خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
cero
تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه نقش توبه در سقوط مجازات

پایان نامه نقش توبه در سقوط مجازات

دانلود پایان نامه نقش توبه در سقوط مجازات

پایان نامه نقش توبه در سقوط مجازات
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل40

پایان نامه نقش توبه در سقوط مجازات

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

مقدمه..................................................................................................................................................... 1

فصل اول: مباحث عمومی و مبنایی

1-1- تعریف توبه ............................................................................................................................ 3

1-1-1- تعریف لغوی..................................................................................................................... 3

1-1-2- تعریف اصطلاحی توبه ................................................................................................ 4

1-2- احكام و شرایط توبه .......................................................................................................... 4

1-2-1- شرایط پذیرش توبه .................................................................................................... 5

1-2-1-1- عدم پذیرش توبه ای از افراد ............................................................................. 6

1-2-1-1-1- مشرف به موت .................................................................................................. 6

1-2-1-1-2- كفار......................................................................................................................... 7

1-3- آثار توبه .................................................................................................................................. 8

1-3-1- آثار ثبوتی توبه ............................................................................................................... 8

1-3-2- آثار اثباتی توبه................................................................................................................ 8

1-3-2-1- سقوط مجازات ........................................................................................................ 8

1-3-2-2- قبول شهادت ............................................................................................................ 10

1-3-2-3- عفو امام ...................................................................................................................... 10

1-4- كیفیت احراز توبه با ملاحظه قواعد عمومی ........................................................... 11

1-4-1- علم قاضی و توبه .......................................................................................................... 12

1-4-1-1- توبه قبل از علم قاضی ......................................................................................... 18

1-4-1-2- توبه بعد از علم قاضی ........................................................................................... 22

1-4-2- مرور زمان و توبه ......................................................................................................... 24

1-4-2-1- تبیین موضوع ........................................................................................................... 26

فصل دوم: كیفیت توبه در مجازات‌ها

2-1- نقش توبه در حدود ........................................................................................................... 31

2-1-1- توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم...................................................................... 32

2-1-2- توبه بعد از اقرار به جرم.............................................................................................. 33

2-1-3- توبه بعد از اثبات جرم با شهادت شهود............................................................... 34

2-1-4- زنا......................................................................................................................................... 35

2-1-5- لواط ................................................................................................................................... 37

2-1-6- مساحقه.............................................................................................................................. 38

2-1-7- شرب خمر........................................................................................................................ 40

2-1-8- قوادی.................................................................................................................................. 41

2-1-9- سرقت................................................................................................................................. 42

2-1-10- قذف................................................................................................................................. 44

2-1-11- محاربه............................................................................................................................. 49

2-2- توبه در تعزیرات .................................................................................................................. 50

2-2-1- تعریف تعزیر و اقسام آن............................................................................................. 50

2-2-1-1- تعریف تعزیر............................................................................................................... 50

2-2-1-1-1- تعریف لغوی تعزیر ........................................................................................... 50

2-2-1-1-2- تعریف اصطلاحی تعزیر ................................................................................. 51

2-2-1-2- اقسام تعزیر از نظر قانونگذار................................................................................ 52

2-2-1-3- تأثیر توبه در سقوط مجازات‌های تعزیری .................................................. 53

2-2-1-4- بررسی فقهی تأثیر توبه ....................................................................................... 54

2-2-1-4-1- مرتد......................................................................................................................... 54

2-2-1-4-2- ساب النبی............................................................................................................ 55

2-2-1-4-3- ساحر ..................................................................................................................... 56

2-2-1-4-4- آكل الربا................................................................................................................. 56

2-2-1-4-5- زندیق...................................................................................................................... 56

2-2-1-4-6- مكتسل الصلوه ................................................................................................... 57

2-2-1-5- بررسی مواد قانونی ناظر به توبه در تعزیرات .............................................. 57

2-2-1-5-1- توبه در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع مادة‌512..........   57

2-2-1-5-2- توبه در جرایم علیه آسایش عمومی موضوع ماده 521................... 63

2-3- تأثیر توبه در جرایم منجر به قصاص و دیات.......................................................... 69

2-3-1- تأثیر توبه در جرایم منجر به قصاص ................................................................... 69

2-3-2- تأثیر توبه در جرایم منجر به دیات ...................................................................... 70

نتیجه‌گیری و پیشنهاد.................................................................................................................... 71

فهرست منابع .................................................................................................................................... 76

 

مقدمه

اگر بگویم قدرت و ریشة توبه، همپای پای گذاری آدمی بر روی كره خاكی است و عمری به درازای حیات بشری دارد می‌توان ادعا كرد، قلم را به مبالغه نیاورده‌‌ایم.

توبه را نه تنها از دیدگاهی صرفاً دینی و مذهبی، بلكه از منظر انسانی و عرفی نیز می‌توان به نظاره نشست. چرا كه آدمی در گذرگاه زمان با صرف نظر از جامعه‌ای كه به آن تعلق دارد و با قطع نظر از آداب و رسوم «سنت‌ها» اعتقادات و گرایشات فردی و اجتماعی عدول و احتراز  و حتی انزجار از آنچه گذشته است و دوری از آنچه كه با ارزیابی و سنجش‌های آدمی در حال انطباق نمی‌یابد، امری بدیهی و واقعیت مكرر است.

از سوی دیگر بازسازی جامعه بر مبنای معیارهای اسلامی و انسانی بدون بازسازی رفتار و شخصیت اعضای آن و بدون تربیت و اصلاح افراد امری غیرممكن و دور از واقعیت به نظر می‌رسد. در قلمرو اجتماع،‌ با اشخاصی كه بر مبنای ارزشهای غلط تربیت شده و با آن خو گرفته اند، نمی توان جامعه‌ای سالم بنا كرد، لذا آمادگی و قابلیت و سلامت افراد از شرایط اولیه یك اجتماع سالم است.

توبه می‌تواند به عنوان بهترین روش در جهت نظارت بر خود و بازسازی خویش بر مبنای ارزشهای الهی و انسانی ایفای نقش نماید و شخصیت و رفتار انسان را طوری تغییر دهد كه دگربار به سمت گناهان سوق پیدا نكند و همین امر در نهایت به اصلاح و تربیت فرد كه هسته اولیه اصلاح ساختار جامعه است منجر شود

-1- تعریف توبه

1-1-1-تعریف لغوی

توبه از ماده «توب» می‌باشد: «توب‌»، «توبه» «متاب» همه به معنی رجوع و برگشتن می‌باشد. در قاموس و صحاح و اقرب الموارد ، قید معصیت را اضافه كرده و گفته‌اند: رجوع  از معصیت ولی رجوع مطلق صحیح است زیرا این درباره خدای تعالی نیز بكار رفته و در او رجوع از معصیت معنی ندارد. معنای توبه در زبان فارسی اگر چه تفاوتی با معنای توبه در زبان اصلی خویش ندارد ولی با عنایت به توانایی‌ها و چگونگی دستور زبان فارسی مشتقات بسیاری از آن در فارسی ساخته و امروزه كاربرد بیشماری دارند.

مصادر مركبی چون «توبه دادن» «توبه شكستن» «توبه كار» «توبه كردن» از آن جمله‌اند. در این زبان از همین ریشه حاصل مصدر «توبه‌گری» و «توبه كاری» به كار برده می‌شود.

در شعر و ادب عرفانی فارسی زبانان توبه از واژه‌های پربسامدی است كه در آثار ادباء و شعراء از قرون نخستین تا امروز جلوه می نماید.

1-1-2- تعریف اصطلاحی

بر اساس تعریفی كه از توبه به عمل آمده است توبه عبارت است از «بازگشت از گناه و پشیمان شدن از نافرمانی خدا» اركان اصلی آن سه چیز است: 1) علم به اینكه در گذشته نافرمانی خدا نمود. 2) پشیمان شدن از آن عمل 3) تصمیم به ترك آن در آینده و جبران گذشته. ترمینولوژی توبه را به ندامت از گناه دانسته است[1]. بدیهی است صحبت از گناه و نافرمانی خدا و پرداختن به موضوعاتی نظیر آثار ثبوتی گناه مثل عذاب اخروی و . . .  در علم حقوق شاید وجهی نداشته باشد. با این همه مشاهده كردید در تعاریف فوق از چنین واژه‌ ها و عباراتی استفاده شده است كه نشان دهندة‌ تأثیرپذیری حقوق وضعی از حقوق اسلامی در این مورد است.

1-2- احكام و شرایط توبه

1-2-1- شرایط پذیرش توبه

در این زمینه روایات وارده از پیامبر اكرم (ص) و ائمه طاهرین (ع) به صورت روشنی به بیان اركان و شرایط توبه می پردازد و به تفضیل آن را بیان می‌كند. پیامبر اكرم (ص)‌‌‌ می‌فرماید:

«توبه كننده باید اثر توبه را آشكار كند كه در غیر این صورت تائب نخواهد بود. این آثار عبارتند از:

ا)‌راضی ساختن دشمن و كسانی كه با آنها در حال نزاع و درگیری باشد 2) اعاده نمازهای فوت شده 3) تواضع بین مردم 4) دوری از شهوات 5) روزه گرفتن.[2]

به نظر می‌رسد چهار مورد ذكر شده در حدیث شریف مصادیق اصلاح عمل و عمل صالح باشد كه به كرات در آیات فریضه از شرایط پذیرش توبه و صحت آن شمرده است.

