خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
cero
بررسی اثرات كلینیكی،رادیولوژیك و هیستوپاتولوژیك، آندروژنها در استخوان سازی و التیام شكستگیها

بررسی اثرات كلینیكی،رادیولوژیك و هیستوپاتولوژیك، آندروژنها در استخوان سازی و التیام شكستگیها

دانلود بررسی اثرات كلینیكی،رادیولوژیك و هیستوپاتولوژیك، آندروژنها در استخوان سازی و التیام شكستگیها

بررسی اثرات كلینیكی،رادیولوژیك و هیستوپاتولوژیك، آندروژنها در استخوان سازی و التیام شكستگیها
دسته بندیپزشکی
فرمت فایلdoc
حجم فایل18576 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل200

بررسی اثرات كلینیكی،رادیولوژیك و هیستوپاتولوژیك، آندروژنها در استخوان سازی و التیام شكستگیها

چكیده

پیشینه و سابقه :

استروئیدهای جنسی برای رشد اسكلتی و كسب سلامت استخوانی در طول بلوغ لازم و ضروری هستند و كمبود استروژن در پوكی استخوان نقش دارد. مكانیسمهای تأثیرات اسكلتی استروئیدهای جنسی هنوز بطور كامل شناخته نشده اند، اما در سالهای اخیر پیشرفتهای قابل ملاحظه ای در دانش ما نسبت به استروژن ها ، و به میزان نسبتاً كمتری آندروژنها در بازسازی استخوان بوجود آمده است. بینش های جدیدی در مورد گیرنده های استروژن، كشفیات اخیر در زمینه افزایش فعالیت استئوكلاستها و آموخته هایی برگرفته از جهشهای ژنتیكی در انسان وحیوان،‌همه و همه در افزایش درك ما از تأثیرات اسكلتی استروژن در نر و ماده دخیل هستند.

- مسئله و ضرورت تحقیق:

استروئیدهای جنسی نقش ضروری در حفظ سلامت استخوان در سرتاسر عمر دارند و تأثیرات بدكمبود هورمون در حیوانات نر و ماده پیر و جوان دیده می شود، نحوة عملكرد این تأثیرات بطور كامل شناخته نشده اند و موضوعی برای تلاش گسترده تحقیقی می باشند اگر چه پیامدهای درمانی بالقوه در این زمینه قابل ملاحظه است. سؤالی كه در این مرحله مطرح می شود اینستكه آیا این هورمونها بصورت آماری می توانند نقش معنی دار و تعیین كننده ای در استخوان سازی و التیام آن داشته باشند.

- هدف :

هورمونهای استروئیدی چگونه بعنوان یك راهكار و شاخص در شكستگیها و التیام استخوان در حیوانات نر عقیم شده و یا عقیم نشده و حتی در حیوانات ماده و حیواناتی كه بنحوی دچار كمبود و اختلال هورمونهای استروئیدی هستند بكار گرفته شود.

- روش تحقیق: مطالعه تجربی

- جامعه آماری و شرح مراحل اجراء:

ده رأس خرگوش نر بالغ ظاهراً سالم از نوع آزمایشگاهی انتخاب شد و به روش اسكروتال عقیم گردیدند و روی استخوان درشت نی از سمت جانب چهارسوراخ به قطر 1 و 2 و 3 و 4 میلی متر در طول استخوان تعبیه شد و سپس به دو گروه تقسیم شدند.

گروه اول: در فواصل روزهای صفر و 7 و 14 و 21 و 28 و 35 و 42 و 50 و 57 داروی ناندرولون دكانوات بصورت عضلانی تزریق شد.

گروه دوم: داروی سیپروترون یك روز در میان تا روز 57 به خرگوشها خورانده شد.

متغیرهای مستقل: ناندرولون دكانوات و سیپروترون استات

متغیرهای وابسته: میزان تشكیل بافت استخوانی – میزان تشكیل كالوس – تحمل فشار

- فرضیه:

آندروژنها تا چه اندازه در التیام و بازسازی استخوان مؤثر هستند.

- روش جمع آوری داده ها: ارزیابی رادیوگرافیك كه در روزهای صفر و 15 و 30 و 45 و 60 انجام شد.

ارزیابی هیستوپاتولوژیك كه در روز آخر (60 روز) نمونه های استخوانی به آزمایشگاه پاتولوژی ارسال گردید.

ارزیابی وضعیت گام كه در روزهای 1 و 7 و 14 و 28 و 35 و 42 و 50 و 60 انجام شد.

- روش آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات:

در مورد ارزیابی زمانی رادیوگرافها كه از توزیع طبیعی برخوردار بود از تستهای آنالیز واریانس[1] در سطح معنی دار 05/0 استفاده شد.

در مورد وضعیت گام كه در مقیاس رتبه ای قرار داشتند.

آزمون كراسكال - ‌والیس[2] استفاده گردید محاسبات آماری با استفاده از برنامه آماری SPSS [3]انجام گردید.

نتایج: وضعیت گام خرگوشها در هر دو گروه از روز یك تا روز 60 بطور معنی داری بهبود می یابد. از طرفی بین دو گروه در زمانهای مختلف و بین زمانهای مختلف در هر گروه اختلاف معنی داری وجود ندارد. بجز در مورد روز یك و هفتم كه این اختلاف كاملاً طبیعی است.

درارتباط با میزان كالوس تشكیل شده در دو گروه اختلاف معنی داری در بعضی زمانها وجود دارد به لحاظ پاتولوژی ارزیابی گروه اول و دوم بیانگر وقوع ترمیم و تشكیل كال استخوانی هر دو گروه بود ولی بطور مقایسه ای گروه اول كال وسیع تر و حجیم تری داشتند و كل روند ترمیم مراحل پیشرفته تری داشت.

واژه های كلیدی: ناندرولون- سیپروترون- التیام استخوان.

فصل اول

مقدمه و هدف

مقدمه و هدف

در چند دهه اخیر پیشرفتهای چشم گیری در فهم ما از چگونگی تأثیر استروئیدی جنسی برای رشد اسكلتی و كسب سلامت استخوان در دورة بلوغ لازم و ضروری هستند كمبود استروژن عمده ترین عامل در پیشرفت پوكی استخوان است.

مكانیسم های تأثیرات اسكلتی استروئیدی جنسی هنوز به طور كامل شناخته شده نیست (22و31و57).

اما در سالهای اخیر پیشرفتهای قابل ملاحظه ای در دانش ما نسبت به استروژنها و به میزان كمتری آندروژنها در بازسازی استخوان بوجود آمده است (31).

