتی وفس

روستای کوهستانی وفس: (سیمای ده)

آب و هوای وفس:

گونه­های گیاهی وفس: (پوشش گیاهی)

حیوانات اهلی و غیراهلی وفس

دامدارری در وفس:

باغداری و کشاورزی در وفس:

موقعیت جغرافیایی

ناهمواری

کشتار وفس

گویش وفسی

امکانات و سازمانهای این روستا:

صنایع دستی

تخت کشی (گیوه کشی)

مشاهیر وفس

تحولات جمعیتی وفس

روستای کوهستانی وفس: (سیمای ده)

آب و هوای وفس:

گونه­های گیاهی وفس: (پوشش گیاهی)

اجرای طرح اصلاحات ارضی

آداب ازدواج در وفس

آداب ازدواج در روستای «وفس» :

تعیین مهریه و شیربها:

باورهای مردم وفس

روشهای ریختن (از بین بردن) ترس کودکان

دفع چشم زخم:

ترغیب به تسریع در امور

آیین چهارشنبه سوری در وفس

عید غدیر در وفس

شب چله در وفس:

بازیها در وفس

نحوه برگزاری مراسم­های عزاداری امام حسین (ع) در وفس:

عزاداری امام حسین:

عید نوروز:

موسیقی وفس­ها:

اماکن عمومی و فس:

برج تاریخی وفس:

مساجد وفس:

امام زاده وفس:

حیوانات اهلی و غیراهلی وفس

زندگی جانوری و حیات وحش در وفس

ایده ها و عقیده های مردم وفس                                                                 

  صفای بهار وفس  

باورهای مردم وفس نسبت به حیوانات                                                       

قناتهای وفس

کوههای وفس

قدمت تعزیه در وفس                                                                             

تعزیه محله خیور

باورهای مردم وفس                                                                             

روش‌های ریختن(از بین بردن) ترس کودکان 

دفع چشم‌زخم

جغد بر بام خانه

ترغیب به تسریع در امور

روز اول عید و «طوطی قاقا»                                                                    

طوطی قاقا، عیدی ویژه

29 اسفندماه؛ روز اَلَفَ                                                                          

روز 28 صفر، روز امامزاده شاهزاده حسین(ع)                                                

مراسم سنتی «علم بندان» محرم در روستاهای خمین

عید غدیر در وفس   

نام های فامیلی سادات وفس

عید قربان در وفس                                                                               

اعتقادات شب عید قربان

آیین شب چله (شب یلدا) در وفس                                                              

شب چله، شب زایش خورشید و آغاز سال نو میترایی

وجه تسمیه «چله»

شیرینی های شب چله وفس

مراحل تهیه ی شیرینی باستق

تارخانَ

عِیدانَ

چِلّی یانَ

آداب و رسوم وفس: ختنه‏کردن کودکان                                                        

آداب و رسوم وفس: زاده شدن کودک و نذورات برای نوزاد پسر                           

اشعار زمان ولادت کودک

آداب و رسوم ازدواج در وفس (قسمت اول)                                                    

ازدواج

تعیین مهریه و شیر بها

نشان کردن

آداب و رسوم ازدواج در وفس (قسمت دوم)                                                   

حنابندان(به زبان وفسی، حِنَّ بِنْدانْ)

مادر زن سلام [1]

بازی ها در وفس                                                                                 

بازی « کُلا نَگِنَه[2]

 باورهای مردم وفس: آمدن مسافر و مهمان

شعر

عید نوروز                                                                                       

چهارشنبه سوری در وفس                                                                      

نتیجه گیری:

منابع

 [1] -(به زبان وفسی، پابوس)

 [2] -»، در واقع مسابقه ی پرش از روی یکدیگر است به توافق و یا شیر- خط کردن.

