خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
cero
تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
حجم فایل25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل25

مقدمه                                                                                            1

دورنمای بودجه                                                                               1

بودجه اجرایی(قوه مجریه)                                                                  2

بودجه تخصیص یافته (یا تخصیص بودجه)                                             3

بودجه تخصیص نیافته (یا عدم تخصیص بودجه)                                       3

مدیریت و اجرای بودجه                                                                              4

اصلاحات بودجه ای                                                                         6

گزارشگری بودجه                                                                           7  

چه وجوهی در بودجه دولت گنجانده می شود ؟ (تصویب می شود)               9         

وجوه مستقل عمومی                                                                       10

وجوه مستقل درآمد اختصاصی                                                           10

وجوه مستقل طرحهای عمرانی(سرمایه ای)                                            10

وجوه مستقل بازپرداخت دیون بلند مدت                                               11                       

وجوه مستقل وجوه سرمایه ای                                                                       11

وجوه مستقل امانی (سپرده)                                                               12

اختلاف بین بودجه و GAAP (اصول پذیرفته شده حسابداری)                   12

تفاوتها در مبنای حسابداری                                                               12           

تفاوتهای زمانبندی                                                                          13

تفاوتهای نظری و تفاوت در اجزا یا (موجودیتها یا عناصر)                          13

کنترل بودجه ای                                                                            17

خلاصه                                                                                                    24

مقدمه :

بیشتر سازمانهای دولتی , تجاری یا غیر انتفاعی از بودجه بندی جهت اطمینان نسبت به اینکه منابع آنها طبق مقاصد و اهداف مدیریت به مصرف می رسد, و همچنین جهت سهولت در نتیجه گیری از علمیات طبق طرحهای مدیریت, استفاده می کنند.

در سازمانهای دولتی بودجه بندی از اهمیت زیادی برخوردار است , چونکه بودجه, جهت مصرف منابع عمومی , چارچوب و برنامه ارایه می کند.

از دیدگاه گزارشگری مالی و حسابداری , بودجه در سازمانهای دولتی جزء اصلی سازمان در رسیدن به اهداف حسابداهی که در فصل(2) دوم توضیح داده شد, می باشد.

بودجه در سازمانهای دولتی عموماً , نشاندهنده قوانین اتخاذ شده می باشد. که اهمیت بیشتری از ابزارهای برنامه ریزی مالی دارد. چونکه بسیاری از سازمانهای دولتی از GAAP جهت تهیه بودجه پیروی نمی کنند. دولت, با مقایسه بودجه ای که بر اساس GAAP تهیه نشده با بودجه ای که مبتنی بر GAAP تهیه شده است به اهداف پاسخگویی خود می رسد.

در این فصل , فرآیند بودجه بندی در سازمانهای دولتی و موضوعات مهم در مورد اطلاعات بودجه ای که در صورتهای مالی دولت ثبت شده است را مورد بررسی قرار می دهیم.

دورنمای بودجه:

NCGAS(1) یک , (حسابداری دولتی و اصول گزارشگری مالی و مفاد NCGAI(10)) , تحت عنوان گزارشگری بودجه ای دولتی و عمومی , دورنمای اطلاعاتی مفیدی درباره فرآیند بودجه بندی ارایه شده است.

یکی از مشکلات مهم فرآیند بودجه بندی, تعریف فرآیند بودجه است, چونکه بودجه نتیجه کار قوه مقننه است.

بسیاری از واحدهای دولتی از عوامل ذکر شده در فوق دور هستند.

در عین حال , بحث های ارایه شده در زیر, اطلاعات کافی را جهت تهیه بودجه و برخورد با موضوع بودجه بندی در سازمانهای دولتی, و موسسات عمومی ارایه و آنها را توانمند می سازد

 • بودجه اجرایی
 • بودجه تخصیص یافته
 • بودجه تخصیص نیافته

-         بودجه اجرایی :

 فرآیند بودجه بندی , با تهیه بودجه اجرایی شروع می شود که توسط بخشهای اجرایی دولت این امر صورت می گیرد.که بعد از تهیه آن به قوه مقننه تسلیم می شود, (NCGAI(1)) بودجه اجرایی را بهصورت زیر تعریف می کند:

"جمع آوری اطلاعات وپیشنهادات و برآوردهای ارایه شده و ثبت شده برای قوه مقننه , که توسط سازمان برنامه و بودجه و یا اداره بودجه تهیه می شود."

این بودجه نشاندهنده , تلاش سازمان برنامه و بودجه برای گردآوری و پردازش همه

در خواستها نیازهای بودجه ای برای هزینه کردن اعتبارات ثبت شده بوسیله موسسات دولتی مختلف و قسمتهای دولتی مختلف, می باشد.

این بودجه همچنین , شامل برآوردهایی در مورد درآمد های مورد انتظارو سایر منابع مالی می باشد, که جهت پرداخت هزینه های اعتبارات تصویب شده استفاده می شوند می باشد.

دانلود اهمیت بودجه برای دولت


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

پایان نامه طراحی کنترل کننده LQR برای سیستمهای غیرخطی و بررسی عوامل غیرخطی در عملکرد آن

پایان نامه طراحی کنترل کننده LQR برای سیستمهای غیرخطی و بررسی عوامل غیرخطی در عملکرد آن

دانلود پایان نامه طراحی کنترل کننده LQR برای سیستمهای غیرخطی و بررسی عوامل غیرخطی در عملکرد آن

پایان نامه طراحی کنترل کننده LQR برای سیستمهای غیرخطی و بررسی عوامل غیرخطی در عملکرد آن
دسته بندیبرق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایلpdf
حجم فایل6465 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل154

پایان نامه طراحی کنترل کننده LQR برای سیستمهای غیرخطی و بررسی عوامل غیرخطی در عملکرد آن


چکیده 

در این پژوهش ابتدا میزان مطلوبیت عملکرد کنترل کننده LQR برای فرایند CSTR در نقاط کار مختلف توسط معیار PSM (اندازه گیری حساسیت عملکرد) محاسبه می شود، سپس با شبیه سازی سیستم حلقه بسته در نقاط کار مختلف، نتایج به دست آمده، تائید می شود و در مرحله بعد، برای یک نقطه کار مشخص با تغییر ضرایب وزنی LQR، تغییرات PSM بررسی می شود. نقطه کمینه PSM به ازای تغییرات نسبت ضرایب وزنی محاسبه شده و نشان داده می شود که برخلاف انتظار عملکرد LQR در این نقطه به هیچ عنوان مطلوب نبوده بلکه با کوچک شدن بردار بهره پسخور سیستم به صورت حلقه باز عمل می کند. برای بررسی نتایج PSM با تغییرات نسبت ضرایب وزنی، معیاری به نام فاصله نسبی (Dr) تعریف می شود. این معیار که مستقیما با شبیه سازی حلقه بسته به دست می آید، با تغییرات نسبت ضرایب وزنی محاسبه شده و با مقایسه نتایج به دست آمده با تغییرات PSM به ازای تغییرات نسبت ضرایب وزنی عدم کارایی معیار PSM با تغییرات ضرایب وزن در کنترل کننده LQR به خوبی نشان داده شده است. 