بینش های جدیدی در مورد گیرنده های استروژن، كشفیات اخیر در زمینه افزایش فعالیت استئوكلاستها و آموخته هایی برگرفته از جهشهای ژنتیكی در انسان و حیوان، همه و همه در افزایش درك ما از تأثیرات اسكلتی استروژن در نر و ماده دقیق هستند (30و33).

از طرفی عموماً ترمیم شكستگی استخوان در یك شیوه منظم و با اجزاء تشكیل دهندة مكانیكی و بیولوژیكی مناسب كه در حال حاضر موجود است دنبال می شود .[1] - Anaysis  of Variance

[2] - Kruskal – Wallis test

[3] - Statistical Package for social sciences

...

دیر جوش خوردن[1]، جوش نخوردن[2] دو سر استخوان شكسته ،‌بدجوش خوردن[3] قطعات استخوان شكسته

عموماً ترمیم شكستگی استخوان در یك شیوة منظم و با اجزای تشكیل دهنده مكانیكی و بیولوژیكی مناسب كه در حال حاضر موجود است، دنبال می شود. تكنیكهای جراحی بهبود یافته و جراحیهای پیوند زدن، به جراحان این اجازه را می دهد كه شكستگی استخوان نسبتاً پیچیده را با نتیجه موفقیت آمیزی معالجه نمایند. با وجود این ، برخی عارضه ها با این جراحی در بیمار رخ خواهد داد و ترمیم های متعاقب شكستگی در استخوان شامل،‌استئومیلیت (عارضه عفونت مادة استخوان بوسیله میكروب چركزا) ، شل شدن درون كاشت، ‌و عدم استحكام شكستگی استخوان خواهد بود. همه این عارضه ها ممكن است به دیرجوش خوردن استخوان ، جوش نخوردن دو سر استخوان شكسته، یا بدجوش خوردن قطعات استخوان شكسته منجر شود، و اگر قوانین ثابت سازی شكستگی در استخوان بطور دقیق دنبال نشود، ممكن است كل این سه پیامد در بیمار رخ دهد.

1- شكستگیهای استخوانی دیرجوش خورده

دیر جوش خوردن شكستگی استخوانی در مقایسه با ترمیم پیش بینی شده برای شكستگی استخوان مشابه تكنیكهای ثابت سازی مشابه، زمان گیر تر می باشد. این یك بیان مهم به نظر می رسد و هنگامی كه یك استخوان دیر جوش می خورد، همیشه آشكار نمی باشد چون عامل های فراوانی در سرعت ترمیم شكستگی استخوان تأثیر می گذارند. زمان ترمیم پیش بینی شده برای جوش خوردن استخوانها، گوناگون می باشد و توسط سن و نوع جانور، محل و وضعیت شكستگی، درجة صدمه بافت نرم، وجود نقصان های استخوانی و نوعی از تكنیك ثابت سازی بكار برده شده، تحت تأثیر قرار می گیرد (برای نمونه، یك شكستگی عرضی از استخوان ران در یك توله سگ 4 ماهه ، نسبت به یك شكستگی معادل در سگ 14 ماهه، در ترمیم زود به هنگام اثر خواهد گذاشت). قبل از اینكه ترمیم استخوان دیرجوش خورده شروع شود، همه فاكتور باید بطور دقیق مورد مطالعه قرار بگیرند. پرتونگارها[4] عموماً تشكیل پینه ها را با ترمیمهای بهبود آن در پرتونگارهای متعاقب نشان می دهند. (شكل2-22) .


[1] - Delayed Unions

[2] - Nonunions

[3] - Malunions

[4] - Radiographs

دانلود بررسی اثرات كلینیكی،رادیولوژیك و هیستوپاتولوژیك، آندروژنها در استخوان سازی و التیام شكستگیها


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 13 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه شبکه های Grid

پایان نامه شبکه های Grid

دانلود پایان نامه شبکه های Grid

پایان نامه شبکه های Grid
دسته بندیشبکه های کامپیوتری
فرمت فایلdocx
حجم فایل1175 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل84

پایان نامه شبکه های Grid

مقدمه

دانشمندانی كه در پی توسعه Grid هستند، دنیایی را به تصویر می كشند كه هر شخصی می تواند به راحتی وارد یك شبكه شود و از توان محاسباتی موجود در شبكه استفاده كند. در شیوه های نوین به جای استفاده از رایانه های اختصاصی برای حل مسائل بزرگ، با استفاده از رایانه های موجود پراکنده که از همه توان محاسباتی خود استفاده نمی کنند، سعی می شود با جمع آوری این توانهای پراکنده که اغلب بی استفاده می مانند، کارهای خود را انجام دهند. این منابع محاسباتی اگرچه اغلب قدرت و هماهنگی رایانه های اختصاصی را ندارند، اما تعداد زیادی از آنها به وفور در مراکز عمومی از قبیل دانشگاه ها، اداره ها، کتابخانه ها و غیره و حتی در منازلی که اتصال قوی به اینترنت دارند یافت می شوند و این موجب می شود که توان محاسباتی آن در مجموع بسیار بالا باشد و در عین حال هزینه آن به مراتب پایین تر می باشد.

مخصوصاً اینکه هزینه های نگهداری به عهده مالکین منابع می باشد و مدیریت این سیستم صرفاً از منابع برخط در زمانبندی برنامه ها استفاده می کنند.  با استفاده از Grid توان کامپیوتر ها دیگر بی معنا است ، صرف نظر از آن که کامپیوتر شما ضعیف و ابتدایی است ، می توانید به بیش از قدرت کامپیوتری دست یابید که هم اکنون در پنتاگون وجود دارد .

گریدهای محاسبه‌ای به عنوان یك مثال برای حل كردن مسائل بزرگ پیچیده در طول  سال‌های اخیر بوجود آمده‌اند. فضای مسئله و مجموعه داده‌ها به تكه‌های كوچكتری تقسیم  می‌شود كه در شبكه‌های گرید موازی پردازش می شوند و برای اجرا دوباره جمع آوری می شوند. مثال های بی شماری از نحوه تكنولوژی شبكه گرید كه می تواند برای تحقیق، نظارت، گزارش دهی، ذخیره سازی داده، مدل سازی، شبیه سازی، یا دیگر تقاضاها برای زمین، دریا و هوا و عملیات فضایی مورد استفاده قرار گیرد، وجود دارد. مثال‌ها شامل آب و هوا، آنالیزهای اقیانوس شناسی، و یا گزارش دهی، شبكه های سنسورهای زمان واقعی، برنامه‌ریزی مسیر، برنامه ریزی ماموریت آموزش و شبیه سازی مفید زندگی مجازی (LVC)، رمز شناسی، تجهیزات توزیع شده تست اتوماتیك نامیدن چند تایی، می شود.

