خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
cero
بررسی مسائل و مشكلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده

پایان نامه بررسی مسائل و مشكلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده

دانلود بررسی مسائل و مشكلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده

پایان نامه بررسی مسائل و مشكلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده
بررسی مسائل و مشكلات روانی – اجتماعی 
نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل114 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل272

پایان نامه بررسی مسائل و مشكلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده

مقدمه 

دوران پرتلاطم نوجوانی و مرحله گذر از این دوران گذرگاهی است برای هر چه زودتر رسیدن به دنیال جذاب جوانی، كه از دور های ظریف و حساس زندگی آدمی و شاید هم حساسترین این دوران است. در این دوره نوجوان كه به تازگی از دنیای شیرین و شاد پر از امنیت كودكی گذر كرده است ، گام در دنیای پرنشیب و فرازی می گذراد كه دیگر به اندازه عالم كودكی طلایی و دریایی نیست.

الف

 

واقعیتهای زندگی اندك، اندك چهره نشان می دهند و نوجوان اغلب نخستین سختیهای دوران بزرگسالی را تجربه میكند. این دنیا واقعی تر است؛ دنیایی نزدیكتر به دنیای بزرگترها ، پر كشش ، پر ماجرا و سرشار از تجربه های نو و بیشتر و مهمتر از همه دنیایی آكنده از رشد تحول نوجوان در این مرحله از زندگی با شتابی كه گاه مهار نشدنی به نظر می آید، دگرگون می شود و رشد می كند. رشدی پر دامنه و گسترده كه جسم و جان او را شامل می شود، این رشد و تحولات مثل رشد عضلانی، پدیدار شدن سائقه تولید مثل، ظهور عواطف و عادت به جنس مقابل، گستردگی هوش نظری، شكل گرفتن اندیشه های آرمانی، استقلال طلبی، تحولات عقلی و عاطفی و بالاتر از همه میل به سبك هویت، آن چنان سریع و یكباره اتفاق می افتد كه گویی فردی با او دوباره به دنیا آمده است و در برابر جامعه والدین خود اعلام وجود می كند. این تولد دوباره، برای اطرافیانش بیگانه و ناشناخته نیست ، اما شتاب و دامنه گسترده این دگرگونیها و تغییرات به حدی است كه نوجوان دیگر «خود» را نمی شناسد و برای كنار آمدن با این تازه وارد بیگانه «خود» و خواسته هایش ندارد و هنوز با خود آشنا نیست.

در این دگرگونی همه جانبه، نوجوان به تنهایی توان و یاری رویارویی و توافق با این همه تفسیر و رشد و تحول را ندارد. اگر شرایط مطلوب اجتماعی یاریش نكند، اگر مادر و پدر به راستی مسائل و مشكلات او را نفهمند، گر جامعه برای آشتی دادن او با تضادهایش و گذر از این رویدادها همراهیش نكند، و اگر وی خود را تنها و بی یاور بیابد و احساس امنیت و همراهی نكند، نوجوان در برابر كوهی از تغییرات و مشكلات دچار اختلالات رفتاری می شود ، استغدادها و توانمندهایش هرز می رود یا دست كم بخش مهمی از آن صرف ناموفق حل مشكلاتش می شوند، نتایج اختلالات رفتاری نوجوانان عیناً به جامعه منتقل می شود و در واقع جامعه را بیمار می كند و این در حالی است كه پیشگیری یا معالجه موارد بسیاری از این اختلالات هم دشوار نیست.

...«هر كس در زندگی تصویری از خویشتن «خود» ارائه می دهد . هر چند مطابق با واقع نباشد، در افراد بهنجار این تصویر براساس ارزیابی واقعی از تواناییها و قابلیت ها، اهداف و روابط دیگران است.

این تصویر حس وحدت و یگانگی را در شخصیت آدمی بوجود می‌آورد و مبنای داوری رفتارهای آدمی می شود. تصویر واقعی از «خود» همواره انعطاف پذیر است و به سوی هدف حركت می كند.»


چكیده تحقیق

تحقیق حاضر تحقیقی است مقایسه ای – نیمه تجربی كه به بررسی مسائل و مشكلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده پرداخته است.

برای بررسی موضوع فوق، از پرسش نامه  استاندارد كه روایی شده و به تأیید استاد راهنما، رسیده است ، به عنوان ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات استفاده شده است.

نتایج این بررسی بر اثر اطلاعاتی به دست آمده كه از طریق پرسش نامه مقیاس خود پنداری راجرز و مقیاس عزت نفس روزنبرگ تهیه و بین 40 نفر از نوجوانان پسر كه 20 نفر آن نوجوانان عادی به طریق نمونه گیری تصادفی توزیع شد.

اطلاعات حاصله از این پرسش نامه با استخراج جدول نمره و مجذور نمرات و با استفاده از تحلیل مجذور نمرات t/student جهت اثبات فرضیه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل پرسش نامه های پاسخگویان، تأثیر بررسی مشكلات روانی – اجتماعی نوجوانان بررسی شد و نتیجه گرفته شد كه بین میزان خودپنداری و عزت نفس نوجوانان بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده تقاوتی وجود ندارد و تنها اختلاف درصد پرخاشگری میان دو گروه است. یعنی پرخاشگری نوجوانان پسر تحت سرپرستی بهزیستی بیشتر از نوجوانان پسر تحت سرپرستی خانواده است.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                  صفحه

مقدمه...................................................................................................... الف

چكیده تحقیق.............................................................................................. د

-شروع موضوع تحقیق....................................................................... 2

-اهمیت و ضرورت تحقیق............................................................... 15

-اهداف تحقیق.................................................................................. 41........

-طرح سوال پژوهشی...................................................................... 44

-فرضیه های تحقیق......................................................................... 46

-تعریف اصطلاحات عملی و نظری.................................................. 47

شرح موضوع تحقیق.......................................................................... 49

اهمیت و ضرورت تحقیق................................................................... 52

خصوصیات عاطفی در دورة نوجوانی و جوانی............................... 53

رشد اجتماعی در دورة نوجوانی....................................................... 54

رشد روانی در دورة نوجوانی.......................................................... 55

عوامل مؤثر در ایجاد مسائل و مشكلات دورة نوجوانی................... 56

چگونگی رفتار بانوجوانان و جوانان................................................. 57

اهداف طرح تحقیق............................................................................. 58

طرح سؤال پژوهشی.......................................................................... 59

فرضیه های تحقیق............................................................................ 60

تعریف اصطلاحات و مفاهیم.............................................................. 64

نوجوانی............................................................................................. 66

بهزیستی............................................................................................ 67

خانواده.............................................................................................. 68

روانی – اجتماعی............................................................................... 69

خودپنداری........................................................................................ 70

-ادبیات پژوهش............................................................................... 71

-تاریخچه ای كوتاه از بهزیستی در ایران....................................... 72

-مجموع بررسی ها و برداشت های اولیه و كلی............................. 73

ادبیات پژوهش......................................................................................... 73

تاریخچه ای كوتاه از بهزیستی در ایران................................................. 74

مجموع بررسی ها و برداشتهای اولیه و كلی و دستورالعمل اجرایی...... 75

-توصیف نوع و روش تحقیق........................................................... 76

-توصیف جامعه آماری................................................................... 77

-تعداد افراد نمونه و روش نمونه گیری.......................................... 78

-روش آماری.................................................................................. 79

توصیف نوع و روش تحقیق.................................................................... 80

توصیف جامعه آماری............................................................................. 81........