مقدمه 

کنترل سیستم های خطی به طور وسیع بررسی شده و مجموعه ای از ابزارها، برای تحلیل، فرابینی، بهینه سازی و کنترل آنها، به خوبی مشخص شده است. به این منظور، فرایند کنترل مهندسی با متمرکز کردن بر سیستم خطی، حل دامنه وسیعی از مسائل کنترلی را ارائه می دهد. متاسفانه، حقیقت این است که فرایندهای محدودی خطی هستند، و از اینرو تاثیر استفاده از استراتژی کنترل خطی باید تحقیق شده باشد. استراتژی کنترل غیرخطی پیشرفت عظیمی داشته و پذیرش بیشتری شده. هرچند پیاده سازی آنها توسط درجه مهمی از سفسطه ریاضی یا نیاز محاسباتی ممانعت شده است. از اینرو تقریب های خطی محلی سیستم غیرخطی، اغلب برای گسترش دادن قانون کنترل به کار می رود. به منظور آزمایش تاثیر این نگرش، یک شاخص از اندازه گیری تاثیر فرایند غیرخطی در عملکرد کنترل خطی ارائه می شود. 

با توجه به مطالب بیان شده، پیدا کردن روش هایی که بتوان به واسطه آن، از صحت عملکرد کنترل کننده خطی، اطمینان حاصل کرد، حایز اهمیت است. همچنین افزایش صحت عملکرد کنترل کننده های خطی برای سیستم های غیرخطی جزء روش های جذاب تحقیق می باشد.

در این پژوهش قصد داریم براساس کارهای جدید انجام شده در مورد کنترل کننده های LQR روشی ارائه دهیم که در آن پارامترهای آزاد این کنترل کننده به قسمی طراحی می شوند که اثر نامطلوب غیرخطی بودن سیستم بروی فرایند کنترل کاهش یابد. 

در فصل اول، هدف از پژوهش و پیشینه تحقیق، همراه با روش کار و تحقیق بیان شده است. در فصل دوم، روش LQR و کاربرد آن در سیستم های غیرخطی معرفی شده است، در فصل سوم، روش LQR با استفاده از معیار PSM برای یک سیستم حقیقی (CSTR) شبیه سازی شده و معیار جدیدی به نام Dr(Relative Distance معرفی می شود، در فصل چهارم نتایج شبیه سازی ارائه شده و در فصل پنجم نتایج و پیشنهادات برای ادامه کار بررسی می شود.

فصل اول: کلیات 

موضوع کنترل غیرخطی تحلیل و طراحی سیستم های کنترل غیرخطی را بررسی می کند. به طور مثال، سیستم های کنترل غیرخطی ای که حداقل یک مولفه غیرخطی دارند. در تحلیل فرض می شود که سیستم حلقه بسته غیرخطی طراحی شده است، و مایلیم مشخصات رفتاری این سیستم را تعیین کنیم. در طراحی فرض بر این است که یک سیستم غیرخطی را بایستی کنترل کنیم که برخی از مشخصات رفتار سیستم حلقه بسته آن را داده اند و از ما می خواهند که کنترل کننده ایی بسازیم که سیستم حلقه بسته مطلوب را داشته باشد. در عمل، البته موضوع های طراحی و تحلیل بهم وابسته اند، زیرا در طراحی سیستم کنترل غیرخطی معمولا ضروری است که از فرایند تکراری تحلیل و طراحی استفاده کنیم. 

2-1 چرا کنترل غیرخطی؟ 

کنترل غیرخطی موضوعی جا افتاده با روش های متنوع و توانا و تاریخی طولانی در کاربردهای موفق صنعتی است. بنابراین، طبیعی است تعجب کنیم چرا این همه محقق و طراح در زمینه های مختلف چون کنترل هواپیما و فضاپیما، روباتیک، کنترل فرایند و مهندسی زیست پزشکی به تازگی علاقه جدی نسبت به توسعه و کاربرد روش های کنترل غیرخطی نشان داده اند. دلایل متعددی را برای چنین علاقمندی می توان ارائه داد. 

1-2-1- اصلاح سیستم های کنترل موجود 

روش های کنترل خطی بر پایه فرض اصلی عملکرد در محدوده کوچک برای مدل خطی بنا نهاده شده است. هنگامی که محدوده عملکرد مورد نیاز وسیع است، کنترل کننده خطی محتملا عملکرد ضعیفی و یا ناپایدار دارد، زیرا اثرات غیرخطی قادر است به طور مستقیم اثرات غیرخطی در دامنه وسیع را پاسخگو باشد. این نکته به سادگی در مسائل کنترل حرکت ربات نمایش داده می شود. زمانی که کنترل کننده خطی برای حرکت ربات به کار گرفته می شود، نیروهای غیرخطی وابسته به حرکت بازوهای ربات را نادیده می گیرد. بنابراین دقت کنترل کننده به شدت با افزایش سرعت حرکت کم می شود، زیرا بسیاری از نیروهای دینامیکی نظیر نیروهای کوریولیس و مرکزگرا، با مجذور سرعت تغییر می یابند. در نتیجه برای حصول دقت لازم از قبل تعیین شده در عملکردهای ربات نظیر برداشتن و گذاردن، جوشکاری قوسی و برش لیزری، لازم است سرعت ربات و در نتیجه میزان تولید را پایین نگه داریم. 

2-2-1- تحلیل غیرخطی های سخت 

فرض دیگر کنترل خطی آن است که مدل سیستم واقعا قابل خطی سازی باشد. در حالی که در سیستم های کنترل عوامل غیرخطی بسیاری وجود دارد که طبیعت ناپیوسته آنها اجازه تقریب خطی را به ما نمی دهد. این موارد به اصطلاح “عوامل غیرخطی سخت” مشتمل بر اصطکاک کولومبی، اشباع، ناحیه مرده، لقی و پسماند، غالبا در مهندسی کنترل یافت می شوند. اثرات این ها را نمی توان با روش های خطی به دست آورد و باید تکنیک های تحلیل غیرخطی به کار برده شود تا بر آن مبنا بتوان عملکرد سیستم را در حضور این عوامل غیرخطی ذاتی پیش بینی نمود. از قبیل ناپایداری و یا چرخه های حدی کاذب که آثار این ها هم پیش بینی و هم به طور مناسب جبران می شوند.

دانلود پایان نامه طراحی کنترل کننده LQR برای سیستمهای غیرخطی و بررسی عوامل غیرخطی در عملکرد آن


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه کاربرد فیلتر کالمن عصبی در بهبود سیگنالهای صوتی

پایان نامه کاربرد فیلتر کالمن عصبی در بهبود سیگنالهای صوتی

دانلود پایان نامه کاربرد فیلتر کالمن عصبی در بهبود سیگنالهای صوتی

پایان نامه کاربرد فیلتر کالمن عصبی در بهبود سیگنالهای صوتی
دسته بندیبرق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایلpdf
حجم فایل879 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل125

پایان نامه کاربرد فیلتر کالمن عصبی در بهبود سیگنالهای صوتی


چکیده: 

در فصل اول، پایان نامه مروری بر پژوهشهای انجام شده توسط محققان و دانشمندا ن طی نیم قرن اخیر دارد و سعی می کند تا روند تکامل خانواده فیلتر کالمن را مورد بررسی قرار دهد. در فصل دوم به معرفی فیلتر کالمن، فیلتر کالمن توسعه یافته و فیلتر کالمن دوگانه می پردازد و روابط آنها و چگونگی استخراج این روابط تشریح می گردد . در فصل سوم موضوع شناسایی سیتمهای خطی و غیر خطی مطرح می گردد و انواع روشهای شناسایی سیستمهای خطی و غیر خطی مورد مطالعه قرار می گیرد . همچنین کاربرد شبکه عصبی در شناسایی سیستمهای غیر خطی و نحوه آموزش و انتخاب ساختار شبکه عصبی تشریح می گردد و در ادامه نحوه آموزش شبکه عصبی انتخاب شده ارائه می گردد . در فصل چهارم نیز به ارائه شبیه سازیهای انجام شده با نرم افزار Matlab 6.5 و مقایسه آنها با یکدیگر پرداخته شده است. 

