خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
home theater in Los Angeles
فلنج
Barabas Ropa de hombre
cero
تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
مقاله بررسی دی الكتریك و كاربرد آن

مقاله بررسی دی الكتریك و كاربرد آن در 67 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود مقاله بررسی دی الكتریك و كاربرد آن

تحقیق بررسی دی الكتریك و كاربرد آن
پروژه بررسی دی الكتریك و كاربرد آن
مقاله بررسی دی الكتریك و كاربرد آن
دانلود تحقیق بررسی دی الكتریك و كاربرد آن
دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل223 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل67

مقاله بررسی دی الكتریك و كاربرد آن در 67 صفحه ورد قابل ویرایش 

« بسمه تعالی »

مقدمه

فصل اول :

( 1 ـ 1 )  تعریف دی الكتریك

( 1 ـ 2 ) الكترو استاتیك

فصل دوم :  

( 2 ـ 1 ) پلاریزاسیون دی الكترویكها

( 2 ـ 2 ) قابلیت پلاریزاسیون اتمی

( 2 ـ 3 ) جامدات یونی

( 2 ـ 4 ) قابلیت قطبی شدن وابسته به فركانس

( 2 ـ 5 ) ثابتهای اپتیكی فلزات

فصل سوم :

( 3 ـ 1 ) گذردهی فضای آزاد

( 3 ـ 2 ) گذردهی مختلط

( 3 ـ 3 ) اندازه گیری گذردهی

( 1 ـ 3 ـ 3 ) گذردهی نسبی de

( 2 ـ 3 ـ 3 ) اندازه گیری با استفاده از پل

( 3 ـ 3 ـ 3 ) سلولهای اندازه گیری

( 4 ـ 3 ـ 3  ) روشهای مدار تشدید

( 5 ـ 3 ـ 3 ) اندازه گیریهای خط انتقال

( 6 ـ 3 ـ 3 ـ ) اندازه گیریهای میكرو موج

فصل چهارم :

( 4 ـ 1 ) قطبش پذیری

( 1 ـ 4 ـ 1 ) قطبش پذیری نوری

( 2 ـ 4 ـ 1 ) قطبش پذیری مولكولی

( 3 ـ 4 ـ 1 ) قطبش پذیری بین لایه ای

( 4 ـ 2 ) دسته بندی دی الكتریكها

( 4 ـ 3 ) مشكلات نظریه دی الكتریكها

فصل پنجم :

( 5 ـ 1 ) شكست دی الكتریكی

( 5 ـ 2 ) الكترونها در عایقها

( 5 ـ 3 ) سازو كار شكست

( 5 ـ 4 ) انواع سازو كارهای اساسی شكست در جامدات دی الكتریك

( 1 ـ 5 ـ 4 ) شكست ذاتی

( 2 ـ 5 ـ 4 ) شكست حرارتی

(3 ـ 5 ـ 4 ) شكست تخلیه ای

( 5 ـ 5 ) شكست در مایعهای دی الكتریك

( 5 ـ 6 ) قدرت دی الكترویكی

( 1 ـ 5 ـ 6 ) عوامل مؤثر بر قدرت دی الكتریكی برای بلور خالص

فصل ششم :

( 6 ـ 1 ) پیرو الكتریسیته

( 6 ـ 2 ) پیزو الكتریسیته

( 6 ـ 3 ) فرو الكتریكها

( 1 ـ 6 ـ 3 ) طبقه بندی فرو الكتریكها


مقدمه

از زمانیكه آزمایشهای ابتدایی روی الكتریسیته ساكن جهت منزوی كردن بار الكتریكی ساكن توسط مواد دی الكتریكی كه بار را به خارج هدایت نمی كنند ، صورت گرفته ، لزوم مطالعه مواد دی الكتریكی با توجه به نیاز عملی به عایقها احساس گردید . كهربا ، موم ، شیشه از جمله اولین مواد عایقی بودند كه كاربرد عملی داشتند . با ظهور جریان الكتریكی خواص این مواد باید بیشتر ، مطالعه می شد تا برای مقاصد كاربردی مورد استفاده واقع شده و عكس العمل آنها نسبت به اعمال یك میدان ، معین و 
مشخص گردد . خواص عایقی در ماده را می توان به قدرت دی الكتریكی تعریف 
كرد .

