خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
cero
تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه

پایان نامه ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه

دانلود پایان نامه ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه

پایان نامه ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه
پایان نامه ساخت و فرمولاسیون
فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه
دسته بندیشیمی
فرمت فایلdoc
حجم فایل560 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل112

پایان نامه ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه


در این تحقیق فرآورده جوشان حاصل از پوسته دانه اسفرزه در خانواده بارهنگ بصورت گرانولاسیون مرطوب تهیه شد. پوسته دانه اسفرزه از شركت ایران داروك تهیه تحت و تست‌های فارماكوپه‌ای شامل: (ضریب تورم، خاكستر تام، وزن خشك و مواد ناخالصی) مبتنی بر استاندارد رفرانس‌ها قرار گرفت. سپس فرمولاسیونهای متعددی، (در مجموع 30 فرمولاسیون) شامل نسبت‌های متفاوتی در پوسته‌ دانه اسفرزه، اسید و بازهای مختلف شامل (اسید سیتریك،‌اسید تارتاربك و سدیم بی‌كربنات)،‌پلی و منیل پیرولیدون بعنوان چسباننده، افزودنیهای دیگر شامل (رنگ دهنده، طعم دهنده و شیرین كننده)‌ با هم مخلوط هستند و توسط اتانول %90 به گرانول تبدیل شدند گرانولهای تهیه شده از یك بامش 10 عبور داده شدند و در آون با دمای  سانتی‌گراد خشك گردیدند. سپس از یك بامش 20 عبور داده شد. نتیجه فرمولاسیونها تهیه شده توسط خصوصیات ظاهری، زمان جوشش وPH، ریزش و میزان ماده مؤثره بررسی شد. البته باید توجه داشت كه هر گرم از گرانول تهیه شده معادل 40 میلی‌لیتر موسیلاژ به دنبال اضافه كردن بافر با 8/6= PH می‌دهد.

3 فرمولاسیون با طعم‌های مختلف تهیه شد و توسط 10 نفر از داوطلبین سالم تست شد. بعد از انجام آنالیز‌های آماری (فریدمن- ویكگسون)، بهترین فرمولاسیون شامل (%9 اسید سیتریك، % 19 اسید تارتاریك با %32 سدیم بی كربنات، % 40 پوسته دانه اسفرزه، 300 میلی‌گرم ساكاند، 750 میلی‌گرم آسپارتام) انتخاب شد. سرانجام مطالعات پایداری تبریع شده روی فرمولاسیون منتخب به مدت 6 ماه در دمای  سانتی‌گراد و رطوبت % 75 انجام شد. در طی ماه 1، 2، 3 و 6. نمونه گیری انجام و تستهای فیزیكوشیمیایی روی فرمولاسیون صورت گرفت. در نتایج اختلاف معنی‌داری (05/0 > P) دیده نشد و پارامترهای گفته شده در بالا در طی 6 ماه روی فرمولاسیون انجام گرفت.

كلمات كلیدی: پسیلوم اواتا، گرانولهای جوشان، پوسته دانه اسفوزه، فرمولاسیون گرانول، گرانولاسیون مرطوب، مطالعات پایداری.

Abstract 

 

In this study effervescent psyllium husk (plantago ovata fam. Plantaginaceae) granules were prepared, using the wet granulation method. With of psyllium husk was obtained from Iran – Darouk company and underwent pharmacopoeal tests, (Suelling indeed , total ash, moisture content and foreign organic matter ) based on standard references. Next various pormulations (over – all 30 formulations) containing defferent ratios of the husk , various acids and bases including citric acid , tartaric acid and sodium bicarbonate, poly rinyl pyrrolidone (PVP, as binder) and other additives (including: colouring agent and sweetener) were thoroughly mixed and formed into granules , following the addition of ethanol (90%). The granules prepared were then initially passed through amesh # losiere, dried in a  oven and subsequently passed through a mesh # 20 sierce. The resulting formulations were then tested in terms of apparent characteristics, effervescence time, PH, flow ability and assay of active ingredients.

It should be noted that each gram of the granules prepared should form. at least 40ml of mucilage on the addition of (PH, 6.8 buffer (final volume of 500 ml).

There formulations with different tastes were prepared and tested by 10 healthy – volunteers. After statistical analysis (Freedman & Wilcox an) , the  best formulation was selected (containing ; citric acid 9% , tartinc acid 19% , sodium bicarbonate 32% , psylliom husk 40% , sucrosc 300 mg, aspartame 750 mg) . finally , accelerated Stability studies were performed on the selected formulation for 6 months at a temperature of and 75% R.H.

At interrals of 1, 2, 3 and 6 months , samples were taken and examined in terms of all the physicochemical tests mentioned above. Results obtained showed no significant change (P>0/05) in the parameters tested over a period of 6 months.

 

Key words: pysllium ovata, Effervescent Granules, Psylliom Husk , Granule Formulation, wet granulation , stability studies.


فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

چكیده فارسی ...................................

چكیده انگلیسی .................................

پیش گفتار .....................................

بخش اول  مباحث نظری

فصل اول  اسفرزه

1-1 اسفرزه ....................................

1-1-1- ریخت شناسی .............................

2-1-1- زمان جمع‌آوری ...........................

3-1-1- خرده نگاری .............................

4-1-1- طرز نگهداری ............................

5-1-1- دامنه انتشار ...........................

6-1-1- مواد متشكله ............................

7-1-1- مواد مصرف گیاه .........................

8-1-1- مهم‌ترین اثرات گزارش شده اسفرزه .........

1-8-1-1- بیماریهای قلبی – عروقی ...............

9-1-1- نحوه مقدار مصرف به عنوان ملین گیاهی ....

10-1-1- مكانسیم اثر ...........................

11-1-1- موارد عدم مصرف ........................

12-1-1- در دوران بارداری و شیردهی .............

13-1-1- تداخل دارویی ..........................

14-1-1- موارد احتیاط ..........................

15-1-1- اشكال دارویی ..........................

2-1- كنترل كیفی و كمی شیمیایی پوسته دانه اسفرزه

فصل دوم  یبوست

1-2- یبوست ....................................

2-2- اتیولوژی .................................

3-2- درمان ....................................

1-3-2- درمان غیر دارویی .......................

2-3-2- درمان دارویی ...........................

4-2- سوء مصرف ریلمین‌ها ........................

فصل سوم  كلیات فرآورده‌ جوشان

1-3- مقدمه ....................................

2-3- تعریف پودر ...............................

1-2-3- انواع پودرها ...........................

3-3- تعریف گرانول .............................

1-3-3- انواع گرانولها .........................

4-3- مزایای فرآورده‌های پودری و گرانولی ........

5-3- معایب پودرها و گرانولها ..................

6-3- كلیاتی در مورد فرآورد‌ه‌های جوشان ..........

1-6-3- مكانسیم ایجاد جوش در فرآورده‌های جوشان ..

2-6-3- مواد بكار رفته در فرآورده‌های جوشان .....

1-2-6-3- منابع اسیدی ..........................

2-2-6-3- منابع بازی ...........................

3-2-6-3- چسباننده .............................

4-2-6-3- تركیبات شیرین كننده ..................

5-2-6-3- تركیبات طعم دهنده ....................

6-2-6-3- رنگ دهنده ............................

7-2-6-3- مواد افزایش دهنده محلولیت ............

8-2-6-3- مواد پایدار كننده ....................

7-3- بسته‌‌بندی .................................

8-3- انواع فرآورده‌های جوشان ...................

1-8-3- پودرهای جوشان ..........................

2-8-3- گرانولهای جوشان ........................

1-2-8-3- گرانولاسیون مرطوب .....................

1-1-2-8-3- مزایای گرانولاسیون مرطوب ............  

2-2-8-3- گرانولاسیون خشك .......................

3-2-8-3- گرانولاسیون به روش ذوب ................

9-3- آزمایشات كنترل فیزیكوشیمیایی گرانولهای جوشان  

1-9-3- خصوصیات ظاهری ..........................

2-9-3- تعیین مقدار موثره دارویی ...............

3-9-3- زمان جوشش و انحلال ......................

4-9-3- PH محلول ...............................

5-9-3- تعیین مقدار رطوبت گرانولها .............

10-3- آزمایشات پایداری و تعیین غیر مفید دارو ..

1-10-3- آزمایش پایداری تسریع شده ..............

2-10-3- آزمایش پایداری ادواری .................

3-10-3- عمر قفسه‌ای ............................

فصل چهارم  كار تجربی

بخش دوم : مباحث تجربی

1-4- مقدمه ....................................

2-4- وسایل و دستگاههای بكار رفته ..............

3-4- مواد بكار رفته ...........................

4-4- تهیه پودر پوسته دانه اسفرزه ..............

1-4-4- كنترل‌های كیفی و كمی شیمیایی پوسته دانه اسفرزه    

5-4- تعیین ریزش پودر ..........................

6-4- تهیه گرانول جوشان ........................

7-4- آزمون‌های كنترل فیزیكوشیمیایی .............

1-7-4- بررسی خواص ظاهری .......................

2-7-4- تعیین ریزش گرانولها ....................

3-7-4- آزمون تعیین PH محلول ...................

