خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
cero
پایان نامه طراحی سیستم هوشمند کنترل سوخت و هوا و متوسط دما درکوره با روش کنترل فازی

پایان نامه طراحی سیستم هوشمند کنترل سوخت و هوا و متوسط دما درکوره با روش کنترل فازی

دانلود پایان نامه طراحی سیستم هوشمند کنترل سوخت و هوا و متوسط دما درکوره با روش کنترل فازی

پایان نامه طراحی سیستم هوشمند کنترل سوخت و هوا و متوسط دما درکوره با روش کنترل فازی
دسته بندیبرق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایلpdf
حجم فایل1718 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل167

پایان نامه طراحی سیستم هوشمند کنترل سوخت و هوا و متوسط دما درکوره با روش کنترل فازی


چکیده: 

با توجه به اهمیت موضوع مصرف سوخت در کوره ها، که یکی از انرژی برترین بخش ها در یک واحد صنعتی، بخصوص در پالایشگاه ها و نیروگاه ها می باشند. طراحی یک سیستم کنترل هوشمند که با توجه به حرارت مورد نیاز در کوره میزان سوخت و هوای اضافی را کنترل نماید بسیار حائز اهمیت است. در پالایشگاه شیراز محاسبه میزان سوخت و هوای اضافه بر مبنای محاسبه مقدار اولیه سوخت در نقطه کار می باشد. به این صورت که با فرض اولیه مقدار سوخت، مقدار ثابت سوخت به کوره تزریق می شود و کنترل دمای خروجی با استفاده از تغییر هوای اضافی صورت می گیرد. سیستم کنترل کوره های موجود دستی و توسط اپراتور شکل گرفته است که موجب می شود تا در برخی موارد هوای اضافی مصرفی در کوره تا بیش از 200 درصد افزایش یابد که این امر باعث مصرف سوخت بیش از حد لازم می شود. به همین منظور در این پروژه، بررسی روش کنترل هوشمند در کوره ها و طراحی یک سیستم مناسب برای کوره مورد نظر، که در اینجا کوره مورد نظر کوره اصلی نفت خام در پالایشگاه شیراز (H-101A) می باشد، هدف کار قرار گرفته است. 

مسأله دیگری که در کوره (H – 101A) پالایشگاه نفت شیراز حائز اهمیت است، مسأله عدم قطعیت در تعیین ارزش حرارتی سوخت کوره، به دلیل متغیر بودن ترکیبات سوخت می باشد که این مسأله نیز در این پروژه توسط منطق فازی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. 

مقدمه: 

صنایع ایران با شرایط پیچیده ای روبرو هستند. رویکردهای درون نگر و فضای غیر رقابتی دهه های اخیر در کشورمان، منجر به کاهش بهره وری عوامل تولید و افزایش فاصله تکنولوژیکی صنایع ایران با جهان شده است. در این راستا، غلبه بر چالش های ناشی از جهانی شدن اقتصاد از یک سوی و پشت سر گذاشتن وضع موجود تا وضعیت رقابت پذیری جهانی از سوی دیگر، در گرو اصلاحات ساختاری محیط های درونی و بیرونی بخش صنعت، و استفاده بهینه از منابع موجود، به ویژه منابع انرژی می باشد. 

انرژی عاملی سرنوشت ساز، و محرک توسعه و پیشرفت در صنعتی شدن کشورها است. زیرا مهار و به کارگیری مجدد انرژی، عامل بنیادین تمامی فعالیت های صنعتی و تمایز کننده آن از عملکرد انسان در دوره ماقبل صنعتی است. پیشرفت های حاصل در شرایط زندگی راحت، تولید و عرضه کالا، توسعه حمل و نقل و ارتباطات و فرآیندهای صنعتی و کشاورزی که زندگی مدرن را به وجود آورده اند، در گروه دسترسی مناسب به انرژی می باشد. به عبارت دیگر، سطح رفاه و کیفیت زندگی انسانی به شدت متأثیر از میزان دسترسی و مصرف انرژی است. حوزه انرژی از چالش های اقتصاد ایران به دور نیست. دسترسی آسان به انرژی ارزان و فراوان در فضای بسته و غیر رقابتی اقتصاد، به کارگیری و حفظ فناوری های فرتوت قدیمی و ماشین آلات و تجهیزات فرسوده و کم بازده، سبب شده است تا شدت مصرف انرژی در بخش های مختلف، روندی غیر مطلوب در قیاس با جوامع پیشرفته صنعتی داشته باشد. در حالی که سیاست های صرفه جویی و اقدامات بهینه سازی مصرف انرژی، در بیشتر کشورهای جهان کاهش شدت مصرف انرژی را به همراه آورده است، این شاخص در ایران روندی افزایش طی کرده است. 