تعداد افراد نمونه و روش نمونه گیری................................................... 82

روش جمع آوری اطلاعات...................................................................... 83

روش آماری............................................................................................ 84

-مقدمه............................................................................................. 85

-تحلیل مجذور نمرات T/student................................................... 86

-تجزیه و تحلیل آماری داده ها........................................................ 87

مقدمه....................................................................................................... 87

-اثبات فرضیه ها.............................................................................. 87

-نتیجه گیری كلی............................................................................. 88

-محدودیت های تحقیق..................................................................... 89

-پیشنهادات...................................................................................... 89

-اثبات فرضیه ها.............................................................................. 89

-فرضیه............................................................................................ 89

-اثبات فرضیه.................................................................................. 89

-فرضیه............................................................................................ 90

-اثبات فرضیه.................................................................................. 90

-فرضیه............................................................................................ 90

-اثبات فرضیه.................................................................................. 90

-فرضیه............................................................................................ 90

-اثبات فرضیه.................................................................................. 90

نتیجه گیری كلی....................................................................................... 91

توصیف نوع روش تحقیق........................................................................ 91

جامعه آماری........................................................................................... 91

روش آماری............................................................................................ 91........

متغیرهای حاضر در این پروژه.............................................................. 91

محدودیتهای تحقیق.................................................................................. 93

پیشنهادات................................................................................................ 95

ضمائم..................................................................................................... 97

مقیاس خودپنداری راجرز....................................................................... 99

مقیاس عزت نفس رونبرگ.................................................................... 101

منابع و مأخذ......................................................................................... 103

دانلود بررسی مسائل و مشكلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
گزارش کارورزی بررسی مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای كارخانه شوگا

گزارش کارورزی بررسی مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای كارخانه شوگا

دانلود گزارش کارورزی بررسی مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای كارخانه شوگا

گزارش کارورزی بررسی مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای كارخانه شوگا
دسته بندیگزارش کار آموزی و کارورزی
فرمت فایلdoc
حجم فایل810 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل272

گزارش کارورزی بررسی مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای كارخانه شوگا

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: بررسی عوامل فیزیكی زیان آور محیط كار

 • صدا
 • دزمیتری
 • ادیومتری
 • ارتعاش
 • روشنایی
 • پرتوها
 • شرایط جوی محیط كار

فصل سوم: بررسی عوامل شیمیایی زیان آور در محیط كار

 • عوامل شیمیایی
 • ارزیابی آلاینده های ذره ای
 • ارزیابی آلاینده های گازی
 • اسپیرومتری
 • تهویه صنعتی

فصل چهارم: ارگونومی (مهندسی عوامل انسانی)

فصل پنجم: ایمنی محیط كار

 • ایمنی عمومی
 • ایمنی ماشین آلات
 • ایمنی حمل و نقل
 • ایمنی ساختمان
 • ایمنی انبار
 • ایمنی برق
 • ایمنی حریق
 • ایمنی فردی

فصل ششم: حوادث ناشی از كار

فصل هفتم: بهسازی محیط كار

فصل هشتم: چكیده مطالب و منابع


پیشگفتار:

كارورزی Training

مفهوم كارورزی عبارت از پروراندن و تعلیم است و هدف آن ایجاد مهارت در كار می باشد. با توجه به اینكه اساسی ترین هدف هر دوره آموزشی تربیت افراد بر اساس نیازهای كاری است، كارورزی به عنوان یك فاكتور تكمیل كننده از اهمیت بسزایی در رسیدن به این هدف برخوردار می‌باشد. از جمله مواردی كه در كارورزی، فرد كارورز به آنها آگاهی پیدا می كند عبارت است از:

- ایجاد مهارت تخصصی

- آشنایی با معیارهای سازمانی

- برانگیختن حس خلاقیت

- آشنایی با محیط كار

- آماده شدن جهت پذیرش مسئولیت

با توجه به این مسئله اهمیت موضوع كارورزی بیشتر نمایان می شود. پیداست كه رسیدن به موارد ذكر شده فوق در گرو تلاش و همت شخص كارورز می باشد.

آشنایی با بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای روند پیش بینی، تشخیص، ارزیابی و كنترل مخابرات، تندرستی در محیط  كار، با هدف تأمین، حفظ و ارتقای سطح سلامت كلیه كسانی است كه كار می كنند و همچنین به منظور حفظ محیط زیست می‌باشد.

برای رسیدن به این هدف، هرچه نظام ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای بیشتر با نیازهای كاركنان همسو و هماهنگ باشد، احتمال توفیق آن بیشتر بوده و در نتیجه جامعه تولید كننده كشور، سالم تر خواهد بود. این نظام نباید فقط به مراجعه كنندگان به درمانگاه به علت ابتلا به بیماری‌های شغلی و غیر شغلی یا مصدومین حوادث ناشی از كار توجه كند بلكه باید با حضور مستمر در كارگاه ها، توان شناسایی و حل مشكلات واقعی بهداشتی و ایمنی كاركنان را داشته باشد.

یكی از مهمترین اصول ارائه خدمات بهداشت حرفه ای كه باید همواره مورد بازنگری قرار گیرد، بهره مندی از فن آوری مناسب است. این مسئله ابعاد مختلفی از جمله فرهنگ جامعه و مدیریت، تجهیزات و  امكانات، نیروی انسانی متخصص، منابع مالی و ... را در بر می گیرد.

در سال های اخیر این علم پیشرفت های سریع و گسترده ای داشته، اما این پیشرفت ها شامل همه كشورها نشده است زیرا استانداردهای كار و پژوهش در زمینه بهداشت حرفه ای در كشورهای مختلف جهان، متفاوت بوده است. علاوه بر آن ارزش كار و كارگر، انسانیت یك اجتماع، ثروت عمومی، وضع اجتماعی كارگران، جایگاه تشكل های كارگری در میزان پیشرفت بهداشت حرفه ای در توسعه صنعتی، شناخته نشده است، لذا این واحد را واحدی تشریفاتی می دانند. این در حالی است كه هر ساله مقادیر قابل توجهی از منابع مالی كشور در مركز بهداشتی – درمانی صرف معالجه بیماری ها یا درمان مصدومین حوادث می شود و به علت بروز حوادث گوناگون، خسارات مالی سنگینی به بار آمده و سرمایه های كشور از بین می روند. در صورتی كه با ارائه خدمات بهداشت حرفه ای به طور موثر هم منابع یاد شده از بین نمی روند و هم كارگران سالم، تولید بیشتری خواهند داشت. 

دانلود گزارش کارورزی بررسی مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای كارخانه شوگا


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

پایان نامه بررسی كاربری مدل FRO برتعیین سطح وفاداری مشتریان فروشگاههای زنجیره‌ای شهروند

پایان نامه بررسی كاربری مدل FRO برتعیین سطح وفاداری مشتریان فروشگاههای زنجیره‌ای شهروند

دانلود پایان نامه بررسی كاربری مدل FRO برتعیین سطح وفاداری مشتریان فروشگاههای زنجیره‌ای شهروند

پایان نامه بررسی كاربری مدل FRO برتعیین سطح وفاداری مشتریان فروشگاههای زنجیره‌ای شهروند
پایان نامه بررسی كاربری مدل FRO 
تعیین سطح وفاداری مشتریان
بررسی كاربری مدل FRO برتعیین سطح وفاداری 
مشتریان فروشگاههای زنجیره‌ای شهروند
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل10934 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل193

پایان نامه بررسی كاربری مدل FRO برتعیین سطح وفاداری مشتریان فروشگاههای زنجیره‌ای شهروند

 

فهرست :

 

فصل اول

كلیات تحقیق

فصل دوممبانی نظری تحقیق

فصل سومروش تحقیق

فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل پنجمنتیجه‌گیری و پیشنهادها

