خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
cero
ترجمه مقاله شباهت در شبکه‌های دوستی: انتخاب یا نفوذ؟اثر محدود به شرایط و ویژگی‌های غیر قابل مشاهده فردی

ترجمه مقاله شباهت در شبکه‌های دوستی انتخاب یا نفوذ؟اثر محدود به شرایط و ویژگی‌های غیر قابل مشاهده فردی

دانلود ترجمه مقاله شباهت در شبکه‌های دوستی: انتخاب یا نفوذ؟اثر محدود به شرایط و ویژگی‌های غیر قابل مشاهده فردی

ترجمه مقاله شباهت در شبکه‌های دوستی انتخاب یا نفوذ؟اثر محدود به شرایط و ویژگی‌های غیر قابل مشاهده فردی
دسته بندیفناوری اطلاعات
فرمت فایلpdf
حجم فایل405 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل30

ترجمه مقاله شباهت در شبکه‌های دوستی: انتخاب یا نفوذ؟اثر محدود به شرایط و ویژگی‌های غیر قابل مشاهده فردی

چکیده

اکثر تحقیقاتدرموردشباهت درشبکه‌هایدوستیبا تمرکز برویژگی‌هایفردیبه آشکاری قابل مشاهدهاست.(برای مثال: نگرش و رفتار)

در زمینه‌هایی که در آنانتخابچه کسینسبتانامحدود دوستانه خواهد بود.اغلب این مطالعاتنشان می‌دهدکه انتخاباجتماعیبه جاینفوذاجتماعیعلت اصلی، شباهت درمیان دوستاناست.ما استدلالمی‌کنیمکهدر یک محیطکه در آنهمکاریاجتماعیبسیار مهم استوانتخابدوستیبیشترمحدود است، نفوذ ممکن استدلیل اصلیشباهتدر میاندوستان باشد.افزون بر آن، این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیمکهآیاطبقه‌بندیاجتماعی وکنترلهمکاری‌‌‌‌ها موجبتقویتفرآیندنفوذاجتماعی در میاندوستان می‌شود؟

با استفاده از مدلتصادفیمبتنیبربازیگربرای پویا نمودن شبکه، ما مجموعه داده‌هایسه دسته (موج) ازسالهای گوناگون دوره‌های آموزشینیروی دریایی سلطنتی هلند را مورد بررسی قرار دادیم. اولین دوره مربوط بهکالجدانش‌آموزان دورهافسری است کهاولین بار درشکل‌گیریدوستی برای نظم و انضباطنظامی موردتجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

اولین فرضیهما این است کهدانش‌آموزان افسری،نظم و انضباط نظامیخود رابادوستان‌شانتنظیم کرده و از آن پشتیبانی می‌کنند.بر خلاف انتظارمان برای پشتیبانی ازاین ایده است کهافرادنظم و انضباطخودرا نسبت به دوستان‌شانتنظیم می‌کنندکه اینهمان،تخصصنظامی است، این نظم در دوست‌یابی برای افزودن بهدوستان‌شان نیست بلکه برایاعمال کنترل برای یافتن همکار است.ما در این یافته‌ها تلاش نمودیم با جزییات و کاملا استادانه روابط دوستانه را ترسیم نماییم.

 

کلید واژه ها

شبکه‌هایدوستی، انتخاب،نفوذ، واگیر (سرایت)، فرضیه سیر تکاملی، مدلهای تصادفیمبتنیبربازیگر

دانلود ترجمه مقاله شباهت در شبکه‌های دوستی: انتخاب یا نفوذ؟اثر محدود به شرایط و ویژگی‌های غیر قابل مشاهده فردی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 13 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
بررسی ارتباط بین دلسوزی به خود با تاب آوری در بیماران مبتلا به سرطان روده

بررسی ارتباط بین دلسوزی به خود با تاب آوری در بیماران مبتلا به سرطان روده به همراه منابع و پیشینه نظری

دانلود بررسی ارتباط بین دلسوزی به خود با تاب آوری در بیماران  مبتلا به سرطان روده

بررسی ارتباط بین دلسوزی به خود با تاب آوری در بیماران  مبتلا به سرطان روده
به همراه منابع و پیشینه نظری 2016
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل78 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل72

دانلود بررسی ارتباط بین دلسوزی به خود با تاب آوری در بیماران  مبتلا به سرطان روده


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 13 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
تحقیق مدیریت گردش و صورت گردش وجوه نقد

تحقیق مدیریت گردش و صورت گردش وجوه نقد

دانلود تحقیق مدیریت گردش و صورت گردش وجوه نقد

تحقیق مدیریت گردش و صورت گردش وجوه نقد
مقاله حسابداری
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
حجم فایل56 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل31

تحقیق مدیریت گردش و صورت گردش وجوه نقد

بخش اول- صورت گردش وجوه نقد

بخش دوم- مدیریت گردش وجوه نقد

صورت حساب گردش وجوه نقد:

گردش وجوه نقد را برای پذیرفته شدن تهیه نكنید.

سرمایه گذاران معمولاً به درآمد خالص شركت به منزله سلامت مالی و دورنمای آینده شركت نگاه می اندازند نمودار زیر درآمد یك شركت را در طی 7 سال مالی نشان می دهد.