بخش صنعت در سال 1381، 25/1 درصد از کل مصرف انرژی نهایی را به خود اختصاص داده است که در مقایسه با سال 1373، 7/2 درصد رشد نشان می دهد. سهم فرآورده های نفتی و گاز طبیعی در تأمین انرژی مورد نیاز بخش صنعت به ترتیب 28/1 و 58/8 درصد بوده است. در این سال ارزش انرژی مصرف شده در این بخش بالغ بر 3/6 میلیارد دلار می باشد. 

در این بخش پالایشگاه ها، نیروگاه ها و پتروشیمی، بخش قابل توجهی از مصرف انرژی را تشکیل می دهند. این بخش ها نیز در شرایط مشابهی با صنایع دیگر قرار داشته و عواملی مانند فناوری های قدیمی سبب می شود تا بازده مصرف انرژی در این حوزه نیز در قیاس با شاخص های جهانی در حد مطلوبی نباشد.

دانلود پایان نامه طراحی سیستم هوشمند کنترل سوخت و هوا و متوسط دما درکوره با روش کنترل فازی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

دسته بندیتربیت بدنی و علوم ورزشی
فرمت فایلppt
حجم فایل48 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل14

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، تعیین اثر رفتارهای حمایتی- استقلالی مربیان بر ارضای نیازهای روانی و انگیزش خودمختاری زنان هندبالیست نخبه در لیگ برتر کشور می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی- زمینه یابی بوده و به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش بازیکنان لیگ برتر ایران می باشد که شامل 237 بازیکن بودند و از آنجا که به صورت سرشماری انجام شده، کل جامعه کل جامعه آماری به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شد. رفتارهای حمایتی- استقلالی مربیان از طریق پرسشنامه ادراک رفتارهای حمایتی -استقلالی مربیان در زمینه ورزش ((PASSES، ارضای نیازهای روانی بازیکنان از طریق پرسشنامه هولم بک وآموروس (2005) و انگیزش خودمختاری به وسیله ی پرسشنامه مقیاس انگیزش ورزشی(SMS) اندازه گیری شد. علاوه بر این، پرسشنامه ی اطلاعات فردی (Demography) نیز توزیع شد. اعتبار و پایایی پرسشنامه های فوق مورد اندازه گیری و مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی، و در راستای تعیین رابطه و پیش بینی میزان ارضای نیازهای روانی و انگیزش خودمختاری بازیکنان از طریق رفتار حمایتی- استقلالی مربیان از رگرسیون تک متغیره و چندمتغیره و در راستای تحلیل های تکمیلی و ارائه ی مدل از حیطه ی معادلات ساختاری (SEM) برای مدل سازی روابط علی با تأکید بر نرم افزار لیزرل 2/9 استفاده گردید. یافته¬ها نشان داد که رفتارهای حمایتی- استقلالی مربیان با ارضای نیازهای روانی (شایستگی، استقلال و پیوستگی)، انگیزش درونی، انگیزش بیرونی خودپذیر و انگیزش بیرونی درون¬فکنی¬شده بازیکنان تیم ارتباط مثبت و معناداری (001/0=P) داشته به عبارت دیگر توان پیش¬بینی این متغیرها در ورزشکاران از طریق رفتارهای حمایتی- استقلالی مربیان وجود دارد. در حالی که بین رفتارهای حمایتی¬- استقلالی مربیان و انگیزش بیرونی ارتباط معناداری در سطح (05/0=P) مشاهده نشد. همچنین یافته¬ها نشان داد رفتارهای حمایتی- استقلالی مربیان با بی¬انگیزگی بازیکنان تیم ارتباط منفی و معناداری (001/0=P) داشت. نتایج رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که رفتار¬های حمایتی- استقلالی مربیان توان پیش¬بینی بی¬انگیزگی بازیکنان را به صورت معکوس دارد. از یافته ها چنین استنباط می شود که رفتار¬های حمایتی-استقلالی مربیان (متغیرهای مستقل برون¬زا) بر ارضاء نیازهای روانی و انگیزش خود¬مختاری بازیکنان (متغیر مستقل درون¬زا یا واسطه) به طور مستقیم اثرگذار است. واژه های کلیدی: رفتار حمایتی- استقلالی، نیازهای روانی، انگیزش خودمختاری، لیگ برتر زنان، هندبال