در روایات دیگری امیرالمومنین علیه اسلام استغفار را از درجه علیین دانسته و برای آن 6 مرحله بر می‌شمارد،‌1) پشیمانی بر گذشته 2) تصمیم همیشگی بر عدم بازگشت به گناهان 3) ادای حقوق مردم 4) ادای فرائض و واجبات فوت شده 5) گوشت‌هایی كه از راه گناه روییده است به  حزن و اندوه آب كند بگونه‌ای كه پوست به استخوان بچسبد و دگر بار گوشت در بین آنها بروید. 6) همچنان كه حلاوت و شیرینی كاذب معصیت و گناه را به تنش چشانده، همانگونه نیز الم و سخنی طاعت را بر تنش بچشاند. در این هنگام می‌توانی بگویی،‌ استغفرالله.[3]

1-2-1-1- عدم پذیرش توبه‌ ای از افراد:

گفته شده قبول توبه فضلی است الهی و خداوند بواسطة فضل و رحمت خویش آن را نسبت به افرادی كه دارای تمامی شرایط توبه صحیح باشند دریغ نمی‌كند و آن هنگام كه تائب،‌ موفق به انجام توبه‌ای حقیقی گردد،‌ خداوند توبه‌اش را می‌‌پذیرد.

در قرآن كریم، خداوند در آیاتی،‌ وعید عدم پذیرش توبه دو دسته از افراد را داده و نسبت به آنان انذار كرده است . ظاهراً این «عدم قبولی» كاشف از عدم انجام  توبه‌ای واقعی از سوی دو دسته مذكور و نبود تمامی شرایط توبه صحیح در آنهاست.

1-2-1-1-1- مشرف به موت

در سورة‌ نساء آمده است، «و لیست التوبه للذین یعملون السیئات حتی الذا خصر احدهم الموت قال انی تبت الان . . .»[4] در تفسیر المیزان ذیل آیه مذكور اینگونه آمده: «وقتی گناهكار به مرگ خود نزدیك می‌ شود- در اثر دیدن و زو و بال اعمال ننگین از كردة‌ خویش پشیمان می‌شود و از آنچه كرده بیزاری می‌جوید. اما ندامت به سبب حقیقت ندامت نیست و از طبیعت و هدایت فطرتش نادم نشده، بلكه حیله‌ای است كه نفس شریر و حیله گرش برای  نجاتش اندیشیده به دلیل آنكه اگر فرضاً از آن و بال مخصوص نجات یابد و مثلاً مرگش فرا نرسد و بیماریش بهبود یابد دوباره به همان لجاج و عنادش و به همان اعمال زشتش برمی‌‌گردد»

باید این نكته را توجه نمود كه اصولاً هیچ عملی بعد از رویت مرگ و در حالت احتضار به تصریح خداوند در قرآن قبول نمی‌شود و مورد منحصر در عدم قبولی توبه نیست به این آیه توجه كنید: «یوم یاتی بعض آیات ربك لاینفع نفساً ایمانها»[5] در این آیه خداوند می فرماید: «ایمان كسانی را كه در دنیا و در حالت اختیار ایمان نیاورده‌اند در روز رستاخیز نمی‌پذیرد و یا در آیة « و انفقوا من ما رزقناكم من قبل این یاتی احدكم الموت»[6] از مفهوم آیه فهمیده می‌شود كه صدقه هنگام رویت مرگ مفید فایده نیست. بطور كلی از آیات مذكور استفاده می‌شود كه هنگام مشاهده مرگ و عذاب الهی نه پشیمانی فضیلت است و نه ایمان موجب تكامل، و نه صدقه وسیله تقاخر،‌ در این حالت هر عملی بلاثر است و بی فایده.

 

 


 

دانلود پایان نامه نقش توبه در سقوط مجازات


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
گزارش کار اموزی اصول و مقررات ساختمان سازی

گزارش کار اموزی اصول و مقررات ساختمان سازی

دانلود گزارش کار اموزی اصول و مقررات ساختمان سازی

گزارش کار اموزی اصول و مقررات ساختمان سازی
دسته بندیمهندسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل26 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل37

گزارش کار اموزی اصول و مقررات ساختمان سازی

فهرست

مقدمه

بررسی و مقایسه تئوریهای دانشگاهی و عملیات اجرایی در كارگاه

مراحل طراحی ساختمان

كلیاتی در مورد ساختمانهای فلزی

مزایا و معایب ساختمانهای فلزی

مزایا و معایب ساختمانهای بتنی

مراحل اولیه ساخت یك ساختمان

شیب دیواره‌های محل گودبرداری

پی‌كنی

قالب بندی سقف

ساختمان سازی مانند بسیاری از صنایع متداول در جهان دارای قوانین و مقررات خاص خود می باشد كه عدم رعایت این قوانین و مقررات باعث تقلیل استحكام و خسارات جبران ناپذیر در حین انجام كار و پس از انجام كار خواهد شد. هدف ساختمان سازی انسان محوری است.

لذا یادگیری و كار آموزی آن برای دانشجویان این رشته زیر نظر مهندسین و متخصصان این فن طبق آیین نامه هایی كه حاصل سالها تلاش و تجربه و مطالعه دانشمندان و مهندسین این رشته می باشد، بسیار مهم می نماید. در خصوص ارائه گزارش جامع و مطلوب از كارآموزی و مفید واقع شدن آن، كار در كارگاه ساختمان را بصورت خلاصه از ابتدا مورد بررسی قرار می دهم.

بررسی و مقایسه تئوریهای دانشگاهی و عملیات اجرایی در كارگاه:

«شما اصلاً به تئوریهایی كه در كلاسهای دانشگاه فراگرفته اید كاری نداشته باشید.»

در بدو ورود به كارگاه ساختمانی این جمله به گوش می رسد و تقریباً همه دانشجویانی كه برای اولین بار به كارگاه ساختمانی قدم می گذارند با جملاتی كه این مضمون را دارند آشنا هستند. بسیار جای تاسف و نگرانی است كه ما در دو مرحله از زندگی یعنی فراگیری و بكارگیری، شكافی عمیق تصور كرده كه هیچ پلی ارتباط بین آن دو را میسر نمی سازد.

چه بسا اگر مهندسین و مسئولین كارگاهها در اجرا به مطالب فرا گرفته در تئوریات نظری داشتند و از آنها كمك می گرفتند و وسواسهای آن زمان خود را حفظ می‌كردند كارها بسیار عالی تر انجام می گرفت و ساختمانهایی بسیار مطمئن تر بنا می شد بطوریكه دغدغه خاطر چندانی در زلزله های عادی وجود نداشت. حال آنكه نگاهها بیشتر متوجه صرفه اقتصادی بوده تا موارد دیگر. بطوریكه حتی در كارهای دولتی نیز این پارامتر از اهمیت فاحشی نسبت به دیگر پارامترها از قبیل ایمنی، آسایش، توسعه آینده، زیبایی و… برخوردار می باشد.

مورد دیگری كه نظر من را به خود جلب كرد و باعث تاسف من شد تاثیرپذیری برخی از مهندسان و صاحبنظران كارگاه از بناها و استاد كارهای جزء بود. بطوریكه این آقایان حتی به خود زحمت فكر كردن به عواقب آن كار را نمی دادند، حال تجزیه و تحلیل آن پیشكش.

عكس العمل نادرست كارگاهیان در مورد نظرات دانشجویان فیزیكی از نقصهای كارگاه می باشد، هرچند خود آنان نیز بعداً آن نظریات را كاملاً تصدیق می كنند اما در عمل به كار نمی برند.

مراحل طراحی ساختمان:

فاز 1: (مرحله اول)       A- مطالعات               B- ارائه طرح فیزیكی مقدماتی

فاز 2: تهیه نقشه های اجرایی و گزارشات محاسبات فنی

فاز 3: اجرا طرحها و نقشه ها

فاز یک :

الف- مطالعات: قبل از احداث هر ساختمانی بسته به نوع كاربری (خاص مثل فرودگاهها، بنادر، ترمینالها، راه آهن و… یا عام مثل مسكونی، آموزشی، اداری، تجاری، بهداشتی درمانی و…) باید مطالعاتی در مورد آن انجام دهیم. مثلاً محل قرار گرفتن زمین، مقاومت زمین (آزمایش خاك محل)، برای احداث سازه چگونگی تابش آفتاب در محل احداث سازه، بررسی شرایط جوی (باد، باران، رطوبت، گرما، سرما، برف و…) استفاده از بهترین مصالح با در نظر گرفتن موقعیت های مطالعه شده.

ب- ارائه طرح فیزیكی مقدماتی: كه بر طبق آن كاربری سازه را مشخص می كنید، مثلاً دانشگاه می سازیم كه در آن به كلاس و آزمایشگاه برویم، ساختمان تجاری بنا می‌كنیم كه محل خرید و فروش كالاهای مختلف می باشد

دانلود گزارش کار اموزی اصول و مقررات ساختمان سازی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
مطالعات باستان شناسی

مطالعات باستان شناسی

دانلود مطالعات باستان شناسی

مطالعات باستان شناسی
دسته بندیتاریخ
فرمت فایلpdf
حجم فایل17 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل20

مطالعات باستان شناسی

امروزه بخشی از مطالعات باستانشناسی دارای رویكرد بازسازی بسترهای زمین محیطی (Geoenvirnnuntal) سایت های باستانشناختی در ابعاد محلی یا منطقه ای است. مطالعه سیستمهای استقراری بر مطالعه مدارك باستانشناختی متصل و گسترده در پهندشت استوار است نه بر سایت های منفرد متفضل، این نوع مطالعه اساس پهندشت بستانشناسی را تشكلی می دهد و از ابتدا به یك رویكرد مطالعاتی زمین ـ باستانشناسی منطقه ای (Rigional geoarchaeological approach) نیاز دارد (Rossignol (and Wandsnider 1992, Ebert 1992. بسیاری از مناطق از نظر ژئومورفولوژی در دوره كواترنری پویا بوده اند امروزه فقط بخشهای پراكنده و نسبتاً كوچكی از سطح زمینهای مربوط به آن دوره در كنار سطوح مدرن دیده می شوند (Sttafaord and (Hajic 1662. جاییكه آثار و مدارك فراوانی از بقایای باستانشناختی در سطح زمین پراكنده شده اند قسمت عمده تر آن مدارك باستانشناسی پهندشت مذكور محسوب شده و در این حال لزوماً سیر تحول یك پهندشت و وضعیت و موقعیت قراگریری ابزارها و رابطة آن با فعالیتهای رسوب گذاری منطقه باید مورد مطالعه قرار گیرد (Schiffir (1987, Stafford and Hajic 1992. بنابراین مطالعه مدارك باستانشناختی در گستره یك پهندشت در حال تغییر، احتیاج به مطالعات زمین باستانشناختی در وسعت منطقه ای و استراتژیهای كاوشهای باستانشناختی دارد.