4-7-4- تعیین مدت زمان جوشش و چگونگی انحلال .....

5-7-4- آزمون تعیین مقدار موثر دارویی ..........

6-7-4- آزمایش پایداری .........................

1-6-4- انتخاب مخلوط اسید و باز در حضور اسفرزه .

2-6-4- استفاده از سورفكتانت‌ها .................

3-6-4- اصلاح طعم فرمولاسیونهای منتخب ............

4-6-4- اصلاح طعم فرمولاسیون توسط شیرین كننده ....

5-6-4- انتخاب فرمولاسیون نهایی .................

فصل پنجم  نتایج و بحث

1-5- مقدمه ....................................

2-5- نتایج و بحث مربوط به مطالعات انجام شده بر روی ریزش پودر اسفرزه ........................................

1-2-5- تابعیت ریزش پودر اسفرزه ................

2-2-5- نتایج حاصل از بررسی ریزش پودر اسفرزه توسط دستگاه ریزش سنج ...............................................

3-5- نتایج حاصل از بررسی ریزش پودر اسفرزه با محاسبه اندیس كار و ضریب هانسر ....................................

4-5- بررسی فرمولاسیون‌های تهیه شده بررسی انتخاب منابع اسیدی و بازی ...............................................

5-5- بررسی فرمولاسیونهای تهیه شده جهت دستیابی به PH مناسب    

6-5- بررسی فرمولاسیون‌های تهیه شده از سورفكتانتهای مختلف  

7-5- بررسی فرمولاسیون تهیه شده از منابع اسیدی و بازی، طعم دهنده و شیرین كننده ...................................

8-5- بررسی فرمولاسیون جدول (13-4) حاوی شکر و آسپارتام

9-5- نتایج حاصل از نظر خواهی داوطلبین در مورد 3 فرمولاسیون   

10-5- آزمونهای پایداری تسریع شده ..............

11-5- نتیجه‌گیری نهایی ......................... 

 

دانلود پایان نامه ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

پایان نامه تاریخ زندگی پیامبر اكرم (صلی الله علیه و آله وسلم ) قبل و بعد از بعثت

پایان نامه تاریخ زندگی پیامبر اكرم (صلی الله علیه و آله وسلم ) قبل و بعد از بعثت

دانلود پایان نامه تاریخ زندگی پیامبر اكرم (صلی الله علیه و آله وسلم ) قبل و بعد از بعثت

پایان نامه تاریخ زندگی پیامبر اكرم (صلی الله علیه و آله وسلم ) قبل و بعد از بعثت
دسته بندیمعارف اسلامی
فرمت فایلdoc
حجم فایل253 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل145

پایان نامه تاریخ زندگی پیامبر اكرم (صلی الله علیه و آله وسلم ) قبل و بعد از بعثت

چكیده:

در نوشته حاضر مطالبی درباره تاریخ زندگانی پیامبر (صلی الله علیه و آله) قبل و بعد از بعثت در چندین فصل به نگارش در آمده است كه هر فصل زیر مجموعه‌های خاص به خود را دارد كه عبارتند از:

فصل نخست در مورد میلاد و كودكی پیامبر (صلی الله علیه و آله) می باشد كه شامل وقوع حوادث شب میلاد آن حضرت، سال و ماه و روز تولد آن حضرت و دوران شیرخوارگی و سفرهای پیامبر (صلی الله علیه و آله) به یثرب و شام است كه مطالعه تاریخ زندگی چنین مرد بزرگی، از جمله حوادث تولد آن حضرت و صحنه های غم انگیز دیگری كه در دوران كودكی آن حضرت رخ داد چیزهای بسیار زیادی می تواند به ما بیاموزد.

فصل دوم شامل دوران جوانی آن حضرت می شود كه عبارت از عواطف آن حضرت در دوران جوانی و جنگهای فجار و پیمان حلف الفضول و شبانی پیامبر (صلی الله علیه و آله) است كه مطالعه این دوره از زندگی آن حضرت بردباری و صبوری در برابر سختی ها و مصائب را به هر انسانی می آموزد.

فصل سوم دوره ازدواج تا بعثت آن حضرت را در برمی گیرد كه شامل پیشنهاد ازدواج، كیفیت خواستگاری، آیین پیامبر قبل و بعد از بعثت می باشد.

فصل چهارم پژوهش دوران بعثت تا هجرت پیامبر (صلی الله علیه و آله) را در برمی گیرد كه شامل رفتن پیامبر به غار حرا و آغاز وحی، نخستین زن و مرد مسلمان، دعوتهای پیامبر كه شامل دعوت سری، دعوت خویشاوندان و دعوت عمومی می باشد و آزار و شكنجه هایی كه مشركان قریش بر پیامبر (صلی الله علیه و آله) و دیگر مسلمانان وارد می كردند كه این فصل صحنه های پر ابهت و اسرارآمیزی مانند نزول وحی و به دنبال آن مقاومت عجیب و سرسختانه سیزده ساله پیامبر(صلی الله علیه و آله) و یاران معدود او، در راه نشر آیین اسلام در مكه و مبارزه با بت پرستی می باشد.

فصل پنجم دوران هجرت تا وفات آن حضرت را شامل می شود كه عبارت از هجرت به حبشه،شعب ابی طالب،وفات دو عزیز بزرگوار(ابوطالب وحضرت خدیجه(سلام الله علیها)) پیمان های عقبه اول و دوم، مهاجرت به مدینه و حوادث و رویدادهای از سال اول تا سال یازدهم و وفات آن حضرت می باشد كه صحنه‌های پرهیجان و پرحادثه ای است كه هر كدام نمونه ای از عالیترین فداكاریها و هدفها، در راه كوبیدن انواع مظاهر بت پرستی، در راه مبارزه با تبعیضات ناروا و نژادپرستی و هرگونه استعمار و استثمار بشر به وسیله بشر محسوب می شود.

 

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

كلیات

تعریف و تبیین موضوع

ضرورت و اهمیت موضوع

فوائد و اهداف تحقیق

پیشینه تحقیق

سوال های تحقیق

روش تحقیق

ساختار تحقیق

كلید واژه ها

محدودیت و موانع تحقیق

فصل اول

میلاد و كودكی پیامبر

وقوع حوادث در شب میلاد پیامبر

سال و ماه و روز ولادت پیامبر

اقوال مهم در مورد روز ولادت پیامبر

پدر و مادر پیامیر

القاب پیامبر

دوران شیرخوارگی پیامبر

بازگشت به آغوش خانواده

سفر به یثرب و مرگ مادر

مرگ عبدالمطلب و سفر به شام

خاطره ای از دوران كودكی پیامبر

1

 

3

3

4

4

5

5

6

7

9

 

 

10

13

14

15

16

17

20

20

24

26

 

 

عنوان

صفحه

فصل دوم

دوران جوانی پیامبر

دوران جوانی و عواطف او در این دوران

جنگ های فجار

پیمان جوانمردان

شبانی پیامبر

سفر دوم پیامبر به شام

 

 

28

29

31

33

34

فصل سوم

ازدواج تا بعثت

پیشنهاد ازدواج

كیفیت خواستگاری

حاصل ازدواج پیامبر با حضرت خدیجه

زید بن حارثه پسرخوانده رسول خدا

تدبیر پیامبر در نصب حجر الاسود

امین قریش،حضرت علی(علیه السلام)را به خانه خود برد

آئین پیامبر قبل از بعثت

 

 

36

37

39

40

41

42

44

فصل چهارم

بعثت تا هجرت

بعثت حضرت محمد(ص)

در آستانه بعثت

امین قریش در غار حرا و آغاز وحی

دنباله نزول وحی

انقطاع وحی

نخستین زن و مرد مسلمان

دعوت سری

 

 

47

48

49

52

53

55

57

عنوان

صفحه

دعوت خویشاوندان

دعوت عمومی

تطمیع قریش

شروع آزار و اذیت قریش بر پیامبر و دیگر مسلمانان

59

60

63

65

فصل پنجم

هجرت تا وفات

هجرت به حبشه

نقشه هایی بر ضد پیامبر

شعب ابی طالب

وفات ابوطالب

وفات حضرت خدیجه

معراج پیامبر

سفری به طائف

دعوت سران قبائل با اسلام

نخستین پیمان عقبه

دومین بیعت عقبه

مهاجرت به مدینه

حوادث سال اول هجرت

حوادث سال دوم هجرت

حوادث سال سوم هجرت

حوادث سال چهارم هجرت

حوادث سال پنجم هجرت

حوادث سال ششم هجرت

حوادث سال هفتم هجرت

 

 

69

72

79

81

82

83

86

89

90

91

94

99

103

112

113

115

119

124

عنوان

صفحه

حوادث سال هشتم هجرت

حوادث سال نهم هجرت

حوادث سال دهم هجرت

رویداد سال یازدهم هجرت

پرواز تا ملكوت

126

133

134

141

143

 

دانلود پایان نامه تاریخ زندگی پیامبر اكرم (صلی الله علیه و آله وسلم ) قبل و بعد از بعثت


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه دوره کاردانی کامپیوتر - سیستم مدیریت هتل

پایان نامه دوره کاردانی کامپیوتر سیستم مدیریت هتل

دانلود پایان نامه دوره کاردانی کامپیوتر - سیستم مدیریت هتل

پایان نامه دوره کاردانی کامپیوتر  سیستم مدیریت هتل
دسته بندیکامپیوتر و IT
فرمت فایلdoc
حجم فایل707 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل70

 

 پایان نامه سیستم مدیریت هتل

پایان نامه دوره کاردانی کامپیوتر - سیستم مدیریت هتل 

مقدمه

 با پیشرفت تکنولوژی از یکسو و افزایش جمعیت از سوی دیگر روز به روز مسئله ارائه خدمات با سرعت و دقت به مردم اهمیت بالای یافته است. به طوریکه امروزه بدون وجود سیستم های مکانیزه، ارائه خدمات بسیار مشکل خواهد بود و در صورت عدم وجود اینگونه سیستم ها هیچ گاه نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد شد.