دانلود دانلود مقاله اثر درک رفتارهای حمایتی استقلالی مربیان بر ارضاء نیازهای روانی و انگیزش خود مختاری زنان هندبالیست نخبه ایران


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پاور پوینت هوش در مدیریت آموزش عالی

این پاورپوینت در مقطع دکترا درست شده است از جمله کامل ترین آنها در زمینه ی هوش می باشد

دانلود پاور پوینت هوش در مدیریت آموزش عالی

هوش
هوش بدنی
هوش موسیقی
هوش بین فردی
هوش سازمانی
هوش چندگانه
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلppt
حجم فایل107 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل48

ممکنست انسانها خیلی باهوش باشند و خیلی توانا برای انجام دادن کارهای بزرگ، اما نیروی تجمعی مغزی آنها به هدر میرود. بیائید به آن اینگونه فکر کنید: وقتی کارکنان هر روز صبح برای کار کردن میرسند، آنها با خود عدد معینی از بهره هوشی را همراه میآورند شامل هوش عملی ایشان و ظرفیت ذهنی یادگیری. وقتی که ما به آنها پولی میپردازیم، ما یک گزینه را در آن نمره IQ خریداری كرده ایم. در پایان هر روز ما می توانیم از آن نمره هوشی استفاده کرده باشیم یا آن را از دست داده باشیم. چند تا مدیر می توانند بگویند که آنها در حال استفاده از همه IQ ای هستند که برای آن پول میپردازند؟ 

دانلود پاور پوینت هوش در مدیریت آموزش عالی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پاورپوینت "مشتری یاری" در كنفرانس بین المللی مدیریت مشتری

كسب و كارهای امروز به شراكت، اتحاد و اعتماد به پیوندها نیاز دارند و برای رسیدن به رشد سریع باید در مدیریت ارتباطات خبره شوید و این یكی از عوامل بزرگ موفقیت در آینده است مشخص كنید كه پیوند با چه كسانی بیشتر اهمیت دارد، آنرا سازماندهی كنید ایجاد حلقه های ارتباطی ارزشمند كه در رشد و پیشرفت شما موثر است

دانلود پاورپوینت

مشتری یاری
روابط جذب كننده
فعالیتهای جذب كننده
جذب مشتری
همدلی با مشتری
همفکری با مشتری
همکاری با مشتری
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلppt
حجم فایل185 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل31

 

كسب و كارهای امروز به شراكت، اتحاد و اعتماد به پیوندها نیاز دارند و برای رسیدن به رشد سریع باید در مدیریت ارتباطات خبره شوید و این یكی از عوامل بزرگ موفقیت در آینده است 
مشخص كنید كه پیوند با چه كسانی بیشتر اهمیت دارد، آنرا سازماندهی كنید ایجاد حلقه های ارتباطی ارزشمند كه در رشد و پیشرفت شما موثر است و سپس تقویت مستمر آن و زنده نگهداشتن آن

كسب و كارهای امروز به شراكت، اتحاد و اعتماد به پیوندها نیاز دارند و برای رسیدن به رشد سریع باید در مدیریت ارتباطات خبره شوید و این یكی از عوامل بزرگ موفقیت در آینده است مشخص كنید كه پیوند با چه كسانی بیشتر اهمیت دارد، آنرا سازماندهی كنید ایجاد حلقه های ارتباطی ارزشمند كه در رشد و پیشرفت شما موثر است و سپس تقویت مستمر آن و زنده نگهداشتن آن

 

دانلود پاورپوینت


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

پایان نامه مقایسه خودپنداره بدنی و ویژگی های شخصیتی دختران فوتبالیت و والیبالیست

پایان نامه ی حاضر از پایان نامه های دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران می باشد