بخش اول:وفاداری

بخش دوم:سازمان‌های پاسخگوی سریع (FRO)

بخش سوم:فروشگاههای زنجیره‌ای شهروند

مقدمه

 

 

 

امروزه، شناخت و پیش بینی نیازهای مشتریان برای سازمان‌ها از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار است و مشتری به عنوان عامل كلیدی و محوری در سازمان‌ها تلقی شده و جهت‌گیری كلیه اهداف، استراتژی‌ها و منابع سازمانی حول محور جذب و نگهداری مشتریان سودآور می‌باشد. لذا موضوع حفظ و تقویت وفاداری مشتریان برای شركت‌هایی كه دغدغه حفظ و توسعه جایگاه رقابتی خویش را در بازار دارند به عنوان یك چالش استراتژیك مطرح بوده و هزینه‌های بسیاری را نیز برای درك و شناخت مفهوم و دستیابی به راهكارهای كاربردی برای تقویت آن صرف می‌نمایند، چرا كه با شدت گرفتن رقابت و نزدیك شدن سطح كیفی و كمی محصولات و خدمات كه در حوزه انتخابی مشتریان قرار دارد، ارائه محصولات یا خدماتی كه بتواند مورد توجه مشتریان قرار گرفته و آنها را مشتری دائمی سازمان نماید، امری حیاتی و ضروری تلقی می‌گردد.

 

 

در این فصل، كلیات تحقیق كه در این فصل كلیات تحقیق شامل، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، فرضیه‌ها، قلمرو تحقیق (مكانی، زمانی، موضوعی)، متغیرهای تحقیق (مستقل و وابسته) و تعریف عملیاتی متغیرها می‌باشد، مطرح می‌گردد.

بیان مسئله

مهم‌ترین وظیفه بخش بازرگانی داخلی هر كشور، توزیع كالا در سطح جامعه است، یكی از روش‌های اصلاح نظام توزیع داخلی ایجاد فروشگاههای زنجیره‌ای است كه با هدف حذف واسطه‌ها، ‌كاهش قیمت‌ها، افزایش كیفیت كالاها، ایجاد صنایع جانبی و اتصال سیستم توزیع به تولید، به نظام توزیع كشور كمك می‌نماید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در جهت تحقق این هدف،‌ فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند همانند سایر فروشگاه‌های زنجیره‌ای دیگر تاسیس گردید.

در جهت پیشبرد اهداف این فروشگاهها شناخت و پیش‌بینی نیازهای مشتریان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بررسی و شناخت شاخص‌های وفاداری مشتریان بدین لحاظ حائز اهمیت است كه وفاداری یا عدم وفاداری مشتری، تعیین كننده موفقیت یا شكست سازمان‌هاست. اگر عملكرد سازمان‌،‌ همواره پایین‌تر از انتظارات مشتریان باشد، مشتریان به سازمان پشت كرده و سازمان شكست می‌خورد.

با در نظر گرفتن اینكه مشتریان وفادار به دلیل دارا بودن دو خصلت اصلی “قابل اعتماد بودن” و “درك وضعیت” و همچنین بدلیل كم هزینه بودن، معرفی مشتریان جدید به شركت و خرج كردن پول بیشتر، باعث كارایی بالاتر سازمان شده و تاثیر مثبتی بر سود آوری بلند مدت سازمان گذارده و منجر به حفظ و توسعه سهم بازار (رقابت پذیری) شركت می‌گردند، لذا شناسایی عواملی كه منجر به وفاداری مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند می‌گردد، در دست تحقیق قرار گرفته است. در مدل سازمان‌های پاسخگویی سریع (FRO)، عوامل شش‌گانه آن یعنی قیمت، كیفیت، زمان، خدمات، قابلیت اطمینان و انعطاف پذیری، منجر به رضایت شده و در نهایت بر وفاداری مشتریان تاثیر می‌گذارد. لذا، تاثیر هریك از عوامل مدلFRO بر وفاداری مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند مورد تحقیق است.

در این تحقیق، با تمركز بر مؤلفه‌های مدل سازمان‌های پاسخگویی سریع (FRO)، اهمیت نسبی هر كدام، از نقطه نظر مشتریان و تاثیرشان بر خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند تعیین‌ می‌شود، تا گردانندگان و مدیران این فروشگاه‌ها،‌ با توجه به نیاز‌های مشتریان و اولویت‌های آنها در جهت ارضا مشتریان و تقویت توان رقابتی خود گام بردارند.

 اهمیت و ضرورت تحقیق

سازماندهی نظام توزیع از مسائل كشور است، در برنامه دوم توسعه اقتصادی كشور، اصلاح شبكه‌‌های توزیع در جهت به حداقل رساندن هزینه توزیع، تعداد واسطه‌ها و تامین حمایت قضایی از حقوق مصرف كنندگان شامل حق برخورداری از كالا و خدمات ایمن و سالم، حق برخورداری از اطلاعات درست، مطرح گردیده است. این مهم، بدون توجه لازم و كافی به مشتری، قطعا با شكست مواجه خواهد شد. از این رو توجه مجبوری به مشتری به عنوان یگانه عامل تامین منابع حیاتی مورد نیاز،‌ ارتقا كیفیت و توسعه خدمات متناسب با خواسته‌ها و نیازهای مشتریان می‌بایست به طور دائمی در دستور كار فروشگاه شهروند قرار داشته باشد. به عبارت دیگر،‌ تمامی فعالیت‌های نرم‌افزاری و تجهیزات سخت‌افزاری،‌ می‌بایست مبین و نشان‌ دهنده خواست و انتظار مشتری باشد.

تحقیقات نشان می‌دهد كه 5 درصد افزایش در وفاداری مشتری باعث می‌شود سود شركت حدود 25 تا 85 درصد افزایش یابد. بعلاوه هزینة جذب یك مشتری جدید بین 5 تا 11 برابر نگهداری یك مشتری قدیمی است. وفاداری مشتریان كلید موفقیت تجاری محسوب می‌شود، زیرا مشتریان وفادار سودآوری بیشتری دارند، خریدهای مجدد بالاتری دارند، دارای سهم عمده‌ای از بازار هستند و باعث گسترش معرفی سازمان به دیگران می‌گردند.

امروزه بازاریابان باید مطمئن شوند كه مشتریان رضایتمند، وفادار هم هستند. بازاریابی یعنی «رشد دادن» و «متعهد كردن» مشتری در دیدگاه امروزی، هنر بازاریابی آن است كه مشتریان یك سازمان را به حامیان و طرفداران سازمان تبدیل كند.

با توجه به اثرات مثبت وفاداری برای سازمانها و نقش فروشگاههای زنجیره‌ای شهروند در نظام توزیع، لازم است مدیران و مسئولین این شركت، به این مقوله توجه كنند و پیش از آنكه عدم وفاداری یا وفاداری كم خریداران احساس شود، عوامل موثر بر وفاداری مشتریان این سازمان شناسایی شده و با تقویت این عوامل در سازمان از اثر منفی آنها، جلوگیری گردد. همچنین مدیران این شركت باید در استراتژیها و سیاستهای بازاریابی خود، برای «وفاداری مشتریان» جایگاه و اهمیت خاصی قائل بوده و تمام تلاش خود را در جهت حفظ و وفاداری مشتریان بكارگیرند. چرا كه كوتاهی در این امر، منجر به نارضایتی مشتریان می‌گردد و مشتری ناراضی در نهایت سازمان را ترك می‌كند و موضوع نارضایتی خود را به مشتریان دیگر منتقل می‌كند و آنها را به سوی رقبا می‌كشاند، بنابراین سازمان مشتریان خود را به تدریج از دست می‌دهد و با كاهش سهم بازار، روبرو می‌شود. همچنین از آنجا كه هزینة جذب یك مشتری جدید بالاست، با افزایش ضریب مشتری گریزی، هزینه‌های سازمان افزایش یافته. عوامل فوق منجر به كاهش سودآوری شركت می‌گردد و در نهایت بقاء سازمان مورد تهدید واقع می‌شود. تحقیقات نیز نشان داده‌اند كه حدود 62 درصد از سازمانهایی كه وفاداری مشتری را بعنوان یك ضرورت و اولویت تلقی نكرده‌اند، با شكست مواجه شده‌اند.