بین آنالیز ژئومورفولوژیكی یك پهندشت و استراتژیهای استقراری و معیشتی جوامع باستانشناختی و تغییرات مداوم ساختار یك پهندشت روابط معناداری وجود دارد. یك نوع از روابط از طریق پهندشت اكولوژی حاصل می شود كه عمده تأكید آن بر ناهمگنی فضایی زمانی و محیطی یك پهندشت در اندازه های مختلف دارد. شناخت بهتر ساختار فضایی مدارك باستانشناختی در گستره یك پهندشت فقط در سایه درك مفهومی پهندشت اكولوژی است كه یك تلقی ساختاری از پهندشت دارد.

جمع آوری مدارك باستانشناختی از مناطق پهندشتی در ارتباط با بافت های استقراری و معیشتی بدلیل ضرایب متغیر مدفون شدگی و همچنین ضرایب متغیر حفظ شدگی آثار در سطح و زیر سطح زمین و تأثیر تبعیض انسانی (bias) در شناخت و جمع آوری مدارك همیشه اشكالاتی را به همراه داشته است. هر چند كه اخیراً پیشرفت تهیه 
نقشه های سه بعدی از مدارك مدفون شده تا حدودی این اشكالات را رفع نموده است با این وجود این باستانشناسان كه در روی پهندشت ها كار می كنند با موانع دیگری نیز برخورد دارند كه عبارتند از حجم رسوب گذاری ها در مناطق مختلف، انتخاب تكنیك نمونه برداری صحیح، و انتخاب تكنیك صحیح كاوش در جاهاییكه آثار در اعماق بیشتری قرار دارند: (Johnson and Logan 1990). امروزه برای باستانشناسان و انسانشناسان شكی وجود ندارد كه جستجوی انسان برای غذا و استراتژیهای استقراری آنها در زمین مربوط به بخشی از عملكرد اكولوژیكی یك پهندشت می باشد كه در گسترش انرژی و مواد غذایی در بعد زمان و مكان در همه پهندشت قابل درك است (Butzer 1982). بنابراین شناخت ساختار زمین شناختی و بسترهای محیطی یك پهندشت ما را در درك بهتر انتخاب استراتژیهای گوناگون توسط انسانهای گذشته در اكوسیستم های متغیر یاری می كند. به عنوان مثال زندگی گروههای كوچ رو و 
جمع آوری كننده غذا و شكارگران بیشتر از كشاورزان در معرض تغییرات كوتاه مدت محیطی بوده است. در عین حال این كه گروههای غیرمتحرك نیز باید خود را با پهندشت غیرهمگن همساز می كردند. بنابر تعریف پهندشت ها پدیده های چند بعدی هستند و پهندشت اكولوژی با ساختار، عملكرد و با تجمعهای فضایی اكوسیستم مربوط می شود. منظور از ساختار در اینجا توزیع فضایی انرژی، مواد و انواع است كه به اندازه، شكل، تعداد، نوع و ساختمان كلی اكوسیستم ها بستگی دارد. عملكرد، رابطه متقابل 
داده های فضایی فوق و تغییر نیز به دگرگونی ساختار و عملكرد داده های فوق در طول زمان برمی گردد (Turner 1989: 173).

 

دانلود مطالعات باستان شناسی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج از دوره قاجاریه تا ایران فعلی

بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج از دوره قاجاریه تا ایران فعلی

دانلود بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج از دوره قاجاریه تا ایران فعلی

بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج از دوره قاجاریه تا ایران فعلی 
شکل های خاص ازدواج 
روابط جنسی پیرازناشویی
ممنوعیت ازدواج با محارم
 برون همسری
درون همسری Endogamie 
 قومیت و الگو های ازدواج در ایران
هدفهای ازدواج
ازدواج در کشورهای جهان
ازدواج در ایران
ازدواج در ادیان و مذاهب
در اسلام
دین مسیح
دین یهود
اهداف زناشویی
 همسر گزینی
دسته بندیعلوم اجتماعی
فرمت فایلdoc
حجم فایل133 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل132

 بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج از دوره قاجاریه تا ایران فعلی

-1- بیان مسئله

 بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج از دوره قاجاریه تا ایران فعلی از دیدگاه اجتماعی در این تحقیق به بررسی ازدواج شاهان قاجاری و دلایل نوع ازدواج و تعدد زوجات و همینطور تأثیر این ازدواج­ها بر زندگی مردم و همینطور ازدواج در قشرهای مختلف مردم در دوره قاجاریه و همینطور تغییر و تحول ازدواج در عصر پهلوی و اصلاحاتی که شاهان دوره پهلوی در این زمینه ازدواج انجام داده­اند. در دوره کنونی عواملی که سبب تغییرات در شکل و نوع و سن ازدواج می­شود بررسی می­گردد.

 

2-1- اهمیت و ضرورت مسئله:

در این مورد ما می­فهمیم که هدف مردم در سه دوره مختلف در زمینه ازدواج چیست و به جنبه­های فرهنگی- اقتصادی- جغرافیایی- سیاسی-اجتماعی در ازدواج دست می­یابیم وهمچنین به ریشه­یابی نوع ازدواج­ها می­پردازیم و عوامل مختلفی نیز که سبب تحولات در ازدواج شده است را بررسی می­کنیم.

 

3-1- انگیزه تحقیق:

بررسی دقیق و تخصصی­تر و شناخت کامل از ازدواج از دوره قاجاریه به بعد و همچنین تحلیل مردم­شناسی در مورد ازدواج و پیامدهای حاصل تغییرات ازدواج در جامعه.

 

4-1- اهداف تحقیق:

اهداف تحقیق بررسی

 1. ازدواج و همسرگزینی در بین شاهان قاجاریه.
 2. ازدواج در بین طبقات مختلف مردم در دوره قاجاریه.
 3. انواع ازدواج­ها در دوره قاجاریه.
 4. اهداف ازدواج­ها در دوره قاجاریه.
 5. تحول ازدواج در دوره پهلوی.
 6. تأثیر تحولات جامعه بر ازدواج در دوره پهلوی.
 7. تغییرات الگوی ازدواج در جامعه کنونی.
 8. بررسی عوامل تغییر سن ازدواج در جامعه فعلی.

 

5-1- پرسش­های تحقیق:

 1. آیا پادشاهان در همسرگزینی معیار خاصی برای ازدواج داشتند؟
 2. آیا ازدواج در بین طبقات مختلف، متفاوت است؟
 3. آیا ازدواج انواع خاصی دارد؟
 4. آیا ازدواجها دارای هدفهای خاصی بوده است؟
 5. آیا تغییراتی در دوره­های مختلف در زمینه ازدواج به وجود آمده است؟

 

6-1- قلمرو جغرافیایی تحقیق:

با توجه به ژرفانگر بودن روش مردم­شناسی محدود کردن قلمرو مورد مطالعه ضروری است قلمرو جغرافیایی این تحقیق کشور ایران است.

 

7-1- زمان تحقیق:

ازآن جایی که تحقیق مردم شناسی است مدت تحقیق و مطالعه یک سال می باشد .

8-1- روش تحقیق:

استفاده از روش میدانی. مشاهده مشارکتی

مطالعه اسنادی مهمترین روش اتخاذ شده در زمینه موضوع تحقیق است.

استفاده از ابزارها و تکنیک­هایی مثل ضبط صوت، دوربین عکاسی و فیلمبرداری.

 

9-1- روش جمع­آوری اطلاعات:

ثبت و ضبط دقیق مشاهدات

استفاده از مشاهده مستقیم و میدانی

استفاده از مصاحبه حضوری

استفاده از اسناد و مدارک موجود در کتابخانه­ها

فهرست مطالب

1-1- بیان مسئله

2-1- اهمیت و ضرورت مسئله:

3-1- انگیزه تحقیق:

4-1- اهداف تحقیق:

5-1- پرسش­های تحقیق:

6-1- قلمرو جغرافیایی تحقیق:

8-1- روش تحقیق:

9-1- روش جمع­آوری اطلاعات:

10-1- پیشینه تاریخی:

7-1- زمان تحقیق:

11-1- مشکلات تحقیق:

12-1- ادبیات تحقیق:

فصل دوم

جغرافیای طبیعی ایران:

1-2- جغرافیای طبیعی ایران:

الف) موقعیت جغرافیایی ایران:

2-2- آب و هوای ایران:

1-   مناطق صحرایی:

2-   آب و هوای نیمه صحرایی و کوهپایه­ای:

3-   آب و هوای معتدل:

4-   آب و هوای سرد:

3-2- پوشش گیاهی و  جانوری ایران

1-   پوشش گیاهی و جانوری ناحیه خزری:

2-   پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ناحیه معتدل کوهستانی

3-   پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی:

4-2- گروه قومی:

5-2- خط:

6-2- دین:

7-2- زبان:

8-2- (ب) جغرافیای انسانی ایران

توزیع جغرافیایی جمعیت:

9-2- جمعیت کشور ایران:

10-2-   (ج) جغرافیای اقتصادی ایران

صنایع دستی مثل قالی­بافی

فصل سوم

1-3- وصلت زناشویی

الف : تعریف ازدواج

2-3- نظریه هایی در مورد ازدواج :

1-                                                                                           نظریه زیست شناختی انسانی و حیوانی

مرحله اول :

مرحله دوم :

مرحله سوم :

3-3- نظام خویشاندی :

4-3- انتخاب همسر :

5-3- شکل های مبادله

7-3- شکل های خاص ازدواج :

8-3- روابط جنسی پیرازناشویی:

9-3- ممنوعیت ازدواج با محارم:

10-3- برون همسری:

11-3- درون همسری Endogamie  

 12-3- قومیت و الگو  های ازدواج در ایران:

هدفهای ازدواج

13-3- ازدواج در کشورهای جهان

14-3- ازدواج در ایران

15-3- ازدواج در ادیان و مذاهب:

در اسلام:

دین مسیح:

دین یهود:

16-3- اهداف زناشویی

17-3- همسر گزینی

همتایی و تکمیل

18-3- پیوند با سنن

19-3- همسان همسری

 همسان همسری از دیدگاه جغرافیایی :

همسان همسری بر مبنای ویژگی های جسمانی

همسان همسری از دیدگاه اعتقادی و مذهبی

همسان همسری بر مبنای منشها و امور ذهنی :

همسان همسری از دیدگاه اجتماعی  تحصیلی

20-3- خانواده:

یک همسری:

چند همسری :                                                                                       

چندزنی:                                         

 فصل چهارم

دوره قاجاریه

1-4- آغاز کار سلسله قاجاریه:

2-4- نسب و گروههای قومی قاجاریه:

3-4- پادشاهان قاجاریه:

آغامحمدخان قاجار

فتحعلی شاه

محمد شاه قاجار

ناصرالدین شاه

مظفرالدین شاه قاجار

محمدعلی شاه قاجار:

احمد شاه قاجار

5-4- ازدواج در دوره قاجار

ازدواج پادشاهان در دوره قاجار

علل اجتماعی حرمسراسازی:

6-4- مشخصات حرمسراهای شاهی:

زنان حرمسرا به ترتیب اهمیت

7-4- ازدواج در میان مردم در دوره قاجار

قشربندی جامعه در دوره قاجاریه:

طبقه گروه حاکم- طبقه اول

طبقه دوم

8-4- اقلیت­های مذهبی:

9-4- ازدواج در قشربندی­های مختلف

10-4- طلاق و وضع بیوه­زنان

11-4- شیوه مجازات زن بدکاره در دوره قاجاریه:

12-4- زن عصر قاجار در خانه و جامعه

13-4- وضع اجتماعی زنان در دوره قاجار

هدف این انجمن:

14-4- مدارس دخترانه میسیونهای مذهبی:

15-4- انقراض سلسله قاجاریه:

فصل پنجم

دوره پهلوی

1-5- آغاز عصر پهلوی

2-5- شاهان پهلوی:

رضا پهلوی:

محمدرضا شاه پهلوی:

3-5- ازدواج در عصر پهلوی

ازدواج پادشاهان و شاهزادگان در عصر پهلوی:

 فرزندان او به نامهای:

ثریا پهلوی اسفندیاری

4-5- اقدامات مهم رضا شاه:

1-   کشف حجاب:

2-   ثبت جمعیت کشور و صدور شناسنامه:

      3-اصلاحات اجتماعی:

5-5- قشربندی جامعه در دوره پهلوی  

6-5- ازدواج درقشرهای مختلف مردم دوره پهلوی

7-5- انقراض عصر پهلوی:

8-5- ممنوعیت­ها در ازدواج

9-5- مراحل و شرایط ازدواج:

خواستگاری

نامزدی:

10-5- شرایط مهم در ازدواج:

11-5- مندرجات سند ازدواج.

12-5- مهر یا صداق:

13-5- جهیزیه:

14-5- شرایط صحت نکاح:

15-5- شرایط عاقد:

16-5- فواید ازدواج

فصل ششم

1-6- آمار ازدواج در ایران:

2-6- الف- عوامل جسمی و روانی مؤثر در سن ازدواج:

4-6- ج- عوامل اجتماعی، فرهنگی مؤثر در سن ازدواج

5-6- انتخاب همسر:

6-6- عوامل اجتماعی  اقتصادی

7-6- اشتغال :

مسکن:

8-6- تفاوت آمار جمعیت ازدواج در شهر و روستا

9-6- ازدواج موقت:

10-6- تعریف ازدواج موقت:

شرایط و مکان ازدواج موقت:

معایب ازدواج موقت:

محاسن ازدواج موقت:

12-6- عوامل مهم ازدواج موقت در ایران :

13-6- تعدد زوج

1-   نازایی زن اول:

2-   مسائل جنسی:

    3-نیروی انسانی:

نتیجه گیری:

منابع:

دانلود بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج از دوره قاجاریه تا ایران فعلی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

بررسی شیوع آکنه ، درک از وجود آن و ارتباط آن با سلامت روان وسایر عوامل در دانش آموزان 19-14 سال شمال غرب تهران

بررسی شیوع آکنه ، درک از وجود آن و ارتباط آن با سلامت روان وسایر عوامل در دانش آموزان 1914 سال شمال غرب تهران

دانلود بررسی شیوع آکنه ، درک از وجود آن و ارتباط آن با سلامت روان وسایر عوامل در دانش آموزان 19-14 سال شمال غرب تهران

بررسی شیوع آکنه ، درک از وجود آن و ارتباط آن با سلامت روان وسایر عوامل در دانش آموزان 1914 سال شمال غرب تهران
تحقیق بررسی شیوع آکنه ، درک از وجود آن و ارتباط آن با سلامت روان
دانلود پژوهش بررسی شیوع آکنه ، درک از وجود آن و ارتباط آن با سلامت روان
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل90

بررسی شیوع آکنه ، درک از وجود آن و ارتباط آن با سلامت روان وسایر عوامل در دانش آموزان 19-14 سال شمال غرب تهران

مقدمه

هدف اصلی این تحقیق مطالعه شیوع آکنه ، درک از وجود آن و ارتباط آن با سلامت روان و سایر فاکتورهای  مرتبط در دانش آموزان 19-14 ساله شمال غرب تهران در بهمن ماه 1386 است.

 

روش ها و ابزارها 

در طی این مطالعه 400 دانش آموز شامل 200 دختر و 200 پسر طی روش Multistage randomized در بین دانش آموزان 19-14 در دبیرستان های شمال غرب تهران انتخاب شدند.

در طی این مطالعه جهت ارزیابی سلامت روان ما از پرسشنامه GHQ12 استفاده کردیم.همچنین برای بدست آوردن درک دانش آموزان در مورد شدت آکنه و سایر فاکتورهای مرتبط مثل اختلالات هورمونی و Family history و سایر عوامل پرسشنامه ای را تهیه کردیم و در بین آن ها توزیع نمودیم.سپس دانش آموزان را مورد معاینه قرار دادیم تا ببینیم آیا آکنه دارند یا خیر و شدت آکنه چقدر است ؟

 

نتایج

نتایج بررسی شدت و نوع آکنه به شرح زیر است :

42% آکنه خفیف ، 7/16 % متوسط ، 1/8% شدید و 2/32% بدون آکنه هستند.و یک رابطه مثبت معنا دار بین آکنه و سلامت روان (001/0> p) و ارتباط آکنه با برخی غذاها شامل شیرینی و آجیل و لبنیات و fast food و سابقه خانوادگی مثبت (001/0= p) وجود داشت.همچنین بین درک از دانش آموزان از شدت آکنه خودشان و وجود آکنه در معاینه فیزیکی یک ارتباط معنی دار وجود داشت.

 

بحث و نتیجه گیری

در طی این مطالعه مانند سایر مطالعات قبلی ، ما هم ارتباط معنا دار بین درک دانش آموزان از شدت آکنه شان و وجود آکنه در معاینه بالینی یافتیم. (001/0> p).در مورد ارتباط آکنه با سلامت روان در مطالعات گذشته ارتباطی بین آکنه و سطح سلامت روان پیدا نشده بود ولی ما در طی مطالعه خود این اربتاط را یافتیم. (001/0> p).همچنین بین شدت آکنه با استفاده از شیرینی و لبنیات ، آجیل و Fast food ارتباط وجود داشت ، بنابراین پیشنهاد می کنیم جهت درمان آکنه میزان استرس و اضطراب کاهش یابد و به جهت ارتباطی که بین آکنه و مواد غذایی پر کالری یافتیم پیشنهاد می کنیم که از مواد غذایی با کربوهیدارت پایین و کم کالری استفاده کنند.

 فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه

روش ها و ابزارها

نتایج

بحث و نتیجه گیری

بیان مسئله (مقدمه)

پیشینه تحقیق (مروری بر مقالات) :

تعریف واژه ها

              فصل دوم

                     روش کار (ابزار و روشها)

مواد و روشها (Meterial & Methods) :

تاریخچه GHQ12 :

GHQ scoring :

                 فصل سوم :

                                 یافته ها و نتایج

                 فصل چهارم :

                 بحث و نتیجه گیری

محدودیت های مطالعه :

راهکارها :

پیوست

هدف کلی :

اهداف ویژه توصیفی :

اهداف ویژه تحلیلی :

اهداف فرعی :

سوالات :

فرضیه ها :

Refrens :

دانلود بررسی شیوع آکنه ، درک از وجود آن و ارتباط آن با سلامت روان وسایر عوامل در دانش آموزان 19-14 سال شمال غرب تهران


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
بررسی سلامت روان افرادی که ازدواج سنتی ، نیمه سنتی و مدرن داشته اند

بررسی سلامت روان افرادی که ازدواج سنتی ، نیمه سنتی و مدرن داشته اند

دانلود بررسی سلامت روان افرادی که ازدواج سنتی ، نیمه سنتی و مدرن داشته اند

بررسی سلامت روان افرادی که ازدواج سنتی ، نیمه سنتی و مدرن داشته اند 
 سلامت روان
رضایتمندی زناشویی
رضایتمندی از سطح درآمد
اعتقادات مذهبی
 سن
 تحصیلات
 جنسیت
 شاغل بودن
داشتن یا نداشتن فرزند
دسته بندیعلوم اجتماعی
فرمت فایلdoc
حجم فایل1000 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل50

بررسی سلامت روان افرادی که ازدواج سنتی ، نیمه سنتی و مدرن داشته اند

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ، بررسی سلامت روان افرادی است که ازدواج سنتی ، نیمه سنتی و مدرن داشته اند . به منظور بررسی و رسیدگی به این مهم در فصل 1 این پژوهش سوالاتی مطرح شد و در راستای رسیدگی به این سوالات و پاسخدهی به آنها . یک نمونه  30 تایی از جامعه مورد  پژوهش ( منطقه 2 تهران ) را انتخاب کردیم و روش اندازه گیری ما در این تحقیق پرسشنامه GHO ( سلامت روان ) و یک پرسشنامه محقق ساخته بود و نیز استفاده از روش تحلیل استنباطی (کروسکال والیس ) .

در انتها به بحث و نتیجه گیری در مورد نتایج بدست آمده پرداخته و مشخص شد که تفاوت معناداری بین سلامت روان این 3 گروه وجود نداشت و تنها رضایت از زناشویی در بین گروه سنتی بالاتر بود که شاید به دلیل بالا بودن مدت زمان تاهل این افراد بود که در سطح معناداری قرار داشت .

مقدمه

بدون شک سلامت افراد جامعه اهمیت بسزایی دارد جوامع انسانی بدون حفظ سلامت و رعایت بهداشت نمی توانند بقا و استمرار خود را حفظ کنند. بیماری و ناتوانی روابط انسانی را مختل می کند در نتیجه احساس امنیت و همبستگی را از انسان سلب می کند . پس طبیعی است که علم طب با هدف دستیابی به اطلاعات جدید همواره در حفظ و بهبود سلامت جامعه تلاش می کند ، حفظ سلامت جسمانی افراد  یک جامعه یعنی جلوگیری از شیوع یا ریشه کن ساختن بیماریهایی که باعث از کار افتادن یا نابودی انسان می شوند .

همانگونه که بهداشت به عنوان وظیفه علم طب و در حیطه علوم پزشکی از اهمیت بسزایی برخوردار است و حفظ سلامتی جسمانی افراد بدان وابسته است بهداشت و سلامت روانی فرد فرد جامعه نیز مورد توجه خاص متخصصین و دست اندرکاران قرار گرفته است . ( شهیدی ، 1381 ، ص 7) در نظام آفرینش و در حیات پدیده ها و سیر حرکت آنها ، اگر با دیدی عمیق و عارفانه بنگریم جلوه وحدت و محبت آن را می بینیم که این جلوه در میان انسان ها از عوامل انس و روابط انسان است . دست آفرینش میان زن و مردچنین جلوه ای را مبلغی ساخت تاآن دو را به هم پیوند دهد و در کنار هم آرامش گیرند و بنیان اصلی خانواده را تشکیل دهند .

به درستی هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامت کند ، چنانچه از خانواده هایی سالم برخودار نباشد . بی هیچ شبهه ، هیچ یک از آسیب های اجتماعی نیست که فارغ از تاثیر خانواده پدید آمده باشد . لذا ما در این پژوهش بر آنیم تا یکی از فاکتورهای مهمی را که در تعیین سلامت روان خانواده نقش بسزایی دارد که در واقع نحوه شروع و آغاز رابطه زوجین با یکدیگر است را بررسی می کنیم . ما در این پژوهش 3 شیوه ارتباط و آشنایی را که مورد بررسی قرار می دهیم که عبارتند از :

1) سنتی 2) نیمه سنتی  3) مدرن

در فصل 1 این پژوهش : ما سوالات و مفروضاتی را که در ذهنمان یا در ذهن سایر مردم وجود دارد را مطرح ساخته و انواع متغیرها را تعیین کرده و تعریف می کنیم .

در فصل 2 این پژوهش : ادبیات و پیشینه موضوع مورد تحقیق را اعم از سلامت روان و ازدواج را مطرح می کنیم .

در فصل 3  ما جامعه آماری ، نمونه ، روش نمونه گیری ، ابزار تحقیق و... را مد نظر قرار خواهیم داد .

در فصل 4 داده های بدست آمده از پرسشنامه ها را تحلیل توصیفی و استنباطی خواهیم کرد .

در فصل 5 نتیجه گیری کرده و محدودیت های پژوهش را عنوان خواهیم کرد و نتیجه پژوهش را با دیگر پژوهش هایی که در این زمینه انجام شده است مقایسه کرده و در آخر منابع را ذکر می کنیم

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول

مقدمه

ضرورت پژوهش :

سوالات پژوهش

فرضیه های پژوهش :

تعیین متغیرها :

تعاریف مفهومی

تعاریف عملیاتی :

فصل دوم

سلامت

وضعیت سلامتی

ارتقا،آموزش و پیشگیری

حفظ سلامت

راه های ازدواج:

اجرای مراسم خواستگاری:

دوستی دختران و پسران:

فصل سوم

جامعه مورد پژوهش

نمونه مورد پژوهش

روش نمونه گیری :

روش پژوهش

ابزار اندازه گیری

شیوه نمره گذاری :

اعتبار و روایی پرسشنامۀ(GHQ)

روش تحلیل این پژوهش:

فصل چهار

ویژگی های جمعیت شناختی

جدول شماره 1 میانگین سلامت روانی آزمونی های 3 گروه

جدول شماره 2 میانگین رضایتمندی زناشوئی آزمودنی های 3 گروه

جدول شماره 3 میانگین رضایتمندی از سطح درآمد آزمودنی های 3 گروه

جدول شماره 4 میانگین اعتقادات مذهبی آزمودنی های سه گروه

جدول شماره ی 1-5- توزیع فراوانی آزمودنی های دارای ازدواج سنتی برحسب سن

جدول شماره 2-5- توزیع فراوانی آزمودنی های دارای ازدواج نیمه سنتی برحسب سن

جدول شماره 3-5- توزیع فراوانی آزمودنی های دارای ازدواج مدرن برحسب سن

جدول شماره 1-6 توزیع فراوانی آزمودنی های دارای ازدواج سنتی  برحسب تحصیلات

جدول شماره 2-6 توزیع فراوانی آزمودنی های دارای ازدواج نیمه سنتی  برحسب تحصیلات

جدول شماره 3-6 توزیع فراوانی آزمودنی های دارای ازدواج مدرن   برحسب تحصیلات

جدول شماره 1 -7- توزیع فراوانی آزمودنی های دارای ازدواج سنتی برحسب جنسیت

جدول شماره 2 -7- توزیع فراوانی آزمودنی های دارای ازدواج  نیمه سنتی برحسب جنسیت

جدول شماره 3 -7- توزیع فراوانی آزمودنی های دارای ازدواج  مدرن برحسب جنسیت

جدول شماره 1-8- - توزیع فراوانی آزمودنی های دارای ازدواج  سنتی  برحسب شاغل بودن

جدول شماره 2-8- توزیع فراوانی آزمودنی های دارای ازدواج نیمه سنتی برحسب شاغل بودن

جدول شماره 3-8- توزیع فراوانی آزمودنی های دارای ازدواج مدرن برحسب شاغل بودن

جدول شماره 1-9- داشتن یا نداشتن فرزند درافراد ازدواج س

جدول 2-9-  داشتن یا نداشتن فرزند درافراد ازدواج نیمه  سنتی

جدول 3-9- داشتن یا نداشتن فرزند درافراد ازدواج مدرن

1)     سلامت روان

2)     رضایتمندی زناشویی

3)     رضایتمندی از سطح درآمد

4)     اعتقادات مذهبی

5)     سن

6)     تحصیلات

7)     جنسیت

8)     شاغل بودن

9)     داشتن یا نداشتن فرزند

نتیجه گیری :

جدول شماره 2

شاخص های توصیفی مربوط به سلامت روان آزمودنی های دارای ازدواج

سنتی

نتیجه گیری :

شاخص های توصیفی مربوط به سلامت روان آزمودنی های دارای ازدواج نیمه

جدول شماره 4

سنتی

نتیجه گیری :

توزیع فراوانی نمره های سلامت روان آزمودنی های دارای ازدواج مدرن جدول

شماره (5)

جدول شماره 6

شاخص های توصیفی مربوط به سلامت روان آزمودنی های دارای ازدواج نیمه

سنتی

ب) تحلیل استنباطی

نمایش هندسی توزیع فراوانی داده های سلامت روان آزمودنی های دارای

ازدواج مدرن

جدول شماره 7

شاخص های توصیفی محاسبه شده مربوط به سلامت روان آزمودنی های

دارای ازدواج سنتی ، نیمه سنتی و مدرن

ب (4) فرضیه پژوهش :

ب(5) فرضیه صفر  :

شاخص های محاسبه شده مربوط به آزمون کروسکال ، والیس مربوط به

مقایسه سلامت روان آزمودنی های 3 گروه

نتیجه :

فصل پنجم

مقایسه پژوهش با پژوهش های دیگر: 

محدودیت های تحقیق:

فهرست منابع

 

دانلود بررسی سلامت روان افرادی که ازدواج سنتی ، نیمه سنتی و مدرن داشته اند


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

بررسی جایگاه و سهم ادبای گرگان در ادبیات عرب در فاصله زمانی اوایل قرن دوّم تا نیمه قرن هفتم هجری