شركت بخش سودآوری مناسب و حتی دوره های رشد درآمدی را نشان می دهد. بین سالهای اول و چهارم، درآمد خالص این شركت رشد 32 درصدی از 31 میلیون دلار به 41 میلیون دلار داشته است. آیا این شركت سرمایه پذیر خوبی به نظر می‌رسد؟ آیا انتظار می رود كه سودآوری این شركت ادامه پیدا كند؟ آیا این شركت بهره و سود مناسبی تقسیم كرده است و آیا شما حاضر به ادامه سرمایه گذاری در این شركت هستید؟ سرمایه گذاران با خریداری سهام این شركت به همه این چند سئوال پاسخ بلی می دهند.

18 ماه بعد این شركت، W.T.Grant، دچار بزرگترین ورشكستگی ایالات متحده شد. بررسیهای دقیقتر صورتهای مالی شركت نشان می دهد كه شركت چندین سال گردش وجوه نقد پس از عملیات منفی را تجربه كرده است. حتی اگر حقیقتاً سود گزارش كرده باشد. چگونه ممكن است این اتفاق بیفتد؟ بخشی ازاین امر به این دلیل است كه شركتها فروشهایی كه در صورت سود و زیان گزارش می كند از نوع اعتباری هستند و شركت در مورد وصول این فروشهای اعتباری مشكل داشته كه باعث می‌شود گردش وجوه نقد كمتر از سود ویژه شود. تحلیل گردش وجوه نقد نشانه هشدار به موقع از مشكلات عملیاتی W.T.Grant است.

همانطوری كه در ابتدای داستان آمد آزمایشات روی گردش وجوه نقد شركت W.T.Grant انجام شده كه آیا كمبود با اهمیت نقدینگی و عدم انعطاف پذیری مالی شركت را كه نهایتاً باعث ورشكستگی شركت شد نشان داده است. هدف از این متن امتحان كردن اجزاء اصلی صورت گردش وجوه نقد و نوع اطلاعاتی كه از این صورت تهیه می شود، می باشد.

هدف اولیه صورت گردش وجوه نقد فراهم كردن اطلاعاتی درباره دریافت و پرداختهای نقدی یك واحد گزارشگری در طول دوره مالی است. هدف ثانویه، تهیه اطلاعات تأثیر فعالیتهای عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی روی وجوه نقد است. بنابراین صورت گردش وجوه نقد دریافتها و پرداختهای نقدی و نتایج تغییرات خالص وجوه نقد در اثر فعالیتهای عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی یك واحد تجاری در طول دوره در یك صورت مطابقت از اول تا پایان دوره را نشان می دهد.

فواید صورت گردش وجوه نقد:

اطلاعات یك گردش وجوه نقد بایستی به سرمایه گذاران، بستانكاران و ارزیابی دیگران درمواردی به شرح زیر كمك می كند. ...

...

مدیریت گردش وجوه نقد:

توضیح: فرا بگیرید كه چگونه حیاتی ترین دارایی خود را پیش‌بینی كنید.

این مقاله به منظور طراحی نشده است كه تنها راهنمای شما در مدیریت نقد شركت‌تان باشد. منابع زیادی وجود دارد و پیشنهاد می كنیم از هر كتاب یا نوشته‌ای كه از طرف انجمن ها و سازمانهای حرفه ای منتشر شده و در كتابفروشیها موجود است استفاده كنید. مركز توسعه تجارتهای كوچك یامینگ (Wyoming) كه بوسیله دانشگاه یامینگ اداره می شود این اطمینان را به شما نمی دهد كه در نتیجه اجرا و پیاده سازی مراحل تشریح شده در این مقاله تجارت شما موفقیت آمیز باشد.

مقدمه:

آیا شما از ورود و خروج وجوه نقد آگاه هستید؟ آیا شما می دانید مانده وجوه نقدتان قبل از آنكه حیلی دیر شود؟ پاسخ این سوالات و دیگر سوالات در ذهنتان در این مقاله ارائه می شود. ...

...

دانلود تحقیق مدیریت گردش و صورت گردش وجوه نقد


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 13 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
ترجمه مقاله نقش مکان فیزیکی ما در شبکه‌های اجتماعی آنلاین چیست؟

ترجمه مقاله نقش مکان فیزیکی ما در شبکه‌های اجتماعی آنلاین چیست؟

دانلود ترجمه مقاله نقش مکان فیزیکی ما در شبکه‌های اجتماعی آنلاین چیست؟

ترجمه مقاله نقش مکان فیزیکی ما در شبکه‌های اجتماعی آنلاین چیست؟
دسته بندیکامپیوتر و IT
فرمت فایلdocx
حجم فایل453 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل14

ترجمه مقاله نقش مکان فیزیکی ما در شبکه‌های اجتماعی آنلاین چیست؟

چکیده

یکی از مهم‌ترینخواصرسانه‌های اجتماعی،قابلیت دسترس بودنآن است -ما می‌توانیمهر کاربردرهر گوشه‌ای ازشبکهرسانه‌های اجتماعی را بدوندرنظرگرفتنمکان فیزیکیواقعیاز کاربران دیگر شناسایی کرده و به آنها برسانیم.

به طور مفهومی، اینقابل دسترس بودن،باید قادر باشد کهبه ما کمک نماید،شبکه‌های اجتماعیما تا حدیبهدلیل این که می‌توانیمدوستان را بدون هیچ گونهتعاملفیزیکی(اما بافعل و انفعالاتاینترنتی) در نظر بگیریم.

هیچ محدودیتفیزیکیدر رسانه‌های اجتماعیوجود ندارد. در حالیکهمابا مفهومبالابهتوافقبرسیم، ما کنجکاو این هستیم که چگونهایناموالقابل دسترسیشکلشبکه‌های اجتماعیآنلاین ما را مشخص نماید.