شایان ذكر است كه با توجه به پتانسیل بالای فروشگاههای زنجیره‌ای شهروند از نظر سوددهی، از طریق تجزیه و تحلیل هزینه و سود و آمارهای مربوطه، میزان سوددهی و بازدهی مطلوبی در این شركت بدست نیامده است، با در نظر گرفتن این نكته كه مشتریان وفادار، باعث كارایی بالاتر شركت شده و تأثیر مثبتی بر سودآوری بلند مدت گذارده و منجر به حفظ و توسعه سهم بازار شركت می‌گردند، مدیران این سازمان باید «وفاداری مشتریان» را سرلوحة برنامه‌های خود قرار دهند و بطور مستمر بر آن نظارت داشته باشند.

دانلود پایان نامه بررسی كاربری مدل FRO برتعیین سطح وفاداری مشتریان فروشگاههای زنجیره‌ای شهروند


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

بررسی قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملكرد در ده ایزوله خالص هموكاریون قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید

پایان نامه بررسی قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملكرد در ده ایزوله خالص هموكاریون قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید

دانلود بررسی قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملكرد در ده ایزوله خالص هموكاریون قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید

پایان نامه بررسی قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملكرد در ده ایزوله خالص هموكاریون قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید
 بررسی قابلیت تركیب‌پذیری عمومی 
صفت عملكرد در ده ایزوله خالص هموكاریون
هموكاریون قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید
دسته بندیکشاورزی و زراعت
فرمت فایلdoc
حجم فایل6238 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل100
پایان نامه بررسی قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملكرد در ده ایزوله خالص هموكاریون قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید
چكیــده

در بین قارچهای خوراكی، قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید رایج‌ترین قارچی است كه در سراسر جهان كشت می‌شود. كشت این قارچ نخستین بار در قرن هفدهم میلادی در فرانسه شروع شد ولی تاكنون نسبت به گیاهان زراعی تلاشهای كمتری در مورد اصلاح آن صورت گرفته است. در حال حاضر حدود 38% كل تولید قارچهای خوراكی دنیا، به قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید اختصاص داده شده است.

علیرغم اهمیت اقتصادی زیاد و تولید وسیع جهانی قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید، برنامه‌های اصلاحی این قارچ به علل زیر با مشكلات زیادی روبرو بوده است. نخست این كه بیشتر بازیدیوسپورهای این قارچ حاوی دو هستة هاپلوئید متفاوت و سازگار از نظر جنسی می‌باشد كه پس از تندش تشكیل یك میسلیوم هتروكاریوتیكی بارور می‌دهد و تنها  درصد اندكی از بازیدیوسپورها تك هسته‌ای (یا با دو هسته مشابه) بوده و قابلیت انجام دو رگ‌گیری را دارند. دوم این كه اختلاف فنوتیپی قابل مشاهده‌ای بین میسلیوم‌های هموكاریون و هتروكاریون وجود ندارد و در نهایت آن كه تندش اسپور به عنوان اولین گام در یك برنامة اصلاحی بسیار ضعیف و ناهماهنگ است و غالباً با آلودگی‌های باكتریایی همراه می‌باشد. با وجود مشكلات فوق و پیشرفت‌هایی كه در اصلاح این قارچ صورت گرفته است. روشهای بهبود نژادی در این قارچ عبارتند از: وارد كردن نژادهای مرغوب، جمع‌آوری ژرم پلاسمهای وحشی، گزینش درون نژادی، دورگ‌گیری و مهندسی ژنتیك. در حال حاضر مهم‌ترین برنامه اصلاحی این قارچ براساس دو رگ‌گیری  هدفمند در بین هموكاریون‌ها می‌باشد. در روش دو رگ‌گیری، هدف آن است كه به یك نژاد با شاخص‌های ژنتیكی مطلوب والدین و در نهایت بهبود صفات كمی و كیفی دست یافت. در این تحقیق ده جدایه هموكاریون مختلف كه مورد تأیید قرار گرفته است، با انجام تلاقی دای‌آلل در بین آنها، سعی در گرد‌آوری ژن‌های مطلوب نژادهای مزبور در یك نژاد جدید دو رگ و بهبود ژنتیكی برای صفت عملكرد نموده‌ایم. نتایج مربوط به دورگ‌گیری نشان می‌دهد، وقوع پدیده‌هایی همچون اثر متقابل میسلیومی در محل انجام تلاقی، تغییر سرعت رشد و ریخت‌ پرگنه دو رگ نسبت به جفت هموكاریون‌ها، می‌تواند به عنوان معیارهایی جهت انتخاب هیف از محل تلاقی در نظر گرفته شود. در زمان رشد دو رگ‌ها در محیط كشت PDA، قطر پرگنه، تیپ رشدی پرگنه یادداشت برداری شد. دو‌رگ‌های حاصله جهت تأیید، به آزمون میوه‌دهی برده شد كه با استفاده از طرح بلوك كامل تصادفی با دو تكرار مورد آزمون عملكرد قرار گرفتند. در طی این مرحله خصوصیاتی نظیر زمان پر كردن اسپاون، میزان عملكرد، وزن تك میوه اندازه‌گیری شد. سپس با انجام تجزیه دای‌آلل، قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی اندازه‌‌گیری گردید و بهترین جدایه هموكاریون (A15-8) و بهترین دو رگ  (130-7 A 15-6  ) مشخص شد. همچنین با بدست آوردن نسبت واریانس تركیب‌پذیری عمومی به خصوصی، اهمیت هر یك از اثرات افزایشی و غالبیت در كنترل صفت عملكرد تعیین شد. بطوریكه این نسبت، معنی‌دار نبود كه دلالت بر عمل غالبیت ژنها دارد یعنی صفت عملكرد توسط عمل غالبیت ژنها كنترل شده است. جدول تجزیه واریانس نشان داد كه اثر بلوك بی‌معنی است. همچنین ضریب تغییرات آزمایش حدود 5/12% بود و نشان می‌داد كه آزمایش دارای دقت بالایی است. نتایج سرعت رشد پرگنه نشان داد كه سرعت رشد میسلیوم هموكاریون بسیار كمتر از میسلیوم دو رگ است. همچنین بین قطر پرگنه و عملكرد همبستگی مثبت وجود دارد. نتایج حاصل از تجزیه دای‌الل نشان می‌دهد كه می‌توان بهترین دو رگ‌ها و برترین جدایه‌های آمیزشی را جهت تسریع برنامه‌های اصلاحی بعدی معرفی نمود. 