بررسی جایگاه و سهم ادبای گرگان در ادبیات عرب در فاصله زمانی اوایل قرن دوّم تا نیمه قرن هفتم هجری

دانلود بررسی جایگاه و سهم ادبای گرگان در ادبیات عرب در فاصله زمانی اوایل قرن دوّم تا نیمه قرن هفتم هجری

بررسی جایگاه و سهم ادبای گرگان در ادبیات عرب در فاصله زمانی اوایل قرن دوّم تا نیمه قرن هفتم هجری
شخصیتهای متنفذ گرگانی در عصر عباسی
فرمانروایان بنی عباس در گرگان
 خلافت هارون الرشید و برخی خلفای عباسی
فضای علم و ادب گرگان
 خط، زبان، علوم و ترجمه کتب علمی در گرگان
دسته بندیزبان و ادبیات فارسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل98 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل100

فهرست مطالب

بررسی جایگاه و سهم ادبای گرگان در ادبیات عرب در فاصله زمانی اوایل قرن دوّم تا نیمه قرن هفتم هجری

- اهمیت تحقیق

موضوع این پایان نامه همان گونه که از اسمش پیداست بررسی جایگاه و سهم ادبای گرگان در ادبیات عرب آن هم در فاصله زمانی اوایل قرن دوّم تا نیمه قرن هفتم هجری می باشد. زبان عربی زبان اسلام و قرآن است و در دوره عباسی بیشتر به عنوان زبان تألیف معروف بوده است یعنی آثاری را که علما برجای می گذاشتند به زبان عربی بود و حتی غالب این تألیفات نیز شامل علوم عربی همانند صرف، نحو، بلاغت، لغت، قرائت، و علوم دینی همچون تفسیر، حدیث، فقه، کلام و ... بود. البته زبان ادبای گرگان در عصر عباسی فارسی بوده است لیکن تأثیر زبان عربی و فارسی بطور متقابل بررسی می شود. در بستر ارتباط چند جانبه دینی، سیاسی، ادبی، علمی، فرهنگی و اجتماعی ادبای گرگان با ادبای عرب و عربی دانان واژگان فراوانی میان این دو زبان متبادل شده است که بیشتر به اصطلاحات نظامی، دیوانی (اداری)، حکومتی و مالی محدود می شود و نیز برخی از عادات، رسوم و فرهنگ ادبای این دو زبان نیز بطور دوجانبه جابجا و منتقل شده است. بدلیل گستردگی حوزه فعالیت ادبای گرگان و نیز تعداد بسیار زیاد ایشان، این تحقیق اهمیت می یابد. این مهم است که بدانیم در کشوری که زبان فارسی عموماً رایج است، ادبای یک منطقه خاص به چه میزان در ترویج، تکوین و تکمیل ادبیات عرب سهیم بوده اند. مهمتر اینکه وقتی می بینیم این ادبا و دانشمندان در زمینه های غیرادبی شامل فقه، تفسیر، کلام، منطق و سایر علوم نیز مطالبی نگاشته اند و همین مطلب نیز علاقمندی دوجانبه را میان ایشان و آنان که در عربی و ادبیات آن دستی دارند، می افزاید، به طور طبیعی اهمیت این تحقیق آشکارتر می شود.

 

1-2- ضرورت تحقیق و پیشینه آن

وقتی مشاهده می کنیم که زبان عربی در دوره عباسی زبان اداری و سیاسی بوده است و غالباً پادشاهان و حکما و رجال دولتی آن را نیک می دانستند، مشخص می شود که عربی در ارتباطات ایشان با ممالک غیرعرب نیز بکار می رفته است و چون تاکنون درخصوص تأثیر ادبای گرگان که یکی از مهمترین نقاط غیرعربی است که در آن زبان و ادبیات عرب تقریباً در همه جا و آن هم به شکل فراگیر رایج بوده است، در زبان و ادبیات عرب بحثی نشده است، این تحقیق ضرورت می یابد امّا از آنجایی که تاریخ این مسأله طولانی است، یکی از دورانهای مشخص (دوره عباسی) مدنظر قرار گرفته و پیرامون آن بررسی و تحقیق شده است. در لابلای کتب ادبی و تاریخی نیز کمتر به مضمون این تحقیق و یا مضامین مشابه برمی خوریم که خود جای خالی چنین کاری را نشان می دهد و از ضرورت آن پرده برمی دارد.البته ناگفته نماند که در کتب و منابع معتبر بسیاری نظیر وفیات الاعیان ابن خلکان ، معجم الادباء یاقوت حموی و غیر اینها بحث از رجال ، علما و ادبای گرگان به میان آمده و در شرح احوال، آثار وافکار آنان مطالبی نگاشته شده است لیکن به طور مشخص وبه صورت یکجا و ویژه ، راجع به نقش وسهمی که درادبیات عرب داشته اند کار چشمگیری انجام نشده که تحقیق حاضر به دنبال رفع این خلاء می باشد .

 

 

1-3- روش تحقیق

در این تحقیق سعی شده است از حداکثر امکانات و روشها جهت پی بردن به کنه موضوع و رعایت دقت در نگاشتن مطالب استفاده شود. امّا به طور مشخص از روش تحقیق کتابخانه ای استفاده شده است. بنابر صلاحدید استاد محترم راهنما قرار بر این شد که پس از مطالعه آثار مربوط و کتب تاریخی و ادبی که به این موضوع ارتباط دارد و استخراج مطالب اولیه، آن مطالب در قالب چندین فصل منظم شده و پس از پروراندن موضوع و بحث درباره آن در طی فصول پایان نامه نتیجه منطقی را که عائد می گردد، به عنوان خاتمه مباحث بیاوریم که البته اینگونه هم شد. در این تحقیق سعی شده است حتی المقدور بر اساس معجم الادباء یاقوت حموی ، وفیات الاعیان ابن خلکان ، چندین دایره المعارف مرتبط و تاریخ ادبیات شادروان دکتر صفا مطالب استخراج و منظم گردد که البته در تکمیل و بازبینی مطالب، از سایر منابع نیز استفاده شده است. برای جمع آوری منابع و مآخذ بیشتر و بهتر که نهایتاً شمار آنها به حدود یکصد جلد کتاب می رسد، به کتابخانه های معتبر تهران، خراسان (آستان قدس رضوی)، گرگان و برخی جاهای دیگر مراجعه شد که حاصل آن بدست آوردن انبوهی از اطلاعات در زمینه های گوناگون در باره مردم گرگان، موقعیت جغرافیایی و طبیعی آن، و اوضاع گوناگون پیشینیان این منطقه می باشد.

 

1-4- هدف تحقیق

هدف از انجام مراحل این تحقیق همانگونه که از نامش پیداست، بدست آوردن میزان سهم و جایگاه ادبای گرگان در ادبیات عرب در دورة عباسی حد فاصل سالهای 132 الی 656 هجری قمری می باشد، اینکه دهها و بلکه صدها ادیب و عالم چیره دست در منطقه گرگان وجود دارد و اتفاقاً اسامی آنها به صورت عربی بر آنان نهاده شده است در حالی که منطقه فارسی نشین می باشد، مطلبی است که پیدا کردن چرایی آن، هدف تحقیق حاضر را تشکیل می دهد.

و نیز ازاهداف  این تحقیق مواردی دیگر نظیر یافتن وجوه توانمندیهای مختلف ادبا و علمای گرگان در عصر عباسی، بررسی قابلیتهای یک منطقه در یک زبان در عین عدم شهرت آن و انتساب رسمی آن به زبان موصوف، و دهها دستاورد دیگر است که در طول مراحل تحقیق به آن دست پیدا می کنیم. به هر حال بررسی، تحقیق و تتبع در این موضوع توانسته است علاوه بر وجه ادبی و توانمندی ادبیاتی و نیز سوابق ادبای گرگان، پرده از سایر جوانب نیز بردارد که البته این نیز خود به صورت تلویحی هدف از تحقیق حاضر می باشد.

فهرست مطالب

1-1- اهمیت تحقیق

1-2- ضرورت تحقیق و پیشینه آن

1-3- روش تحقیق

1-4- هدف تحقیق

1-5- مشکلات و موانع تحقیق

2-1-گرگان و استرآباد در عصر عباسی

2-2-موقعیت جغرافیایی گرگان در عصر عباسی

2-2-3-اظهار نظر بزرگان علمی و ادبی در کتب مختلف در مورد گرگان  

2-3- موقعیت تاریخی گرگان در عصر عباسی

2-3-1- کیفیت جنبش و شکل گیری عباسیان

2-3-2- حکومتهای مختلف گرگان در عصر عباسی

الف ) طاهریان (206 الی 259 هـ ق)

ب) صفاریان (245 الی 393 هـ.ق)

ج) آل بویه (320 الی 447 هـ.ق)

د) سامانیان (279- 375 هـ.ق)

2-3-3-مقامات عالی گرگان در عصر عباسی

2-3-4-شخصیتهای متنفذ گرگانی در عصر عباسی

2-3-5-فرمانروایان بنی عباس در گرگان

2-3-6- خلافت هارون الرشید  و برخی خلفای عباسی

3-1- فضای علم و ادب گرگان

3-2- خط، زبان، علوم و ترجمه کتب علمی در گرگان

3-3- نگاهی به برخی کتب علمی ، ادبی ، تاریخی و ... در عصر

عباسی  

3-3-2- کتب علمی ، ادبی ، تاریخی و ... درگرگان [1]

3-4- نگاهی به برخی جلسات و شیوه های آموزشی در گرگان در عصر

عباسی

4- 1-وضعیت زبان و ادبیات عربی در سراسر ایران

4-2- وضعیت زبان و ادبیات عربی در گرگان

4-3- وضع کلّی آموزش در گرگان در عصر عباسی

4-4-تدریس در گرگان در عصر عباسی

4-5-نوع علوم رایج در گرگان

ادبیات عرب

4-6-تأثیر عصر تفسیر نویسی عربی در گرگان درعصر عباسی بر

4-7- علل رواج ادبیات عرب در گرگان در عصر عباسی

4-7-1-حکومت علویان درگرگان  

4-7-2- علاقمندی حاکمان

4-7-3- شرایط اقلیمی

در همین راستا افرادی نیز به دلایل دیگری در رشد و اعتلای ادبیات عرب و رواج

4-7-4- سفر ادبا وعلمای بزرگ ایران به گرگان

4-7-5- وضعیت مناسب امنیتی

4-7-6- سفر گرگانی ها به کشورهای عربی

4-7-7- علاقمندی مردم

5-1- مشهورترین ادبای ایران در عصر عباسی

 


2- ابن اثیر ، 12 / ص56 تا 70.