دانلود پایان نامه مقایسه خودپنداره بدنی و ویژگی های شخصیتی دختران فوتبالیت و والیبالیست

خودپنداره بدنی
شخصیت
ورزشکاران زن
والیبالیست
فوتبالیست
دسته بندیتربیت بدنی و علوم ورزشی
فرمت فایلpdf
حجم فایل1465 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل94

هدف تحقیق حاضر مقایسه خودپنداره بدنی و برخی از ویژگیهای شخصیتی چون ثبات/ بی ثباتی، درونگرایی/برونگرایی و زنانگی/ مردانگی دختران ورزشکار در رشته تماسی فوتبال و رشته غیر تماسی والیبال در سطح لیگ برتر کشور میباشد. در جهت تحقق این امر، از بین تمامی دختران فوتبالیست و والیبالیست حاضر در لیگ برتر کشور بصورت تصادفی و با رعایت اصل داوطلب بودن، ٣۰ فوتبالیست و ٣۰ والیبالیست ١۸ تا٢٥ ساله انتخاب و مورد مقایسه قرار گرفتند.

تحقیق حاضر نیمه تجربی است و با توجه به هدف آن، در گروه تجقیقات کاربردی قرار می گیرد. ابزارهای اندازه گیری این مطالعه را پرسشنامه خود- توصیفی بدنی (PSDQ) جهت اندازه گیری خودپنداره بدنی، آزمون شخصیت آیزنک (EPI) جهت اندازه گیری ثبات/ بی ثباتی و درونگرایی/ برونگرایی، و پرسشنامه مردانگی/ زنانگی آیزنک جهت اندازه گیری مردانگی و زنانگی آزمودنیها، تشکیل دادند. لازم به ذکر است که پایایی و روایی پرسشنامه های فوق محاسبه شده و مورد تأیید قرار گرفته است.تعیین خودپنداره بدنی و ویژگیهای شخصیتی مورد نظر از طریق آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل اطلاعات بوسیله نرم افزار 16-SPSS مقایسه تفاوتهای بین دو گروه تحقیق بواسطه آزمون آماری t مستقل صورت پذیرفت.

نتایج بدست آمده از فرایند تحقیق در سطح معناداری ۰٥/۰ ›p ، چنین بود كه بین خودپنداره بدنی دختران فوتبالیست و والیبالیست تفاوت معناداری مشاهده نشد. از دیگریافته تحقیق نشان داد كه بین صفت شخصیتی ثبات/ بی ثباتی (روان رنجوری) دختران فوتبالیست و والیبالیست تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بین صفت شخصیتی درونگرایی/ برونگرایی دختران فوتبالیست و والیبالیست تفاوت معناداری دیده شد و نیز گزارش شد كه بین صفت شخصیتی مردانگی/ زنانگی دختران فوتبالیست و والیبالیست تفاوت معناداری وجود دارد.

بنابر این می توان چنین نتیجه گرفت که فعالیت بدنی از هر نوعی چه تماسی و چه غیر تماسی بر خودپنداره بدنی تأثیر مثبت دارد، چرا که نمرات آن در هر دو گروه و تقریباً به یک میزان بالا بود. نتیجه دیگر اینکه ورزشهای تماسی بنابر طبیعت خشن و برخوردی خود بر گرایش به سمت برونگرایی و مردانگی بیشتر تأثیر دارند

دانلود پایان نامه مقایسه خودپنداره بدنی و ویژگی های شخصیتی دختران فوتبالیت و والیبالیست


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

پنح پرسشنامه (خودپنداره بدنی، انگیزش خودمختاری، تعهد ورزشی شخصیت آیزنک و رفتار حمایتی استقلالی مربی)

این پنج پرسشنامه ی معتبر بیشتر در حیطه های تربیت بدنی کاربرد داشته و اکثرا همراه با کلید، توضیحات و هدف می باشند

دانلود پنح پرسشنامه (خودپنداره بدنی، انگیزش خودمختاری، تعهد ورزشی شخصیت آیزنک و رفتار حمایتی استقلالی مربی)

خودپنداره بدنی
رفتار حمایتی استقلالی مربی
شخصیت 
تعهد ورزشی 
انگیزش خودمختاری
دسته بندیپرسشنامه
فرمت فایلpdf
حجم فایل1298 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل20