به طور خاص،اگرمکان فیزیکیکهدیگریک مانع است،تعاملفیزیکیرا می‌تواندرهنگامپیدا کردن دوستانآنلاین در نظر گرفت.

شبکه‌های اجتماعی بایدحداقل دارایدو ویژگیزیر باشد:

1-تعداد معینی ازدوستانازمکانهای مختلفدر جهان باشند.

2-تعداد معینی ازدوستانازمحافل اجتماعیفیزیکیما باشند. (به عنوان مثال، آنهاهمکاران مانیستند بلکه دوستانمدرسه هستند و غیره).

در این مقاله، هدف ما تجزیهوتحلیلنقشمکان فیزیکیدر شبکه‌های اجتماعیآنلاین است. برایانجامتجزیه و تحلیل،استفادهازفیس بوک،یکیاز بزرگترینسایتهای رسانه‌هایاجتماعیبه‌روز است کهبه عنوان منبعاطلاعات ما است. مابیش از 2 میلیونپروفایل کاربر داریم کهمطالعهآنها باجزئیات بررسی شده است. با تعجب، ما متوجه شدیم کهمکان فیزیکیهنوزهمنقش مهمی را درشبکه‌های اجتماعیآنلاینایفامی‌کند.

 

کلمات کلیدی

شبکه‌های اجتماعی، قابل دسترس بودن، مکان فیزیکی

دانلود ترجمه مقاله نقش مکان فیزیکی ما در شبکه‌های اجتماعی آنلاین چیست؟


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

رابطة متغیرهای كنترل راهبردی با اثربخشی شركتهای فعال در بازار سهام تهران

رابطة متغیرهای كنترل راهبردی با اثربخشی شركتهای فعال در بازار سهام تهران

دانلود رابطة متغیرهای كنترل راهبردی با اثربخشی شركتهای  فعال در بازار سهام تهران

رابطة متغیرهای كنترل راهبردی با اثربخشی شركتهای  فعال در بازار سهام تهران
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
حجم فایل1278 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل226

رابطة متغیرهای كنترل راهبردی با اثربخشی شركتهای  فعال در بازار سهام تهران

چكیده:

رابطة متغیرهای كنترل راهبردی و اثربخشی شركتهای فعال در بازارسهام تهران (79-1372)

كنترل راهبردی، زمینه لازم را جهت شناخت و حركت مناسب در محیط، به منظور رشد و رقابت یا ایستایی در مقابل راهبردهای تهاجمی رقبا، همراه با توجه به یكپارچگی راهبردی، فراهم می آورد.

در پژوهش حاضر سعی شده است به دو پرسش اصلی زیر پاسخ داده شود:

1- آیا متغیرهای كنترل راهبردی در شركتهای نمونه فعال، در بازار سهام به كار گرفته شده اند؟

2- آیا شركتهایی كه متغیرهای كنترل راهبردی را بیشتر به كار برده اند، اثربخش تر بوده اند؟

بدین ترتیب دو فرضیه اصلی زیر مورد بررسی قرار گرفتند:

1- شركتهای فعال در بازار سهام تهران در فاصلة سالهای 1372 تا 1379، متغیرهای كنترل راهبردی را در نظر داشته اند.

2- اثربخشی شركتهای مذكور با بكارگیری متغیرهای كنترل راهبردی رابطه مستقیم داشته است.

تاثیر 12 متغیر پیش بین پژوهش، در دو سطح صنعت و شركت، شامل رشد صنعت، حاشیه سود صنعت، رقابت صنعت، صرفه حاصل از تولید با مقیاس اقتصادی صنعت، آثار اجتماعی، محیطی، قانونی و انسانی، سهم نسبی از بازار شركت، حاشیه سود شركت، آشنایی با مشتری، نقاط ضعف و قوت رقابتی شركت، قابلیتهای فناوری شركت، قابلیتهای مدیریت شركت و كیفیت و قیمت بر متغیر ملاك كه تركیبی از پنج متغیر، شامل نوآوری، انعطاف پذیری، حاضر بودن، سودآوری (نرخ برگشت سرمایه) و رشد است، مورد مطالعه قرار گرفتند.

داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه و منابع گزارشهای سه ساله بازار سهام تهران جمع آوری شدند و با استفاده از نرم افزار SPSS10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

بررسی همبستگی متغیر ملاك با متغیرهای پیش بین كنترل راهبردی نشان داد كه متغیر اثربخشی با همه متغیرهای پیش بین همبستگی دارد. یعنی تغییر در متغیرهای پیش بین باعث تغییر در اثر بخشی خواهد شد. به ویژه متغیر ملاك با متغیرهای پیش بین حاشیه سود صنعت، رقابت صنعت، مقیاس اقتصادی صنعت، آثار اجتماعی و محیطی، سهم نسبی از بازار، آشنایی با مشتری، فناوری شركت، توانایی مدیریت و كیفیت و قیمت همبستگی بیشتری دارد.

به منظور بررسی رابطه خطی بین متغیر ملاك و متغیرهای پیش بین، از روش رگرسیون چند متغیره خطی (روش گام به گام) استفاده شد. حاصل تحلیل رگرسیون گام به گام، 7 مدل بود كه مدل چهارم به لحاظ تناسب آن با فرضیه های پژوهش، انتخاب شد. براساس این مدل، مجموعة متغیرهای كنترل راهبردی، شامل كیفیت و قیمت، آثار اجتماعی، محیطی، قانونی و انسانی، حاشیه سود صنعت، سهم نسبی از بازار بیشترین همبستگی را با متغیر ملاك دارند.