از همان آغاز شناخت الكترو استاتیك توانایی مواد دی الكتریك در افزایش ذخیرة‌ باریك خازن شناخته شده بود . كاربرهای جریان الكتریكی فركانس بالا در ارتباط با رادیو ، تقاضاها را برای خازنهای ظرفیت بالا ، قدرت شكست بالا و ابعاد كوچك افزایش داد . برای رسیدن به این خواسته ها مواد در الكتریك زیادی آزمایش بر حسب قدرت دی الكتریك و گذردهی با توجه به كاربردشان در این حوزه رده بندی شدند و تقاضا برای مواد بهتر افزایش یافت . در موفقیت آمیز بودن هر نوع جستجو برای مواد جدید یا بهبود آنها در حوزة بخصوصی ، اطلاع از سازوگار اساسی كه در ارتباط با ویژگیهای به خصوص آنهاست ، شرط اساسی است . این كار نظریه دی الكتریك است كه با محاسبة رفتارها كروسكوپی بر حسب ساختمان مولكولی و اتمی ، ما را به این آگاهیها می رساند .

یك نظریة كامل، كه  رفتار دی الكتریكی هر نوع ماده ای را در بر داشته باشد كار بینهایت دشوار است و احتمالاً هر گز امكان پذیر نیست . با وجود این « مدلهای » نظریه دی الكتریكهای كاربردی بر حسب فرضیات ساده شدة مجهزی بنا شده اند . با بكار بردن این مدلهای نظری ، خواص معینی كه  با تغییرات پارامتریهایی كه با آزمایش می توانند بررسی شوند ، پیش بینی می شود . میزان ساختمان اتمی یا مولكولی ماده بنا شده است ، موفق باشند می تواند دانش لازم را جهت جستجو در محیطهای الكتریكی مختلف مورد استفاده قرار گیرد . افزون بر این ممكن است خواصی كه  تاكنون توسط آزمایش مشاهده نشده اند پیش بینی شوند . بعنوان مثال در قرن نوزدهم ، نظریه های رفتار دی الكتریك ، امكان قطبش خود به خودی یا « فرو الكتریسیته » را پیش بینی كردند .

در صورتكیه تا سال 1935 اولین مادة فرو الكتریك كشف نشده بود .

بطور خلاصه برای درك كامل رفتار دی الكتریك به دانسته های نظری قبلی در جهت شروع بحث كاربرد عملی ، درك توسعه های جدید و محاسبة خواص غیر عادی ماده مورد نیاز است جهت فراهم كردن مبنای لازم برای بررسی مدلهای نظری ، به واكنش نظریه الكترو ا ستاتیكی و آگاهی از اندازه گیری و پارامترهای ماكروسكوپی نیازمندیم . در ابتدا نظریة الكترو استاتیك را مورد بررسی قرار می دهیم .

سپس پلاریزاسیون در دی الكتریكها و قابلیت پلاریزاسیون و جامدات دی الكتریك یونی را بررسی می كنیم . بعد از آن به بررسی گذردهی و  انواع آن پرداخته و سپس انواع قطبش پذیری شكست در مایعات دی الكتریك پرداخته و در آخر  حالتهای خاصی را كه به برای دی الكتریكها رخ می دهد بررسی می كنیم .

فصل دوم :

 

( 2 ـ 1 ) پلاریزاسیون ( قطبی شدن ) دی الكترویكها :

خواص جامدی الكتریك ناشی از پلاریزاسیون ایجاد شده بوسیلة میدان الكتریكی است وقتیكه قوانین الكترو استاتیك برای مادة در حالت چگال بكار برده می شود باید به میدان الكتریكی و پتانسیل الكتریكی یك تابع اضافه شود ، جامد مجموعة بزرگی از یونها و الكتروهای والانس است و با هادیها را بر اساس یك جریان تقریباً آزاد بار الكتریكی و دی الكتریكها را بر اساس ظرفیت ناچیزی از الكترونهای آزاد تشخیص

می دهیم . در هادیها در اثر اعمال یك  میدان بارهای آزاد دوبارة توزیع می شوند تا میدان درونی حذف گردد ، از این رو بار خالص درن یك هادی تحت شرایط استاتیك صفر است .

حال می خواهیم تأثیر یك میدان ماكروسكوپیك خارجی را روی مولكولهای یك جسم دی الكترویك بررسی كنیم .

با توجه به این كه مادة مورد نظر قطبی یا غیر باشد دو نوع رفتار وجود دارد .

در یك مادة قطبی الكترونها نسبت به بارهای مثبت هستند طوری توزیع شده اند كه هر مولكول دارای عمان دو قطبی دائمی نیست .