5-2- رجال و ادبای مشهوری  که به گرگان آمدند

5-3- تعامل ادبای گرگان با ادبای سایر نقاط ایران در عصر عباسی

5-4- مشهورترین ادبای گرگان در عصر عباسی

5-5- مولفین  و مدرسین بزرگ استرآباد و گرگان در عصر عباسی

5-6- بررسی نقش و جایگاه تعدادی از ادبای گرگان درادبیات عرب

5-7- گزیده شعر برخی از ادبای گرگان در عصر عباسی

6-1- نتیجه گیری

6-2- پیشنهاد

6-3- فهرست ادبا و علما

6-4- فهرست آثار مهم علمی و ادبی

منابع و مآخذ :

 

دانلود بررسی جایگاه و سهم ادبای گرگان در ادبیات عرب در فاصله زمانی اوایل قرن دوّم تا نیمه قرن هفتم هجری


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

دانلود بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا
دسته بندیحقوق
فرمت فایلdoc
حجم فایل152 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل113

بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

هر چند قانون ثبت اسناد در تاریخ دوازدهم جمادی الولی یکهزار و سیصد و بیست ونه هجری قمری و قبل از قانون اصول تشکیلات عدلیه تصویب شده است ؛ معهذا حقوق ثبت اسناد و املاک با وجود چنین قدمت و پیشینه تقنینی ، در جامعه حقوقی ایران بسیار مهجور و نا شناخته است . و شاهد این ادعا تالیفات اندک در این زمینه است . اگر بخواهیم دلایل این مساله را جویا شویم ؛ بنظر می رسد مهمترین دلایل آن یکی پیچیده بودن مسائل ثبتی و عدم توجه افکار عمومی به آن است و دیگری بی توجهی دانشکده های حقوق به مسائل ثبتی است . از اینها که بگذریم توجه به قوانین جدید ثبتی نیز مساله ای در خور توجه است که به دلایل پیش گفته به آن پرداخته نشده است . یکی از این قوانین « قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی » مصوب سال 1385 مجلس شورای اسلامی است که در این رساله بدان پرداخته شده و نقاط قوت و ضعف آن مورد کاوش قرار گرفته است . البته در کنار آن یک بحث تطبیقی هم صورت گرفته و تا حدودی به مقررات کشور کانادا در این زمینه نیز پرداخته شده است .

کلید واژه : ثبت ـ اسناد ـ تنظیم سند ـ کانادا

فهرست مطالب

چكیده 3

مقدمه. 4

فصل اول : کلیات.. 6

مبحث اول: مفهوم سند رسمی و پیشینه تاریخی آن در ایران.. 6

گفتار اول : مفهوم سند رسمی.. 6

گفتار دوم : پیشینه تاریخی سند رسمی در ایران. 7

الف : سیر مالکیت در ایران و نحوه ثبت اسناد. 8

ب : شناخت دفاتر اسناد رسمی.. 12

ج : ثبت اختیاری و اجباری اسناد. 14

مبحث دوم : انواع اسناد رسمی ، آثار و شرایط آن.. 26

گفتار اول : انواع اسناد رسمی.. 26

گفتار دوم : آثار اسناد رسمی.. 28

گفتار سوم : شرایط اسناد رسمی.. 34

فصل دوم : نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 40

مبحث اول : تشخیص مسائل شکلی و ماهوی سند. 40

مبحث دوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 48

گفتار اول : مقررات مربوط به اسناد تنظیمی.. 48

گفتار دوم : مستندات مربوط به اسناد تنظیمی.. 55

فصل سوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی بعد از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 58

مبحث اول : فلسفه تصویب قانون جدید و خصوصیات آن.. 58

مبحث دوم : ثبت اسناد غیر منقول.. 60

گفتار اول : ثبت اسناد غیر منقول در ایران. 60

گفتار دوم : ثبت اسناد غیر منقول در کانادا72

مبحث سوم : ثبت اسناد منقول.. 82

گفتار اول : ثبت اسناد منقول در ایران. 82

گفتار دوم : ثبت اسناد منقول در کانادا87

مبحث چهارم : ثبت اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد. 88

گفتار اول : بررسی ثبت این اسناد در ایران. 88

گفتار دوم : بررسی قوانین و نحوه تنظیم اسناد در کانادا92

مبحث پنجم : مشکلات اجرایی قانون تسهیل.. 97

نتیجه گیری.. 100

فهرست منابع. 102

پیوست.. 105

دانلود بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

«اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه»

«اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه»

دانلود «اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه»

«اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه»
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل582 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل141

«اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه»

مشکل رایج در اختلالات سوء مصرف مواد، عود مصرف مواد حتی در بین افراد مداوا شده می باشد که این موضوع در مورد مادۀ مخدر شیشه بیشتر صدق می کند. از سویی، ذهن آگاهی یک سازۀ شناختی قابل پایش و مداخله در روان شناسی است. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی اثربخشی کاربرد درمان تلفیقی مدل رایج ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» (MBSR) بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، ذهن آگاهی، و میزان عود مصرف بود. با روش نمونه گیری هدفمند و پس از همتاسازی گروهی، 54 آزمودنی به صورت تصادفی انتخاب و دوباره تصادفی در سه گروه مساوی تلفیقی، ذهن آگاهی، و ماتریکس (کنترل) جاسازی شدند. سه پرسشنامه، قبل و پس از اتمام برنامۀ 8 هفته ای آموزش MBSR، توسط هر سه گروه تکمیل گردید. نشخوار فکری با ابزار پرسشنامۀ نشخوار فکری، تنظیم هیجانی با ابزار مقیاس دشواری های تنظیم هیجانی، ذهن آگاهی با ابزار مقیاس ذهن آگاهی، و میزان عود مصرف با ابزار تست تشخیصی مت آمفتامین سنجیده شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تجزیه و تحلیل کوواریانس تک متغیری و ویلکاکسون استفاده شد. نتایج نشان دهندۀ کاهش معنادار نشخوار فکری (p<0/01)، دشواری های تنظیم هیجانی(p<0/001)، میزان عود مصرف (P<0/04)، و افزایش معنادار ذهن آگاهی (P<0/035)، در گروه تلفیقی در مقایسه با گروه کنترل بود، در حالیکه در گروه ذهن آگاهی صِرف، میزان کاهش عود مصرف در مقایسه با گروه کنترل معنادار نشد (P<0/6) بدین معنی که فرضیۀ 7 رد شد، اگرچه دیگر متغیرها تغییرات مشابه داشتند. با وجود رد شدن فرضیۀ مزبور، یک مدل جایگزین پیشنهاد شد، بدین معنی که مکانیزمی جدید که ناشی از ترکیب مدل ماتریکس و درمان MBSR می باشد منجر به کاهش بیشتر عود مصرف در گروه تلفیقی در مقایسه با گروه کنترل می شود. این یافته بیانگر این است که درمان MBSR فاکتوری مفید اما نه یک فاکتور کافی برای هدف قرار دادن عود مصرف است. به بیانی، پژوهش حاضر مدارکی را دال بر ارزش ادغام کردن درمان MBSR در درمان های سوء مصرف مواد ارائه می دهد یعنی یک مکانیزم بالقوۀ تغییر را از طریق درمان تلفیقی برملا می سازد.

کلید واژه ها: تلفیقی، ذهن آگاهی، مدل ماتریکس، نشخوارفکری، تنظیم هیجان

فهرست مطالب

چکیده. 1

فصل اول:مقدمه و کلیات پژوهش. 2

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسئله. 6

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش. 8

1-4 اهداف پژوهش. 10

1- 5 پرسش ها و فرضیه های پژوهش. 10

1-5-1 پرسش های پژوهش. 10

1-5-2 فرضیه های پژوهش. 11

1- 6 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها. 11

1-6-1 تعاریف نظری. 11

1-6-1-1 شیشه (مت آمفتامین). 11

1-6-1-2 وابستگی به مواد. 12

1-6-1-3 ذهن آگاهی. 12

1-6-1-4 نشخوار فکری. 12

1-6-1-5 تنظیم هیجانی. 13

1-6-1-6 عود مصرف مواد. 13

1-6-2 تعاریف عملیاتی. 13

1-6-2-1 وابستگی به مت آمفتامین. 13

1-6-2-2 ذهن آگاهی. 13

1-6-2-3 نشخوار فکری. 13

1-6-2-4 تنظیم هیجانی. 14

1-6-2-5 عود مصرف مت آمفتامین. 14

فصلدوم:گسترۀ نظری و بازنگری تحقیقات پیشین. 16

2-1 مقدمه. 17

2-2 مبانی نظری پژوهش. 17

2-2-1 مت آمفتامین. 17

2-2-2 عود مصرف مواد. 21

2-2-3 ذهن آگاهی. 22

2-2-4 اعتیاد. 24

2-2-4-1 اعتیاد و ذهن آگاهی. 24

2-2-4-2 اعتیاد و استرس. 25

2-2-5 درمان «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» یا MBSR.. 26

2-2-6 نشخوار فکری. 27

2-2-6-1 نشخوار فکری و استرس. 29

2-2-7 تنظیم هیجانی. 30

2-2-7-1 تنظیم هیجا نی و استرس. 33

2-2-7-2 تنظیم هیجانی و نشخوار فکری. 33

2-2-8 اعتیاد و موج سوم رفتار درمانی. 34

2-2-8-1 شناخت درمانی بر پایۀ ذهن آگاهی (MBCT). 36

2-2-8-2 رفتاردرمانی جدلی(DBT)36

2-2-8-3 درمان قبول و تعهد (ACT). 37

2-2-9 درمان های دیگر بر پایۀ ذهن آگاهی (در درمان اعتیاد). 37

2-2-9-1 مدل پیشگیری از بازگشت بر پایۀ ذهن آگاهی (MBRP). 37

2-2-9-2 خود- طرحواره درمانی معنوی (3-S). 38

2-2-9 تاریخچۀ مواد مخدر منجمله شیشه. 39

2-2-10 تاریخچۀ ذهن آگاهی. 41

2-2-11 تاریخچۀ درمان «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» (MBSR)42