دانلود جفرافیا و آداب و رسوم مردم روستای وفس در استان مرکزی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تحقیق جایگاه انبیاء و اولیاء دین الهی از منظر گاه مولوی

تحقیق جایگاه انبیاء و اولیاء دین الهی از منظر گاه مولوی

دانلود تحقیق جایگاه انبیاء و اولیاء دین الهی از منظر گاه مولوی

دانلود تحقیق جایگاه انبیاء و اولیاء دین الهی از منظر گاه مولوی
پژوهش دیدگاه مولوی در رابطه ی با مذهب انبیا
وحدت وجود عامل وحدت انبیاء است
مذاهب نه همه حقند و نه همه باطل
تفاوت مومن و کافر در مثنوی مولوی
تحقیق تفاوت افراد از دید مولوی
پیامبر اکرم (ص) بالاتر از انبیاء و هدف همه آنهاست
انبیاءاز نظر ملاصدرا
وحدت محتوای انبیائ از نگاه ابن عربی
دسته بندیمعارف اسلامی
فرمت فایلdoc
حجم فایل199 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل244

تحقیق جایگاه انبیاء و اولیاء دین الهی از منظر گاه مولوی

مقدمه :

با نام خدا و با درود و سلام به محضر آقا امام زمان ( عج ) و با سلام به روان پاك شهدا از شهدای صدر اسلام گرفته تا شهدای كربلاهای ایران و جهان  ، در طول تاریخ اقوام هر دوره ای دارای انبیاء و دین و مذهبی بوده اند كه این انبیاء و پیام آوران و دین آنان یا مبتنی بر یكتاپرستی یا غیر یكتاپرستی بوده است كه پیوسته منجر به اختلاف نظرها و بحث پیرامون یكتاپرستی و طاغوت كشیده است هر یك از انبیاء بنابر مصلحت و براساس یك مكتب و مشرب یك دین و آیینی را پدید آورده و رهبرانی هم پیرو آن دین داشته و پدید آمده است كه افكار و عقاید آن بانیان مكتب و مشرب برای پیروان خود بصورت آیینه هایی بجا مانده است كه هدف از تهیه این پایان نامه تحقیقی این بوده است كه از طریق معرفی دیدگاه مولوی و سایر افراد درباره این مكتب ها ما برای افراد جامعه و خوانندگان آن فرصتی باشد برای تشخیص حق از باطل و اینكه ریشه این اختلافات عقیدتی و دینی برای افراد مشخص گردد و در این رهگذر سعی گردیده كه جایگاه انبیاء و اولیاء دین الهی از منظر گاه مولوی هویدا گشته و علل تسلسل انبیاء و اولیاء یكی پس از دیگری برای امتهای طول تاریخ معین گردد و همانطوری كه منابع و متون اسلامی از جمله قرآن كریم بیان كرده ، در طول تاریخ وظیفه انبیاء تصدیق و تأیید پیامبران قبل از خود و كامل نمودن دین و مسلك آنان بوده و اگر هم بظاهر تفاوتی باشد این تفاوت به سطح تعلیمات و مقتضیات زمان امتها و آداب و رسوم و عرف و حجیتی است كه خاص نبی آن زمان می باشد .

1 - مقدمه :

2- بیان مسئله

3- هدف تحقیق

4- سؤالات تحقیق :

5- روش و قلمرو تحقیق

6- پیشینه تحقیق

1-1مولانا از دو دیدگاه:     -1    زندگی         2-    بندگی

1-2 مولوی ملجاء همگان بود

1-3 برخورد مولانا با پیروان سایر انبیاء

1-4 مولانا با هیچ مذهبی مشکل ندارد

1-5 مذهب مولانا

1-6 آیین مولانا

1-7 مولوی و اندیشه ی فلسفی:

1-8 مولوی بی همتاست

1-9 مولوی عاشق بی مثال است .

1-10 مولوی آموزگار عشق و تفکر است .

1-11 عشق برتر از ایمان

1-12 قدمت عشق از دین بیشتر است

1-13 مولوی اهل باطن ، و عشق را بالاتر از هر دینی می داند .

1-14 محدوده معرفت مولانا

1-15 وهم وخیال ، موجب دشمنی میان پیروان انبیاء می گردد.

1-16 مولوی برتر از دانته

1-17 از نظر مولوی ، اختلاف انبیاء لفظی است نه معنوی:

1-18 ترسای مسلمان

1-19  همه مردم در نبود مولانا ناراحتند .

1-20 تفکر ، محور دعوت مولوی بود.