گریدها منابع را به اشتراك گذاشتن و جمع آوری میلیون‌ها منابع محاسبه‌ای روی سازمان‌های توزیع شده به صورت جغرافیایی و حوزه‌های اجرایی را به صورت محكم قادر می‌سازد. سازمان های مجازی (vo). موجودیت های منطقی معمولاً با عمر محدود هستند كه به صورت دینامیك برای حل كردن مسائل ویژه ایجاد شده ‌اند. اعضای VO، روی اصطلاحات، اشتراك‌گذاری منابع، مدیریت عضویت، تضمین و كنترل دسترسی مذاكره و بحث می كنند. برای مثال، VO ممكن است قوانینی برای اشتراك‌گذاری  منابع وضع كند كه شامل مقدار زمانی كه یك سهم (شریك) می تواند از شبكه گرید استفاده كند. روابط اشتراك‌گذاری میان شركاء یا حساسیت داده‌هایی كه شركت كننده‌ها می توانند پردازش كنند یا دسترس پیدا كند، باشد. VO می‌توانند به مدل های بسیار مختلف سازمان دهی شوند. برای مثال یك شركت تعاونی، مدرسه، موسسه خیریه یا پروژه می تواند به عنوان VO عمل كند. با عضو شدن در VO، مصرف كننده‌ها از تولیدات، امنیت، دسترس، قابلیت دسترسی منابع و قراردادهای اجرا شده توسط VO آگاه می‌شوند. یكی از كاربردهای محاسباتی اولیه شبكه گرید، پیكربندی كردن، توزیع خواسته‌های كاربردی در گره‌های ویژه است. یك جزء از معمارهای شبكه كامپیوتری كه این عاملیت را انجام می دهد زمان بند است. زمان بندها می توانند منابع را برای كار قسمتی از یك كار برای اجرا شدن به صورت موازی تخصیص دهند. یك زمان بند می تواند روی یك ماشین منفرد یا توزیع شده در سرتاسر شبكه قرار داده شود. زمان بندها احتمالاً منابع را بر اساس تجهیزات اصلی زمان بندی می كنند. آن ممكن است وسایل را از قبل ذخیره كند، توافق‌های سطح خدمات را معتبر سازد یا وادار سازد، به گردش  منابع حول سیاست‌ها وادار سازد، وضعیت اجرای كارها را كنترل كند، و وقایع را زمان بندی كند.

بروکرهای منابع ، منابع را بین مصرف كننده‌های منابع و تهیه كننده‌های منابع مچ می‌كنند. با شناخت از صفت های گوناگون درباره شبكه گرید، دلالان منابع می‌توانندمنابع و كارها را با هم مچ كنند كه بهترین منابع،کارها را انجام دهند. بعضی فاكتورهای دلالان منابع كه ممكن است مطالعه شود، قابلیت دسترس منابع، قابلیت‌های سخت‌افزاری و نرم افزاری، پهنای باند شبكه، و هزینه‌ها اگر فراهم كننده‌های منابع، برای خدمات شان پول بگیرند، هستند. برای اینكه  دلالان منابع انواع تصمیمات را اتخاذ كنند، بایستی از تخصیص كار، مدیریت وضعیت، و توزیع داده‌ها آگاه باشند.

فرایندی كه به وسیله آن منابع روی شبكه گرید كشف می شوند برای این طرح بی‌نظیر است. به صورت نوعی منابع به یك دلال وارد می‌گردد. كه تا حدودی از تمام منابع در دسترس روی شبکه گرید اطلاع داشته باشد. برای مثال، یك روش از میان چارچوب عامل است كه نماد یا عامل‌ها با یك مدیر خدمات شبكه گرید ثبت نام می كنند كه به درخواست كننده های خدمات برای پیدا كردن منابع كمك می كنند. طرح دلالال های منابع می‌تواند یك گلوگاه باشد. به خاطر مقدار قدرت محاسباتی و پهنای باند مورد نیاز برای نگهداری یك نمایش تازه از شبكه گرید. در غیر این صورت نمایش بروکر از شبكه گرید كهنه می شود كه می تواند ترافیك اضافی شبكه برای سفارشات كار راهنمایی مجدد شده و به فراهم كننده‌های مختلف را تولید كنند.