درتفسیر این مدل لازم است توضیح داده شود كه متغیرهایی كه به معادله رگرسیون چند متغیره خطی وارد نشده اند، با متغیر ملاك بی رابطه نبوده اند. حتی بعضی از آنها همبستگی معنادار بالایی با متغیر ملاك دارند، ولی از آنجا كه رگرسیون چند متغیره خطی بر آن است كمترین تعداد متغیر پیش بین را به گونه ای برگزیند كه مقدار واریانس تبیین شده به وسیله آنها، معادل واریانس تبیین شده به وسیله كل متغیرهای پیش بین باشد، متغیرهای مذكور وارد معادله نشده اند. با وجود این، نباید فراموش كرد كه ندادن اهمیت لازم به آنها، دست كم باعث كاهش آن دسته از متغیرهای وابسته به آنها خواهد گردید كه وارد معادله شده اند.

در پاسخ به سوال اول پژوهش، این نتیجه به دست آمد: در میان شركتهای نمونه آماری، هیچ شركتی وجود ندارد كه هیچ كدام از متغیرهای كنترل راهبری را مد نظر نداشته باشد. به هرحال همه شركتها، هرچند سطح آن مطلوب نیست، تا حدودی متغیرهای مذكور را در نظر داشته اند. بعلاوه نتیجه پژوهش نشان داد كه متغیر ملاك با بكارگیری متغیرهای پیش بین، رابطه مستقیم دارد، یعنی شركتهایی كه به متغیرهای كنترل راهبردی بیشتر توجه داشته اند، از نظر متغیر ملاك، در شرایط بهتری قرار گرفته اند.

یافته های این پژوهش نشان می دهد كه متغیر ملاك «اثربخشی» با نه متغیر پیش بین كنترل راهبردی همبستگی متوسط و قابل توجهی دارد كه در سطح 05/0 = P  ، معنادار هستند. اما همبستگی آن به سه متغیر پیش بین از نظر آماری معنادار نیست. البته این وضعیت ناشی از كم بودن تعداد نمونه آماری است، اگر تعداد نمونه افزایش یابد ، به احتمال زیاد، معناداری آنها بیشتر خواهد شد. از طرف دیگر سه متغیر پیش بین اخیر، با متغیرهای پیش بین دیگر وابسته به متغیر ملاك، همبستگی بالا و معناداری دارند كه نشان دهنده همبستگی غیر مستقیم آن سه متغیر با متغیر ملاك است.

 

 

فصل اول : كلیات پژوهش .......................... 1

1-1- مقدمه......................................... 2

2-1- مسأله ........................................ 2

3-1- سابقه موضوع................................... 4

4-1- هدف .......................................... 5

5-1- ضرورت و اهمیت پژوهش .......................... 6

6-1- پرسشهای پژوهش ................................ 7

7-1- فرضیه های پژوهش............................... 7

8-1- واژههای كلیدی پژوهش........................... 8

 

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش .......................... 9