1-21 مولوی یک آیین وتفکر را حق نمی دانست

1-22 مولوی همیشه زنده است

1-23 مولوی شاعری همگانی است نه ملی

1-24 مسلمانی مولوی:

1-25 دیدگاه مولوی در رابطه ی با مذهب انبیاء :

1-26 اقتضای هستی ، وحدت انبیاء است .

1-27 مولوی طالب فرد عاشق است .

1-28  اندیشه وحدت از دیدگاه مولوی

1-29 مولانا از خود بینی دور بود.

1-30 فروتنی مولانا

1-31 شباهت جهان هستی به خانقاه و پیامبران به صوفیان

1-31 دید واحد مولوی به حاضران در خانقاه

1-33 معنای مثنوی :

1-34 مثنوی ترکیبی از تفکر است مخلتف

1-35 سراسر مثنوی حکایت از وحدت دارد.

1-36 توصیه مولوی

1-37 وحدت وجود عامل وحدت انبیاء است

1-38 علت پدید آمدن فِرَق مختلف

1-39 موقعیت منظر نظر گاه :

1-40 اختلاف آیین به علت اختلاف دیدگاه است

1-41 اختلاف مذاهب موجب سردرگمی افراد است :

1-42 مذاهب نه همه حقند و نه همه باطل

1-43 برگزیده یا مطیع برگزیده باش:

1-44 مردد در مذاهب و راه نجات :

1-45 مفهوم اختلاف انبیاء و ادیان :

1-46 دیدگاه مولوی در مورد اختلاف هفتاد و دو ملت:

1-47 آیین ملت و مردم واحد است

1-48 اگر چه اسمها فراوانند اما مسمی یکیست

1-49 انبیاء و ادیان همگی بر یک اصل واحدند .

1-50 اختلاف انبیاء به علت عدم درک درست است .

1-51 اختلاف درک حقیقت ماننداختلاف در توصیف پیل است

 1-52 مولانا مقصد انبیاء رایکی می داند :

1-53 مولوی کتب انبیاء را یکی می داند :

1-54 مقصد همه ی انبیاء یکی است :

1-55 همگی آدمیان روح واحد دارند :

1-56 نمازگزاران چهار هندو در مسجد با نیت واحد

1-57 منشاء ایمان به انبیاء یکی است

1-58 ذکر روایات :

1-59 همسفری : مسلم ، جهود و ترسا

1-60 وحدت انبیاء درمثنوی

1-61 اختلاف انبیاء لفظی است نه عقیدتی :

1-62 اساس عبادت از نظر مولانا:

1-63 دین انبیاء الهی تحقیقی باشد نه تقلیدی

1-64 داستان موسی نبی و شبان در مثنوی مولوی:

1-65 داستان چهار کس و موسی و شبان نشانگر وحدت انبیاء و ادیان الهی

است .

1-66 مولانا حقیقت وجودی را قطعی می داند نه وهمی.

1-67 تفاوت مومن و کافر در مثنوی مولوی:

1-68 در مثنوی مولوی ، مسیر الی الله به تعداد انسان ها می باشد .

1-69 در پیمودن راه انبیاء کدام گروه بر حق می باشد .

1-70 ازنظر مولوی ، انسان در پیمودن راه انبیاء تکبر ندارند .

1-71 اعتقاد مولوی و اهل تصوف ظاهری انبیاء الهی:

2-1 مولوی ، انبیاء و اولیاء

2-2 تفاوت افراد از دید مولوی:

2-3 انبیاء و اولیاء میزان افراد جامعه هستند

2-4 پیامبران نایب حقند و چون نوری واحدند

2-5 مقام انبیاء و اولیاء یکسان نیست .

2-6 اولویت انبیاء نسبت به هم به معنای اختلاف ما بین آنان نیست .

2-7 وحی و الهام انبیاء:

2-8 محبت واتحاد از نظر انبیاء :

2-9 هدف انبیاء یکی است :

2-10 کار انبیاء تذکر است :

2-11 پیام پیامبران یکسان است :

2-12 وارث انبیاء ، اولیاء هستند :

2-13 اولیاء عامل نزدیکی به خدایند:

2-14 اوصاف انبیاء :

2-15 تفاوت انبیاء و سایر انسانها:

2-16 رسول اكرم (ص) خود را از سایر انبیاء بالاتر نمی دانست .