لیست برنامه های نوشته شده نیز در پیوست ۱ ارائه گردیده است. 

مقدمه: 

موضوع بهبود گفتار با نیاز به افزایش کیف یت عملکرد سیستمهای ارتباطی صوتی در محیط های نویزی ، مطرح گردید . رنج عملکردی وسیعی برای سیستمهای تشخیص گفتار جهت بهبود ارتباط از راه دور در هوانوردی ، صنایع نظامی ، گفتگوهای راه دور و محیط های سلولی وجود دارد . هدف ما نیز در این پایان نامه بهبود کیفیت قابل ملاحظه گفتار یا افزایش قابلیت فهم آن می باشد. 

کاربردهای فراوانی از بهبود گفتارهای صوتی تا پیش بینی های اقتصادی و کنترل تطبیقی نیازمند تخمین و مدلسازی دنباله های زمانی نویزی می باشند . از این جمله می توان به بهبود گفتارهای صوتی ، پیش بینی اقتصادی ، مدلسازی ژئو فیزیکی و بسیاری کاربردهای دیگر اشاره کرد. یک دنباله زمانی نویزی می تواند با یک مدل احتمالی که هر دوی اجزای تقریبی و دقیق دینامیک ها را تخمین می زند ، توصیف شود . چنین مدلی می تواند به همراه فیلتر کالمن (یا فیلتر کالمن توسعه یافته) جهت تخمین و پیش بینی سری زمانی از مشاهدات نویزی بکار گیری شود. 

فیلتر کالمن یک فیلتر بهینه خطی است که بر روی فضای حالت سیتمهای خطی استاتیکی و دینامیکی اثر گذاشته و یک تخمین بهینه از حالتهای سیستم با استفاده از معادلات بر گشت پذیر و دینامیکی خود در شرایطی که دسترسی به آنها میسر نباشد ارائه می دهد. همچنین این فیلتر می تواند تاثیر کلیه اطلاعات گذشته و ابتدایی سیستم را نیز در تخمین هر لحظه خود لحاظ نماید. 

بنابراین با توضیحات ارائه شده در بالا می توان فهمید که جهت بازیابی یک سیکنال صوتی به یک تخمین خوب نیاز است اما موضوع مهم این است که فیلتر کالمن خطی قادر به ارائه تخمین از مدلهای سیستمهای غیر خطی نمی باشد حال آنکه اکثر سیستمهای واقعی که سیستمهای صوتی نیز از این جمله می باشند ماهیت غیر خطی دارند. لذا در این پایان نامه بر آن شدیم تا با مطالعه بر روی فیلتر کالمن توسعه یافته و به کمک شبکه های عصبی بتوانیم موضوع مدلسازی و تخمین سیگنال صوتی را با فرض غیر خطی بودن آن بررسی نماییم. 

1- مروری بر پژوهش های پیشین 

1-1- فیلتر وینر: 

روبرت وینر به همراه نویلسون از دانشگاه MIT امریکا در خلال سالهای ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۹ تحقیق گسترده ای را جهت یافتن یک فیلتر بهینه به منظور تخمین حالتهای سیستمهای خطی انجام دادند که نهایتا در سال ۱۹۴۹ منجر به معرفی فیلتر وینر گردید. این فیلتر یک تخمین خطی با حداقل کردن میانگین مربعات خطا (LMMSE) برای سیگنال مشاهده شده ارائه می دهد. اما این فیلتر دارای چند مشکل بود. اول آنکه ما نیازمند تخمینهای علی هستیم و در نتیجه برای تخمین علی بایستی از فیلتر وینر علی استفاده شود در حالیکه فیلتر وینر فقط N مشاهده جدید را جهت تخمین بکارگیری می کرد و در نتیجه ممکن بود اطلاعاتی از سیگنال در مشاهدات گذشته وجود داشته باشد که در این صورت از بین می رفت. دوم آنکه این فیلتر فقط برای نویزهای ثابت با میانگین صفر طراحی شده بود در حالیکه در دنیای واقعیت انواع نویزهای غیر ثابت وجود دارد. سوم آنکه فیلتر وینر جهت ارائه تخمین سیگنال نیاز به چگالی طیفی و تابع خود همبستگی سیگنال دارد که در همه مواقع در دسترس نمی باشد. وچهارم آنکه تخمینهای LMMSE و ML و MAP که جهت محاسبات این فیلتر بکار می روند در هر زمان نیاز به مشاهدات جدید بودند که مستلزم حافظه بالا بود. همه این عوامل محققان را در طی سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ به فکر انداخت تا در پی معرفی فیلتری جدید با قابلیت ارائه تخمین خطی بهینه از طریق مینیمم کردن میانگین خطا و عاری از مشکلات فیلتر وینر باشند.

دانلود پایان نامه کاربرد فیلتر کالمن عصبی در بهبود سیگنالهای صوتی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
آشنایی با پرسها و نحوه عملكرد آنها

آشنایی با پرسها و نحوه عملكرد آنها

دانلود آشنایی با پرسها و نحوه عملكرد آنها

آشنایی با پرسها و نحوه عملكرد آنها
دسته بندیمکانیک
فرمت فایلpdf
حجم فایل51 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل39

آشنایی با پرسها و نحوه عملكرد آنها

 

فهرست مطالب

عنوان مطلب                                                                                                   صفحه

فصل اول : معرفی كارخانة برش و پرس ایران خودرو............................................................... 6

فصل دوم : طراحی قالبهای پرس ..................................................................................................

مقدمه .....................................................................................................................................................

برشكاری ................................................................................................................................................

1-2-برشكاری .....................................................................................................................................

2-2-2- مناطق برش ........................................................................................................................

3-2-2-نحوة دادن كلیرانس به سنبه وماتریس ........................................................................

4-2-2-كلیرانس زاویه ای ...............................................................................................................

5-2-2- اضافه دور ریز .....................................................................................................................

6-2-2-نیروی لازم برش .................................................................................................................

7-2-2- انرژی لازم برش ................................................................................................................

8-2-2- روشهای كم كردن نیروی لازم برش ...........................................................................

9-2-2- نیروی لازم بیرون انداز ....................................................................................................

2-2- اجزای قالب ..............................................................................................................................

3-2- طراحی قالب ............................................................................................................................

1-3-2- بدست آمدن قطعه میل راهنما......................................................................................

2-3-2-طراحی سنبه و پیچها.........................................................................................................

4-2- روشهای ساخت قالب ............................................................................................................

5-2- انواع قالبهای برش ..................................................................................................................

6-2- پارامترهای مؤثر در انتخاب قالب ........................................................................................

7-2-خمكاری .....................................................................................................................................

1-7-2- انواع عملیات و قالبهای خمكاری .................................................................................

2-7-2-نیروی لازم خمكاری ..........................................................................................................

3-7-2-نیروی بالشتك فشاری .......................................................................................................

8-2- كشش عمیق ...........................................................................................................................

1-8-2- عیوب عملیات كشش عمیق .........................................................................................

2-8-2-عیوب ورق بعد از عملیات كشش عمیق .....................................................................

9-2- متغیرهای كشش عمیق .......................................................................................................

فصل سوم پرسها:..................................................................................................................................