1-2- مقدمه........................................ 10

2-2- سامانه های كنترل راهبردی ...................... 10

3-2- ناپیوستگی محیطی ............................... 13

1-3-2- نیروی های اجتماعی ........................... 13

2-3-2- نیروهای اقتصادی ............................. 13

3-3-2- نیروهای فناوری .............................. 14

4-3-2- نیروهای سیاسی ............................... 14

5-3-2- آثار ناپیوستگی های محیطی .................... 14

4-2- تعریف كنترل راهبردی ........................... 15

1-4-2- كنترلهای مثبت و منفی ........................ 16

2-4-2- كنترلهای نتایج و اقدام ...................... 17

3-4-2- ضرورت كنترل ................................. 20

4-4-2- تعریف راهبرد................................. 20

1-4-4-2- معیارهای راهبرد اثر بخش.................... 21

5-2- تفاوت كنترل راهبردی با كنترل مدیریت............ 23

1-5-2- كنترل اجرای راهبرد........................... 23

2-5-2- روایی فرضیات راهبرد.......................... 24

3-5-2- مدیریت مقوله راهبردی......................... 24

4-5-2- كنترل تعاملی................................. 24

5-5-2- بررسی های دوره ای راهبرد..................... 25

6-5-2- اهمیت كنترل راهبردی.......................... 27

7-5-2- بررسی اجمالی رویكردهای كنترل راهبردی......... 28

1-7-5-2- رویكرد سنتی................................ 28

2-7-5-2- رویكرد های جایگزین ........................ 28

1-2-7-5-2- رویكرد انتقادی .......................... 29

1-1-2-7-5-2- پاییدن محیطی به منظور كنترل فرضیه...... 32

2-1-2-7-5-2- پویش محیطی به منظور نظارت راهبردی...... 33

3-1-2-7-5-2- كنترل آماده باش ویژه .................. 35

2-2-7-5-2- رویكرد تنظیم متمركز ..................... 36

6-2- كنترل حركت راهبردی ............................ 37

7-2- كنترل جهش راهبردی ............................. 37

8-2- روشهای تدوین راهبرد ........................... 39

9-2- تطبیق كنترلهای راهبردی سطح كسب و كار با راهبرد 40

10-2- یادگیری و كنترلهای راهبردی ................... 45

11-2- انواع كنترل حركت راهبردی و جهش راهبردی........ 48

1-11-2- تعیین متغیرهای كلیدی ....................... 51

2-11-2- ساز و كارهای كنترل حركت راهبردی ............ 53

3-11-2- یك چارچوب اقتضایی برای كنترل راهبردی زمان صلح   56

12-2- گذر از كنترل حركت راهبردی به كنترل جهش راهبردی 57

13-2- گذر از كنترل جهش راهبردی به كنترل حركت راهبردی    58

14-2- سلسله مراتب كنترل راهبردی .................... 59

15-2- كنترل راهبردی در انواع مختلف شركتها .......... 61

16-2- عملیاتی كردن كنترل راهبردی ................... 61

1-16-2- تیمهای كنترل راهبردی........................ 63

2-16-2- نقش مدیریت ارشد............................. 63

3-16-2- نقش كنترل كننده مدرن........................ 66

17-2- اثربخشی سازمانی............................... 67

1-17-2- مقدمه....................................... 67

2-17-2- اهمیت عملكرد سازمان در مدیریت راهبردی....... 67

3-17-2- محدود كردن مفهوم عملكرد سازمانی............. 68

4-17-2- سنجش عملكرد سازمان.......................... 69

5-17-2- تعریف اثربخشی............................... 70

6-17-2- مقایسه اثربخشی موسسات دولتی با شركتهای خصوصی 72

7-17-2- معیارهای اثربخشی............................ 72

8-17-2- مدل ارزشهای رقابتی.......................... 74

9-17-2- چشم اندازهای مدیریتی از اثربخشی............. 76

10-17-2- چارچوب نظری پژوهش.......................... 77

11-17-2- جمع بندی فصل دوم........................... 83

فصل سوم : روش شناسی پژوهش............................ 85

1-3- مقدمه ......................................... 86

2-3- جامعه ‎آماری ................................... 86

3-3- روش نمونه گیری و حجم نمونه .................... 86

4-3- ابزارهای جمع آوری داده ها ..................... 88

1-4-3- منابع داده ها ............................... 88

2-4-3- پایایی پرسش ها .............................. 89

3-4-3- متغیرهای اندازه گیری شده در پژوهش ........... 89

4-4-3- نوع متغیر و مقیاسهای اندازه گیری ............ 92

5-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها ..................... 93

1-5-3- مدل تجزیه و تحلیل داده ها ................... 93

2-5-3- روشهای آماری برای تحلیل داده ها ............. 94

 

فصل چهارم: تحلیل داده ها ............................ 96

1-4- مقدمه ......................................... 97

2-4- تحلیل پایایی پرسش های پرسشنامه ................ 97

3-4- توزیع فراوانی داده‌ها ......................... 100

4-4- آزمون كولموگوروف- اسمیرنوف.................... 111

5-4- همبستگی متغیر ملاك اثربخشی با متغیرهای پیش بین كنترل راهبردی  114

6-4- تحلیل رگرسیون چند متغیری خطی.................. 117

7-4- گزینش متغیرهای پیش بین........................ 124

8-4- نمودار پراكنش................................. 124

9-4- بررسی مقادیر پرت.............................. 125

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری........................ 127

1-5- مقدمه ........................................ 128

2-5- مروری بر چارچوب نظری پژوهش ................... 128

3-5- یافته های مهم پژوهش .......................... 129

4-5- نتایج و پیشنهادهای پژوهش ..................... 133

1-4-5- پیشنهاد به پژوهشگران ....................... 143

2-4-5- پیشنهاد به شركتهای بازرگانی................. 144

3-4-5- پیشنهاد به دولت ............................ 148

منابع.............................................. 153

پیوست 1............................................ 162

پیوست 2   182

==============================

فصل اول

مقدمه

1-1- مقدمه

در نهایت ، قرن بیستم، شركتهای جهان را وادار به گسترش حیطه تفكر در مورد چگونگی اداره امور خود كرد. قرن بیست و یكم بسیار چالشگرتر از قرن بیستم خواهد بود. شركتهای انتفاعی ، به منظور حفظ یا ارتقای توان رقابت و ادامه حیات خود باید بطور پیوسته شرایط محیط را در نظر داشته باشند و خود را با آن تطبیق دهند. بی‌توجهی به شرایط بیرونی، درست مانند حركت در تاریكی بدون چراغ است. مسایل پیش روی سازمان باید به موقع تشخیص داده شوند، درست تعریف شوند و در برابر آنها راه حلهای نظری درست، ارائه و اجرا شود . این فصل ، هدف پژوهش ، ضرورت، اهمیت آن ، بیان مساله ، سؤالات و فرضیات پژوهش را دربردارد.

2-1- مسأله

پیش بینی ها درباره سدة 21 فراوان است. اما در مورد ادامه افزایش مرحله ای فشارهای جهانی شدن كه تغییرات بنیادین در مرزهای سنتی كشورها و بازارها به همراه دارد، توافق وجود دارد. جهانی شدن فرصتهای با سخاوتی خلق خواهد كرد، از سوی دیگر چالشهای مهمی نیز برای كشورها و مدیران اجرایی در بر خواهد داشت. چشم انداز رقابت جهانی، قوانین و اصول رقابت جهانی را به چالش وادار خواهد كرد، (شاكر – 1999).

ما در جهانی زندگی می كنیم كه حدوداً از 200 كشور تشكیل شده است. چه بخواهیم و چه نخواهیم از بعضی جهات، از فعالیتهای آنها تأثیر می پذیریم. در شرایط كنونی نداشتن رابطه با كشورهای دیگر غیر ممكن است. بر اساس آمار «سازمان جهانی تجارت»[1]  ، در ژوئیه سال 2001 میلادی، 142 كشور عضو آن و 29 كشور مثل روسیه و چین در حال مذاكره برای پیوستن به آن سازمان بوده اند. هر چند پیوستن به سازمان تجارت جهانی اجباری نیست. ولی حداقل تمایل به استفاده از مزایا و فواید آن كه سهمش از تجارت جهانی بیش از 90 درصد كل تجارت جهان است، ضرورت عضویت، در آن را اجتناب ناپذیر می كند. با توجه به اینكه پیشرفتهای نظام تجارت جهانی، اثر قاطعی بر محیط كسب و كار دارد، ملاحظه محیط كسب و كار یكی از عوامل مهم، در پایداری و رشد آینده شركتهای بازرگانی خواهد بود.