دانلود پنح پرسشنامه (خودپنداره بدنی، انگیزش خودمختاری، تعهد ورزشی شخصیت آیزنک و رفتار حمایتی استقلالی مربی)


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
ذهن خود را بشناسید

این پرسشنامه ی لاتین تمامی ویژگی های شخصیتی از قبیل اجتماعی بودن، عزت نفس، پرخاشگری و در کُل 32 ویژگی شخصیتی را که توسط آیزنک، روانشناسی معروف گردآوری شده را مورد سنجش قرار می دهد

دانلود ذهن خود را بشناسید

ACTIVITY
 SOCIABILITY
RISKTAKING
IMPULSIVENESS
 EXPRESSIVENESS
 REFLECTIVENESS
 RESPONSIBILITY
دسته بندیپرسشنامه
فرمت فایلpdf
حجم فایل85 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل5

دانلود ذهن خود را بشناسید


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پرسشنامه شیوه های فرزندپروری به همراه کلید

پرسشنامه ی حاضر به سنجش میزان فرزندپروری می پردازد و کلید پرسشنامه هم ضمیمه ی آن است

دانلود پرسشنامه شیوه های فرزندپروری به همراه کلید

پرسشنامه
فرزندپروری
آزادگذاری
اسنبدادی
اقتدار منطقی
دسته بندیپرسشنامه
فرمت فایلpdf
حجم فایل146 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل4

پرسشنامه ی حاضر به سنجش میزان فرزندپروری می پردازد و کلید پرسشنامه هم ضمیمه ی آن است

دانلود پرسشنامه شیوه های فرزندپروری به همراه کلید


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

دانلود پایان نامه: ارتباط سبک رهبری مربیان با اهداف پیشرفت و اضطراب رقابتی ورزشکاران مرد نخبه

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط سبک رهبری مربیان با اهداف پیشرفت و اضطراب رقابتی ورزشکاران مرد نخبه ( 18 – 15 ) سال رشته های رزمی ( ووشو و کونگ فو ) ایران بوده است جامعه آماری این تحقیق را کلیه ورزشکاران شرکت کننده این دو رشته در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی ایران تشکیل دادند که جمعاً 262 نفر بودند و از این روی، نمونه آماری برابر با جامعه

دانلود دانلود پایان نامه: ارتباط سبک رهبری مربیان با اهداف پیشرفت و اضطراب رقابتی ورزشکاران مرد نخبه

مدیریت ورزشی
رهبری
اهداف پیشرفت
اضطراب رقابتی
ورزشکار نخبه
سبک های مربی
دسته بندیتربیت بدنی و علوم ورزشی
فرمت فایلdoc
حجم فایل461 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل115

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط سبک رهبری مربیان با اهداف پیشرفت و اضطراب رقابتی ورزشکاران مرد نخبه ( 18 – 15 ) سال رشته های رزمی ( ووشو و کونگ فو ) ایران بوده است . جامعه آماری این تحقیق را کلیه ورزشکاران شرکت کننده این دو رشته در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی ایران تشکیل دادند که جمعاً 262 نفر بودند و از این روی، نمونه آماری برابر با جامعه آماری بود. این پژوهش از نوع توصیفی می باشد و به منظور گردآوری اطلاعات از چهار پرسشنامه ی استاندارد شده شامل: پرسشنامه سبک رهبری (LSS) ، اهداف پیشرفت  TEOSQ))، اضطراب رقابتی (SCAT) و پرسشنامه ی اطلاعات فردی (Demography) استفاده شد که پایایی این پرسشنامه به شیوه سنجش همسانی درونی پرسش ها و آلفای کرونباخ نیز محاسبه گردید. برای پیش بینی سهم و نقش متغیر پیش بین بر متغیر میانجی و متغیر ملاک از رگرسیون چندمتغیری و در راستای تحلیل های تکمیلی از حیطه ی معادلات ساختاری استفاده گردید.