به صورت سنتی، كشف منابع شبكه گرید، بصورت مقدماتی به معماری‌های سلسله مراتبی و متمركز تكیه می كند. بعضی معماری‌هایی مانند Condor ( محاسبه كننده در با حداكثر خروجی، 2007)،European Data Grid [ شبكه داده های اروپایی] ( (The Data Grid project 2007 و Clobus ((2007, The Clobus Aliance وجود دارند كه توسط اكثر سیستم‌های شبكه گرید  قبول شدند چون آنها می توانند زمان متوسط پاسخ به یك درخواست را كاهش دهند. از طرف دیگر، اعتمادشان به پایگاه داده‌های متمركز آنها را به شكست خوردن در محیط‌های توزیع شده حساس می كند و مقیاس پذیری شان محدود می‌شود. وقتی كه تعداد گره‌ها افزایش می یابد. و از این رو چند سیستم كشف منابع غیر متمركز شده، مانند Punch، شبكهGrid  Vega و Nimrod-G پبیشنهاد شده است. هم چنین یك تمایل رایج وجود دارد كه همگرایی شبكه گرید و نظیر به نظیر مثال‌های محاسبه كننده را پیشنهاد می كند كه در آن، سیستم P2Pاز كشف منابع حمایت می كندو. Adrzezak و xu، یك راه حلی بر اساس d-Torus(can) ارائه كردند كه از منحنی های فضا پر كن برای انجام دادن جستجوی دامنه‌ای پردازنده در محیط‌های P2P بهره‌برداری می كند. جدول مخلوط توزیع شده بر اساس سیستم P2P كارائی و مقیاس پذیری را فراهم می كند. اما جستجوهای پیشرفته را حمایت نمی كند. دیگر طرح‌های جستجوی چند نشانه‌ای به بازیابی مقادیر قابل ملاحظه نتایج از جفت‌های بسیار مختلف، نیاز دارد. Kocak و Boloni (2004) نظریه جدید قرار گیری بار مدیریت شبكه روی خود شبكه را پیشنهاد كردند. درون پردازنده شبكه (NPU) یا از طریق مسیر یاب‌های قابل برنامه ریزی، در این كار، ابتدا ما پروتكل  كشف منابع شبكه گرید را گزارش كردیم، آن را بر اساس آن نظریه توسعه دادیم. پروتكل برای انجام دادن مكانیسم كشف منابع توسط ایجاد چارچوب پیغامبری و تعریف كردن جداول مسیر یابی شبكه كه می توانست به آسانی در درون مسیر یاب‌های قابل برنامه‌ریزی موجود در شبكه گرید ایجاد شود، طراحی شده است. بنابراین ما ارزیابی این پروتكل با استفاده از شبیه ساز C++/CLR را بحث می كنیم. استفاده از شبیه ساز سنتی به ما در به حداكثر رساندن كاربرد منابع محاسباتی برای توابعی كه ما نیاز به مدل داریم و داده‌هایی كه نیاز به جمع‌آوری كردن داریم، اجازه می دهد. بنابراین ما قادر به مدل كردن و جمع كردن داده‌ها برای تقریباً 000/900 مسیر یاب، 000/900 سوئچ و 000/200 كامپیوتر با 25000 وقایع جاری بودیم كه از میان شبكه‌های شبیه سازی شده عبور می كرد قبل از اینكه حدود حافظه تجاوز كند. اگرچه شبیه ساز برای معتبر كردن این قرارداد توسعه پیدا كرده است، آن برای قابل استفاده شدن مجدد طراحی شده است وقتی كه پروتكل‌های دیگر شبكه بندی‌ها ارزیابی می‌شوند. این كار نتایج شبیه‌سازها را امتحان می كند وقتی كه شبیه‌سازی پروتكل كشف منابع و تكنیك‌ها برای طرح‌ریزی آن استفاده می شود. 

دانلود پایان نامه شبکه های Grid


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

مقاله ارایه راهکاری برای افزایش امنیت در وب‌سایت‌ها با استفاده از محدود و مخفی کردن اطلاعات

مقاله ارایه راهکاری برای افزایش امنیت در وب‌سایت‌ها با استفاده از محدود و مخفی کردن اطلاعات

دانلود مقاله ارایه راهکاری برای افزایش امنیت در وب‌سایت‌ها با استفاده از محدود و مخفی کردن اطلاعات

مقاله ارایه راهکاری برای افزایش امنیت در وب‌سایت‌ها با استفاده از محدود و مخفی کردن اطلاعات
دسته بندیپژوهش
فرمت فایلdocx
حجم فایل193 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل6

مقاله ارایه راهکاری برای افزایش امنیت در وب‌سایت‌ها با استفاده از محدود و مخفی کردن اطلاعات

چکیده

امنیت در وب‌سایت، امروزه یکی از چالش‌های اساسی مدیران شبکه است و همواره وب‌سایت‌ها در معرض انواع حملات جدید و ناشناخته هستند. اطلاعات موجود در وب‌سایت‌ها باید از دستیابی غیرمجاز افرادی كه نفوذگر نامیده می‌شوند و مجوز دستیابی به داده‌ها را ندارند، محافظت شود. یکی از راهكارهای امنیتی در وب‌سایت‌ها، استفاده از مکانیزم احراز هویت است که این مکانیزم در وب‌سایت‌ها دسترسی کاربران را مدیریت و کنترل می‌کند اما نفوذگر، ممكن است با حمله تغییر پیام، هویت اصلی خود را جعل كرده و به صورت غیر مجاز با ورود به وب‌سایت به اطلاعات دستیابی داشته باشد.

    در این مقاله پیشنهاد شده است در پایگاه داده، اطلاعات مدیر به صورت کد شده، ذخیره شود و نیز در بخش ورود به سیستم آن رمز را وارد نمود تا منوی فرم مدیریت فعال شود و با کلیک بر روی آن به سرور دیگر که بخش مدیریت فایلها در آن قرار دارد انتقال داده می‌شود، بدین صورت كه در فرم مدیریت باز هم سؤال امنیتی و احراز هویت در لایه‌های مختلف داده خواهد شد که تنها در صورت درست بودن همه موارد، امکان دستیابی به برنامه‌ها با توجه به مجوزهای تعریف شده، فراهم می‌شود که موجب دسترسی‌پذیری کابران و مدیران تأیید شده و ایجاد امنیت بالاتر در وب‌سایت‌ها خواهد شد.

كلمات كلیدی: امنیت، نفوذگر، تغییر پیام، احراز هویت لایه‌ای

 

دانلود مقاله ارایه راهکاری برای افزایش امنیت در وب‌سایت‌ها با استفاده از محدود و مخفی کردن اطلاعات


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 13 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
مقاله تاریخچه سیستمهای حسابداری

مقاله تاریخچه سیستمهای حسابداری

دانلود مقاله تاریخچه سیستمهای حسابداری

مقاله تاریخچه سیستمهای حسابداری
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
حجم فایل19 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل32