 دردنیای امروز که اطلاعات با سرعت نور در حال جا به جایی است و عصری که که هر لحظه تعلل و کوتاهی ممکن است به قیمت از دست دادن سرمایه اعم از مادی و معنوی شود، وجود بانک های اطلاعاتی کوچک و بزرگ اری لازم و غیر قابل اجتناب به نظر می رسد.

با توجه به اهمیت این مسئله  امروزه از سازمان های دولتی که گرفته تا شرکت های خصوصی و سایر مراکزی  که به مردم خدمات ارائه می دهند، از سیستم های مکانیزه برای دقت و تسریع درارائه بهتر خدمات استفاده می کنند.

در کشور عزیز ما نیز این مسئله مورد توجه مسئولین امر و مدیران محترم شرکت ها قرار گرفته و روزانه بانک های اطلاعاتی جامعی توسط تحلیگران و برنامه نویسان در حال طراحی است.

یکی از این مراکز که علاوه بر ایجاد درآمد و اشتغال ، به طور مستقیم و غیر مستقیم در اشاعه فرهنگ ایرانی- اسلامی به سایر ملل نقش مهمی دارد هتل ها و مهمان پذیرها می باشند.

به دلیل کار مداوم و مسافرانی روزانه در این اماکن پذیرش می شوند. وجود یک سیستم مدیرت جامع به صورت مکانیزه امری لازم به نظر می رسد.


چکیده 

  هدف از پروژه طراحی یک بانک اطلاعاتی جامع جهت مدیریت هتل کاری است که قصد داریم در این مجموعه انجام دهیم. در هر بخش از این مستند به بررسی و در نهایت طراحی یک نرم افزار خواهیم رسید.

                        · فصل اول: در این بخش به بررسی معایب سیستم های گذشته و ارائه پیشنهادات لازم برای رفع نواقص خواهیم پرداخت.

                        · فصل دوم: این بخش شامل طراحی سیستم مدیریت هتل از لحاظ مهندسی نرم افزار خواهد بود.

                        · فصل سوم: در این قسمت توضیحاتی مختصر در مورد نرم افزار و بانک اطلاعاتی که که برای طراحی این سیستم به کار گرفته شده است، ارئه می شود.

                        · فصل چهارم : به طور خلاصه شامل یک سری از فرم های نرم افزار و نحوه کار با آن را بیان خواهد  نمود.

همچنین این فصل شامل بخشی از کد های مهم و نحوه گزارش گیری های سیستم خواهد بود.

                        · و در آخر هم منابع استفاده شده ذکر می شود.

 

  امید آنکه سیستم طراحی شده به مرحله پیاده سازی رسیده و بتواند  به مدیران و کارکنان محترم مهمان پذیرها را در ارئه خدمات صادقانه و شایسته به مسافران گرامی یاری رساند.

 

  

فهرست

 

مقدمه ..............................................................................................................1

چکیده .............................................................................................................2

فصل اول

   1-1) شناخت وضعیت موجود ..............................................................................4

   1-2) بررسی سیستم های گذشته و مشکلات آنها..........................................................6

   1-3)ارائه پیشنهادات.........................................................................................7

   1-4) نیازهای سیستم جدید ................................................................................. 8    

فصل دوم 

   2-1) تعریف فرآیند های سیستم پیشنهادی ................................................................10

   2-2) طراحی CD سیستم پیشنهادی ......................................................................12

   2-3) طراحی نمودارهای فعالیت(AD) سیستم پیشنهادی ...............................................13

   2-4) طراحی ERD سیستم پیشنهادی ...................................................................18

   2-5) طراحی DD سیستم پیشنهادی ......................................................................19

فصل سوم

   3-1) مقدمه ای بر Power Designer ...............................................................22

   3-2) آشنای با برنامه نوسی شی گرا در.net ...........................................................24

   3-3) آشنای با زبان C# ..................................................................................28

   3-4) نحوه اتصال visual studio با بانک های اطلاعاتی ..........................................31

فصل چهارم

39 .................................................................................... 4-1) فرم های نرم افزار

   4-2) نمونه های از Code Source های نرم افزار ................................................52

   4-3) Prcedure های گزارش گیری ..................................................................60

 

منابع   ................................................................................................67

 

فهرست اشکال

 

 

 

فصل دوم

  شکل 1 (CD سیستم) ........................................................................................12

  شکل 2 (نمودار فعالیت پذیرش مهمان) .....................................................................13

  شکل 3 (نمودار فعالیت خروج و تسویه حساب مهمان) ...................................................14

  شکل 4 (نمودار فعالیت تعویض یا ویرایش قیمت اتاق) ...................................................15

  شکل 5 (نمودار فعلیت کارمندان با حقوق بیشتر) .........................................................16

  شکل 6 (نمودار فعالیت تسویه حساب کارمندان اخراجی یا بازنشسته) ..................................17

  شکل7 (ERD سیستم - کارمند) ............................................................................18

 

فصل دوم

  شکل 8 (خصوصیات Concction String) ...........................................................33

  شکل 9 (نحوه اتصال بانک SQL Server 2000) ...................................................34

  شکل 10 (نحوه اتصال بانک Accsses) ...............................................................35

  شکل 11 (نحوه اتصال بانک SQL Server 6.2) ................................................... 36

  شکل 12 (پنجره خصوصیات شیSqlConcction)  ................................................. 37

فصل چهارم       

  شکل 13 (فرم ابتدایی نرم فزار) ...........................................................................39

  شکل 14 (فرم ورود اطلاعات مهمان) ....................................................................40

  شکل 15 (فرم خروج و تسویه حساب مهمان) ............................................................41

  شکل 16 (فرم جستجوی مهمان) ...........................................................................42

  شکل 17 (فرم ورود اطلاعات اتاق) .......................................................................43 

  شکل 18 (فرم ویرایش اطلاعات اتاق) ....................................................................44

  شکل 19 (فرم اتاق های رزرو شده ) .................................................................... 45

  شکل 20 (فرم اتاق های خالی) .............................................................................46

  شکل 21 (فرم ورود اطلاعات کارمند) ....................................................................47

  شکل 22 (فرم ورود اطلاعات کارمند اخراجی یا بازنشسته) ...........................................48

  شکل 23 (فرم لیست کارمندان اخراجی یا بازنشسته) ....................................................49

  شکل 24 (جستجوی کارمند بر اساس شماره شناسایی ) .................................................50

  شکل 25 (فرم جستجوی کارمند بر اساس حقوق بیشتر) .................................................51

 

دانلود پایان نامه دوره کاردانی کامپیوتر - سیستم مدیریت هتل


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی و مروری بر علل شکست پروتزهای کامل

پایان نامه بررسی و مروری بر علل شکست پروتزهای کامل

دانلود پایان نامه بررسی و مروری بر علل شکست پروتزهای کامل

پایان نامه بررسی و مروری بر علل شکست پروتزهای کامل
دسته بندیدندانپزشکی
فرمت فایلdoc
حجم فایل1280 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل132

پایان نامه بررسی و مروری بر علل شکست پروتزهای کامل

مقدمه

بشر همواره در این آرزو بوده كه تا حد امكان به نحوی از انحاء از دست رفتن دندانهای خود را جبران نموده و از این طریق مشكلات مضغی و زیبایی خود را جبران نماید و در این راستا سعی و كوشش فراوانی نموده است كه ادامه آن تلاشها به نسل امروزی سپرده شده و حق این است كه ما نیز تمام تلاش و توانائی‌های خود را در راه تكامل این علم بكار بریم.

امروزه پیشرفت در جنبه‌های مختلف پزشكی و امكانات رفاهی بیشتر منجر به افزایش سن متوسط مردم گشته است، از طرفی علی‌رغم پیشرفتهای غیرقابل انكاری كه در علم دندانپزشكی در جهت نگهداری و حفظ دندانهای طبیعی بعمل می‌آید، افراد جامعه در سنین پایین‌ترین دندانهای خود را از دست می‌دهند و همین دو موضوع یعنی افزایش متوسط سن و از دست دادن دندانها در سنین پایین‌تر سبب شده است تا روز به روز بر تعداد افرادیكه از پروتزهای كامل استفاده می‌كنند افزوده گردد.