 نتایج نشان داد که بین رفتارهای رهبری حمایت اجتماعی و بازخورد مثبت با اهداف پیشرفت رابطه ی خطی مثبت و مناداری وجود دارد. نیز از بین رفتارهای رهبری مربی، رفتارهای استبدادی  و بازخورد مثبت با اضطراب رقابتی رابطه ی خطی مثبت و معناداری دارند. از سوی دیگر رابطه ی خطی مثبت و معناداری بین خودگرایی و اضطراب رقابتی بازیکنان مشاهده شد. استفاده از معادلات ساختاری نیز میانجی بودن اهداف پیشرفت را در ارتباط بین متغیرها نشان داد.  چکیده

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط سبک رهبری مربیان با اهداف پیشرفت و اضطراب رقابتی ورزشکاران مرد نخبه ( 18 – 15 ) سال رشته های رزمی ( ووشو و کونگ فو ) ایران بوده است . جامعه آماری این تحقیق را کلیه ورزشکاران شرکت کننده این دو رشته در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی ایران تشکیل دادند که جمعاً 262 نفر بودند و از این روی، نمونه آماری برابر با جامعه آماری بود. این پژوهش از نوع توصیفی می باشد و به منظور گردآوری اطلاعات از چهار پرسشنامه ی استاندارد شده شامل: پرسشنامه سبک رهبری (LSS) ، اهداف پیشرفت  TEOSQ))، اضطراب رقابتی (SCAT) و پرسشنامه ی اطلاعات فردی (Demography) استفاده شد که پایایی این پرسشنامه به شیوه سنجش همسانی درونی پرسش ها و آلفای کرونباخ نیز محاسبه گردید. برای پیش بینی سهم و نقش متغیر پیش بین بر متغیر میانجی و متغیر ملاک از رگرسیون چندمتغیری و در راستای تحلیل های تکمیلی از حیطه ی معادلات ساختاری استفاده گردید.

 نتایج نشان داد که بین رفتارهای رهبری حمایت اجتماعی و بازخورد مثبت با اهداف پیشرفت رابطه ی خطی مثبت و مناداری وجود دارد. نیز از بین رفتارهای رهبری مربی، رفتارهای استبدادی  و بازخورد مثبت با اضطراب رقابتی رابطه ی خطی مثبت و معناداری دارند. از سوی دیگر رابطه ی خطی مثبت و معناداری بین خودگرایی و اضطراب رقابتی بازیکنان مشاهده شد. استفاده از معادلات ساختاری نیز میانجی بودن اهداف پیشرفت را در ارتباط بین متغیرها نشان داد.  

دانلود دانلود پایان نامه: ارتباط سبک رهبری مربیان با اهداف پیشرفت و اضطراب رقابتی ورزشکاران مرد نخبه


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه كنترل پیش بین تطبیقی برای سیستمهای خطی تغییر پذیر با زمان

پایان نامه كنترل پیش بین تطبیقی برای سیستمهای خطی تغییر پذیر با زمان

دانلود پایان نامه كنترل پیش بین تطبیقی برای سیستمهای خطی تغییر پذیر با زمان

پایان نامه كنترل پیش بین تطبیقی برای سیستمهای خطی تغییر پذیر با زمان
دسته بندیبرق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایلpdf
حجم فایل1597 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل123

پایان نامه كنترل پیش بین تطبیقی برای سیستمهای خطی تغییر پذیر با زمان


چکیده: 

مواجهه با دینامیک متغیر با زمان، یکی از موضوعات مورد علاقه در تئوری کنترل می باشد. اغلب سادگی و پیشرفت تئوری کنترل خطی، طراحان را مجبور م ینماید تا سیستمهای غیرخطی را خطی سازی نموده و بوسیله تئوری قدرتمند خطی به کنترل آنها بپردازند. این کار یک دسته از سیستمها را ایجاد می نماید که سیستمهای خطی تغییرپذیربازمان نامیده می شوند. در این تحقیق، به کنترل اینگونه سیستمها، با استفاده از کنترل کننده پیش بین تطبیقی غیرمستقیم پرداخته شده است. 

ابتدا به سیستمهای متغیر با زمان و روشهای مختلف کنترل آنها پرداخته شده و مراجع متعددی که با راه های گوناگون به کنترل اینگونه از سیستمها پرداخت هاند، مورد بررسی قرار گرفته اند. در مورد تخمین گرها به دلیل داشتن نقشی کلیدی در کنترل کننده های تطبیقی غیرمستقیم، به تفصیل بحث شده است. با بیان طرق مختلف تخمین پارامترهای متغیربازمان و همچنین روشهای مناسب برای مقاوم سازی تخمینگرها و یک روش مناسب و عملی برای تخمین پارامتر در اینگونه از سیستمها ارائه شده است. 