مقاله تاریخچه سیستمهای حسابداری

مقدمه          

        انسان از موقعیكه مفهوم مالكیت را فهمید، به طرق مختلف به ثبت حسابهای اموال و دارائیهای خود اقدام نمود. با پیدایش اعداد، این امر تشدید گان واسطه مبادلات، موجب گسترش تجارت شد. بدین ترتیب مالكان، بیش از پیش نسبت به سیستمی كه بتواند رویدادها را ثبت و نگهداری كند، احساس نیاز كردند. بنابراین، رویدادها بصورت گزارشی و با استفاده از علائم خاص ثبت گردیدند. (حسابداری یك طرفه) در طی زمان، حسابداران به این نتیجه رسیدند كه وقوع یك رویداد بطور همزمان بر دو حساب اثر می‌گذارد و بدین ترتیب، برخلاف آنچه كه تصور می شود، اعداد منفی توسط ریاضی‌دانان اختراع شده است، این اعداد توسط حسابداران ابداع گردید و مورد استفاده قرارگرفت و به این ترتیب، حسابداری دو طرفه شكل گرفت و روز بروز كامل‌تر شد. با گسترش تجارت بین كشورها، خصوصاً در ایتالیای  آن زمان، كه شهرهائی مثل ونیز، جنوا و پروجا بعنوان مركز تجارت بین شرق و غرب محسوب می‌شدند، بیش از پیش موجب بسط و گسترش حسابداری دو طرف گردید، چیزی كه بیش از همه موجب گسترش حسابداری به شكل یكسان در بین كشورهای مختلف  گردید ، تألیف ‌كتاب Summa توسط پاچیولی بود كه مقارن با اختراع چا پ بود . مسئله مهمی كه باید خاطر نشان شود این است كه ، ریاضی دانان تا این زمان، اعداد منفی را نپذیرفته بودند و حتی آنها را اصول كذب می نامیدند و مسئله مهمتر اینكه ، همینان بودند كه موجب بسط و گسترش حسابداری گردیدند و بدیهی است كه آنها با جابجا كردن حسابها ( به شكل معادله حسابداری دو طرفه ) ، اعداد منفی را از حسابها حذف كردند . بدین ترتیب ، حسابداری دو طرفه ، بتدریج در طی زمان كامل تر شد ، با وقوع انقلاب صنعتی و گسترش تجارت و همچنین ایجاد شركتهای سهامی بزرگ نظیر راه آهن و تفكیك مالكیت از مدیریت و بحرانهای اقتصادی و وقوع انقلاب سوسیالیستی در شوروی موجب بوجود آمدن شاخه های متعددی مثل حسابداری صنعتی ، حسابرسی ، حسابداری دولتی و حسابداری مدیریت  دررشته حسابداری شدند . با وجود این ، حسابداری دو طرفه از زمان پیدایش تاكنون ، در اصول بنیادی خود دچار تغییر اساسی نشده است و فقط یكسری حسابهای جدید به آن اضافه شده است . در سالهای اخیر ، تلاش جهت ایجاد تحول در حسابداری آ‎غاز شده است كه از آن جمله ارائه نوع  جدیدی از حسابداری با سه طرف توسط” یوجی ایجیری” می باشد . ایشان تأكید دارند كه اگر چه میتوان حسابداری را حتی به بیش از سه طرف نیز گسترش داد ولی فعلاً همین سه طرف كافی است . در قسمت دیگری ، ایشان همچنین اضهار می دارند كه حسابداری سه طرفه در قرن بیست و یكم در دنیا گسترش خواهد یافت .

...

 تاریخچه حسابداری در سایر كشورها :

       با پیشرفت روز افزون علوم و فنون در جوامع توسعه یافته و ضرورت ثبت قسمتی از سوابق و وقایع و جریان معاملات و فعالیتهای اقتصادی ، از دیرباز انسانها را بر آن داشته است كه نسبت به نگهداری و ثبت وقایع خود به روشهای مختلف اقدام نمایند. در تمدن‌های باستانی بین‌النهرین كه قسمت اعظم ثروتهای جامعه در اختیار فرمانروا یا فرمانروایان بود معمولاً كاهنان كه قشر ممتازی را در سلسله مراتب اجتماعی تشكیل می‌دادند وظیفه نگارش را بطور اعم و نگهداری حساب درآمدها و ثروتهای حكومت را بطور اخص‌برعهده و یا در واقع در انحصار داشتند و در عین حال به ثبت برخی از معاملات شهروندان نیز می‌پرداختند. از این جمله در تمدن باستانی سومر (Sumer) نظام های جامعی برقرار بود و كاهنان سومری علاوه بر نگهداری حساب درآمدهای حكومتی، به نحوی موجودی غلات، تعداد دام ها و میزان املاك حكومتی را محاسبه می‌كردند. نخستین مدارك كشف شده حسابداری درجهان، لوحه‌های سفالین از تمدن سومر در بابل (Babylon) است و قدمت آن به 3600 سال قبل از میلاد می‌رسد و از پرداخت دستمزد تعدادی كارگر حكایت دارد. مدارك و شواهد بدست آمده از تمدن باستانی مصر حكایت از آن دارد كه در اجرای طرح‌های ساختمانی این تمدن، نوع كنترل حسابداری برقرار بوده كه بهره گیری از نیروی كار هزاران نفر را در امر ایجاد  بنا و حمل و نقل مصالح ساختمانی در تشكیلاتی منظم، میسر می‌كرده است، از تمدن مصر در دورانی كه یونانیان و رومیان بر آن تسلط داشتند نیز مجموعه‌های متعددی از حسابهای نوشته شده بر پاپیروس باقی مانده است . در رم و یونان باستان حسابداری پیشرفته ای وجود داشته و نوعی حساب جمع و خرج تنظیم می شده است . یك جمعدار ، یك مامور دولت و یا شخصی كه محافظت پول یا دارائی دیگری به او محول شده بوده  در مقاطعی از زمان حساب خود را به اربابش پس می داده است .

دانلود مقاله تاریخچه سیستمهای حسابداری


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 13 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
مقاله مدل سازی ارزیابی ریسك حسابرسی با یک مشتق بجای مدل پایگاه دانش

مدل سازی ارزیابی ریسك حسابرسی (استفاده از یك مشتق دیگر بجای استفاده از مدل پایگاه دانش)

دانلود مقاله مدل سازی ارزیابی ریسك حسابرسی با یک مشتق بجای مدل پایگاه دانش

مدل سازی ارزیابی ریسك حسابرسی
استفاده از یك مشتق دیگر بجای استفاده از مدل پایگاه دانش
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
حجم فایل33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل50

مدل سازی ارزیابی ریسك حسابرسی

استفاده از یك مشتق دیگر بجای استفاده از مدل پایگاه دانش

بخشهایی از متن:

 چكیده

این مقاله ، مقایسه ای از رویكردهای مدل سازی تصمیم را ارائه می كند . تصمیم مدل سازی شده ، موضوعی است كه حسابرسان در واحد  مورد رسیدگی در فعالت روزانه اش ، با آن روبرو می شوند . به عنوان مثال ، می توان از ارزیابی ریسك كنترل و ریسك ذاتی در خریدها ، حسابهای پرداختی و چرخة موجودی ها نام برد . موضوع تصمیم ، با استفاده از دو رویكرد متفاوت مدل سازی می شود.

 اولاً مدل های پایگاه دانش [1] ، ودوماً مدلی كه با استفاده از زبان برنامه ریزی شده با یك روش  رسمی ( مبتنی بر روش )[2] ایجاد شده است .

هر دو مدل قبل از مقایسة آنها درجهت تعیین اینكه آیا رویكرد ارائه شده به وسیله مدل مبتنی بر روش ، به قدر كافی با مسئله تصمیم در زمینه ریسندگی ، سروكار دارد یا خیر و آیا انعطاف پذیری بیشتری كه بوسیلة رویكرد پایگاه دانش ، ارائه شده ، ضروری است یا خیر ، مورد آزمون قرار گرفته اند .