از طرف دیگر شركتهای بازرگانی در دنیا به سمت جهانی شدن گرایش گسترده ای یافته اند. شركتهای ایرانی به ناچار - حداقل در داخل كشور-  در مقابل بعضی از آنها قرار می گیرند به طوری كه در حال حاضر بسیای از شركتهای ایرانی از این تقابل در امان نیستند. ایستایی و مقابله دربرابر شركتهای خارجی یا داشتن موضع تهاجمی نسبت به آنها، مستلزم پاییدن و پویش مناسب محیط و فراهم آوردن ابزار لازم است. به‌علاوه یكی از هدفهای عمده سیاستهای اقتصادی كشور، رهایی از تكیه بر وابسته بودن به صادرات تك محصولی (نفت) است. بدون توجه به شرایط و تحولات محیطی، چگونه می توان رقبای توانمند را شناخت و با آنان مقابله كرد.


1 - آشنایی با قواعد سازمان جهانی تجارت، 1381.

...

فصل دوم

ادبیات تحقیق و مبانی نظری

1-2- مقدمه

دلیل موجودیت شركتهای انتفاعی، وجود تقاضا برای كالا یا خدمات آنها است. اگر تقاضا برای محصولات آنها وجود نداشته باشد ، توجیه عاقلانه ای برای فلسفه وجودی آنها باقی نخواهد ماند. از طرف دیگر تقاضا برای محصولات شركتها ثابت نیست به ویژه در محیط سریع التغییر امروزه این تقاضا از ابعاد مختلف، مثل نوع، جنس، شكل،  اندازه و مقدار ‌پیوسته در حال تغییر است.

از یك بعد اصلاح عملكرد، در پاسخ به محیط صورت می گیرد و بنابراین بدون شناخت تغییرات محیطی، اصلاح عملكرد غیر ممكن است. در واقع عملكرد شركت باید متناسب با نیازهای محیط باشد . از طریق كنترل راهبردی كه به داشتن دیدی روشن از مأموریت،نیروهای مهاجم و پیشرفت به سوی هدفها اشاره دارد، ( لورانژ و همكاران-1986[1])، می توان موقعیت شركت را در محیط ( از نظر سهم بازار ، رشد و مانند اینها)، به طور پیوسته و نظام مند بررسی نمود تا در صورت نیاز، مأموریت شركت تأیید یا اصلاح شود و نیروهای مهاجم شناخته شده و در مقابل آنها اقدامات لازم عملی گردد و هدفها نیز مورد بررسی قرار گیرند.

این پایان نامه شامل دو عنصر از سه عنصر گسترده است كه جهت تأمین هدفهای راهبردی سازمان ضروری هستند : 1- جهت‌گیری راهبردی. 2- اثر بخشی راهبردی. انسجام راهبردی كه متضمن هماهنگی راهبردی همه عناصر سازمان در یك سطح كافی است، ( تناسب با كنترلهای عملیاتی و تاكتیكی ) موضوع اصلی این پایان نامه نیست، بنابراین در فصل دوم موضوع انسجام راهبردی مورد بحث قرار نخواهد گرفت.

فصل دوم ادبیات موضوع و مبانی نظری درباره كنترل راهبردی، اثربخشی و مدل نظری پژوهش را در بردارد.


[1]  Lorange, Scott and Ghoshal

دانلود رابطة متغیرهای كنترل راهبردی با اثربخشی شركتهای  فعال در بازار سهام تهران


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 5 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
سمینار نگاهی بر حافظه های مبتنی بر MEMS، موارد تحقیقاتی و مسائل جاری

سمینار نگاهی بر حافظه های مبتنی بر MEMS، موارد تحقیقاتی و مسائل جاری

دانلود سمینار نگاهی بر حافظه های مبتنی بر MEMS، موارد تحقیقاتی و مسائل جاری

سمینار نگاهی بر حافظه های مبتنی بر MEMS، موارد تحقیقاتی و مسائل جاری
دسته بندیسمینار کامپیوتر
فرمت فایلdocx
حجم فایل3408 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل26

سمینار نگاهی بر حافظه های مبتنی بر MEMS، موارد تحقیقاتی و مسائل جاری

چکیده

فنآوریهایجدیدذخیرهسازیبراساسسیستمهایمیکروالکترومکانیکی (MEMS) بهعنوان مکملی بر حافظه سلسلهمراتبی درحالظهور است.اینمطالعه تحقیقات اخیر در مورد یکپارچهسازیاینفناوریجدیدرابهسیستمهایکامپیوتریازچهارسطحدستگاه،معماری،سیستمونرمافزاربررسیمی کند.علاوهبراین،چندموضوعتحقیقبالقوهدر ذخیرهسازیMEMSشناخته شده است که شامل موارد زیر است: (1) بهرهبرداری از نوکهای غیرفعال خواندن / نوشتن برای انجامواکشیاولیه، (2) دسترسیبازگشتی برایثبت زمان جستجو، (3) طراحیتحملخطادرداخلدستگاههایذخیرهسازی، (4) مدلسازیمصرفانرژی، (5)بازنگریدر الگوریتم هایبهینهسازیموجوددیسکنوعI / O.