2-17 مولوی شیفته پیامبر اسلام است :

2-18 حقایق رسول اکرم ( ص) کامل است :

2-19 گفتاری از ابن عربی و شرح آن :

2-20 ولی از نبی بالاتر است :

2-21 برتری انبیاء نسبت به هم چگونه است:

2-22 پیامبر اکرم (ص) بالاتر از انبیاء و هدف همه آنهاست :

2-23 زکریای رازی و ابن راوندی با انبیاء مخالفند :

2-24 از نظر رازی پیامبران با هم مخالفند :

2-25 انبیاءاز نظر ملاصدرا:

2-26 انبیاء همه را به یک دین دعوت کرده اند :

2-27 داستان پیامبران در مثنوی مولوی

2-28 داستان حضرت آدم (ع)در مثنوی مولوی:

2-29 چگونگی فریب خوردن آدم و حوا د رمثنوی مولوی:

2-30 آدم و حوا و دو قطبی بودن اشیاء از نظر مثنوی مولوی

2-31 داستان حضرت ابراهیم (ع) در مثنوی مولوی:

2-32 چگونگی داستان ذبح اسماعیل در مثنوی مولوی:

2-33 داستان حضرت ایوب ( ع) در مثنوی مولوی:

2-34 داستان سلیمان در مثنوی مولوی:

2-35 آصف بن برخیا در مثنوی مولوی:

2-36 داستان حضرت صالح (ع) در مثنوی مولوی :

2-37 داستان حضرت عیسی (ع) د رمثنوی مولوی:

2-38 داستان دجال در مثنوی مولوی:

2-39 زهد حضرت عیسی (ع) در مثنوی مولوی:

2-40 داستان حضرت محمد (ص) در مثنوی

3-2 دین واژه ای فارسی

3-3 تعریف دین

3-4 اعتقاد به دین نیاز همگانی است

3-5 حقیقت دین : (حریت و سعادت)

3-6 حقیقت دین واحد است

3-7 نقش دین

3-8 آغاز دین

3-9 غایت دین

3-10 دین یا ادیان

3-11 احساس اصل انبیاء چیست ؟

3-12 شباهت انبیاء :

3-13 ظهور خدادر انبیاء :

3-15 انبیاء برای چه آمده اند و مطلوبشان چیست؟

3-16 فطری بودن دین عاملی برای وحدت انبیاء

3-17 « وحدت محتوای انبیائ از نگاه ابن عربی»

3-18 « ابن عربی پیرو دین عشق»

3-19 دین الهی ثابت است

3-20 « دین در دنیا متعدد و در آخرت واحد است »

3-21 « وجوه مشترک در انبیاء مختلف»

3-22 انبیاء نموداری از یکی تجلی اند

3-23 پیوند انبیاء ناگسستنی است

3-24 دین اسلام مظهر وحدت واقعی

3 -25 اسلام خلاصه انبیای پیشین :

3-26 تفاوت شرایع در چیست ؟

3 -27 تشابه و تفارق مومن و کافر در تجلی عام و خاص

4-1 « کثرت گرایی دینی»

4-2 از نظر هیک همه انبیاء و مذاهب برحقند

4-3 نظریه هگل درباره وحدت انبیاء

4-4 علل پیدایش پلورالیسم دینی در غرب

4-5 آیا در هر عصری یک راه برای رستگاری وجود دارد ؟

4-6 نسبت انبیاء با یکدیگر

4-7 از مشترکات انبیاء

4-8 وجوه اشتراک انبیاء

4-9 عدد چهل مشترک انبیاء

4-10 شباهت زبان های عرفانی در مکابت متعدد الهی و انسانی

4-11 استنباط به مقتضای فهم

4-12 هر کس به قدر فهمش فهمیده مدعی را

4-13 اتحاد و اختلاف انبیاء از دیدگاه قرآن

4-14 وحدت انبیاء و اختلاف انبیاء

4-15 اختلاف انبیاء از دیدگاه قرآن :

4-16 علی (ع) حامی وحدت امت

4-17 حقیقت شرایع

4-18 اختلاف شرایع و نسخ مذاهب

4-19 فراخوان الهی نسبت به اهل کتاب

4-20 منادی قلبها

4-21 همگان را رو به سوی یکتایی است .