1-3- پرسهای سنگی ........................................................................................................................

4-2-3- محاسبة مشخصه های پرسهای سنگی .......................................................................

2-2-3- نیروی مجاز پرس سنگی ................................................................................................

3-2-3-تناژ مجاز نامی حاصل از گشتی در موتور ....................................................................

4-2-3- تناژ مجاز نامی حاصل از قدرت كاری (توصین ).......................................................

3-3- پرسهای زانویی ........................................................................................................................

4-3-3- نیروی رام و ظرفیت كاری ..............................................................................................

2-3-3- سرعت رام ...........................................................................................................................

4-3- پرسهای پیچی .........................................................................................................................

5-3- پرسهای الكتروژن ...................................................................................................................

6-3- پرسهای هیدرولیك ................................................................................................................

فصل چهارم طرز كار ، انتخاب و تجهیزات كمكی پرسها ........................................................

1-4 طرز كار پرسها.............................................................................................................................

2-4 انتخاب پرسها .............................................................................................................................

3-4 نصب و نظارت قالب .................................................................................................................

4-4-تجهیزات ایمنی روی پرسها ..................................................................................................

5-4-سرویس و نگهداری پرسها وقالبها.........................................................................................

6-4-تنظیم و نگهداری قالبها...........................................................................................................

فصل پنجم دقت پرسهای مكانیكی ................................................................................................

1-5-دقت در حالت بی باری ..........................................................................................................

2-5-دقت در حالت تحت بار ..........................................................................................................

فصل ششم : سیستمهای ایمنی در برابر اضافه بارپرسهای مكانیكی ...................................

1-6 وسایل ایمنی برای پرسهای مكانیكی در محدودة‌كورس مورد استفاده ......................

2-6-وسایل ایمنی پرسهای مكانیكی دركل كورس ..................................................................

مراجع ....................................................................................................................................................

 

فصل اول :

معرفی مدیریت برش و پرس :

مدیریت برش و پرس یكی از مدیریتهایی است كه زیر نظر معاونت سواری سازی ایران خودرو فعالیت می كند . برش و پرس در حال حاضر ازنظر تناژ، ابعاد تعداد پرس بزرگترین مجتمع پرسكاری در ایران می باشد. این مجموعه توانایی آنرا داده كه برای 150/000 دستگاه سواری ، 5000 دستگاه مینی بوس و 3000 دستگاه اتوبوس قطعه تولید كند. قطعات این مجموعه توسط قالب ، پرس و ماشین آلات مخصوص تولید می شوند. تولید قطعات براساس مدارك فنی «استانداردهای تعریف شده انجام می شود و بدون مدارك فنی و اطلاعات كافی قطعه ای تولید نمی شود. دراین مدیریت جمعا 4027 نغه پرسنل رسمی ، قراردادی و پیمانكاری فعالیت دارند.

واحدهای تولیدی این مدیریت عبارتند از :

1-سالن پرس غربی (سالن جدید):

این سالن در سال 1355 راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت . تعداد 25 دستگاه پرس موجود در این سالن مكانیكی میان سه دستگاه وبل اكشن و بقیه سینگل می باشند . كه قطعات روكار (gaco ) ،خودروسواری را تولید می كنند. كلیة قطعات روكار پیكان ، Face در این زمان تولید می شود و در حال حاضر قطعات روكار پژوپرشیی نیز به این مجموعه اضافه شده است . این سالن دارای سه خط تولید همزمان می باشد . باضافه خطوط كوچكی كه قطعات تقویتی و تزئینی را تولید می كنند. دراین سالن جهت حمل ضایعات از سیستم كانوا برحمل ضایعات و شوت اتوماتیك استفاده می شود.

2- سالن پرس شرقی (پرس قدیم و ضربه ای ):

این سالن از دو قسمت پرسهای هیدرولیك سنگین و پرسهای یك به ضربه ای تشكیل شده . كلیة قطعات داخلی و تقویتی خودرو دراین سالن تولید می شوند پرسهای این سالن از 1600 تن دبل اكشن تا 60 تن یكی یه می باشد .

3- سالن برش و خم و فرم بری :

در این سالنها انواع قیچی ،خم كن و نورد، قیچی ناغنی ، چكشهای برقی ماشینهای فرم بر و ماشین چند كاره نصب شده است . این ماشین آلات ضمن تولید قطعه ، و ورقهای مورد نیاز پرسكاری را نیز تامین می كنند. قطعاتی كه فاقد قالب می باشد و از نظر اقتصادی ساخت قالب جهت این قطعات به صرفه  نیست . با این ماشین آلات تولید می شوند. قطعات آزمایشی و نمونة قطعات كلیة خودروهای جدید نیز توسط این دستگاه ها تولید می شود .

4- سالن كوئل بری :

ورقهایی كه توسط شركت خریداری می گردد و به دو صورت كوئل تاشیت تحویل گرفته می شود. ورقهای كوئل پس از حمل به قسمت كویل بدوی تحویل می گردند در این قسمت سه دستگاه كوئل بو وجود دارد:

كوئل به شماره 1 با كوئل بر باعرض 4500، كویلها را به ورقهای با ابعاد و اندازة مشخص و قابل مصرف تبدیل می كند.

كوئل به شماره 2 : باكوئل بری كه كوئلهای عریض را به كویلهای كم عرض مبدل می سازد.

كوئل به شماره 3: باكوئل بر به عوض 600 ه كوبلهای كم عرض را به ورق تبدیل می كند.

در ضمن در این سالنها، دو دستگاه پرس منگنز (پرسهای خاص تولید نبشی و ناودانی ) دو دستگاه نورد به دو دستگاه قیچی و یك دستگاه پرس كششی زمینی جهت تولید قطعات وجود دارد . فعالیت اصلی این ماشین آلات تهیه قطعاتی است كه بدون استفاده از قالب جهت خودروهای سنگین و آزمایش تولید می شود.

پروژه ها و فعالیتهای جنبی :

از سال 1373 تاكنون در پروژه در این مدیریت تعریف و با موفقیت به اجرا درآمده كه خلاصه ای از فعالیتهای این در پروژه به شرح زیر می باشد:

پروژة بهینه سازی بدنه پیكان :

هدف از اجرای این  پروژه بازسازی كامل ابزارها و تجهیزاتی بود كه بنوعی با افزایش كیفیت بدنة پیكان در ارتباط می باشد . از آن جهت بازسازی تجهیزات حمل و نگهداری قطعات تولیدی ،بازسازی و نوسازی سالنهای پرس و بازسازی و نوسازی سرویسهای بهداشتی و رفاهی .

در این بخش كلیه قالبها و جیگها بازسازی شد و مدارك فنی و اطلاعات مربوط به این ابزارها از قسمتهای مختلف شركت جمع آوری در یك آرشیو متمركز گردید و سعی شد تا قالبها و جیگها براساس نقشه و اطلاعات فنی موجود اصلاح گردند و در مواردی كه امكان این عمل وجود نداشت نقشه ها و اطلاعات فنی بارضایت موجود ابزارها هماهنگ شوند.

پروژه بازسازی و تجهیز ماشین برش و پرس :

مهمترین هدف این پروژه راه اندازی و بهره برداری از خط كانوایر زیرزمینی حمل ضایعات سالن پرسهای مكانیكی بود كه با موفقیت به پایان رسید در حال حاضر كلیه ضایعات و دور ریز قطعات از روی قالب به داخل شوتهایی كه در طرف پرس تعبیه شده اند می ریزند و از آنجا توسط كانوایوی كه در زیر زمین پرس قرار دارد به داخل پرس ضایعات حمل می شود و سپس تبدیل به بلوك ضایعات می شود كه این یدكها توسط كامیون جهت مصرف دركوره های ذوب به ریخته گری انتقال می یابند.