فهرست
عنوان                                             صفحه
چكیده    1
فصل اول: مقدمه
دلایل عمده عملكرد پایین قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید در ایران     8
فصل دوم: بررسی منابع 
تاریخچه پرورش قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید     10
آشنایی اجمالی با قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید     12
طبقه‌بندی     12
رده بندی     12
اندام شناسی قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید     13
مشخصات پرگنه در كشت خالص     15
نامگذاری علمی قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید:    15
تقسیم بندی واحدهای سلولی میسلیوم از لحاظ تعداد و تركیب‌بندی هسته‌ای     16
‌چرخ زندگی قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید     16
بررسی الگوهای چرخه زندگی در قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید     19
الف ـ هموتالیسم     19
ب ـ هتروتالیسم     20
ژنتیك قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید     22
روشهای بهبود نژادی در قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید:    24
كشت بافت     25
گزینش از طریق كشت تك اسپوری    26
تهیه نقش اسپور     26
الف ـ كشت و گزینش تك اسپوری     26
ب ـ كشت و گزینش چند اسپوری     27
اختلاط ساده    28
تلاقی هدفمند هموكاریون‌ها    28
بدست آوردن هموكاریون و تایید آنها    29
1ـ روش سنتی تأیید هموكاریون‌ها    29
2ـ تهیه و تایید هموكاریونهای والدی به روش تهیه پروتوپلاست     30
3ـ تایید هموكاریونها با استفاده از نشانگر RFLP    30
4ـ تایید هموكاریون‌ها با استفاده از نشانگر RAPD     31
انجام تلاقی بین هموكاریونها و تایید هیبریدها:     32
الف ـ استفاده از نشانگرهای غذایی برای تایید هیبریدها:    33
ب ـ استفاده از آیزوزایم‌ها برای تایید هیبریدها:     34
ج ـ استفاده از نشانگرهای مقاومت برای تأیید هیبرید‌ها    34
اصلاح برخی صفات با استفاده از روش تلاقی هیبریدها:     34
د ـ استفاده از نشانگرهای مورفولوژیكی برای تایید هیبریدها:     35
مراحل انجام آزمون اصلاحی از طریق دورگ‌گیری هدفمند:     35
1ـ كشت اسپور    35
2ـ جداسازی تك اسپورها     36
3ـ تهیه اسپاون     36
آزمون میوه‌دهی     36
الف ـ تهیه بستر كشت:     36
ب ـ مراحل پرورش و میوه‌دهی:     37
تولید پریموردیا در سطح محیط كشت:     38
تولید اجسام میوه دهی در اسپاون    38
‌ج ـ تولید اندام باردهی در كمپوست    39
مهندسی ژنتیك    39
1ـ انتقال ژن     39
2ـ اختلاط پروتوپلاستها    40
فصل سوم: مواد و روشها 
تهیه نژادها     42
روش تهیه محیط كشت غذایی PDA    42
روش كشت هموكاریون‌ها     43
روش تلاقی هموكاریون‌ها    44
نمونه‌گیری از منطقه تلاقی     45
تهیه اسپاون مادری از هیبریدها    45
تلقیح دانه‌های گندم با كشت هیبرید    46
تهیه بستر كشت (كمپوست)    47
الف ـ پاستوریزاسیون و آمونیاك‌زدایی     49
ب ـ مایه‌زنی كمپوست     49
ج ـ خاك‌دهی بستر كشت    49
هوادهی و افت سریع دما    50
محاسبه قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی     53
محاسبه واریانس تركیب‌ پذیریی عمومی و خصوصی    53
محاسبه واریانس  افزایشی و غالبیت    53
فصل چهارم نتایج و بحث
نتایج بررسی سرعت رشد (قطر پرگنه هموكاریون‌ها)    55
تیپ رشدی پرگنه هموكاریون     55
نتایج سرعت رشد در هتروكاریو‌ن‌ها     59
نتایج مشاهده‌ای تهیه اسپاون     60
نتایج مشاهدای آزمون میوه‌دهی     60
جدول تجزیه واریانس برای صفت عملكرد در دورگ‌ها     61
جدول قابلیت تركیب‌پذیری عمومی در هموكاریون‌ها     64
جدول قابلیت تركیب‌پذیری خصوصی دورگ‌ها     64
جدول مقادیر اجزاء ژنتیكی     66

ضریب همبستگی     66
پیشنهادات     67
منابع     69
پیوست    75
چكیده انگلیسی     78

دانلود بررسی قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملكرد در ده ایزوله خالص هموكاریون قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
مقاله گیربکس اتوماتیک

مقاله گیربکس اتوماتیک

دانلود مقاله گیربکس اتوماتیک

مقاله گیربکس اتوماتیک
دسته بندیپژوهش
فرمت فایلdoc
حجم فایل554 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل20

مقاله گیربکس اتوماتیک

فهرست:

گیربکس اتوماتیک شماتیک و مسیر قدرت چگونگی کارکرد گیربکس ها و انتقال قدرت

مزیت های گیربکس اتوماتیک

مدل جدید سری ۵ بی ام و

تصاویر اولیه از بی ام و سری 6 مدل 2005

نگاهی بهBMW Z

ب ام و ایکس ۵ مدل ۲۰۰۷

مقایسه ی  Porsche Boxster S  و  BMW Z4M

گیربکس اتوماتیک چگونه کار می کند؟

====================

گیربکس اتوماتیک شماتیک و مسیر قدرت چگونگی کارکرد گیربکس ها و انتقال قدرت 

توسعه و پیشرفت سیستم های انتقال قدرت باعث می شود که یک طرح جدید گیربکس اتوماتیک شش دنده برای تولید انبوه اماده شود. ساختار  این گیربکس ها طوری هستند که به اسانی می توانند به گیربکس های هفت تا نه دنده توسعه یابند. این گیربکس ها می توانند مراحل زیادی از نسبت دنده ها را مدیریت کنند و با استفاده از میدل گشتاور به جای کلاچ به خوبی حرکت کنند. یک موتور الکتریکی بر روی مبدل گشتاور عملیات حرکت و ایستادن را بهبود می بخشد در واقع این موتور در هنگام ایستادن با مقابل با مبدل گشتاور انرژی ان را به صورت الکتریکی ذخیره کرده و در موقع حرکت این انرژی به موتور بازگردانده میشود این موتورمانند یک سیستم انتقال قدرت متغیر cvt است به منظور بهبود عملکرد موتور.

مزیت های گیربکس اتوماتیک 

از مزیت های گیربکس اتوماتیک این است که دنده ها را بطور خودکار تعویض می کند و وظایف راننده را کاهش می دهد، در نتیجه او مجبور نخواهد بود در تعویض دنده ها مهارت خاص رانندگی را داشته باشد.در این نوع سیستم های انتقال قدرت ، متناسب با مقاومت مسیر حرکت ،که به وزن،سرعت و موقعیت خودرو بستگی دارد ، در مواقع لزوم تعویض دنده ها بطور خودکار صورت می گیرد.در جعبه دنده های معمولی سرعت بیش از حد و یا ناهماهنگی بین سرعت چرخهابه ویژه اگر راننده غیر ماهر باشد، به استهلاک سریع قطعات خواهد انجامید ، در صورتیکه در جعبه دنده های اتوماتیک راننده تنها به اهرم تغییر وضعیت دنده ها و پدال گاز برای سرعت گیری نیاز دارد. گیربکس های اتوماتیک به مجموعه ای به نام مبدل گشتاور مجهز می باشند.مجموعه نامبرده با روغن کار می کندو دوام کافی دارد . با انتقال حرکت آرام از موتور، از وارد شدن ضربات ناگهانی به اجزای مسیر انتقال قدرت جلوگیری میکند و در نتیجه تعمیرات را کاهش میدهد. 

مدل جدید سری ۵ بی ام و

بی ام و جزئیات اهدافش برای سری 5 جدید را اعلتم کرده است. این مدل که در اروپا در ماه جولای به فروش خواهد رسید، ترکیبی از تکنولوژی ...