 

کلید واژه:حافظه[1]، سیستمهایمیکروالکترومکانیکی[2].

 

 


[1] Storage

[2] Micro Electro Mechanical System

دانلود سمینار نگاهی بر حافظه های مبتنی بر MEMS، موارد تحقیقاتی و مسائل جاری


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 5 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
مقاله مقیاس یا اندازه گرفتن

مقاله مقیاس یا اندازه گرفتن

دانلود مقاله مقیاس یا اندازه گرفتن

مقاله مقیاس یا اندازه گرفتن
دسته بندیپژوهش
فرمت فایلdoc
حجم فایل31 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل39

مقاله مقیاس یا اندازه گرفتن

تایچی اهنو با گفتن «جایی كه در آن استانداردی وجود ندارد هیچ بهبود نمی تواند وجود داشته باشد» وعده می دهد. راه دیگر گفتن این است «جایی هیچ چیزی اندازه‌گیری نمی شود، چیزی توسعه پیدا نخواهد كرد».

این فصل اندازه گیریهای ابزارها را بررسی می كند و می فهمیم كه اندازه گیری به تنهایی هیچ چیزی را توسعه نمی دهد. علم آمادیك وسیله قدرتمندی است كه ابعاد نامرئی را به چیزهای مرئی و قابل فهم تبدیل می كند. هیچ راهی وجود ندارد تا در این متون صدها ابزار موجود را كاملاً تعریف كنیم. منابع اضافی در كتاب شناسی می تواند یافت شوند. به وسیله نگاشت جریان ارزش، نمودارهای اسپاگتی و داشبوردهای سمبولیك، تعداد زیادی از تكنیكها و روشهای اندازه گیری بیشتر بحث خواهد شد.

یك مسیر كوتاه در آمار

كلمه آمار می تواند باعث افسردگی یك اپراتور ماشین شود. هنوز علم آمار هر روز مورد استفاده قرار می گیرد میانگین دیگر پسر كوچك شما، میزان سوخت گاز وسیله شما، میانگین زمانی آموزش برای یك اپراتور یا میانگین اضافی كاری هفتگی. اینها نمونه‌هایی از علم آمار هستند كه هیچ كس بجز ریاضی دانان نمی توانند آنها را بفهمند. و به طور معمول می بینیم كه مردم از استفاده از علم آمار در بخش هایی كه پیچیدگی آن نسبت به این مثالهای ساده زیاد نیست جلوگیری می كنند اما هنوز نیاز به آنها خیلی مهم و با ارزش می باشد. هیچ كتابی درباره Siasigna  نباید زمان كمی را برای بحث كردن درباره اصول و استفاده از آمار در یك برنامه بهبود مستمر صرف كند. علم آمار توصیفات عدد ساده می باشد. اندازه گیری به ما كمك می كنند تا چیزهای نامرئی را مجسم كنیم.

علم آمار راهی است كه اعتمادمان را نسبت به یك مشاهده كه از جهت دیگر فقط یك ایده است افزایش می دهد. آنها به ما كمك می كنند تا عملكرد یك تیم ورزشی را در مقابل تیم دیگر بسنجیم یا درباره خریدن یك ماشین یا انتخاب جایی برای زندگی، تصمیم بگیریم. دو نوع آمار اصلی وجود دارد:  توصیفی و استنباطی. ...

فهرست:

مقیاس یا اندازه گرفتن
یك مسیر كوتاه در آمار
آمار توصیفی
آمار استنباطی 
داده ها
اصطلاحات
حدود كنترل
خلاصه
كنترل فرایند آماری SPC
اصطلاحات
SPC برای بخشهای خیلی كوچك
خلاصه
دیاگرامهای اسپاگتی
داشبورد
نتیجه گیری

دانلود مقاله مقیاس یا اندازه گرفتن


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 5 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
مقاله تحمل خطا ، توازن بار و مکان یابی سرویس در شبکه های حسگر بی سیم

مقاله تحمل خطا ، توازن بار و مکان یابی سرویس در شبکه های حسگر بی سیم

دانلود مقاله تحمل خطا ، توازن بار و مکان یابی سرویس در شبکه های حسگر بی سیم

مقاله تحمل خطا ، توازن بار و مکان یابی سرویس در شبکه های حسگر بی سیم
دسته بندیکامپیوتر و IT
فرمت فایلpdf
حجم فایل262 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل6

مقاله تحمل خطا ، توازن بار و مکان یابی سرویس در شبکه های حسگر بی سیم

چکیده:

شبکه های سنسور بی سیم ناهمگن از انواع مختلفی از گره ها ساخته شده است .بعضی از گره ها ، سنسورها، به عنوان واسط برای محیط فیزیکی استفاده شده اند و گره های دیگر به عنوان (به جای)سرویس دهنده عمل می کنندو سرویس های مختلفی برای سنسورها فراهم می کنند.در این مقاله ما یک معماری را تعریف می کنیم که سنسورها را قادر می سازد که بطور موثر سرویس ها و سرورهارا مکان یابی کند .که یک معماری سرویس دهنده دو لایه است که لایه اول از سرویس دهنده های واقعی ساخته شده است.ولایه دوم از گره های که بطور اساسی  گره های استاندارد شبیه سنسورها هستند تشکیل شده است ..این گرههای شناخته شده در مکان های فعلی از سرویس دهنده ها بعنوان سرویس دهندهای مکان یاب شناخته می شوند.سنسورها نیاز دارند تا سرویس ها را از سرویس دهنده مکان پرس و جو کنن تا سرویس مد نظر را پیدا کنند.و سرویس دهنده های مکان، مکان سرویس مورد نظر را برای سنسورها ارسال می کنند.در نهایت یکبار که مکان سرویس را پیدا کرد سنسورها بطور مستقیم از سرویس ها استفاده می کنند .معماری سرویس دهنده ما توازن بار (پرس و جو به سرویس دهنده )و تحمل خطای سرویس دهنده را فراهم می کند.گره های سنسور دارای حافظه نهان هستند که مکان سرویس های مشهور را نگهداری می کنند.تجربه نشان داده است که استفاده از حافظه نهان در گره های سنسور موثر است.