پروژه های در دست اجرا:

از مهمترین پروژه هایی كه در ایران خودرو اجراء خواهد شد و مسئولیت آن به این مدیریت واگذار گردیده است ،پروژه طرح  و توسعة‌ پرس شاپ می باشد . با اجرای این پروژه پرس شاپ آمادگی تولید قطعات بدنه 250000 دستگاه خودرو را درسال خواهد داشت . در این پروژه سعی شده است كه از تجهیزات مدرن استفاده می شود تا جوابگوی نیاز تولید و برنامه های بلند مدت مدیریت شركت باشد. گذاشتن ورق خام و برداشتن قطعة تكمیل شده در كلیة خطوط پر این سالن بصورت اتوماتیك انجام خواهد گرفت و بهمین لحظا برای تولید قطعه به نیروی انسانی زیادی نیازنیست و بهمان نسبت نیز كیفیت قطعات و ایمنی پرسكاری نیز افزایش می یابد .


فصل دوم :

طراحی قالبهای پرس :

مقدمه :

در تولید با قالبهای پرس به عملیات ماشینكاری مجاز نیست . تلرانس كم و دقت ابعادی بالای قطعه تولیدی ، تشی به زیاد قطعات .صحافی سطح خوب قطعة‌ تولیدی و عدم وجود محدودیت در جنس قطعه از مزایای این روش تولیدی می باشد . تنها عیب آن این است كه این روش مخصوص تولید انبوه بوده و برای قطعات با تعداد كم به صرفه نیست . پرسها را از نظر نیروی محرك می توان به نوع هیدرولیكی و نوع ضربه ای تقسیم بندی كرد:

بررسهای ضربه ای دارای سرعت زیاد كورس كم و قابلیت تنظیم كورس كم می باشند. همچنین در تمام طول كورس ، تناژ ماكزیمم ندارند و در انتهای لنگ ،ماكزیمم تناژ بوجود می آید . علامت كم بودن كورس ، كم بودن خارج از مركزی تنگ است . در پرسهای هیدرولیك سرعت كم ، كورس زیاد قابلیت تنظیم كورس زیاد و نیروی یكنواخت در كل كورس خواهیم داشت . پارامترهایی برای انتخاب پرس وجود دارد كه مهمترین آنها نوع پرس ، تناژ پرس ، كورس پرس ، قابلیت تنظیم كورس ومی نیمم و ماكزیمم فاصلة RAM پرس از بستراسیت برای عملیات برش از پرسهای ضربه ای ، برای عملیات كششی عمیق از پرس هیدرولیك و برای عملیات خم و نرم بستگی به میزان خم و فرم از پرسهای ضربه ای و هیدرولیك استفاده می شود.

عملیات پرس ضربه ای را با پرس هیدرولیكی هم می توان انجام داد ولی تا آنجا كه امكان دارد از پرس ضربه ای استفاده می كنیم زیرا قیمت آن كمتر و سرعت آن بالاست .

انواع عملیات پرسكاری روی ورق شامل برشكاری ، خم ، فرم ، كشش عمیق ، اتسماع (Stretch formibg ) دسكه زنی (Coining ) می باشد .

اتساع :

فرم دادن محدود روی قطعات بزرگ در این روش برخلاف كشش عمیق وزن حركتی ندارد و كاملا ثابت است . به عنوان مثال فرم دادن بدنه اتومبیل كه باعث افزایش استحكام ورق می گردد.

سكه زنی :

ایجاد نقش بر روی ورق كه حد وسط بین ورقكاری Colal forging

برشكاری (1-2):

عمق نفوذ (Pentration ) :

 مقدار ارتفاعی كه نیاز است سنبه در قطعه كار فرو رود تا عمل برش صورت گیرد كه برحسب درصدی از ضخامت ورق بیان می شود. عمق نفوذ بستگی به جنس قطعه دارد .این عمق برای اجسام تروكم و برای اجسام نرم بیشتر می باشد و حتی به Yoo% یا بیشتر نیز می رسد. عمق نفوذ برحسب جنس در جداول تنظیم شده است .

كلیرانس Clearanc :

لقی بین سنبه وماتریس برای انجام برش را كلیرانس گویند . در صورتی كه C مقدار كلیرانس باشد قطعه محفظة‌ ماتریس همواره به اندازة 2C از سنبه بزرگتر می باشد . مقدار كلیرانس تاثیر زیادی روی كیفیت سطح برش دارد . كلیرانس برای هر عملیات یك مقدار بهینه دارد كه به جنس و سختی ورق همچنین ضخامت ورق بستگی دارد .

مناطق برش:(2-4-2)

در برش ابتدا تغییر فرم پلاستیكی در شعاع به صورت گرفته و سپس برش در نوار برش و در نهایت گسیختگی و پارگی ورق انجام می گیرد . ویژگیهای برش ایده آل عبارتند از : طول نوار برش زیاد ، زاویة گسیختگی كم ، پلیسه كوچكتر ، شعاع لبة كوچكتر.

عمق مناطق برش به جنس و سختی ورق ، كلیرانس قالب بستگی دارد. در كلیرانس ثابت هرچه ورق نرمتر باشد شروع لبه و پلیسه بزرگتر خواهد بود. در نتیجه در ورقهای نرم كلیرانس را كمتر می گیریم 

دانلود آشنایی با پرسها و نحوه عملكرد آنها


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پیشرفت صنعت كشاورزی و آلودگیهای محیط زیست (تركیبات آلی كلره)

پیشرفت صنعت كشاورزی و آلودگیهای محیط زیست (تركیبات آلی كلره)

دانلود پیشرفت صنعت كشاورزی و آلودگیهای محیط زیست (تركیبات آلی كلره)

پیشرفت صنعت كشاورزی
و آلودگیهای محیط زیست 
(تركیبات آلی كلره)
دسته بندیکشاورزی
فرمت فایلdoc
حجم فایل41 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل46

 

پیشرفت صنعت كشاورزی
و آلودگیهای محیط زیست 
(تركیبات آلی كلره)

 

پیشرفت صنعت كشاورزیو آلودگیهای محیط زیست (تركیبات آلی كلره)

فهرست مطالب :

مقدمه

مهمترین تركیبات آلی كلره

كاربردها و راه‌های ورود برخی تركیبات مهم آلی كلره به محیط زیست

DDT   و دیگر حشره‌كشهای آلی كلره

تركیبات زیست محیطی آلی كلره

مكانیسم‌های هورمونی

Antiestrogenicty

Eatrogenicity  

اثرات بحرانی بر انسان

سه قانون مدیریت خوب و منطقی مواد زائد آلی كلره

روشهای مورد استفاده در تجزیه

هیدرولیز

اصلاح خاكهای آلوده به تركیبات آلی كلره

تهویه   پخش هوا

تكنیكهای بیولوژیكی

مقدمه

با پیشرفت صنعت كشاورزی در جوامع و بالا رفتن سطح بهداشت عمومی در جوامع مختلف میزان مصرف آب و به تبع آن میزان تولید فاضلاب افزایش یافته است پیشرفت صنعت كشاورزی وبالا رفتن سطح بهداشت عمومی یك مسئله خوشایند در جهان امروز است اما تولید فاضلاب و زائداتی كه در آن وجود دارد باعث نگرانی دولتها و مردم و سازمانهای بین المللی زیست محیطی شده است .