4-22 اسلام نام همه انبیاء حق است

4-23 اسلام و اقتباس از سنتها و حکمت های سابق

4-24 در انبیاء آسمانی وحدت کلی معمول است

4-25 جهان شمولی انبیاء

4-26 دین به معنای تسلیم

4-27 آیا خداوند میان بشر در پاداش عمل خیر وکیفر عمل شر تبعیض قائل

است ؟

4-28 مذهب خداست

4-29 اصل در مذاهب رساندن انسان به خداست

4-30 صوفیه چه می گویند ؟( موضع صوفیه درقبال انبیاء)

4-31 تمدن های بشری و مفاهیم مذهبی واحدند

4-32 تساهل تصوف

4-33 نتیجه مسامحات و مناظرات مسلمین با پیروان سایر انبیاء

4-34 بلندنگری بانیان خانقاه واقبال عمومی نسبت به آن

5-1امام خمینی (ره ) و انبیاء :

5-2 آمریکا دشمن همه انبیاء:

5-3 « هدف انبیاء کامل نمودن انسان است »

5-4 « تبلیغ دشمنان برای نفی انبیاء »

5-6 « انبیاء پاسداران دین »

5-7 « انبیاء راهنمای انسان به صراط مستقیم »

5-8 « وحدت انبیاء موجب پیشرفت بشریت »

5-9 « فلسفه وجودی انبیاء تربیت انسانهاست »

5-10 « انبیاء برای کامل کردن انسان آمده اند »

5-11 « وحدت شیعه و سنی وجایگاه اقلیتهای مذهبی در کشور»

5-12 « وحدت رمز پیروزی»

5-13 « رسول خدا ( ص) حد وسط و صراط مستقیم همه انبیاء»

5-14 انبیاء برای هدایت آدمی و اصلاح بشری

1-6 نتیجه گیری :

6-2 پیشنهادات :  

فهرست منابع و مآخذ :

دانلود تحقیق جایگاه انبیاء و اولیاء دین الهی از منظر گاه مولوی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->

http://cero.ir/users/view.aspx?id=322668&s=22338


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
راهکار های محاسبه بهره وری در کشاورزی

مقدمه موادوروشها محاسبه بهره وری امروزه بهره وری فراتر ازیك معیار و شاخص اقتصادی است بلكه به عنوان یك رویكرد، یك فرهنگ و نگرش نظام گرا و كلی گرا از همه اجزاء مطرح است افزایش بهره وری می تواند سهم زیادی در بهبودكیفیت زندگی اجتماعی داشته باشد ازسوی دیگر نیز تغییر در بهره وری آثارسیاست های گذشته دولت را دربخش تولیدی منعكس می كند افزایش بهره وری د

دانلود راهکار های محاسبه بهره وری در کشاورزی

بهره وری ، 
بهره وری متوسط، 
بهره وری نهایی، 
مقادیر بهینه
دسته بندیپژوهش های دانشگاهی
فرمت فایلdoc
حجم فایل23 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل16

دانلود راهکار های محاسبه بهره وری در کشاورزی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
اشنایی با رشته تحصیلی ماشین الات کشاورزی

اهمیت و جایگاه در جامعه تاثیر مکانیزاسیون بر عملکرد گندم آبی در ایران انسان برای ادامة حیات وتأمین ملزومات جهت زندگی بهتر و آسایش بیشتر، نخست باید تولید فرآوردههای مورد نیاز كه منشأ طبیعی دارند از قبیل انواع مواد غذایی ،پوشاك و لوازم درمانی بپردازد، در نتیجه باید تولید محصولات كشاورزی و دامداری همگام با رشد جمعیت افزایش یابد و این مقصود در سا

دانلود اشنایی با رشته تحصیلی ماشین الات کشاورزی

نیروی انسانی
محصولات كشاورزی 
مکانیزاسیون
دسته بندیکشاورزی
فرمت فایلdoc
حجم فایل13 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل10

دانلود اشنایی با رشته تحصیلی ماشین الات کشاورزی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,