 این مقایسه ، نتایج مثبت زیادی در بر دارد ، مدل مبتنی بر روش قادر است تابه طور رضایت بخشی ، به صورت همانند  نتایج تصمیم گیرندگان انسانی ( افراد تصمیم گیرنده ) و مدل پایگاه دانش را ایجاد نماید .

1)‌مقدمه و حركت

 این مقاله در صدد است تا مقایسه ای از كاربرد رویكردهای متفاوت مدل سازی تصمیم در یك موضوع حسابرسی ، ازجمله ارزیابی ریسك ذاتی و ریسك كنترل در خریدها، چرخة موجودی ها وحسابهای پرداختی راارائه دهد . دو مدل كمك به تصمیم ، یعنی مدل پایگاه دانش (‌مدل خبره )‌و مدل مبتنی بر روش ، برای موضوع تصمیم بكار گرفته می شوند و نتایجی كه آنها ایجاد می كنند ،مورد مقایسه قرار می گیرد .

 زمان برای تصمیم گیرندگان كمیاب است و منابع گران و پرهزینه هستند . توانایی بكارگیری كامپیوترها برای موضوعات تصمیم گیری ، مزایای بالقوة زیادی در بردارد . جایی كه مسائل ، نسبتاً خوب بنیان یافته اند ، رفع امر تصمیم گیری از تصمیم گیرندگان انسانی ، آنها را برای پذیرش و درخواست بیشتر مشاغل ، آزاد خواهد ساخت .

اجرای موفق كار مدل سازی تصمیم ، به انتخاب صحیح ابزار برای كامل نمودن این وظیفه ، بستگی دارد مقاله های قبلی از جمله (Delisione tall (1994) ,Bharadwjetal (1994) , Peters(1989) رویكرد پایگاه دانش را به عنوان روشی مناسب برای ارزیابی ریسك حسابرسی برگزیده اند ، این مقاله درصدد است بررسی نماید كه آیا این انتخاب صحیح است یا خیر .

( Weber(1997 به تمایل محققان سیستمهای اطلاعاتی اشاره می كند ، تا توجه آنها را به قدیمی ترین تكنولوژی در دسترس و خسارات رویكردهای توسعه یافته اخیر و امكان بروز زیان در صورت پشتیبانی تئوریكی از كارهایشان ، جلب كند ، بنابراین مطلوبست  تاقبل از توجه به پروژة مدل سازی تصمیم گیری ، به رویه های مدل سازی منتشر شده توجه كنیم .

....

3) ساختار مدل

1-3) جمع آوری اطلاعات :

ارزیابی ریسك حسابرسی بر مبنای شاخصها و نشانه های ریسك انجام می شود . نیازمندی های اطلاعات در مدل ارزیابی ، ریسك ، دارای دو قسمت است :تعیین شاخصهای لازم ریسك و بررسی اثر آنها بر ارزیابی ریسك حسابرسی . در این قسمت ، یك مورد مطالعه بر پایه رویكرد جمع آوری اطلاعات ارائه می شود .

اطلاعات استفاده شده در این پروژه با بررسی نمودن ابزاری كه بطور مشترك برای جمع آوری اطلاعات در پروژة حاضر استفاده شده است و در (1995)Chang and monore انتشار یافته است ، گردآوری شده است ، بررسی اسناد با یك نمونة 79 تایی از حسابرسان كامل شد . كه همگی آنها كمتر از 3 سال تجربة حسابرسی دارند . این الزامات كه برای تمام اعضای تمام حرفه ای در استرالیا انعكاس می یابد ، به Abdolmohammadi(1987) نسبت داده می شود .

كه اثر تجربه را بررسی نمودند و نشان دادند كه دانشجویان و كارآموزان (‌كاركنان كم تجربه ) ،‌جانشین های ضعیفی برای قضاوت حسابرسان با تجربه هستند .

اسناد ، تطابق مفروضات قرارداد حسابرسی و طرح حسابرسی را با مدارك حسابداری شركت نشان دادند این اطلاعات سه گانه ، خریدها ،‌موجودی ها و حسابهای پرداختی شركت تولیدی را پوشش می دهد .

اهمیت ارائه شده شامل موارد زیر است :

 • تفسیر عملیات مشترك
 •  پرسشنامة كنترل داخلی تكمیل شده
 •  صورتهای مالی حسابرسی نشدة نزدیكترین دوره
 • صورتهای حسابرسی شدة دو دوره قبل
 •  اطلاعات مقایسه ای صنعت
 •  برنامه حسابرسی با برآوردهای اولیه از ساعات لازم برای تكمیل هر مرحلة برنامة حسابرسی

هشت اختلاف در ابزار بررسی پایه ای ظاهر می شوند كه هریك با یك اختلاف در نمونه تطابق دارد .این هشت تفسیر متفاوت بوسیله تغییر دادن حقایق ارائه شده دربارة اهمیت بی نهایت یك مورد نسبت به 3 موردی كه در زیر آورده می شود ؛ ایجاد می گردد :

 • وقوع ؛ تكرار شاخصهای ریسك داتی بالا یا پایین
 • وقوع وتكرار شاخصهای ریسك كنترل بالا یا پایین

نشانه های وقوع و تكرار اشتباه تجزیه و تحلیل و یا آزادی چنین اشتباهاتی


[1]- پایگاه دانش ، حاوی حقایقی دربارة یك زمینة خاص و مجموعه قواعدی كه از آن حقایق استفاده می كند .آنها ممكن است اشیاء را توصیف كرده ، روابط را معین كرده یا قواعد سرانگشتی ایجاد كنند كه سیستم خبره از طریق تجربه كسب كرده است . نوعاً هر قاعده حاوی یك شرط و یك اقدامی به شكل« 1fx پس y» می باشد . این بدان معناست كه هر گاه شرط x ، صحیح باشد ، پس سیستم خبره اقدام Y را از آن نتیجه می گیرد . این حقایق و قواعد از طریق مصاحبه با اشخاص خبره  تعیین می شود .

[2] -مدل مبتنی بر روش : رویكردی است كه صرف نظر از سطوح متنوع ریسك ، از برنامه های استاندارد استفاده می‌كند .این رویكرد در محیط حسابرسی امروزین یك رویكرد قابل قبول محسوب نمی شود .