در یك مادة دی الكتریك قطبی ، هر مولكول دارای یك میان دو قطبی دائمی p است كه از نحوة توزیع داخل  بارهایش ناشی می شود و در صورت نبودن یك میدان الكتریكی خارجی امتداد همان مولكولهای  مختلف بصورت كاتوره ای بوده و جسم بطور كلی میان دو قطبی ندارد ، در صورت حضور یك میدان الكتریكی بر دو 
قطبی های مولكولی گشتاوی اثر می كند كه  می خواهد آن را به موازات میدان قرار دهد . در واقع همسویی كل به دلیل آثار بی نظمی ناشی  اغتشاش گره هایی حاصل نمی شود و یك همسویی متوسط در راستای میدان بوجود می آید ،

دانلود مقاله بررسی دی الكتریك و كاربرد آن


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
مقاله بررسی جنگ الكترونیكی

مقاله بررسی جنگ الكترونیكی در 83 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود مقاله بررسی جنگ الكترونیكی

تحقیق بررسی جنگ الكترونیكی
پروژه بررسی جنگ الكترونیكی
مقاله بررسی جنگ الكترونیكی
دانلود تحقیق بررسی جنگ الكترونیكی
دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل82 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل83

مقاله بررسی جنگ الكترونیكی در 83 صفحه ورد قابل ویرایش 

مقدمه:

اهمیت اقدامات جنگ الكترونیك:

استفاده از تجهیزات الكترونیكی یا بطور مستقل انجام می‌گیرد. مانند رادارها و مخابرات و یا به صورت همراه و جزئی از سلاحهای نظامی دفاعی، مانند موشكها و هواپیما‌ها بكار برده می‌شود كه در هر حال كاربرد صحیح آنها بهر صورتی كه باشد، باعث ارتقاء سرعت، وقت و قدرت نظامی شده و موجب می‌گردد تا ضریب موفقیت در جنگهای امروزی بالا رود. ماحصل كلام اینكه در پرتو این كاربرد، شرایط میادین نبرد بگونه‌ای رقم زده شده است كه امروزه این میدانها علاوه بر ایجاد عمق، پهناور و قضا دارای بعد چهارمی بنام «قلمرو و طیف امواج الكترومغناطیسی، هم شده‌اند. این بعد آنچنان در تمامی زوایا و نقاط صحنه‌های نبرد نفوذ در رسوخ كرده است كه شاید بتوان گفت بدون توجه به آن پیشرفت در سایر ابعاد جنگ هم، امكان پذیر نخواهد بود. با آنكه این قلمرو (طیف امواج الكترومغناطیسی) نیز همانند زمان بطور فیزیكی ملموس و مشهود نمی‌باشد، ولی دارای اثرات و نتایجی است كه ارزش حضور آن را تأیید می كند، از طرف دیگر مطرح شدن نگرش سیستمی نسبت به جنگها و شازعات بشری در قالب  اصول و تئوری‌های فرماندهی و كنترل ، نیروهای نظامی و درگیر را آن چنان به ارتباطات قوی و پیچیده هدایت و كنترل‌های سریع و نیز تصمیم‌گیریهای قاطع و به موقع نیازمند كرده است كه نقش تجهیزات الكترونیكی و مخابراتی در اجرای این اصول و شیوه‌ها را نه تنها انكار ناپذیر بلكه هر اقدامی بدون آنها را امكان ناپذیر می نمایاند. مورد دیگر اینكه ، با توجه به ضرورت شناسائی رقبا و دشمنان در صحنه‌های جهانی و منطقه‌ای برای یك كشور و اطلاع از شرایط كه آن كشور را جهت ایفای نقش منطقه‌ای و جهانی و حداقل حفظ موجودیت خود، توانمند می‌سازد.

اهمیت و ارزشی بدست آوردن اطلاعات و آگاهی‌های كیفی، دقیق و سریع بیش از بیش مشخص می‌شود، با توجه به موارد فوق ، جا دارد كه این دوران را «عصر اطلاعات» نامگذاری نمایند.

بنابراین كشوری كه دارای اطلاعات كافی در امور اشتراكی و تاكتیكی نباشد همانند یك عنصر كور و كر، ضعیف و مشفعل عمل خواهد كرد. لذا استنباط می‌شود كه استفاده از تشعشعات الكترومغناطیسی ناشی از وسایل و تجهیزات الكترونیكی دشمنان و رقبا می‌توانند بعنوان یكی از مهمترین و غنی‌ترین منابع كسب اطلاعات مطرح گردد.