2-2-12 تاریخچۀ درمان های مختلف در درمان اعتیاد. 42

2-2-12-1 درمان های شناختی رفتاری منجمله ماتریکس. 42

2-2-12-2 تلفیق درمان های شناختی رفتاری و ذهن آگاهی. 43

2-2-13 تاریخچۀ مطالعه دربارۀ نشخوار فکری. 45

2-2-14 تاریخچۀ مطالعه در بارۀ تنظیم هیجانی. 45

2-2-15 تئوری ها در خصوص اعتیاد و عود مصرف. 45

2-2-15-1 تئوری انگیزه. 45

2-2-15-2 تئوری جلوگیری از عود مصرف مواد مارلات و گوردون. 46

2-2-15-3 تئوری مواجهه با سرنخ. 46

2-2-15-4 تئوری های زیر بنایی درمان های جلوگیری از عود مصرف مواد 47

2-2-16 تئوری ها در خصوص نشخوار فکری. 49

2-2-17 تئوری ها در خصوص تنظیم هیجانی. 50

2-3 بررسی پژوهش های انجام شده در خصوص موضوع. 51

2-3-1 پیشینه پژوهش در خارج از کشور. 51

2-3-2 پیشینۀ پژوهش در ایران. 60

2-3-3 جمع بندی پیشینۀ پژوهش ها در خارج و ایران. 66

فصل سوم:روش پژوهش. 67

3-1 مقدمه. 70

3-2 طرح کلی پژوهش. 68

3-3 جامعه، نمونه، و روش اندازه گیری. 68

3-3-1 جامعه. 68

3-3-2 نمونه. 68

3-3-3 روش اندازه گیری (ابزارهای گردآوری داده ها). 69

3-3-3-1 ذهن آگاهی. 69

3-3-3-2 تنظیم هیجانی. 70

3-3-3-3 نشخوار فکری. 71

3-3-3-4 عود مصرف مواد. 71

3-4 روش اجرای پژوهش. 72

3-5 روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها. 74

3-6 ملاحظات اخلاقی. 74

فصل چهارم:توصیف و تحلیل داده ها. 76

4-1 مقدمه. 77

4-2 بخش اول: آمار توصیفی. 77

4-3 بخش دوم: یافته های استنباطی. 78

4-3-1 تحلیل کوواریانس. 78

4-3-2 تحلیل کوواریانس. 80

4-3-3 تحلیل کوواریانس. 81

4-3-4 تحلیل کوواریانس. 83

4-3-5 تحلیل کوواریانس. 84

4-3-6 آزمون ویلکاکسون. 87

4-3-7 آزمون ویلکاکسون. 89

4-4 ضرایب آلفای کرونباخ ابزارهای پژوهشی مورد استفاده در مطالعه 89

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری. 90

5-1 مقدمه. 91

5-2 بحث و نتیجه گیری. 91

5-3 محدودیت های پژوهش. 97

5-4 پیشنهادات. 98

5-4-1 پیشنهادات پژوهشی. 98

5-4-2 پیشنهادات کاربردی. 98

پیوست ها. 99

1) مقیاس پاسخ توأم با نشخوار فکری RRS از پرسشنامه سبک های پاسخ RSQ 100

2) مقیاس ذهن آگاهی (MAAS)103

3) مقیاس دشواری های تنظیم هیجانی (DERS)105

آموزش روش درمانی «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی». 109

منابع و مأخذ. 113

 فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 4- 1: خلاصه داده های توصیفی برای متغیرهای مورد مطالعه. 77

جدول 4-2: تحلیل کوواریانس برای متغیر وابسته نشخوار فکری در پس آزمون (گروه 1 و3). 78

جدول 4- 3: میانگینهای تعدیل شده متغیر نشخوار فکری در گروههای مختلف در پس آزمون. 79

جدول 4-4: تحلیل کوواریانس برای متغیر وابسته نشخوار فکری در پس آزمون (گروه 2 و 3). 80

جدول 4-5: میانگینهای تعدیل شده متغیر نشخوار فکری در گروههای مختلف در پس آزمون. 80

جدول 4 - 6: تحلیل کوواریانس برای متغیر وابسته دشواری های تنظیم هیجانی در پس آزمون
(گروه 1 و 3). 81

جدول 4- 7: میانگینهای تعدیل شده متغیر دشواری های تنظیم هیجانی در گروههای مختلف
در پس آزمون. 82

جدول 4-8: تحلیل کوواریانس برای متغیر وابسته دشواری های تنظیم هیجانی در پس آزمون
(گروه 2 و 3). 83

جدول 4-9: میانگینهای تعدیل شده متغیر دشواری های تنظیم هیجانی در گروههای مختلف
در پس آزمون. 83

جدول 4-10: تحلیل کوواریانس برای متغیر وابسته ذهن آگاهی در پس آزمون 84

جدول 4-11: میانگینهای تعدیل شده متغیر ذهن آگاهی در گروههای مختلف در پس آزمون. 85

جدول 4-12: توزیع فراوانی میزان عود مصرف در دو گروه تلفیقی و کنترل 86

جدول 4-13: آزمون ویلکاکسون برای مقایسه عود مصرف در دو گروه تلفیقی و کنترل. 87

جدول 4-14: توزیع فراوانی میزان عود مصرف در دو گروه ذهن آگاهی و کنترل 88

جدول 4-15: آزمون ویلکاکسون برای مقایسه عود مصرف در دو گروه ذهن آگاهی و کنترل. 89

جدول 4-16 : پایایی پرسشنامه. 89

 فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 4-1: توزیع فراوانی عود مصرف در دو گروه تلفیقی و کنترل 86

نمودار 4-2: توزیع فراوانی عود مصرف در دو گروه ذهن آگاهی و کنترل 88

دانلود «اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه»


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
طرح توجیهی تولید وسایل بازی و تفریحی پلاستیکی

طرح توجیهی تولید وسایل بازی و تفریحی پلاستیکی

دانلود طرح توجیهی تولید وسایل بازی و تفریحی پلاستیکی

طرح توجیهی تولید وسایل بازی و تفریحی پلاستیکی
دسته بندیطرح های توجیهی و کارآفرینی
فرمت فایلpdf
حجم فایل751 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل70

طرح توجیهی تولید وسایل بازی و تفریحی پلاستیکی


عناوین طرح توجیهی تولید وسایل بازی و تفریحی پلاستیکی شامل : 

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺑﺨﺶ اول : ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل   

-۱ -۱ ﻧﺎم و ﻛﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت (آﻳﺴﻴﻚ ۳)

-۲-۱ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ

-۳-۱ ﺷﺮاﻳﻂ واردات ﻣﺤﺼﻮل

-۴-۱ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺼﻮل ( ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )

-۵-۱ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮل

-۶-۱ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف و ﻛﺎرﺑﺮد

-۷-۱ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل

-۸-۱ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻜﻲ ﻛﺎﻻ در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز

-۹-۱ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل

-۱۰-۱ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺎدرات

ﺑﺨﺶ دوم : ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ 

-۱-۲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﺎﻛﻨﻮن

-۲-۲ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ در دﺳﺖ اﺟﺮا

-۳-۲ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ واردات ﻣﺤﺼﻮل از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم

-۴-۲ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﻣﺼﺮف از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮم ﺗﺎﻛﻨﻮن

-۵-۲ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮم

-۶-۲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺻﺎدرات ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻨﺠﻢ

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم : ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻨﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  

 

-۳ ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و روش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﻛﺸﻮر

-۴ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل

-۵ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ

-۶ ﺑﺮآورد ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آن

-۷ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح

-۸ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﻌﺪاد اﺷﺘﻐﺎل

-۹ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آب، ﺑﺮق، ﺳﻮﺧﺖ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ

-۱۰ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ

-۱۱ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و اراﺋﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم : ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی  

 

-۱-۱۲ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش

-۲-۱۲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﺴﺮ

-۳-۱۲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﻴﻤﺖ و ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﻮد

-۴-۱۲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪی طرح توجیهی تولید وسایل بازی و تفریحی پلاستیکی

-۵-۱۲ آﻧﺎﻟﻴﺰ رﻳﺴﻚ ﭘﺬﻳﺮی ﭘﺮوژه

-۶-۱۲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ

-۷-۱۲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻃﺮح ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش

************************************************* 

دانلود طرح توجیهی تولید وسایل بازی و تفریحی پلاستیکی مناسب برای :

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری

گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق کارآفرینی امید

ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده

گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون

ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

دانلود طرح توجیهی تولید وسایل بازی و تفریحی پلاستیکی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,