یكی از منابعی كه در معرض آلودگی ناشی از فاضلاب قرار دارد منابع آب می‌باشد آلودگیهای مختلف فیزكی ،شیمیایی و بیولوژیكی از طریق فاضلاب وارد آب می‌شوند و كیفیت آب را دچار كنترل می‌كنند . آب ارتباط مستقیمی با سلامت انسان دارد وآلوده كننده‌های مختلف موجود درآب اثرات نامطلوب بر روی سلامت انسان می‌گذارد كه گاهی اثرات جبران ناپذیر است .بنابراین قبل از تمییز فاضلاب در آب و محیط زیست  باید با توجه به ماهیت آنها ،مصارف پیش بینی شئه واستاندارهای زیست محیطی تصفیه های لازم بر روی آنها صورت گیرد تا ضمن حفظ كیفیت آنها سلامتی انسان نیز تأمین شود یكی از زائدات ناشی از فاضلابهای كشاورزی، صنعتی و امور دیگر تركیبات  آلی كلره می‌باشد .این تركیبات در طبقه بندی مواد زائد خطرناك قرار گرفته‌اند وبه دین كاربرد زیاد این موارد در صنعت كشاورزی و امور دیگر و با توجه به اثرات آنها بر سلامت انسان ومحیط زیست در سالهای اخیر توجه افزایش یابنده‌ای به این تركیبات شده است .این تركیبات دارای سمیت و مقاومت بالایی هستند و اثراتشان را از طریق مكانیسم عمل‌های مختلف نشان می‌دهند .تركیبات آلی كلره از طرق مختلف از جمله دفع زائدات صنعتی ودفع پسابهای كشاورزی به داخل آبها وارد می‌شوند و انسان به طریق غذا، آب واز طریق تماس مستقیم با این تركیبات مواجهه پیدا می‌كند. به دلایل گفته شده وجود این تركیبات در محیط زیست یك مسئله بغرنج زیست محیطی به شمار می‌رود. به همین دلیل باید به فكر چاره‌ای برای كم كردن این تركیبات در محیط زیست بود. مهمترین استراتژی در این مورد كاهش تولید این مواد در منبع می‌باشد و گزینه بعدتی تصفیه فاضلابهای حاوی این مواد برای كاهش آنها و رساندن مقدار آنها در حد استانداردهای زیست محیطی بین المللی می‌باشد. در این پروژه به نكاتی همچون كاربردها، راه های ورود اثرات و تصفیه‌های بعضی از این تركیبات بحث شده است.                

مهمترین تركیبات آلی كلره شامل موارد زیر می‌باشد

- حشره كشها و علف كش‌ها كلره از جمله DDT

- تری كلرواتیلن

- دی كلرواتیلن

- 1و 2 دی‌كلرواتان

- تتراكلرواتیلن

- پری كلرواتیلن PCE

- تتراكلریدكربن

- تركیبات PCBs

- كلروفرم

-1و1و1-تری كلرواتان

- كلرید وینیل

- كلرید وینیل

- كلرید متیلن

- دی اكسین ها وشبه دی اكسین ها

- كلرو 2-نیتروبترن

-2-كلرو فنول

- هگزا كلروبترن

- پنتا كلروفنول

-1و4 دی كلروبترن 

 كاربردها و راه‌های ورود برخی تركیبات مهم آلی كلره به محیط زیست

حشركشها و علف كشها:

حشره‌كشها و علف كشهای كلره از طرق مختلف و در آب می‌گردند.

1- از طریق بكار بردن مستقیم آنها برای كنترل گیاهان و حشرات در آب.

2- به علت عبور آب از زمینهای كشاورزی و از فاضلابهای صنعتی

بسیاری از سموم دفع آفات و هیدروكربورهای كلردار خیلی سریع جذب رسوبات و یا مواد معلق می‌شوند و این خاصیت می‌تواند برای جداكردن آنها در اعمال تصفیة آب از طریق روش انعقاد پس از رسوب كردن مواد معلق مورد استفاده قرار گیرد. برای بهتر جدا كردن این مواد می‌توان از جذب بوسیلة ذغال فعال استفاده كرد. پودر زغال فعال ممكن است در مرحلة آخر واحدهای تصفیه، بر روی صافیها و یا شفاف كننده‌ها قرار داده شود و یا زغال فعال گرانول شده در مرحلة آخر صاف كردن به كار می‌رود. ترجیح داده می‌شود كه میزان كوم دفع آفات را قبل از تصفیه كردن آب محدود ساخت.

تری كلرواتین

این ماده بی‌رنگ، سفاف غیر قابل اشتعال، فرادویك چربی زدایی بسیار عالی است و به عنوان حلال و استخراج در برخی از صنایع غذایی نظیر جداسازی كافئین از قهوه كاربرد دارد تبخیر این ماده در طی تولید و استفاده در فعالیت‌های مختلف عامل عمدة افزایش آن موجود می‌باشد این ماده در بافتهای انسان، هوا و غذا یافت شده است.

دی كلروانینن

در بین 3 ایزومردی كلرواتیلن 1 و 1- دی كلرواتین به طور گسترده در صنایع شیمیایی كاربرد دارد از كاربردی این ماده به كارگری آن به عنوان ماده واسطه در تولید متیل كلروفرم و PVCD می‌باشد به غیر از دفع مواد زائد و تخلیه پسابها كه منبع مستقیم انتشار  این مواد زائد به آبهای طبیعی می‌باشد مقادیری از این ماده نیز ناشی از تجربه او اوالتری كلرودتان می‌باشد.

1و 2 دی كلرودتان

 

این ماده شیمیایی به فرمول  و یك مایع با دانستیه نسبی 25/1 می‌باشد به عنوان حلال در بسیاری از صنایع شیمیایی كاربرد دارد . همچنین از این ماده به عنوان یك ماده واسطه در تهیه ساخت مواد شیمیایی دیگر نیز استفاده می‌شود. از كاربردهای دیگران در مقیاس محدودتر به عنوان یك حشره‌كش می‌باشد. به عبت معرف زیاد و گسترده این ماده در صنعت مقادیر زیادی از آن در آبهای سطحی و همچنین آبهای آشامیدنی اندازه‌گیری شده است

 

دانلود پیشرفت صنعت كشاورزی و آلودگیهای محیط زیست (تركیبات آلی كلره)


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
مقاله مرمت تاریخی شمال و بناهای مرمتی ساری

مقاله مرمت تاریخی شمال و بناهای مرمتی ساری

دانلود مقاله مرمت تاریخی شمال و بناهای مرمتی ساری

مقاله مرمت تاریخی شمال و بناهای مرمتی ساری
دسته بندیپژوهش
فرمت فایلdoc
حجم فایل26 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل13

مقاله مرمت تاریخی شمال  و بناهای مرمتی ساری

فهرست:

نگاهی به مرمتگر تاریخی شمال كشور

وقایع تاریخی نابودكننده آثار مهم ساری كشور

عمارت و ساختمان‌های قدیمی در دست مرمت

==========================

نگاهی به مرمتگر تاریخی شمال كشور

* استاد احسانی، ۲۲ سال است كه به مرمت آثار تاریخی استان گلستان ومازندران مشغول است

مرمت و حفظ آثار تاریخی نزد ملل توسعه یافته از اهمیت والایی برخوردار است. چه آثار و یادمان های تاریخی انسان معاصر را با گذشته و تمدن های كهنی پیوندی دوباره می دهد. دستهای توانای هنرمندان ایرانی میراث دار هنر كهن است كه ریشه در اعماق تاریخ دارد. هنرآوران نامدار وگاه گمنام در مسیر تاریخ ضمن پایبندی در حرفه و هنر خویش، زندگی خود را وقف حفظ و پیشرفت میراث های گرانبهای فرهنگ و تاریخ كرده اند و در این راه آثار فرهنگی و تاریخی بیشماری را از تخریب و نابودی نجات داده اند. آثار فرهنگی و تاریخی كه بیانگر تمدن و نبوغ ایرانیان در جهان هستند.