...

دانلود مقاله گیربکس اتوماتیک


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
مقاله شورای نگهبان

مقاله شورای نگهبان

دانلود مقاله شورای نگهبان

مقاله شورای نگهبان
شورای نگهبان قانون اساسی
دسته بندیپژوهش
فرمت فایلdoc
حجم فایل27 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل20

مقاله شورای نگهبان

فهرست:
شورای نگهبان قانون اساسی
وظایف
اعضا
نظارت بر انتخابات‌ از شورای نگهبان به نهادهای دیگر واگذار شود
روح حاكم بر شوراها دادن اختیارات بیشتر به آنها است
لایحه اصلاح قانون شوراها خلاف آزادی عمل شوراها است

====================================

شورای نگهبان قانون اساسی
در نظام جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان، شورایی است دوازده نفره که شش عضو آن فقهایی هستند که به حکم مستقیم رهبر نصب و عزل می‌‌شوند و شش عضو دیگر حقوقدانانی می‌‌باشند که با معرفی رییس قوه قضاییه و تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی، انتخاب می‌‌شوند.
تمامی قوانین مجلس شورای اسلامی و صلاحیت تمامی نامزدهای اكثر انتخابات سراسر کشور باید ابتدا به تایید این شورا برسند.
وظایف
نخستین وظیفه شورای نگهبان نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی است. این شورا وظیفه دارد هر قانون تصویب شده در مجلس رابا قانون اساسی و قوانین شرعی اسلام مطابقت دهد که در صورت مطابقت داشتن، لایحه یا طرح مجلس را تائید میکند. در صورت عدم مطابقت، آن لایحه یا طرح به مجلس برگردانده می‌‌شود تا مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را بررسی کند. در صورت پافشاری مجلس بر نظر خود، طرح یا لایحه مورد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌‌شود.
دومین وظیفه شورا نظارت بر کلیه انتخابات کشور است. شورای نگهبان موظف است صلاحیت همه نامزدهایی که جهت شرکت در هر انتخابات به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در وزارت کشور ثبت نام می‌کنند را بررسی نموده و پس از آن اجازه شرکت در انتخابات را به آن کاندیدا بدهد.
به بهانه تصویب طرح دو فوریتی"الزام دولت به تجدید نظر در همكاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سرعت بخشیدن به فعالیت‌های هسته‌ای"در مجلس و تأیید رادیوئی و از راه دور آن توسط شورای نگهبان مطلبی را در مورد این شورا تقدیم میدارم.

...

در حوزه عملکرد شورای نگهبان عجایب هیجان انگیزی قابل مشاهده است که در اینجا به نمونه هایی از آن اشاره می شود :
1-شورای نگهبان، عبارت"نظارت بر انتخابات"مذکور در قانون اساسی راچنان دامنه دار و مستحکم تفسیر میکند که مو لای درز آن نمیرود و براری انجام آن 300 هزارنفرناظربر انتخابات می گمارد(بر اساس برخی گفته ها برای هر مجری یک ناظر!)و تا شمردن آرا و حتی اخراج مجریان از شعب اخذ رأی نیز پیش میرود ولی برای اجرای وظیفه اجرا و پاسداری رئیس جمهور از قانون اساسی(مصرح در قانون اساسی)حتی حاضر نیست مصوبه جزئی لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری را موافق قانون اساسی بداند!
2-شورای نگهبان، کلمه"نظارت بر انتخابات" مذکور درقانون اساسی برای خود را استصوابی تفسیر میکند ولی نگرانی چندانی از عدم وجود استصواب در مورد سایر نظارتهای ذکر شده در قانون اساسی مانند نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و نهادهای زیر مجموعه اش از جمله خود آن شورا ندارد!
3-شورای نگهبان، با آنهمه حقوقدان و فقیه که قاعدتاًباید تفاوتی حساب شده بین عبارات و کلمات مختلف قائل بوده و بار حقوقی هر عبارتی را بدقت در نظر بگیرند، تفاوتی بین دو عبارت کاملاً متفاوت"مخالفت با ولایت فقیه" و "مخالفت با ولی فقیه"قائل نیستند و در انتخابات گوناگون، بسیاری ازشهروندان را با ارایه مدارکی دال بر"مخالفت آنان با ولی فقیه"ولی بنام"مخالفت با ولایت فقیه"رد صلاحیت کرده و میکنند!
4-دبیر شورای نگهبان و قدیمی ترین عضو آن که علی القاعده باید عادل ترین و عالم ترین اعضای این شورا بوده ...

...

دانلود مقاله شورای نگهبان


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
مقاله ورزش بدنسازی " ورزش دو و میدانی"

مقاله ورزش بدنسازی ورزش دو و میدانی

دانلود مقاله ورزش بدنسازی

مقاله ورزش بدنسازی
ورزش دو و میدانی
دو و میدانی در ایران
تغذیه در بدنسازان
قوانین و مقررات مسابقات دو سرعت
دو و میدانی معلولین
دسته بندیپژوهش
فرمت فایلdoc
حجم فایل178 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل54

مقاله ورزش بدنسازی " ورزش دو و میدانی"

فهرست:

ورزش

كاهش استرس با بدنسازی

تأثیر تماشاچیان بر عملكرد ورزشكاران

رابط طول انگشتان با ورزش و اصول ورزش در سرما خوردگی

تغذیه ورزشهای زمستانی

دو و میدانی در ایران

فرد بدنسازچه مقدار انرژی نیاز دارد؟

ورزش در هوای آلوده

تغذیه در بدنسازان

مواردی پیرامون بدنسازی

طبقه بندی رشته های ورشی و تشابهات فیزولوژی و مهارتی

قوانین و مقررات مسابقات دو سرعت

تجهیزات دوندگان

داوران دو

خطاهای با مانع

قوانین استارت در دو سرعت

نمونه ای از برگه ثبت نتایج در دو سرعت با مسافتهای مختلف

پرتاب با دو

توسعه ورزش دو و میدانی در شهرهای چین

مسئول هیئت دو و میدانی نیروی انتظامی : دو ومیدانی در ناجا یک اصل است

دو و میدانی معلولین

دونده معلول باشگاه صنعت مس سرچشمه به مسابقات جهانی اعزام میشود.

رشته‌های دو و میدانی بانوان قزوین با كمبود مربی مواجه هستند

==================================

ورزشامروزه ورزش یكی از اموری است كه به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه زیادی به اشكال گونگون با آن سروكار دارند. برخی از مردم، ورزشكار حرفه‌ای اند و گروهی ورزشكار آماتور. گروهی طرفدار و علاقمند به ورزش و دیدن برنامه‌ها، مسابفات و نمایش های ورزشی بوده، و عده‌ای نیز از راه ورزش امور زندگی خویش را می‌گذرانند. وزارتخانه‌ها و ادارات ورزشی فراوانی تاسیس شده و مخارج زیادی صرف ورزش، ساختن استادیوم ها، مجتمع ها و باشگاه‌های ورزشی و نیزتهیه وسایل و لباسهای ورزشی و یا تماشای مسابقات ورزشی می‌شود. بخش های قابل توجهی از برنامه‌های تلویزیون، رادیو، مجلات و سایر رسانه‌های گروهی، به ورزشی و اخبار ورزشی اختصاص دارد و خلاصه ورزش یكی از اموری است كه در جهان به صورت جدی مطرح بوده و از جهات مختلف دارای اهمیت می‌باشد، از جمله: • امروزه یكی از مشكلات جامعه بشری، مساله بی كاری و عوارض ناشی از آن است. بی كاری، به وی‍ژه برای نوجوانان و جوانان و به خصوص در ایام تعطیلات تابستانی مدارس و مراكز آموزشی، بسیار خطرناك و مضر است و باید با آن مبارزه شده، یا به نحوی اوقات بی كاری را پر نمود كه مفید كه بوده و با لااقل مضر نباشد. بسیاری از انحرافات، از قبیل: اعتیاد به مواد مخدر، دزدی و ایجاد مزاحمت، دعواها و درگیری‌های خیابانی، انحرافات جنسی و ... زاییده بی كاری و ولگردی است. مرحوم شهید مطهری در كتاب تعلیم و تربیت در اسلام، مطلبی تخت عنوان "زن و غیبت" دارد و می‌فرماید: " زن ها در قدیم مشهور بودند كه زیاد غیبت می‌كنند. شاید این به عنوان یك خصلت زنانه معروف شده بود كه زن طبیعتش این است و جنساً غیبت كن است؛ در صورتی كه چنین چیزی نیست، زن و مرد فرق نمی‌كنند. ...