انتقال از مرحله داشتن دندانهای طبیعی به مرحله بی‌دندانی كامل، دورانی است بس حساس و ناشناخته برای بیماران و باید دانست، غالباً افرادی كه دندانهای خود را از دست می‌دهند از نظر جسمی از سلامت كامل برخوردار نمی‌باشند و استخوانهای خود را از دست می‌دهند از نظر جسمی از سلامت كامل برخوردار نمی‌باشند و استخوانهای فكین آنها تراكم لازم را ندارند. از طرفی واكنشهای ترمیمی در اینگونه افراد نقصان پیدا كرده است. در این بیماران به جای الیاف پریودونت، مخاط نقش نگهداری و پشتیبانی دندانهای مصنوعی را بعهده می‌گیرد، كه باید برای بیماران توضیح داده شود، زیرا آنان انتظار دارند كه پروتز كامل همچون دندانهای طبیعی عمل كند كه مشكلی است مزید بر مشكلات دیگر.

در برخورد با بیماران بی‌دندان بایستی با معاینه دقیق، بررسی حالات جسمانی و روانی بیمار و با توجه به خواسته‌های بجا و نابجای بیمار طرح درمان مناسبی تعیین كرد و با تكنیكی صحیح و اصولی اقدام به درمان كرد، البته با پیش‌بینی نتایج احتمالی درمان و در نظر گرفتن تمام شرایط مساعد و نامساعد محیط دهان بیمار.

حفره دهان محیطی است كه اعمال مختلفی را انجام می‌دهد و درمان با پروتز صرفاً یك درمان ساده نسجی و ساختمانی نیست، بلكه بایستی با جایگزین كردن دندانهای از دست رفته حالات تشریحی، فانكشنهای طبیعی و فیزیولوژیك این ناحیه از بدن را تا حد امكان احیاء و بازسازی كرد.

در برخی از موارد با وجود اینكه عمل كننده نهایت سعی خود را در بكار بردن اصول لازم در ساختن پروتز كامل ایده‌آل می‌نماید، معهذا چه در ضمن كار و چه پس از قرار دادن پروتز در دهان بیمار با مشكلاتی مواجه می‌گردد كه به سختی می‌تواند به علت اصلی آن پی ببرد و با اظهار ناراحتی و شكایت بیمار روبرو می‌شود و علی رغم اصلاحات متعددی كه انجام می‌دهد باز مشكلات بیمار پاربرجا می‌ماند.

اشكالات و ناراحتی‌هایی كه بعد از قرار دادن پروتز كامل در دهان بیمار ایجاد می‌شود متنوع هستند، در ضمن واكنش بیماران نیز در مقابل آنها مختلف است، كه بستگی به وضع سلامت عمومی جسمی و روانی، وضعیت حفره دهان و طرز تفكر و شخصیت آنان دارد. بعضی از بیماران در برابر كوچكترین آزردگی و تحریك خارجی عكس‌العمل‌های شدیدی از خود نشان می‌دهند و بعضی با داشتن شخصیتی قوی و كنترل عصبی خوب حتی زخم‌های شدید پروتز را بدون شكایت تحمل می‌كنند كه هر دو اینها برای بیمار مفید نیستند.

دندانپزشك باید با آگاهی بر علوم آناتومی، پاتولوژی، روانشناسی و داشتن مهارتهای لازم، عكس‌العمل‌های بافت نرم را در حالت طبیعی و پاتولوژیك تشخیص داده و بتواند یك اشكال موضعی را از مشكلات عمومی جسمی و روانی بیمار تمیز دهد.

 

فهرست مطالب

عنوان....................................... صفحه

مقدمه.......................................... 1

فصل اول: مروری بر مقوله تشخیص و طرح درمان، مروری بر آناتومی محیط دهان

1ـ مروری بر مقوله تشخیص و طرح درمان............ 2

ـ روشهای تشخیص

ـ نكات مهم و مؤثر در تشخیص

2ـ مروری بر آناتومی محیط دهان ................. 4

(انسان ساپورت كننده، استخوان فكین، مخاط)

ـ ساپورت و انساج ساپورت كننده پروتز............ 5

ـ ملاحظات آناتومیك مندیبول از نظر نواحی ساپورت كننده  6

ـ ملاحظات آناتومیك ماگزیلا از نظر نواحی ساپورت كننده   8

ـ آناتومی استخوانهای ساپورت كننده فكین ........ 9

ـ فیزیولوژی استخوان........................... 12

ـ مخاط........................................ 14

ـ نواحی آناتومیكی بافت نرم در بیماران بی‌دندان فك بالا 17

ـ نواحی آناتومیكی بافت نرم در بیماران بی‌دندان فك پایین    19

فصل دوم: مسائل مربوط به عدم موفقیت پروتز كامل و مشكلات پس از تحویل آن

قسمت اول (I): مسائل مربوط به بیمار كه به منظور جلوگیری از عدم موفقیت پروتز كامل بایستی در نظر گرفت

الف) شرایط، خصوصیات ویژه و خواسته‌های بیمار.... 22

ب) مسائلی كه دندانپزشك در مورد بیمار باید در نظر داشته باشد   23

ـ مرحله تحویل پروتز

ـ دستورالعمل‌های ویژه برای بیمار

قسمت دوم (II): اشكالات و مسائلی كه در ضمن كار برای دندانپزشك بوجود می‌آیند و باعث عدم موفقیت پروتز كامل می‌شوند........... 27

1ـ گیر پروتز.................................. 28

عوامل مؤثر بر گیر پروتز....................... 30

2ـ روابط فكین................................. 31

ـ اشكال در تعیین ارتفاع عمودی و عوارض ناشی از آن 32

3ـ منطقه خنثی (Neutral Zone)...................... 33

4ـ پلن / سطح اكلوژن........................... 34

ـ مشكلات ناشی از تعیین نادرست پلن اكلوژن....... 34

5ـ بالانس اكلوژن............................... 34

ـ مشكلات ناشی از اكلوژن........................ 34

ـ عدم بالانس اكلوژن............................ 35

ـ عادات پارافانگشنال.......................... 36

ـ اكلوژن تروماتیك............................. 36

قسمت سوم (III): تجزیه و تحلیل مسائلی كه پس از ساخته شدن پروتز و تحویل آن به بیمار پیش می‌آید

1ـ بررسی مشكلات مربوط به فقدان گیر پروتزها..... 37

الف) بررسی مشكلات مربوط به فقدان گیر پروتز فك بالا 37

ـ هنگام تحویل آن.............................. 37

ـ هنگام باز كردن كامل دهان.................... 38

ـ هنگام صحبت كردن، خواندن سرود یا آواز........ 38

ـ افتادن یا جابجایی پروتز در سمت بالانس........ 39

ـ هنگام خندیدن................................ 39

ـ هنگامیكه بیمار می‌خواهد سوت بزند............. 40

ـ هنگام بریدن لقمه غذایی...................... 40

ـ نقش افزایش و كاهش بزاق بر گیر پروتز......... 40

ـ لق بودن كلی پروتز........................... 41

ب) بررسی مشكلات مربوط به فقدان گیر پروتز فك پایین

ـ جابجایی پروتز فك پایین بطرف بالا هنگام زیاد باز كردن دهان    43

ـ حركت پروتز فك پایین كه با حركات مختلف زبان ایجاد می‌شود  43

ـ خارج شدن پروتز هنگام فانكشن................. 44

2ـ بررسی مشكلات مربوط به عدم ثبات پروتز........ 44

ـ عوامل مؤثر بر ثبات پروتز.................... 44

I) عدم ثبات پروتز هنگام اكلوژن مركزی........... 47

II) عدم ثبات پروتز هنگامیكه پروتزها در اكلوژن نباشند  47

III) عدم ثبات پروتز هنگام بریدن غذا............. 48

3ـ بررسی آزردگی‌های بافت مخاطی توسط پروتز...... 48

ـ آزردگی در بافتهای دهان توسط پروتز........... 49

ـ اشكال، علائم و نشانه‌های آزردگی‌های مخاط تحمل كننده فشار   49

ـ علائم و آزردگی‌های مخاط بستر پروتز كامل....... 50

ـ نواحی ایجاد آزردگی در بافتهای دهان ......... 52

ـ گاز گرفتن لب، گونه و زبان................... 63

ـ ضایعات مخاط دهان ناشی از پروتز كامل......... 64

4ـ بررسی مشكلات مربوط به فانكشن................ 67

الف ـ اشكال در بلع............................ 67

ب ـ حالت تهوع................................. 68

ج ـ صدای بهم خوردم دندانها (Clicking)............. 70

د ـ خستگی عضلات جونده.......................... 71

ح ـ ضایعات و درد در T.m.j....................... 71

* احساس كلی ناجور بودن پروتز (در صورتیكه دردی وجود ندارد) 71

5ـ بررسی مشكلات مربوط به زیبائی................ 72

* زیبایی...................................... 72

1ـ برجستگی (پری زیربینی)...................... 73

2ـ فرورفتگی قسمت میانی لب و شیار بین لبی (فیلتروم)   73

3ـ لب بالا فرو رفته (تو افتاده) است............ 73

4ـ مقدار زیادی از دندانها دیده می‌شوند......... 74

5ـ مصنوعی بنظر رسیدن پروتز (نمای مصنوعی)...... 74

6ـ مقدار كمی از دندانها در معرض دید هستند..... 74

7ـ عدم تقارن صورت............................. 74

8ـ رنگ دندانها................................ 74

6ـ بررسی مشكلات مربوط به تكلم.................. 75

I ـ اشكال در ادای حروف لینگو ـ آلوئولار مانند (س) 76

IIـ اشكال در ادای حروف لبی (ب م پ)............. 77

III ـ صداهای «ف» و «و» مشخص نیستند.............. 77

IV ـ اشكال در ادای حروف زبانی ـ كامی (د (ز) ـ ت) 77

ـ بررسی مشكلات ناشی از عدم راحتی پروتز و علل آن 78

1) نواحی زخم شده ............................. 79

2) درد ....................................... 79

3) احساس سوزش در 24 ساعت اول یا در طول 2 هفته اول    80

4) احساس سوزش در زبان – كام و گلو ............ 81

5) قرمزی نسوج زیر پروتز یا استوماتیت ناشی از پروتز   82

6) قرمز آتشین بودن تمامی نواحی مجاور پروتز همراه زبان و گونه .............................................. 83