دانلود مقاله مدل سازی ارزیابی ریسك حسابرسی با یک مشتق بجای مدل پایگاه دانش


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

ترجمه مقاله مسیریابی چندمسیره¬ی دینامیکی برای MANETها – یک روش تطبیقی QoS ترجمه مقاله مسیریابی چندمسیره¬ی دینامیکی برای MANETها – یک روش تطبیقی QoS دانلود ترجمه مقاله مسیریابی چندمسیره¬ی دینامیکی برای MANETها – یک روش تطبیقی QoS ترجمه مقاله مسیریابی چندمسیره¬ی دینامیکی برای MANETها – یک روش تطبیقی QoS دسته بندی پژوهش فرمت فایل docx حجم فایل 272 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 9 ترجمه مقاله مسیریابی چندمسیره¬ی دینامیکی برای MANETها – یک روش تطبیقی QoS چکیده MANET مجموعه­ای از ایستگاه­های موبایل بی­سیم است که تعداد محدودی منابع دارد که می­توانند با یکدیگر و بدون هیچ زیر ساختی تبادل اطلاعات بکنند. طراحی پروتکل مسیریابی برای MANETها کار چالش برانگیزی است که به پشتیبانی از الزاماتی همچون راهنمایی جاده و تصادف، برنامه­هایمراقبت بهداشتی،دسترسی به پایگاه داده­ی پویا، تجارت الکترونیک و بازی­هایچند کاربره می­پردازد. تحقیقات اخیرنشان می­دهد کهپروتکل­های مسیریابی واحد قادر بهغلبه بر محدودیت­های مسیریابیMANET از جملهخرابی­هایمکرر لینکو پویایی نیستند. خرابی مکرر لینک منجر بهفرآیند کشف مسیر تکراری ودر نتیجه افزایشسربارکنترلی وافتبسته است. پروتکل­های مسیریابیباعث کاهشسربارهادرمسیریابیMANET با کاهش تعداداکتشاف­هایمسیر وارائه­ی توان بیشتر می­شوند. بسیاری ازرویکردهایاخیربرای انتخاب وحفظمسیرهای جایگزیندرمسیریابیچند مسیره فاقدمعیارمشترک برایانتخاب مسیرهستند کهمسیرها رابراساس مشخصاتکیفی خاصمسیرها انتخاب می­کند. در این مقاله یک روشمسیریابی چندمسیره­یپویای جدید ارائه می­دهیمکهاز مسیرهایکهنهشده بوسیله­ی نگهداریدوره­ای اجتناب می­کند و تغییر مسیر را قبلاز خرابی مسیر انجام می­دهد. این روشهمیشهمسیر با بهترینکیفیت را براساسمقدار یکمعیارمسیرقابل تنظیم ارائه می­دهد کهبصورت پویابا توجه بهدوام،ثبات وکیفیتتماممسیرهایمنفرد محاسبه می­شود ودر نتیجهمسیرهایکیفی ارائه می­دهد که برای نیازهایکیفیت سرویسگوناگون مناسب هستند. واژگان کلیدی شبکه­ های اد هاک موبایل، مسیرایبی چند مسیره، مسیرهای جایگزین، پایداری لینک، نگهداری مسیر. دانلود ترجمه مقاله مسیریابی چندمسیره¬ی دینامیکی برای MANETها – یک روش تطبیقی QoS
ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

ترجمه مقاله جبران¬سازی دینامیکی توان راکتیو به ازای خطاهای گوناگون سیستم قدرت

ترجمه مقاله جبران¬سازی دینامیکی توان راکتیو به ازای خطاهای گوناگون سیستم قدرت

دانلود ترجمه مقاله جبران¬سازی دینامیکی توان راکتیو به ازای خطاهای گوناگون سیستم قدرت

ترجمه مقاله جبران¬سازی دینامیکی توان راکتیو به ازای خطاهای گوناگون سیستم قدرت
دسته بندیپژوهش
فرمت فایلdocx
حجم فایل1245 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل7

ترجمه مقاله جبران¬سازی دینامیکی توان راکتیو به ازای خطاهای گوناگون سیستم قدرت

چكیده

STATCOM (جبران­ساز استاتیک سنکرون) مبتنی بر کانورتور منبع ولتاژ (VSC) برای تنظیم ولتاژ در سیستم­های انتقال و توزیع برق بکار می­رود. STATCOM می­تواند VARهای لازم (توان راکتیو) را حین خطاهای سیستم برای پشتیبانی از ولتاژ به سرعت تامین کند. الزامات اساسی تلفات STATCOM و جریمه­ی تلفات کل سیستم مانع استفاده از PWM (مدولاسیون پهنای پالس) برای کاربردهای STATCOM مبتنی بر VSC می­شود. این محدودیت پیاده­سازی VSCبدون PWM منجر به اضافه­جریان­ها و تریپ­های STATCOM در حین خطای سیستم و پس از آن زمانی­که تامین VAR بسیار ضرروی باشد می­شود. در این مقاله، یک راهبرد «PWM اضطراری» برای جلوگیری از اضافه­جریان­ها و تریپ­های STATCOM در VSC در حین و پس از خطاهای تکفاز به زمین، خطاهای LLLG، و همچنین تضمین اینکه STATCOM توان راکتیو لازم را تامین خواهد کرد ارائه می­شود. نتایج شبیه­سازی برای یک STATCOM مبتنی بر VSC 48 پالسه ± 100 MVAR متصل به استراتژی باس-2 برای جلوگیری از اضافه­جریان­های VSC و پشتیبانی از توان راکتیو لازم تحت خطاهای سیستم خط به زمین نشان داده می­شود.

 

واژگان كلیدی

STATCOM  ،کانورتور منبع ولتاژ (VSC)، مدولاسیون پهنای پالس (PWM)، خطای تکفاز به زمین.

 

دانلود ترجمه مقاله جبران¬سازی دینامیکی توان راکتیو به ازای خطاهای گوناگون سیستم قدرت


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی با ویژگیهای اجتماعی و آموزشگاهی دانشآموزان مقطع راهنمایی

پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی با ویژگیهای اجتماعی و آموزشگاهی دانشآموزان مقطع راهنمایی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی با ویژگیهای اجتماعی و آموزشگاهی دانشآموزان مقطع راهنمایی

پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی با ویژگیهای اجتماعی و آموزشگاهی دانشآموزان مقطع راهنمایی
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل267 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل85

پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی با ویژگیهای اجتماعی و آموزشگاهی دانشآموزان مقطع راهنمایی 

چکیده

در پژوهش حاضر رابطه عوامل اجتماعی و آموزشگاهی با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی بررسی شد. از میان عوامل آموزشگاهی جو کلاس و از میان عوامل اجتماعی، طبقه اجتماعی،‌ ارزشها (چهار بعد علمی، خانوادگی، مالی و حرفه‌ای) و دیگری مهم دانش‌آموزان انتخاب و رابطه آن با انگیزش پیشرفت تحصیلی بررسی شد.