...

قوانین و مقررات مسابقات دو سرعت :

امروزه پیست دو و میدانی به صورت بیضی شكل در 8 بان ( مسیر ) 22/1 متر تقسیم شده اند . یك دور كامل پیست نباید از 400 متر كمتر یا بیشتر باشد .

تجهیزات دوندگان :

1 – شماره دونده روی سینه و در پشت نصب میشود .

2- كفش سبك و نرم و كف زیرین مناسب باشد . ( حداكثر میخ كفش ها 4 میلی متر باشد )

3- لمس خط شروع خطا محسوب میشود . حركت قبل شروع تپانچه خطا محسوب میشود .

 داوران :

داوران دو سرعت از :

استارتر , كمك استارتر , دستیاران استارتر , داوران خط , وقت نگهدار , سرداور مسابقات , مسئول بادسنج و منشی .

بدون مجوز قبلی از سرداور هیچ یك از مقامات رسمی یا اشخاص دیگر حق ندارند زمان شركت كنندگان را اطلاع دهند . در دو 3000 متر با مانع دونده در مجموع از روی 35 مانع 7 مانع چاله آب و 28 مانع بدون آب است .

خطاهای با مانع :

1 – در باند دیگری انحراف شود .

2- انداختن مانع با دست

3- از كنار مانع عبور كند .

4 – رفتن بدن به داخل باند دیگری

قوانین استارت در دو سرعت :

در دوهای سرعت ( 600 – 100 – 200 و 400 متر ) دوندگان تخته استارت خود را در حالت كوتاه یا متوسط و بلن تنظیم می كنند و با فرمان داور استارتر دستها و یك زانو با زمین تماس دارد و با فرمان

  حاضر فقط دستها كشیده و پاها با زمین تماس دارند . اگر حركتی اضافی از دونده سر زد این خطا برای 8 باند دوندگان موجود محسوب می شود و بار دوم هر كدام از دوندگان خطا كند همان دونده از دور مسابقات حذف می شود و با مسابقات خداحافظی میكند . (( قانون جدید )) با فرمان شلیك تپانچه استارتر شروع به دویدن می كند .

زمان گیری یا با كورنومتر دستی یا اتوماتیك و الكتریكی صورت می گیرد . زمانگیری با دست در صورتی كه زمان هر سه كورنومتر متفاوت باشد زمان وسط زمانهای بدست آمده صحیح و معتبر است .

...

دانلود مقاله ورزش بدنسازی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
مقاله نقدی بر داستان "چشمهایش" بزرگ علوی

مقاله نقدی بر داستان چشمهایش بزرگ علوی

دانلود مقاله نقدی بر داستان

مقاله نقدی بر داستان چشمهایش بزرگ علوی
دسته بندیپژوهش
فرمت فایلdoc
حجم فایل12 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل21

مقاله نقدی بر داستان "چشمهایش" بزرگ علوی

بزرگ علوی

سید مجتبی بزرگ علوی در بهمن ماه 1282 (دوم فوریه 1904) در تهران به دنیا آمد. پدر او حاج سید ابوالحسن و پدر بزرگش حاج سید محمد صراف نماینده ی نخستین دوره مجلس شورای ملی بود. مادر وی نوه ی آیت اله طباطبایی رکن رکین مشروعست ایران بود. سید ابوالحسن علوی و همسرش خدیجه قمر السادات که خانواده اصیل سنتی و طرفدار مشروطه بودند دارای شش فرزند، سه دختر و سه پسر که مجتبی بزرگ فرزند سوم آنان بود. پدر آقا بزرگ از اعضای حزب دمکرات ایران بود که این حزب به گواه تاریخ از بدو تشکیل در آغاز مشروطه با نفوذ بیگانگان یعنی انگلیس و روس که در آن زمان چشم طمع به ایران دوخته بودند، مقابله می کرد. او به عنوان بازرگان با آلمان معاملات تجاری داشت و در هنگام جنگ جهانی اول در این کشور اقامت داشته و پس از اتمام جنگ نیز اینجا ماند. ...

...

یادداشتی بر رمان «چشم‌هایش» اثر بزرگ علوی

در میان آثار نویسندگان معاصر ایران آثار علوی، از حیث فضا و آحاد و مفردات حرکات تاریخی، ممتاز و نظرگیر است. به عبارت دقیق‌تر آثار علوی را در ارتباط با تاریخ معاصر ایران می‌توان بررسی کرد، و باید هم بررسی کرد؛ زیرا آثار او مشخصات تاریخی و سیاسی و اجتماعی یک دورة معین از جامعة ما را در خود دارند. اما منظور این نیست که در آثار ادبی علوی، ما در پی اثبات تاریخیت خوادث و امور و آدم‌ها و سنخ‌های مخلوق او باشیم، یا از آثار او توقع هستی‌شناسی تاریخی داشته باشیم. آثار علوی، با وجود اشارات مستقیم و قرینه‌های معین تاریخی نهفته در آن‌ها، گزارش زندگی روزمرة آدم‌های تاریخی نیستند؛ زیرا در آن‌ها علاوه بر عناصری از «توازی تاریخی» عناصری از «ناموزونی تاریخی» هم دیده می‌شود. اما ارزش داستان‌های علوی، اگر به راستی ارزشی حاصل باشد، قطع نظر از وابستگی یا گسست آن‌ها نسبت به واقعیت‌های تاریخ معاصر، در وضع ادبی، یا «ادبیت»، آن‌ها است. در واقع «ادبیت» آثار علوی از «تاریخیت» آن‌ها به مراتب با اهمیت‌تر است؛ زیرا «ادبیت» محصول آحاد و مفردات ذهن خود او است، و مهم‌تر این‌که فعالیت علوی، به عنوان نویسنده، در حوزة ادبیات است و نه در حوزة تاریخ.

چشم‌هایش نخستین رمان علوی و پرورده‌ترین اثری است که او در اوج آفرینندگی خود نوشته است. در این رمان کش‌مکش میان خواننده و متن داستان، آدم‌ها و ماجراهای معروض آن‌ها، خیره‌کننده است، و تحقیق و مباحثة راوی ـ ناظم مدرسة نقاشی ـ برای یافتن صاحب ناشناس چشم‌های پردة نقاشی، که به دیوار مدرسه آویزان است، بر دامنة این کش‌مکش می‌افزاید. ...

...