7) جمع شدن غذا زیر پروتز ..................... 84

8) ارتباط بین پروتز، بزاق و ناراحتی های ایجاد شده در دهان (برسی كمیت و كیفیت بزاق)............................ 84

9) اختلال در گیرنده های حسی ................... 85

10) آزردگی در عضلات ........................... 85

فصل سوم

مروری بر مقالات................................ 86

نتیجه و خلاصه................................. 108

 

دانلود پایان نامه بررسی و مروری بر علل شکست پروتزهای کامل


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه رابطه بین سلامت روان و اعتقادات مذهبی

پایان نامه رابطه بین سلامت روان و اعتقادات مذهبی

دانلود پایان نامه  رابطه بین سلامت روان و اعتقادات مذهبی

پایان نامه  رابطه بین سلامت روان و اعتقادات مذهبی
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل221 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل132

پایان نامه  رابطه بین سلامت روان و اعتقادات مذهبی 

 مقدمه:


تأمین و حفظ سلامتی یکی از اهداف عالی انسان است که برای تحقق این هدف تمام کشورها بخش قابل توجهی از سرمایه های مادی و معنوی خود را به این امر اختصاص می دهند. از آن جا که کشور ما ایران بر پایه حکومت اسلامی اداره می شود، علاوه بر قوانین مدون ملی، در دین مقدس اسلام نیز برای نیل به این هدف، دستورات صریحی بیان شده است. مسلماً یکی از ابزارها برای توان مند کردن شخص، سلامت فکر و جسم است تا بتوانیم خود را از طریق آموزش و تعلیم و تربیت به مدارج بالای انسانی ارتقاء بدهیم.

در مورد تأثیر اعتقادات دینی بر بهداشت روانی از دیر باز میان متفکران اسلامی و متخصصان روانی نظرات متفاوتی وجود داشته است. از یک سو روان کاوانی چون فروید (1939-1856) و همکاران مذبه  و اعتقادات مذهبی  را یک اختلال نورتیک تلقی کرده و دین باوری را نه تنها بر سلامت روانی مؤثر ندانسته اند، بلکه برعکس برای بهداشت روانی مخاطره آمیز نیز می دانند. (افروز، 1372) از سوی دیگر افرادی چون یونگ (1961-1875) هر گونه اعتقاد دینی، ولو این که با خرافات مانند معتقدات بشر اولیه را هم مورد توجه قرار داده و برای سلامت روانی افراد ضروری دانسته اند. (همان منبع: 15) در این راستا در سال های اخیر استفاده از روان درمانی مذهبی  در مداوای بیماری های روانی مورد بررسی قرار گرفته است. (بیان زاده، 1375). 

بیان زاده (1375) روان درمانی را یک اقدام سیستماتیک به منظور رفع بیماری روانی د ر یک رویکرد شناختی- رفتاری – مذهبی  تعریف نموده و هدف از روش های درمان مذهبی  را رفع اضطراب و افسردگی از طریق جست و جوی ارزش هاو عقاید و سپس تغییر آن ها با به کارگیری روش های مذهبی  می داند. برخی دیگر از روان شناسان مانند کلکتووگالانتز (1990) عقیده دارند اگر بیمارانی که دچار اضطراب و افسردگی اند همراه با دارو درمانی تحت روان درمانی مذهبی  قرار بگیرند، سریع تر بهبود می یابند.  به هر حال پژوهش های فوق، لزوم توجه به بعد معنوی بیماران و بهره برداری از اعتقادات مذهبی  آن ها را به عنوان یک پتانسیل مثبت درمانی مطرح می نماید. اکنون با توجه به رواج سریع بیماری های روانی در جوامع امروزی نیاز به انجام پژوهش های بیشتر در  زمینه ی اعتقادات مذهبی  برای درمان این افراد و در نیتجه حرکت به سوی جامعه ای سالم احساس می شود که لازم است مورد توجه مؤسسات آموزشی قرار بگیرد. مطالعه ی منابع اسلامی و نظرات دانشمندان مسلمان این نکته را روشن می کند که التزام عملی به اعتقادات مذهبی  عامل بازدارنده بسیاری از بیماری ها، مخصوصاً بیماری های روانی است. (غباری بناب، 1374)

بنابه اعتقاد علامه طباطبایی «انسان در صورت پذیرش توحید و عمل به قوانین دین، ظرفیت روانی اش گسترده تر می شود، در غیر این صورت احساس ناخوشایند و زندگی تیره و تاری خواهد داشت. (رضایی، 1378) بنابراین به نظر می رسد که افراد پایبند به برنامه های دین و دستورات آن به بسیاری از بیماری های روانی مبتلا نشوند. هر چند این نتیجه گیری از دیدگاه متفکرین اسلامی کاملاً منطقی است ولی مقبولیت عام نیافته است و بعضی از مردم معتقدند که افراد غیر مذهبی ، شادابتر و با نشاط تر از افراد مذهبی  هستند. امروزه بسیاری از روان شناسان و روان پزشکان دریافته اند که دعا، نماز و داشتن ایمان محکم می تواند، نگرانی، تشویش یأس و ترس را که موجب بسیاری از بیماری هاست را بر طرف سازد (ابراهیمی قوام، 1374).

انسان برای کاهش اضطراب و رسیدن به یک نوع آرامش روانی نیازمند عامل فوق طبیعی و بی نظیری است که با تکیه بر آن بتواند بر مسائل و مشکلات روحی و روانی خود فائق آید.  

شواهد موجود نیاز انسان را، حتی در شکل احساسی آن به یک نظام مطلق اخلاقی و روحی ، اثبات می کند. (پریوره، 1368) بررسی تاریخ ادیان به ویژه دین اسلام، نشان می دهد که ایمان به خدا، در درمان بیماری هایی هم چون اضطراب، احساس عدم امنیت و انواع بیماری های روانی و نیز تحقق امنیت، کاملاً موفق بوده است. این مسأله شایان توجه است که درمان، معمولاً پس از ابتلای شخص به بیماری روانی شروع می شود اما ایمان به خدا اگر از کودکی در نفس انسان استقرار یابد، نوعی مصونیت از آسیب ها و بیماری های روانی به شخص می بخشد. (نجاتی، 1368). در نهایت به طور کل باید اشاره کرد که در عصری که بشر فاصله ی زیادی از دین و معنویت گرفته و انواع و اقسام تکنولوژی های نوین و مادیات انسان را به یوغ خود کشیده است، تنها کاری که برای انسان باقی می ماند و تنها راه او همان نظریه ی معروف تنازع برای بقای داروین است که هر که قدرت بیشتری دارد حق زندگی خواهد داشت، در این گیرودار آن چه ازیادها رفته است اخلاق و معنویت است و این همان عامل نجات بخش انسان و بشریت است که با بازگشت به دین داری به معنای خالص و واقعی کلمه حاصل خواهد شد.  

 

دانلود پایان نامه  رابطه بین سلامت روان و اعتقادات مذهبی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

بررسی رابطه مادر- کودک و طرح واره های ناسازگار اولیه در دانشجویان دارای اختلالات روانشناختی

پایان نامه بررسی رابطه مادر کودک و طرح واره های ناسازگار اولیه در دانشجویان دارای اختلالات روانشناختی

دانلود بررسی رابطه مادر- کودک و طرح واره های ناسازگار اولیه در دانشجویان دارای اختلالات روانشناختی

پایان نامه بررسی رابطه مادر کودک و طرح واره های ناسازگار اولیه در دانشجویان دارای اختلالات روانشناختی
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل3891 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل111

پایان نامه بررسی رابطه مادر- کودک و طرح واره های ناسازگار اولیه در دانشجویان دارای اختلالات روانشناختی 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه مادر- کودک و طرح واره های ناسازگار اولیه در دانشجویان دارای اختلالات روانشناختی می باشد.جامعه آماریپژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل می باشدکه به روش نمونه گیریای تصادفیسادهانتخاب شد، ابتدا600 نفر از دانشجویان پرسشنامه  SCL 90-R  را تکمیل کردند و از بین این افراد 70 نفر دانشجو دارای اختلالات روانشناختی شناسایی شدند و پرسشنامه طرح واره های ناسازگار یانگ و پرسشنامه رابطه مادر فرزندی     م روف را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از روش آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد طرح بین واره بریدگی و طرد( 53/0-)، طرح واره خودگردانی و عملکرد مختل( 65/0-)، طرح واره دیگر جهت مندی ( 41/0-)، طرح واره گوش به زنگی بیش از حد( 33/0-) با رابطه مادر – كودك ارتباط معنادار وجود دارد. این نتایج تلویحات مهمی در زمینه آسیب شناسی، پیشگیری و درمان دانشجویان دارد.