دانلود مقاله تحمل خطا ، توازن بار و مکان یابی سرویس در شبکه های حسگر بی سیم


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

مقاله بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها

مقاله بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها

دانلود مقاله بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها

مقاله بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
حجم فایل10 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل19

مقاله بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها

اصول و رویه‌های تلفیق دربخش دولتی انگلستان

(دیوید هیلد و جورج جورجیو)

اهم نكات مقاله :

اصلاح حسابداری بخش دولتی در كشورهای صنعتی به یكی از اجزاء قابل تشخیص در مجموعه اصلاحات « بازار-محور» نوظهور در مدیریت بخش عمومی تبدیل شده است.جنبة‌ كلیدی این اصلاحات،تبدیل مبنای حسابداری از مبنای سنتی نقدی به مبنای تعهدی می‌باشد.مبنای تعهدی در حسابداری بخش خصوصی این كشورها نیز بنا به مجوز اصول پذیرفته شدة‌ حسابداری ازگذشته تا بحال بكار گرفته شده است.

در این مقاله با توجه به طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و بودجه‌بندی بر مبنای منابع( Resoure Accounting and Budgeting) ،به موضوعاتی دررابطه با تلفیق اشاره میشود كه هم با اهمیت وهم مشكل زا می‌باشند پس از مرور تجربه بخش خصوصی در رابطه با تلفیق ،این مقاله به بررسی دقیق ساختار دولت مركزی انگلستان می‌پردازد و در ادامه، دامنه محدود تلفیق كه توسط خزانه داری انگلستان پیشنهاد شده است و به عنوان مبنای ایجاد حسابهای منابع وابسته به بخش‌ها (Departmental Resource Accounts) بكار خواهد رفت،مورد انتقاد قرار می‌گیرد.

در این مقاله همچنین توجه خواننده به ساختار پیچیدة‌ ارائه خدمات عمومی و بسیاری از كارهای انجامی توسط سازمانهای شبه عمومی ( quasi – public organisations )  جلب خواهد شد.لازم به ذكر است كه سازمانهای شبه عمومی هم خارج از محدوده پیشنهادی برای بخش‌ها وهم خارج از محدوده حسابهای ملی كل دولت قرار دارند.و در خاتمه بایدگفت كه این مقاله،موضوع مربوط به حسابهای كل دولت را مورد بررسی قرار نمی‌دهد.

1) پیشگفتار

 در سالهای اخیر تغییرات با اهمیتی در رابطه با حسابداری دولتی در كشورهای مختلف بوقوع پیوسته است.در انگلستان ،این تغییرات در قالب مجموعه‌ای با عنوان حسابداری وبودجه‌بندی بر مبنای منابع ( RAB) گنجانده می‌شوند.مقاله ایكه پیشرو دارید،گستره واشكال مختلف تلفیق با حسابداری وگزارشگری مالی دولت بر مبنای تعهدی را مورد توجه قرارداده است.

در این مقاله در عین حال كه به پیشرفتهای كشورهای دیگر به گونه مناسب توجه می‌شود، اهمیت موضع باعث می‌شود جهت پربارتر كردن آن ویژگی‌های خاص انگلستان مورد بحث و بررسی ویژه قرار گیرد.

در این رابطه ضروریست كه برخی واژگان خاص انگلستان تعریف شدند.یكی از این اصطلاحات،حسابداری بر مبنای منابع (‌Resource Accounting) ( RA) است كه ...

دانلود مقاله بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 5 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
پروتکل Spray and routing برای تحویل پیام در شبکه های چالشی

پروتکل Spray and routing برای تحویل پیام در شبکه های چالشی

دانلود پروتکل Spray and routing برای تحویل پیام در  شبکه های چالشی

پروتکل Spray and routing برای تحویل پیام در  شبکه های چالشی
دسته بندیسمینار کامپیوتر
فرمت فایلpdf
حجم فایل471 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل16

گزارش سمینار درس ارزیابی کارایی شبکه های کامپیوتری

پروتکل Spray and routing برای تحویل پیام در  شبکه های چالشی

چکیده

در شبکه های جالشی مانند شبکه های بین سیارات، شبکه های ماهواره ای، شبکه های نظامی و ...، برای بیشتر مواقع یک مسیر کامل از مبدا به مقصد وجود ندارد. فقدان یک مسیر end to end باعث می شود که تحویل پیام یک چالش بزرگ در این شبکه ها باشد. در این مقاله، ما مکانیزم تحویل پیام spray and routing را ارایه می کنیم، که ترکیبی از سادگی epidemic routing و کارایی direct routing می باشد. کارایی spray and routing را با استفاده از یک شبیه ساز در مقایسه با پروتکل های قدیمی epidemic، prophet و spray and waiting ارزیابی می کنیم.

 

 

کلمات کلیدی: شبکه های چالشی، تحویل پیام، مسیربابی، مسیر بهینه

 

دانلود پروتکل Spray and routing برای تحویل پیام در  شبکه های چالشی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,