این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب شده است. نتایج نشان می‌دهد که بین جو کلاس و انگیزش پیشرفت تحصیلی نیز رابطه معنی‌دار وجود داشته است (0.000 = سطح معنی داری، R=0.316).

بین طبقه اجتماعی دانش‌آموزان و انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد ( 0.041= سطح معنی​دار، R= 0.131 ).

بین ابعاد مختلف ارزش‌های دانش آموزان (علمی، خانوادگی، مالی، حرفه‌ای ) نیز به طور جداگانه با انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه وجود داشته و این رابطه در هر چهار بعد معنی‌دار بوده است.

بین دیگری مهم دانش‌آموزان با انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه معنی‌دار وجود نداشته است. با توجه به عدم ارتباط دیگری مهم با انگیزش پیشرفت تحصیلی می‌توان گفت احتمالأ در شرایط اجتماعی لازم شخصیت های خاصی برای همه دانش‌آموزان ( چه آن‌هایی که انگیزش پیشرفت تحصیلی بالایی دارند و چه آن‌هایی که ندارند ) به عنوان مهم معرفی کردند و از این جهت بین دانش آموزان تفاوت مهمی وجود ندارد. با توجه به رابطه جو کلاس و انگیزش پیشرفت تحصیلی پیشنهاد می‌شود در دوره‌های ضمن خدمت فرهنگیان راهکارهای ایجاد جو مطلوب کلاس آموزش داده شود.

واژگان کلیدی : انگیزش پیشرفت تحصیلی، جو کلاس، دیگری مهم، طبقه اجتماعی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی با ویژگیهای اجتماعی و آموزشگاهی دانشآموزان مقطع راهنمایی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 13 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری

پایان نامه اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری

دانلود پایان نامه اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری

پایان نامه اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdocx
حجم فایل68 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل75

پایان نامه اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری

مقدمه

از سال 1937 میلادی كه نظریه عمومی سیستم های لودویت فون برتالنفی دانشمند برجسته اتریشی مطرح گردید و اژه سیستم درصدر همه مفاهیم جاری و تكیه كلام های متداول قرار دارد .

 این مفهوم در همه زمینه های علوم رواج یافته  و رفته رفته در اصطلاحات فنی و حرفه ای در رسانه های همگانی غیر نفوذ كرده است . از اواخر دهه 1960 میلادی تغییرات و تحولات عمده ای در دانش حسابداری پدید آمده كه مهمترین آنها نگرش به حسابداری به عنوان یك سیستم اطلاعاتی است .

در پی این تحولات  یكی از رشته های تخصصی ایجاد شده در حسابداری ، طرح واجرای سیستم های حسابداری می باشد . سیستم مجموعه ای از اجزای بهم پیوسته است كه در جهت نیل به یك یا چند هدف به هم وابسته اند به طوریكه یك یا چند داده وارد ن شود یك یا چند ستاده از آن خارج شود .

سیستم از اجزای كوچكتری تشكیل شده است كه به آن خرده سیستم می گویند . انواع سیستم در حسابداری عبارتند از : سیستم حسابداری دستی : به یك سیستم حسابداری كه رویدادهای مالی به كمك قلم ، كاغذ وتوسط نیروی انسانی پردازش می گردد .

سیستم حسابداری مكانیكی : در این سیستم برای پردازش داده ها ( رویدادهای مالی)از وسایل مكانیكی مانند ماشین های اداری صندوق دار و از این قبیل استفاده می شود .

سیستم حسابداری كامپیوتری : در این سیستم پردازش داده ها ( رویدادهای مالی ) به كمك كامپیوتر در اندازه های مختلف بر اساس برنامه ای كه مبتنی بر اصول متداول حسابداری است با سرعت و دقت صورت می گیرد . سیستم حقوق و دستمزد یكی از سیستمهای مهم موجود در داخل سیستم كلی موسسات است كه نقش با اهمیتی در ایجاد رابطه مناسب بین كاركنان ، كارفرما و ادارات دولتی ایفا می كند .

دانلود پایان نامه اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 13 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پروژه راه

پروژه راه

دانلود پروژه راه

پروژه راه
دسته بندیعمران
فرمت فایلdocx
حجم فایل7025 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل20

پروژه راه

مقدمه

راهسازی از دیرباز ، برای اهداف مختلف از قبیل توسعه صنعتی ، کشاورزی ، اقتصادی ، نظامی ، امنیتی و ... امری اجتنابناپذیربرای بشر  بوده است .راه بعنواننواریبرای عبور وسائلنقلیه چرخدار بایدیکسریخصوصیاتفنی را با توجه به اهمیت آن ارضا کند .

طرح هندسی راه شامل تعیینمسیربین نقاط مفروض ، تعیین حجم خاكبرداری و خاكریزی ، مشخص كردن فاصله متوسط حمل و نقل خاك ، تعیین محل ابنیهفنی راه شامل : پل ، آبرو و دیوار حائل ، رسم قوسهایافقی و قائم و تعیینجزئیات آنها و نهایتا ارائه جدولی جهت اجرای آنها بر رویزمینمی باشد. در مجموع طرح هندسی راه تمام مشخصه هاییكه در یك راه مورد نیاز است را نشان می دهد .

طرح هندسی راه ها در قالب نشریه شماره 161 سازمان مدیریت و برنامه ریزیذكر شده است . ومحاسباتاین پروژه نیز بر اساس اینآیین نامه انجام گرفته است .

امروزه نرم افزارهای مختلف و پیشرفته ای برای افزایش دقتو سرعت انجام پروژه ها از جمله پروزه های راهسازی طراحی شده است و لزوم یادگیری و استفاده از آنها توسط دانشجویان ضروری به نظر می رسد.

از این رو در این پروژه از نرم افزاراتوکد لند  2009   که از جدیدترین نرم افزارهای نقشه برداری و راهسازی نیز می باشد استفاده شده است .

دانلود پروژه راه


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,