کلید واژه ها: طرح واره های ناسازگار اولیه، رابطه مادر- کودک، اختلالات روانشناختی

 کلیات تحقیق

مقدمه

در سال های اخیر توجه بر بهداشت روانی در جهان و به خصوص در کشور های در حال توسعه به دلیل نیاز روزافزون ساکنان آنان به خدمات بهداشتی، ابعاد تازه تری یافته است. دانشجویان به عنوان اعضای تاثیر گذار بر تحولات حال و آینده جامعه و فرآیند رشد و تحول جامعه از جایگاه مهمی برخوردار هستند نه تنها از این امر مستثنی نیستند بلکه توجه بیشتری را طلب می کنند و همین امر باعث شده که طیف وسیعی از پژوهش های مختلف بر روی این قشر صورت پذیرد. ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل در یک محیط جدید مقطعی بسیار حساس در زندگی جوانان می باشد. هر ساله تعداد زیادی از جوانان با سد کنکور روبرو می شوند و ناچار از عبور از این مانع بزرگ می باشند. محیط جدید و عواملی مانند دوری از خانواده، تفاوت های فرهنگی می تواند منبع فشار روانی برای دانشجویان باشد. قرار گرفتن در چنین شرایطی غالبا با فشار و نگرانی توام بوده و عملکرد و بازدهی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد( رتک[1]،1991؛ به نقل از تقدیسی و قره زاده، 1384).

تاثیر فشار های روانی ناشی از زندگی جدید و دگرگون شدن شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در بهداشت روانی و کیفیت زندگی انکار ناپذیر است. مرور گزارش های متعدد از سال 1342 نشان می دهد، طیف اختلالات روانی در گروه های مورد بررسی از 7/11 درصد تا 54 درصد در نوسان بوده است البته درصد کسانی که از سلامت روانی مناسب برخوردار نیستند بسیار بیشتر از این آمار است( صالحی،1383؛ به نقل از تقدیسی و قره زاده).

همچنین نظریه های بسیاری در خصوص سلامت روان و عوامل مختل کننده آن وجود دارد و یکی از مهمترین مولفه های نظریه شناختی در مورد اختلالات روانی، طرح واره ها هستند. در نظریه شناختی دیدگاه طرح واره محور، نقش اصلی به طرح واره ها، الگو های از پیش طراحی شده رفتار و راهبرد های تکاملی داده می شود که به تدریج باعث رشد و تعالی و باز آفرینی فرد می شود. فرض بر این است که طرح واره ها در نتیجه ارتباط متقابل بین عوامل بیولوژیک و محیط دوران کودکی شکل می گیرند.

طرح واره های ناسازگار اولیه یعنی موضوعات ثابت و دراز مدتی که در دوران کودکی به وجود می آیند، به زندگی بزرگسالی راه می یابند و تا حد زیادی ناکارآمدند. این طرح واره ها الگوهایی برای پردازش تجارب بعدی محسوب می شوند، یانگ[2](1999) معتقد است که طرح واره های ناسازگار اولیه قدیمی ترین مولفه های شناختی محسوب می شوند و حتی گاهی اوقات پیش از آن که کودک زبان را بیاموزد شکل می گیرند( طرح واره های پیش کلامی) و اغلب نفوذ خود را بر سیستم پردازش اطلاعات در زیر آستانه هوشیاری اعمال می کنند. پردازش طرح واره ای به راحتی و بدون اینکه نیازمند توجه از سوی بیمار باشد، صورت می گیرد و حالتی خود آیند دارد ( صاحبی، حمیدپور، 1383).

نهایتا اینکه به نظر می رسد طرح واره های ناسازگار اولیه در تعامل خلق و خوی فطری کودک با تجارب ناکارآمد او با والدین، خواهر و برادر ها، همسالان در طی سال های اولیه زندگی به وجود می آیند و تحقیقات بسیاری نیز به این روابط اشاره کرده اند( هریسون[3]، 2007؛ ماسن و همکاران،1380).

در این میان ارتباط مادر- کودک از اهمیت زیادی برخوردار است.همچنین گروهی از روان شناسان به لزوم و اهمیت فراوان مهر و محبت مادری برای حفظ سلامت روانی کودک معتقدند. به نظر این گروه والدین می بایست با کودک، به خصوص در سال های کودکی، به دلیل ناتوانی ها و نیازهای فراوانش، رفتاری محبت آمیز داشته باشند. به هر حال، آن چه می توان گفت این است که مهر و محبت برای کودک لازم است، اما افراط در ابراز آن تا دوره نوجوانی موجب عقب ماندگی کودک در تکامل عاطفی و اجتماعی می شود و این امر سازگاری وی را با شرایط زندگی بزرگسالی مختل می سازد( احدی،1385).

با توجه به مطالب ذکر شده،هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ارتباط رابطه مادر- کودک و طرح واره های ناسازگار اولیه در دانشجویان دارای اختلالات روانشناختی می باشد.

 

 

 

 

 

بیان مساله

اختلال روانی یا بیماری روانی یک الگوی رفتاری و روان شناختی است که در یک فرد اتفاق می افتد و همواره با آشفتگی در کارکرد ناشی از یک اختلال بیولوژیک، اجتماعی، روان شناختی،ژنتیکی، فیزیکی یا شیمیایی است. بیماری روانی علاوه بر رنج و محدودیت هایی که برای فرد ایجاد می کند، باعث می شود تا فرد در فعالیت های اجتماعی و حر فه ای خود دچار تبعیض هایی به علت انگ بیماری روانی نیز شود بنابراین تاثیر اختلالات روانی روی جامعه به دلیل مراقبت از آنها بسیار مهم است.

سازمان بهداشت جهانی در سال 2001 اعلام کرد که تقریبا 45 میلیون نفر در سراسر دنیا از برخی اختلالات روانی رنج می برند و از هر 4 نفر 1 نفر در برخی مراحل زندگی علایم اختلالات روانی را تجربه می کنند ( یاسمی و همکاران ،2005).

پژوهش های انجام گرفته در زمینه اپیدمیولوژی اختلالات روانی در نقاط مختلف ایران نشان می دهد که میزان شیوع اختلالات از سال 1342 تا 1379 بین 11 تا 8/23 درصد در نوسان بوده است(دمیت تنایر[4]، به نقل از احمدوند و همکاران،1387).

بخش مهمی از جمعیت جوان کشور ایران در حال تحصیل دردانشگاه ها و موسسات آموزش عالی هستند. نقش این دانشجویان به عنوان سرمایه انسانی،در آینده کشور بسیار بااهمیت است و ضرورت برنامه ریزی برای بهبود شرایط آنها بر هیچ کس پوشیده نیست. یکی از عوامل موثر در بهبود وضعیت این گروه از جامعه، برخورداری از سلامت روانی است.

مشکلات ویژه دانشجویان، مانند مهاجرت و دوری از خانواده، تنیدگی ناشی از امتحانات، مشکلات مالی، قرار گرفتن در محیط جدید و عدم اطمینان به آینده شغلی موجب مواجهه بیشتر آنها با عوامل تنش زا می گردد. افزایش تنیدگی نیز ممکن است روی سلامت روانی آنها اثرات نا مطلوبی داشته باشد.

 


 

دانلود بررسی رابطه مادر- کودک و طرح واره های ناسازگار اولیه در دانشجویان دارای اختلالات روانشناختی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه برسی معیار های دختران و پسران برای ازدواج در دانشگاه آزاد

پایان نامه برسی معیار های دختران و پسران برای ازدواج در دانشگاه آزاد

دانلود پایان نامه برسی معیار های دختران و پسران برای ازدواج در دانشگاه آزاد

پایان نامه برسی معیار های دختران و پسران برای ازدواج در دانشگاه آزاد
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل292 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل80

پایان نامه برسی معیار های دختران و پسران برای ازدواج در دانشگاه آزاد

صفحه

 

عنوان

فصل اول

1

مقدمه

3

بیان مساله

7

اهمیت موضوع

8

اهداف کلی

8

اهداف اختصاصی:

8

سوال:

9

تعریف عملیاتی

فصل دوم

10

پیشینه نظری پژوهش

11

خانواده

21

ازدواج

24

                                                                                                 نظریه های ازدواج

31

معیار های انتخاب همسر

59

معیار های زنانه و مردانه جذابیت

63

پیشینه عملی پژوهش

فصل سوم

66

جامعه آماری

66

نمونه آماری و روش نمونه گیری

66

روش جمع اوری اطلاعات

66

ابزار های اندازه گیری

فصل چهارم

67

نتایج بدست امده درباره معیار های ازدواج در پسران

73

نتایج بدست امده درباره معیار های ازدواج در دختران

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

دانلود پایان نامه برسی معیار های دختران و پسران برای ازدواج در دانشگاه آزاد


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی پیرامون عوامل موثر در ازدواج

پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی پیرامون عوامل موثر در ازدواج

دانلود پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی پیرامون عوامل موثر در ازدواج

پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی پیرامون عوامل موثر در ازدواج
پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه
پایان نامه پیرامون عوامل موثر در ازدواج
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل60

پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی پیرامون عوامل موثر در ازدواج

چكیده: 

یكی از مهمترین رفتارهای اجتماعی انسان تشكیل خانواده و تلاش برای حفظ بقاء است در تمام ادیان الهی نیز به این امر توجه ویژه‌ای شده است. در قرآن مجید آیات بسیاری درباره ازدواج در ضرورت آن آمده است. مردم كشور ما نیز با عنایت فرهنگی غنی و ریشه‌دار خود و همچنین با تكیه بر اصول متعالی دین مبین اسلام همواره برای ازدواج و تشكیل خانواده اهمیت خاصی قائل بوده‌اند. در سالهای اخیر بدنبال تغییرات شگرف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی در سطح جامعه، نوسانات چشمگیری نیز در كیفیت و كمیت ازدواج و طلاق در بین جوانان بروز نموده است كه البته در مقایسه با جوامع دیگر این ارقام كمتر می‌باشد. ولی با عنایت به ریشه‌های عمیق فرهنگی و پشتوانه دینی در مردم كشورمان ضرورت بررسی مساله ازدواج و نقاط قوت و ضعف آن در جامعه از جهات مختلف احساس می‌گردد در راستای چنین احساسی نیاز و با توجه توان به محدودیت موضوع بر آن شدم تا مطالعه مقطعی (نظرسنجی) بر روی گروهی كه آسیب‌پذیرترین اقشار جوان جامعه یعنی دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاه شهید بهشتی انجام دهم ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه ما خود ایفایی می‌باشد كه اعتبار آنها تایید شده بود و این پرسشنامه‌ها برای دو گروه دانشجویان دختر و پسر به طور یكسان تهیه شده بود و سوالات آنها به شكل سئوالات بسته انتخاب گردید. از نتایج قابل توجه این طرح تاكید و اهتمام دختران و پسران بر عوامل معنوی و دینی و اخلاقی است به طوریكه اكثر ایشان ایمان و اصالت خانوادگی و تفاهم اخلاقی را از نكات بسیار موثر بر زندگی زناشویی دانسته‌اند. همچنین اكثر ایشان انگیزه ازدواج خود را برای دستورات الهی، احساس نیاز به داشتن یك همدلی و همرازی پیشگیری از آلوده شدن به مفاسد اجتماعی می‌دانند. هر دو گروه دختران و پسران به این واقعیت اذعان داشتند كه اساسی‌ترین معضل در امر ازدواج مشكلات و نارسایی‌های اقتصادی است. آنچه از موضوع نتایج حاصل می‌آید آن است كه دانشجویان عزیز ارزشهای منطبق بر ارزشهای دینی و ملی خود در امر ازدواج در نظر دارند ولی مشكلات و موانع بسیاری در راه تحقیق خواسته‌های ایشان وجود دارد كه شایسته است مسئولین ذیربط و خانواده‌ها در جهت رفع موانع و تسهیل امر ازدواج تلاش درخور و كاربردی اعمال نمایند.

 

فهرست مطالب

چكیده  1

فصل اول

مقدمه  3

بیان مسئله پژوهش  6

بیان فرضیه‌های پژوهش  6

هدف پژوهش  8

ضرورت پژوهش 8

تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف نظری مفاهیم، تعریف عملیاتی مفاهیم)  9

فصل دوم: دانستنیهای موجود در مورد عنوان پژوهش و پیشینه پژوهش        

بخش نخست 

تاریخچه ازدواج  15

مفهوم ازدواج  15

ازدواج در زمان مختلف در ایران  19

ازدواج در ایران امروز  20

ازدواج در كشورهای مختلف جهان  20

انگیزه، اهداف، فواید و زمان ازدواج در دین اسلام  23

ازدواج ازدیدگاه روانشناسی  24

بخش دوم: 

عوامل زناشویی  25

تحرك اجتماعی و همسر گزینی  25

دو متغیر اساسی: سن و ویژگیهای فرهنگی  27

انتخاب همسر از دیدگاه فرهنگی  27

بخش سوم: 

عشق در ازدواج  28

همسان همسری 29

مشكلات و موانع موجود بر سر راه ازدواج 30

پیشینه پژوهش  31

فصل سوم: روش تحقیق 

روش تحقیق  34

گزینش نمونه  34

روش نمونه‌گیری  34

جامعه آماری  34

حجم نمونه  35

ابزار تحقیق 35

مدت اجرای تحقیق  36

روش آماری  36

فصل چهارم: جمعآوری اطلاعات و یافتههای پژوهش 

مقدمه  38

جداول دو بعدی مربوط به سئوالات پرسشنامه  38

فصل پنجم : تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش 

استنتاج و نتیجه گیری  51

موانع و محدودیتهای طرح تحقیق  54

پیشنهادات  55

منابع مورد استفاده  56

ضمائم  58

دانلود پایان نامه بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی پیرامون عوامل موثر در ازدواج


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی نقش‌های نمادین در معماری هخامنشی

پایان نامه بررسی نقش‌های نمادین در معماری هخامنشی

دانلود پایان نامه بررسی نقش‌های نمادین در معماری هخامنشی

پایان نامه بررسی نقش‌های نمادین در معماری هخامنشی
دسته بندیتاریخ
فرمت فایلdoc
حجم فایل10044 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل270

چكیده

 

 

انسان موجودی اسطوره باور و نمادساز است. اسطوره آغاز «شدن» و نحوه‌ی «بودن» آدمی را بیان می‌كند و نماد زبان اسطوره و آیین در درازنای تاریخ بوده است. در جهان بینی اسطوره‌ای انسان خود و جهان را در هم می‌آمیزد تا حضور خویش را در روند حیات به ثبوت برساند. معماری یكی از نمودگاههای چنین آمیزشی است. در معماری دنیای باستان مفاهیم مینوی جلوه‌ای زمینی می‌یافتند و در زندگی واقعی بازتاب پیدا می‌كردند. هخامنشیان از جمله امپراتوری‌های شرقی‌اند كه در گستره‌ی تاریخ شهرتی به سزا یافتند. نام آنها همواره تداعی كننده‌ی بنای بزرگ تخت جمشید است. هخامنشی‌ها فرهنگی تلفیقی و معماری‌ای تركیبی دارند كه رشته‌ی پیوند چنین فرهنگ و هنری روح پارسی و حامی آن پادشاهان بودند. نگاره‌های نمادین تخت جمشید (و پاسارگاد و شوش) در زمره‌ی مجهولات هنر پارسی‌اند و رمزگان فرهنگی عصر تلقی می‌شوند. تنوع و در هم تنیدگی این نگاركنده‌ها ناشی از سرچشمه‌های متفاوت فرهنگی آنهاست. نقش مایه‌هایی كه درون مایه‌ای چندگانه دارند: مصری، میان رودانی و ایرانی. زمینه‌ی ذهنی چنین گزینشی گزیده را باید در غنای فرهنگی تمدنهای باستانی پیشین و رواج روح مدارای پارسی از یك سو و گریزناپذیر بودن ضرورت اخذ و اقتباس سبك‌های هنری از سوی دیگر دید. تخت جمشید شاهوارترین و گزیده‌ترین یادگار هخامنشیان محل تلاقی تمدنهای عصر محسوب می‌شود و این بنای فاخر نظمی نمادین از دنیای باستان را در خود ماندگار كرده كه در پلكان آپادانا نمودار گشته است. شاهوارترین نگاره نمادین در هیئت انسانی بالدار نمود می‌یابد. این نماد شخصیتی رَبّانی و گشاده‌رو با چهره‌ای مُوَقِر و موی فِر را نشان می‌دهد كه نور فرّهی از سیمای شاهانه‌اش ساطع می‌گردد و همچون پیر روشن رأیی است كه حمایت خود از پادشاهان را با دستی افراشته و حلقه‌ی مشروعیت اعلام می‌كند. این نماد فرّ كیانی (شاهی) ایرانیان باستان است.

واژگان كلیدی: هخامنشی، معماری، تخت جمشید، نقش، نماد، نقش مایه و انسان بالدار.