دانلود مقاله نقدی بر داستان


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
مقاله تعلیم و تربیت در نهج البلاغه

مقاله تعلیم و تربیت در نهج البلاغه

دانلود مقاله تعلیم و تربیت در نهج البلاغه

مقاله تعلیم و تربیت در نهج البلاغه
دسته بندیپژوهش
فرمت فایلdoc
حجم فایل14 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل22

مقاله تعلیم و تربیت در نهج البلاغه

تربیت در قرآن و نهج البلاغه

تزكیه وتربیت دوبحث رایج ومهم در اسلام هستند كه درعین همسو بودن، كاملاً مجزا هستند. اما درتقدیم وترتیب این دو، باید كدام را مقدم بردیگرى دانست؟ تزكیه پاك كردن روح از زشتى ها وبدى ها است و فرد خود باید براى رسیدن به سر مقصد منظور تلاش كند. اما تربیت تنها دركنار یك مربى حاصل مى شود. فردى كه باید راهنمایى هاى لازم را فرا روى متربى قرار دهد.
قرآن، كتاب آسمانى مسلمانان، كتابى است سرشار از حكمت كه نكته ها درپس آن نهفته است. نهج البلاغه نیز كه از قرآن سرمشق گرفته ودراین مكتب بالیده است، دربسیارى از امور زندگى نكاتى آموزنده مطرح كرده است. پس براى بررسى مسأله تربیت و دركنار آن تزكیه درقرآن ونهج البلاغه ، به سراغ مصطفى دلشاد تهرانى رفتیم تا برایمان ضمن موشكافى این مسأله راهكارهاى موجود را شرح دهد. گفت وشنود ما را با مصطفى دلشاد تهرانى بخوانید:
در خصوص تبیین واژه تربیت و تفاوت آن با واژه هاى مشابه از قبیل تزكیه و تعلیم توضیحاتى بفرمایید.
شهادت امیرالمومنین(ع) در واقع شهادت برترین نمونه تربیت قرآنى و تربیت نبوى است و على(ع) به عنوان جلوه تام حق و مظهر تمام عیار مدرسه پیامبر اكرم(ص) است.
من یك مطلبى را مقدمتاً بگویم و بعد به سؤال شما اشاره كنم. قرآن و نهج البلاغه هر دو كتاب تربیت انسانند نهج البلاغه كه برادر قرآن و ترجمان قرآن است، آنچه در آن جلوه كرده، مفاهیم و معانى قرآن كریم است و در نهج البلاغه به وضوح بوى وحى و رایحه كلام نبوى(ص) استشمام مى شود.

...

تعبیرى از حضرت امیر(ع) (البته در الفاظ گوناگون و مشابه ) نقل شده است؛ «ان للقلب شهوه و ادباراً» شما تا چه اندازه تربیت را تابع این اصل مى دانید؟

بسیار نكته خوبى است؛ ایشان فرمودند: «ان للقلوب شهوهً و اقبالاً و ادباراً» قلب انسان گاهى میل دارد، گاهى علاقه مند است و گاهى بى میل است، بعد حضرت در ادامه فرمودند: «فأتوها من قبل شهوتها و اقبالها» و در بیان دیگر فرمودند: «فاذا اقبلت فاحملوها على النوافل و اذا ادبرت فاقتصروا بها على الفرایض، یعنى: هنگامى كه قلب میل دارد بر او مستحبات و مثل آن را حمل كنید و وقتى قلب بى میل است، به واجبات بسنده كنید» . یك چیزى از این سخن استفاده مى شود و آن این است كه در تربیت باید مراقب باشیم كه ظرفیت، اندازه و كشش و مراتب حتماً مورد توجه باشد، چون انسانها با هم مختلفند. تعبیرى حضرت امیر(ص) دارند كه: «اذا اضرت النوافل بالفرایض فارفضوها، یعنى هر گاه مستحبات به واجبات ضربه مى زند، مستحبات را كنار بگذارید» . مثلاً انسان آنقدر مشغول مستحباب مى شود كه واجبات را كنار مى گذارد، مثلاً در خوردن آب، یك عمل مستحب را رعایت كند ولى دروغ بگوید و برایش مهم نباشد، در صورتى كه اصل واجبات و محرمات است. مراقب اینها باید بود، این یك قاعده اى در تربیت است.

...

دانلود مقاله تعلیم و تربیت در نهج البلاغه


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
مقاله خواب و اختلال خوابگردی

مقاله خواب و اختلال خوابگردی

دانلود مقاله خواب و اختلال خوابگردی

مقاله خواب و اختلال خوابگردی
دسته بندیپژوهش
فرمت فایلdoc
حجم فایل26 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل12

مقاله خواب و اختلال خوابگردی

فهرست:

خواب

محرومیت از خواب

مدت زمان خواب

تغییرات در طول خواب

اختلالات خواب

خوابگردی

زمان و نحوه خوابگردی

ضوابط تشخیص اختلال خوابگردی

ضوابط تشخیص اختلال بر اساس ICD-10

درمانگردی

========================

خواب
خواب کاهش ناگهانی جریان خون در زمان استراحت است به طوری که فعالیت بدن و ذهن کم شود و توهم های بینایی جایگزین تصاویر واضح واقعی بشوند.در بین پستانداران،پرندگان، ماهیان و دیگر جانوران مراحل خواب و بیداری وجود دارد.خواب برای سلامت و بهزیستی بدنی و روانی انسان‌ها و جانوران اهمیت دارد.
محرومیت از خواب
بیش‌ترین مدت بی خوابی انسان‌ها در جهان، ۳۳ سال معادل ۱۱۷۰۰ شب بوده است. جز این مورد استثنایی، هیچ شخص دیگری نتوانسته بیش از یازده روز را بدون خواب سپری کند.افرادی که از خواب محروم می‌مانند، دچار افسردگی می‌شوند. این افراد، هوشیاری‌شان را از دست می‌دهند و دچار توهم می‌شوند.حالت چهره شخص بی خواب، کشیده و بی حرکت می شود، ابروها چین می خورد،شخص با زحمت زیاد چشمانش را باز نگاه می دارد و دچار هذیان می شود. محرومیت از رویا، اغلب به پرخاشگری،بیمناکی، و یا افسردگی منجر می‌شود.

مدت زمان خواب
مدت زمان بیداری در شخص بالغ، معادل چهار برابر مدت زمان بیداری یک کودک است. نوازد، به طور متوسط در ازای هر یک ساعت بیداری،دو ساعت را در خواب می‌گذراند، حال آن که فرد بالغ در همان زمان نیم ساعت در خواب است.
تغییرات پیش از خواب
بعضی افراد به‌ آسانی و به سرعت به خواب می روند و در برخی دیگر این امر تدریجی‌تر است. گروهی از افراد، حالت های حسی مختلفی تجربه می کنند یا دچار پرش اندام ها می شوند. پیش خواب شامل حالت‌هایی چون توهمات بینایی و شنوایی زودگذر یا تغییراتی در تصویر بدنی است که با احساس معلق بودن در فضا همراه است.

...

ضوابط تشخیص اختلال خوابگردی 
بر اساس DSMIV ضوابط تشخیصی این اختلال به شرح زیر می‌باشد: 
دوره‌های مکرر بیرون آمدن از رختخواب و راه رفتن که معمولا در ثلث اول یک دوره اساسی خواب پدیده می‌آید.
ضمن خوابگردی ، شخص چهره‌ای فاقد احساس و چشم‌هایی خیره دارد و نسبت به اقدام دیگران برای مکالمه با او نسبتا بی‌تفاوت است و به دشواری می‌توان او را بیدار نمود.
پس از بیداری ، شخص نسبت به دوره اختلال دچار فراموشی است. 
چندین دقیقه پس از بیداری ، رفتار و فعالیت روانی شخص اختلال نشان نمی‌دهد. 

...

دانلود مقاله خواب و اختلال خوابگردی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,