کنترل کننده پیش بین تعمیم یافته نیز مورد بررسی کلی قرار گرفته و یک نوع مناسب از آن به کار گرفته شده است. یکی از مشکلات طراحی این کنتر لکننده ها وجود پارامترهای تنظیم زیاد و عدم ارائه یک روش کلی و مناسب برای انتخاب آنها بود. بدین سبب با استفاده از روشهای حوزه فرکانس و توابع حساسیت، روشی مناسب برای تنظیم کنتر لکننده پیش بین تعمیم یافته مقاوم، ارائه شده است. در انتها با ترکیب تخمینگر معرفی شده و کنترل پیش بین تنظیم شده به صورت مقاوم، یک روش کنتر لکننده تطبیقی ارائه شده و بر روی سه سیستم مختلف پیاده سازی شده است. نتایج حاکی از عملکرد مطلوب و قوام مناسب آن، با در نظر گرفتن شرایط واقعی، از جمله نایقینی های مختلف، نویز و اغتششاشات می باشد. 

فصل اول 

مقدمه ای راجع به سیستمهای خطی متغیر با زمان و روش های کنترل آنها 

این فصل به ارائه مقدمه ای مختصر در مورد سیستمهای تغییرپذیر با زمان و روش های کنترل این گونه سیستمها پرداخته است. بدیهی است که سیستمهای واقعی به سادگی سیستمهای تک ورودی– تک خروجی معرفی شده در کنترل خطی نمی باشند. به منظور طراحی کنترل کننده برای این گونه سیستمها بایستی همواره مشکلاتی مانند غیر خطی گری، تغییرات در دینامیک، نایقینی در مدلسازی، چند ورودی – چند خروجی بودن و… در نظر گرفته شود، که این امر به نوبه خود باعث پیچیده تر شدن کنترل کننده می گردد. تغییرات در دینامیک یکی از برجسته ترین این مشکلات می باشد. این تغییرات می تواند ناشی از دینامیک های مدل نشده (مانند: اصطحکاک، اینرسی، مقاومت الکتریکی و…) و یا ناشی از تغییر در مدل سیستم در هنگام عملکرد باشد. به طور مثال در اثر گذشت زمان مشخصات یک عملگر تغییر می نماید یا یک سیستم در شرایط محیطی مختلف عملکرد متفاوتی را از خود بروز می دهد. یکی دیگر از دلایل تغییرات دینامیک خطی سازی سیستمهای غیرخطی می باشد. به دلیل توسعه تئوری کنترل خطی به نسبت کنترل غیرخطی و آسانتر بودن تحلیل عملکرد یک سیستم با استفاده از آن، معمولاً مهندسین کنترل سعی بر خطی سازی سیستمهای غیرخطی حول نقاط کار و کنترل سیستمهای خطی سازی شده دارند. خطی سازی سیستمهائی با خواص غیرخطی شدید باعث ایجاد یک سری سیستمهای خطی می شود که به عنوان سیستمهای خطی تغییرپذیر با زمان (LTV) شناخته می شوند. با توجه به توضیحات ارائه شده تغییر پذیر با زمان را دارا می باشند، ولی این میزان تغییر پذیری از یک سیستم به سیستم دیگر متفاوت است. در صورتی که تغییرات درصد قابل توجهی از ثابت زمانی سیستم باشد، می توان سیستم را متغیربازمان در نظر گرفته و با روشهای مرسوم مقابله با آن، به کنترل سیستم پرداخت. در صنعت اکثر فرایند های شیمیائی، اجسام پرنده، روبا تها و… با استفاده از تکنیک خط یسازی حول نقاط کار و استفاده از مدل خطی کنترل می شوند. 

برای مقابله با سیستمهای LTV سه دسته کلی کنتر ل کننده وجود دارد که اغلب روش های دیگر، زیرمجموعه یا ترکیبی از این سه روش می باشند: 

1- جدول بندی بهره 

2- کنترل تطبیقی 

3- کنترل مقاوم

دانلود پایان نامه كنترل پیش بین تطبیقی برای سیستمهای خطی تغییر پذیر با زمان


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,