فهرست مطالب

عنوان ....................................................... صفحه

پیش‌گفتار ....................................................... 4

دیباچه.......................................................... 5

سخنی درباره‌ی منابع ............................................ 14

بخش یكم: پیشینه‌ی هخامنشی‌ها .................................... 23

1ـ هند و اروپاییان ............................................ 25

2ـ علل و انگیزه مهاجرت آریایی‌ها ............................... 28

3ـ آریایی‌ها در ایران .......................................... 29

بخش دوم: پادشاهی هخامنشیان..................................... 33

1ـ كورش........................................................ 34

2ـ خط مشی دینی كورش............................................ 36

3ـ داریوش ..................................................... 39

4ـ خشایارشاه................................................... 46

5ـ فرجام هخامنشیان ............................................ 49

بخش سوم: شكل‌گیری معماری هخامنشی................................ 54

1ـ پاسارگاد.................................................... 57

2ـ آرامگاه كورش ............................................... 60

3ـ شوش......................................................... 62

4ـ تخت جمشید .................................................. 65

بخش چهارم: نقش برجسته‌های تخت جمشید ............................ 71

1ـ بخش‌های برجسته‌ی تخت جمشید ................................... 73

2ـ نقوش پلكان آپادانا.......................................... 74

3ـ نقوش سایر كاخ‌ها ............................................ 80

4ـ نقوش آپادانا و جشن آغاز سال نو ............................. 83

بخش پنجم: نقش‌های نمادین در آثار و اشیاء ایران پیش از هخامنشیان 88

1ـ نماد و نمادگرایی ........................................... 89

2ـ سفالینه‌های شوش و سیلك ...................................... 92

3ـ گنجینه‌ی زیویه و جام زرین حسنلو ............................. 96

4ـ مفرغ‌های لرستان ............................................. 98

5ـ نقش و نگاره‌ها در آثار منسوب به مادها ...................... 105

بخش ششم: نقش برجسته‌های نمادین در پاسارگاد و شوش............... 109

1ـ انسان بالدار پاسارگاد...................................... 111

2ـ هویت نگاره پاسارگاد........................................ 115

3ـ نگاره‌های نمادین شوش ....................................... 119

بخش هفتم: نقش‌های نمادین تخت جمشید ............................ 123

1ـ پیكار شیر و گاو ........................................... 127

2ـ پیكار شاه و شیر............................................ 133

3ـ گاوان بالدار انسان سر ..................................... 138

4ـ باغ پر درخت نمادین ........................................ 146

بخش هشتم: اهورامزدا، فروهر و فرّ در كیش زردشتی و آیین پارسی ... 151

1ـ اهورامزدا ................................................. 151

2ـ فروهر...................................................... 155

3ـ فرّ......................................................... 158

4ـ فرّ در تاریخ اساطیری ایران ................................. 164

بخش نهم: نماد بالدار درباور و هنر هخامنشیان .................. 167

1ـ نماد بالدار در خاور نزدیك باستان .......................... 169

2ـ اشكال و اجزاء نماد بالدار هخامنشی.......................... 171

3ـ نیم تنه‌ی بالدار بیستون .................................... 173

4ـ نقش رستم .................................................. 176

5ـ نماد بالدار در تخت جمشید .................................. 180

6ـ دایره‌ی بالدار و شیرمردان تاجدار ........................... 183

7ـ پرنده بالدار در باور پارسی ................................ 184

8ـ نماد بالدار یا فرّ ایرانی................................... 186

9ـ نماد انسان بالدار یا فرّ كیانی ............................. 189

10ـ فرّ و آتش شخصی پادشاه ..................................... 194

11ـ فرّ شاهی و تی‌كی‌هلنی ....................................... 196

12ـ نسبت نماد فرمانروایی و فرّ كیانی .......................... 197

13ـ نسبت «شاه ـ عقاب» با وارغنه پرنده‌ی فرّ..................... 200

14ـ قوچ بالدار جایگزین انسان بالدار .......................... 204

سخن پایانی ................................................... 205

فهرست منابع و مآخذ ........................................... 214

پیوست: شكل‌ها و تصویرها........................................ 222

چكیده‌ی انگلیسی................................................... 

دانلود پایان نامه بررسی نقش‌های نمادین در معماری هخامنشی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران (بعد از پیروزی انقلاب اسلامی)

پایان نامه کارشناسی بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران(بعد از پیروزی انقلاب اسلامی)

دانلود بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران (بعد از پیروزی انقلاب اسلامی)

پایان نامه کارشناسی بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران(بعد از پیروزی انقلاب اسلامی)
 بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی
 نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران
دسته بندیعلوم سیاسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل131 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل150


پایان نامه کارشناسی بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران(بعد از پیروزی انقلاب اسلامی)

پایان نامه کارشناسی بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران(بعد از پیروزی انقلاب اسلامی)

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

پیشگفتار....................................

مقدمه و كلیات...............................

بخش نخست: مبانی نظری بحث

 

فصل اول: نظام سیاسی و اجزای آن..............

1-  نظام و كاركردگرایی.....................

2-  نظام سیاسی.............................

3-  ساختار سیاسی...........................

4-  فرهنگ سیاسی................................

5- كار ویژه­های/ نظام سیاسی................

منابع فصل اول............................

 

فصل دوم: مفهوم رشد و توسعه اقصادی...........

1- ارتباط رشد و توسعه اقتصادی.............

2- ارتباط بخش خصوصی با رشد اقتصادی........

3- نگاهی اجمالی به الگوهای مهم توسعه اقتصادی  

منابع فصل دوم............................

فصل سوم: نظام سیاسی و روند توسعه اقتصادی....

1- ارتباط عملكرد نظام سیاسی با توسعه اقتصادی  

2- نقش مثبت یا منفی نظام سیاسی در روند توسعه اقتصادی  

منابع فصل سوم............................

 

فصل چهارم: پیشینه تاریخ ایران و اروپا.......

1- وضعیت نظام سیاسی، اقتصادی اروپا و نحوه شكل­گیری آن  

2- بررسی تطبیقی وضعیت نظام سیاسی و اقتصادی ایران با اروپا  

منابع فصل چهارم..............................

 

بخش دوم: نظام سیاسی و توسعه اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی

 

فصل اول: چشم­انداز تاریخی....................

1- دولت و اقتصاد قبل از نقلاب..............

2- عامل اقتصاد در پیروزی انقلاب............

منابع فصل اول............................

 

فصل دوم: شكل­گیری نظام سیاسی و اقتصادی.......

1- نظام سیاسی و قانون اساسی...............

2- مفهوم اقتصاد اسلامی و توسعه.............

منابع فصل دوم............................

 

فصل سوم: عملكرد نظام سیاسی در بُعد توسعه اقتصادی

1- انتخاب برنامه­های اقتصادی...............

2- اجرای برنامه­های اقتصادی................

منابع فصل سوم............................

 

فصل چهارم: ارزیابی چند معیار در روند توسعه اقتصادی 

1- تقویت قانون و نظم......................

2- آزادی مطبوعات..........................

3- امنیت و ثبات سرمایه­گذاری...............

4- مشاركت عمومی و عزم ملی.................

 

نتیجه.................................... ­

كتاب­نامه.................................

 

 فصل اول: نظام سیاسی و اجزای تشكیل دهنده­ی آن

1- نظام و كاركرد­گرایی

هنگامی با دقت به محیط اطراف خود نظر كنید دستگاههای با اجزای معین، هماهنگ و منظمی ملاحظه خواهید كرد كه كاركرد آنها به خاطر رسیدن به یك هدف كلی می­باشد. در صورتی كه در یكی از اجزای اختلال یا نارسایی ایجاد شود هدف كلی آن سیستم مختل می­شود. و نظام مهندسی آن به هم می­خورد. هم مانند بدن انسان كه قلب، مغز و دیگر اعضا تشكیل شده است و با كاركردی هم­آهنگ تعادل زیستی را حفظ می­نماید.

با آغاز قرن 19 میلادی دانشمندان به اكتشاف بزرگی در علوم طبیعی دست یافتند و با اختراع ساعت، هواپیما و ... این نظام مهندسی را كه در طبیعت موجود بود به كار گرفتند. اما با گسترش علم اثباتی در حوزه علوم اجتماعی كه تحت پوشش جامعه­شناسی سیاسی شكل كاملا جدیدی به خود گرفت علوم طبیعی را برای شناخت دولت بكار گرفت و علمای بزرگ و علاقمند علوم اجتماعی در قرن 19 را واداشت تا تجربه در علوم طبیعی را به علوم انسانی تعمیم دهند.

 

به همین دلیل كاركردگرایان معتقدند كه هر پدیده اجتماعی دارای یك كلیت است كه این كلیت از اجزای خاص خود تشكیل شده است. علم می­تواند پیوستگی رابطه این اجزا را شناسایی نماید و هدف كلی یك سیستم را بهتر مورد ارزیابی قرار دهد. عناصر تشكیل دهنده این ساخت­های اجتماعی به گونه­ای است كه میل به ثبات دارد. سپس واحدهای كوچكتر نیز دارای سازمان و به صورت نظامی به هم پیوسته عمل می­نمایند كه نقش هر كدام و میزان مشاركت آنها در حفظ الگو و هدف نهایی سیستم مورد اهمیت است. از كسانی كه طرفدار این نظریه و یا به عبارتی از بانیان این اندیشه بود «تالكوت پارسونز» است. وی از تعادل در نظام و سیستم صحبت به میان آورد و بیان داشت كه نظام­های اجتماعی به طور كلی نوعی گرایش به یكپارچگی و هماهنگی و سازواری با محیط دارند كه همین موضوع باعث خواهد شد تا آن نظام یا سیستم پابرجا باقی بماند و متعادل باشد.2

 

 

دانلود بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران (بعد از پیروزی انقلاب اسلامی)


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,