سرزمین همیشه بهار مازندران دركرانه بحر خزر از مراكز مهم تمدن آغاز تاریخ، تاریخ و دوران اسلامی ایران است و باتوجه به نتایج كاوشهای باستان شناسی، قدمت بعضی از آثار كهن این خطه به حدود ۱۲۵۰۰سال پیش، از غارهای هوتو و كمربند در حدود ۹۵۰۰ سال قبل از میلاد ـ به عنوان قدیمی ترین پناهگاه انسان در مازندران ـ می رسد.

استاد «سیدنبی الله احسانی امریی» از معدود مرمت كاران سختكوش اداره كل میراث فرهنگی مازندران،كه بیش از ۲۰ سال است در حفظ و مرمت بناهای تاریخی استانهای مازندران و گلستان نقش مؤثر دارد. استاد احسانی سالهای سال هنر و تجربه اش را برای احیا و بازسازی آثار تاریخی اغلب شهرهای شمال كشور به كار گرفته است كه نمونه بارز آن مرمت برج تاریخی «میل گنبد قابوس» (آرامگاه شمس المعالی قابوس وشمگیر) از بزرگترین آثار معماری قرن چهارم هجری قمری در شهر گنبد است.

استاد احسانی در مدت زمان هنر بیست ساله اش به فرهنگ و هنر این مرز و بوم، مفتخر به دریافت لوح تقدیر و جوایز مختلف از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی كشور و دانشگاه هنر شده است.

...

دانلود مقاله مرمت تاریخی شمال و بناهای مرمتی ساری


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
آشنایی با بناهای تاریخی امارات

آشنایی با بناهای تاریخی امارات

دانلود آشنایی با بناهای تاریخی امارات

آشنایی با بناهای تاریخی امارات
دسته بندیپژوهش
فرمت فایلdoc
حجم فایل93 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل9

آشنایی با بناهای تاریخی امارات

فهرست:

محوطه های تاریخی امارات

بناهای تاریخی فجیره

لیست بناهای تاریخی امارات

بناهای تاریخی دبی

======================

محوطه های تاریخی امارات

در نواحی ساحلی امارات متحد عربی علاوه بر بناهای تاریخی مانند قلعه‌ها، دژها،‌ برج‌های دیده‌بانی و پرستشگاه‌ها، مصنوعاتی متعلق به عصر سنگ، عصر برنز و عصر آهن نیز كشف شدند.

به گزارش بی‌بی‌سی، این كشف‌ها و كاوش‌هایی كه به‌تازگی انجام شده‌اند، نشان می‌دهند كه كشور امارات متحده عربی روی گنجینه‌های باستانی و محوطه‌های تاریخی واقع شده است كه سندی برای اثبات ادعای اقامت انسان در نواحی ساحلی این كشور در هزاره‌های گذشته می‌تواند باشد.

به‌جز محوطه‌های باستانی و تاریخی كه كشور امارات متحده عربی روی آن‌ها واقع شده است، این كشور تعداد زیادی قلعه، دژ، برج دیده‌بانی و پرسشتگاه‌های تاریخی دارد.

براساس كاوش‌های كه در كشور امارات انجام شده‌اند، باستان‌شناسان به این نتیجه رسیده‌اند كه این كشور شاهد اقامت مردمی از تمدن‌های مصر باستان و تمدن بین‌النهرین بوده است.

مناطق ساحلی امارات متحده عربی به احتمال زیاد در آن دوران بیشترین جمعیت را داشته‌اند؛ چراكه در این مناطق، گنجینه‌هایی متعلق به عصر سنگ، عصر برنز و عصر آهن یافت شده‌اند.

بناهای تاریخی فجیره

فجیره یکی از امیرنشین‌های هفت‌گانه امارات متحده عربی است. شهر فجیره در قسمت شرقی شبه‌جزیره عربستان واقع شده‌است، از سمت مغرب رأس‌الخیمه و شارجه، واز سمت جنوب به کلباء محدود می‌گردد، ودر ساحل دریای عمان قرار دارد بطول ۷۰ کیلومتر ابتداء از قریه اوصله تا نهایت دبا در شمال که نهایت حدود فجیره‌است در ساحل دریای عمان. فجیره یکی از مناطق مهم و تاریخی وباستانی امارات متحده عربی در این اماره واقع است، روستای مورد نظر «بدیه» به عربی «البدیة» نام دارد، در این روستا مسجدی با شکل بسیار عجیب وجود دارد، باستان شناسان تاریخ بنای این مسجد به ۵۰۰ سال قبل پیش بینی کرده‌اند، این مسجد تاریخی به نام «مسجد البدیه» معروف است.

دانلود آشنایی با بناهای تاریخی امارات


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
مقاله آشنایی با دین زرتشت

مقاله آشنایی با دین زرتشت

دانلود مقاله آشنایی با دین زرتشت

مقاله آشنایی با دین زرتشت
دسته بندیپژوهش
فرمت فایلdoc
حجم فایل45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل13

مقاله آشنایی با دین زرتشت

فهرست:

زرتشت، مزدیسنا

وضعیت زرتشتیان در دوران پیش و پس از اسلام

جمعیت زرتشتیان

آیینهای زرتشتیان

============================

مزدیسنا نامِ دینِ پیامبرِ ایرانی، زرتشت اسپنتمان است. مزدَیَسنا صفت است و بمعنای پرستندهٔ مزدا است. مزدا هم همان خدای یگانه‌است. مزدَیَسنا ضدِ دیویَسنا است. دیویَسنا هم بمعنی پرستندهٔ دیو یا دَئِوُ می‌باشد و ضدِ آن واژهٔ وی-دَئِوُ یا ضدِ دیو است. مزدَیَسنا پیرامونِ ۱۲۰۰ (پیش از میلاد) تا ۱۴۰۰ (پیش از میلاد) از سوی پیامبر ایرانی، زرتشت اسپنتمان، پایه‌گذاری شد.

زرتشت به ویرایش و بازبینی کیش چندخداباور آریائیان پرداخت و بتدریج برای خود پیروانی یافت که پس از وی به مزدیسنان یا زرتشتیان شُهره شدند. در ادبیاتِ مزدیسنا نیز مزدیسن با گویشِ پهلوی، معادلِ دین آورده به زرتشت، راستی پرست و با صفتِ زرتشتی آمده‌است.[۱]. همچنین به مزدیسنان بهدین نیز می‌گویند.

عناصرِ مزدَیَسنا یکتاپرستانه‌اند و از یکتاپرستی سرچشمه می‌گیرند. البته در برخی منابع از ایشان به نامِ دوگانه پرست هم یاد شده که بیشتر در اثر اشتباهی است که در شناختِ درستِ مزدیسنا و بر اساسِ برداشت‌هایی از دو کتابِ دینکرد و بندهشن انجام شده[۲] و مزدیسنان با زروانیان یکی پنداشته شده‌اند زیرا اعتقاد به دوگانگیِ آفرینشی در میان زروانیان نیرومند است[۳] نه مزدیسنان. کتاب مقدس زرتشتیان اوستا است. از بخش‌های گوناگون اوستا بخشی به نام گاهان (سرودها) سخنانِ شخص زرتشت بوده‌است.

خدای نیک‌سرشت در کیش زرتشتی، اهورامزدا نام دارد که بمعنی سرور دانا است و پرستیده می‌شود. برای اهورا مزدا در هرمزد یشت، در حدود شصت صفتِ نیک آورده شده و تقریبا همهٔ چیزهای خوب به وی منتسب شده‌است. بر اساسِ گاتها، اهورامزدا هم آفریننده روشنایی و هم تاریکی است[۴]. بر اساسِ کتابِ بندهشن که پس از ساسانیان نوشته شده، نیروی مخالفِ اهورامزدا و زایندهٔ بدی‌ها را اهریمن (انگره مینیو) معرفی می‌کند[۵] که نص صریح گاتها است[۶]. در کیش زرتشتی، اهریمن هیچگاه توانِ ذاتی برای مقابله با قدرتِ اهورا مزدا را ندارد و رقیبی برای او نیست بلکه اهریمن همان اندیشهٔ بد است اما در باورِ زروانیان، اهریمن برادر و رقیبِ اهورا مزدا و پسر زروان[۷] و دارای هویتی جداگانه از اهورا مزدا است. زرتشتیان امروزی نیز خود را یکتاپرست می‌دانند و اهریمن را تنها نمادی تمثیلی از بدیها می‌نامند نه یک خدا.

دانلود مقاله آشنایی با دین زرتشت


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
مقاله آشنایی با بی نهایت هاو دترمیان و ارائه فرمولها

مقاله آشنایی با بی نهایت هاو دترمیان و ارائه فرمولها

دانلود مقاله آشنایی با بی نهایت هاو دترمیان و ارائه فرمولها

مقاله آشنایی با بی نهایت هاو دترمیان و ارائه فرمولها
دسته بندیریاضی
فرمت فایلdoc
حجم فایل61 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل17

مقاله آشنایی با بی نهایت هاو  دترمیان و ارائه فرمولها

فهرست:

بی نهایت ها

نگرش باستانی در مورد بی نهایت

نگر ش های نوین آغازین در مبحث بی نهایت ها

ادراک ریاضی در مبحث بی نهایتها

 نظریات مدرن بی نهایت ها

مطلق

اعداد اول

دترمیان با فرمول

======================

بی نهایت ها

بی نهایت (از واژه لاتین "finitus" به معنی "محدود" گرفته شده – علامت ریاضی: ∞) چیزی است که "محدود" نیست، که در آن هیچ محدودیتی زمانی و فضایی وجود ندارد.در ریاضیات، با اصطلاح "انتقال-از-محدود(transfinite)" مشهور است؛ و چیزی است که فقط محدود نباشد، ولی ممکن است محدودیتهای دورتر از آن داشته باشد.

نگرش باستانی در مورد بی نهایت :

نگرش باستانی از ارسطو آغاز شده است:“... تفکر درباره یک عدد بزرگ همیشه ممکن است: چون تعداد دفعاتی که میتوان یک مقدار را به دو نیمه تقسیم کرد، بی نهایت است. بنابراین بی نهایت، امکان بالقوهای است که هرگز بالفعل نمی گردد؛ تعداد اجزایی را که می توان به دست آورد، همیشه از هر عدد معینی بیشتر است."

به این مورد اغلب بی نهایت "بالقوه" اطلاق می شود، به هرحال دو نظریه در این مورد با هم ترکیب شده اند:

یکی اینکه همیشه پیدا کردن چیزی هایی که تعداد آنها از هر عددی بیشتر باشد ممکن است، اگرچه آن چیزها عملا وجود نداشته باشند.

دیگر اینکه ما می توانیم بدون محدودیتی، اعداد بالاتر از محدود را شمارش کنیم. مثلا "برای هر عدد صحیح n، یک عدد صحیح m (m > n) وجود دارد همچنین ( Phi(m". دومین نگرش را بصورت واضح تر در آثار نویسندگان قرون وسطایی مثل William of Ockham میتوان یافت:

(هر زنجیره حقیقتا وجود دارد. بنابراین هر یک از اجزاء آن واقعا در طبیعت وجود دارد. اما اجزاء زنجیره نامحدود هستند چون هیچ عدد بزرگی نیست که عددی بزرگتر از آن نباشد، پس اجزاء نامحدود واقعا وجود دارند.)

...

دانلود مقاله آشنایی با بی نهایت هاو دترمیان و ارائه فرمولها


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
مقاله مروری بر روند مشروطیت در كرمانشاه

مقاله مروری بر روند مشروطیت در كرمانشاه

دانلود مقاله مروری بر روند مشروطیت در كرمانشاه

مقاله مروری بر روند مشروطیت در كرمانشاه
دسته بندیپژوهش
فرمت فایلdoc
حجم فایل166 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل21

مقاله مروری بر روند مشروطیت در كرمانشاه

فهرست:

نگاه اجمالی برمشروطیت در ایران

کرمانشاه در آغاز مشروطیت

مروری بر كتاب «ایران بین دو انقلاب» و نقش متشرعان كرمان در مشروطه

=============================

نگاه اجمالی برمشروطیت در ایران

در این زمان خواسته های مردم و متحصنین ابعاد وسیعی تری یافت. از جمله این خواسته‌ها عزل مسیو نوژ بلژیکی وعلاء‌الدوله و تاسیس "عدالتخانه" بود.

با بحرانی تر شدن اوضاع، شاه سرانجام در اواخر دی ماه مجبور به پذیرش خواسته های مردم و تاسیس عدالتخانه شد.

با پذیرش شاه اوضاع مدتی آرام شد، اما با گذشت چند ماه شاه و درباریان نسبت به تعهدات خویش بی‌تفاوت برخورد کردند، از این رو در اوایل سال ‪" ۱۲۸۵سید محمد طباطبایی" درنامه‌هایی دوگانه به شاه وعین الدوله(صدراعظم وقت) از آنان خواست که وعده های خود را برای اصلاح نظام عملی کنند.

در قسمتی از عریضه آیت الله طباطبایی به مظفرالدین شاه آمده است:

"اعلیحضرتا، مملکت خراب، رعیت پریشان و گداست. تعدی حکام و مامورین بر مال و عرض و جان رعیت از ظلم حکام و مامورین اندازه ندارد، از مال رعیت هر قدر میلشان اقتضا کند می‌برند. پارسال دخترهای قوچانی را در عوض سه ری گندم مالیات که نداشتند بدهند، گرفته به ترکمانان و ارامنه عشق آباد به قیمت گزاف فروختند..."

با وجود چنین تمهیداتی ظاهرا شاه و درباریان گوش شنوایی برای این حرف های نداشتند ازاین رو با بالا گرفتن اعتراضات، عین الدوله دستورداد "شیخ محمد واعظ اصفهانی"- از منتقدین سلطنت و دربار -را دستگیر کنند.

در طی این درگیری یک طلبه کشته شد. بازار تهران بار دیگر تعطیل شد و مردم به رهبری آیت الله طباطبایی و بهبهانی در مسجد جامع متحصن شدند. در این تحصن برای نخستین بار شیخ فضل الله نوری،به عنوان بزرگترین مجتهدوقت تهران نیز به متحصنین پیوست.

...

دانلود مقاله مروری بر روند مشروطیت در كرمانشاه


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,