با این استدلال است كه در حال حاضر بعلت ارزش و اهمیت اطلاعات، آنرا فرد چهارم سیستمهای فرماندهی و كنترل  [1]می‌دانند . از سوی دیگر پیش بینی می گردد در نبردها و جنگهای آینده می‌توان از سه نیرو و قوه قدرتمند هسته‌ای شیمیایی و الكترونیكی بهره‌مند شد. اما از آنجائی كه قدرت تخریب سلاحهای هسته‌ای زیاد بوده و اثرات ناشی از آن زیانبار است. بصلاح كشورهای واجد این سلاح نیست كه از آن استفاده نمایند، زیرا خودشان هم بنحوی متضرر خواهند شد. از این رو آنرا بصورت یك عنصر بازدارنده مقبولتر می‌دانند . بدلایل مختلف و از جمله بعلت زشتی و قبحی كه سلاحهای شیمیایی در جوامع بشری پیدا كرده است، استفاده وسیع از این سلاح‌ها هم توصیه نمی‌گردد. اما به لحاظ اینكه سیستمهای الكترونیكی دارای اینگونه محدودیتها نبوده و حتی اركان استفاده از آنها در سلاحهای هسته‌ای و شیمیایی هم وجود دار د، لذا چنین نتیجه‌گیری می شود، جنگهای آینده شاید به احتمال ضعیف هسته‌ای یا شیمیایی باشد ولی بطور مسلم الكترونیكی خواهد بود. جهت روسنتز شدن بیانات فوق در اهمیت و ارزش جنگ الكترونیك در امور نظامی نمونه ای از استفاده آمریكا در بكارگیری تجهیزات الكترونیكی و امواج الكترومغناطیسی در كنترل و هدایت واحدهای تابعه‌اش در جهان در شرایط بحرانی و استراتژزیكی و همچنین جمع‌آوری اطلاعات از اقصی نقاط جهان بیان می شود.

این سیستم كه در بخش قابل توجهی از سیستم فرماندهی و كنترل جهانی آمریكا را تشكیلی می دهد، سیستم مخابرات ماهواره‌ای MIC STAR [2]می‌باشد كه شیطان بزرگ سالهاست روی آن سرمایه‌گذاری كرده است. ملاحظه می‌شود كه كلیه واحدهای عملیاتی، تاكتیكی و استراتژیكی و نیز واحدهای جمع‌آوری اطلاعات در نقاط مختلف جهان بصورت یك مجموعه یكپارچه درآمده است تا آمریكا و غرب بتوانند با سرعت و دقت بیشتر در جریان امور قرار گرفته و سریعاً قادر باشند، در موارد ضروری عكس‌العمل لازم را بكار ببندند.

سیستم های رهگیری الكترونیكی

 

1- مقدمه

سیستم های رهگیری دفاع الكترونیكی برای كشف به موقع حضور یك یا چند سیستم  سلاح ( كه در بخش 3جلد 1 تشریح شدند) در سناریوی عملیاتی استفاده می شوند. در این بخش مقوله های زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت:

   ·گیرنده های هشدار دهنده راداری (RWR): برای كشف رادار تهدید كننده قبل از این كه قادر به صدور دستور آتش به سلاحهای مربوطه اش باشد استفاده می شوند.

   ·سیستم های اقدامات پشتیبانی الكترونكی (ESM): جهت كشف حضور سكوی دشمن، در سناریوی  الكترو مغناطیسی رهگیری شده استفاده می شود(قبل از این كه سكوی دشمن برای كشف سكوی محافظت نشده، زمان داشته باشد)

   ·سیستم های اطلاعات الكترونیكی (ELINT): به منظور جمع آوری اطلاعات استراتژیك از عمق خاك دشمن استفاده  می شوند.

   ·گیرنده های هشدار دهنده مادون قرمز (IRWR): جهت كشف حضور سكوهای دشمن، توسط تشعشعات مادون قرمز خود به كار می روند.

        ·گیرنده های هشدار دهنده لیزری: به منظور كشف تاباننده لیزری یا مسافت یاب لیزری استفاده می شوند.

   ·سیستم های رهگیری ارتباطی: برای رهگیری و تعیین محل انتشارات دشمن جهت مقاصد تاكتیكی استفاده می شوند و تجهیزات اطلاعات ارتباطی (COMINT) كه به منظور كشف اطلاعات استراتژیك سیستم های ارتباطی دشمن به كار می روند.

معادله سیستم غیر عامل

نخستین لازمه یك دستگاه رهگیری، حساسیت مناسب آن می باشد. به منظور ارزیابی میزان حساسیت لازمه چنین دستگاهی، می توان از معادله زیر كه قدرت سیگنال رادار رهگیری شونده توسط آنتن با بهره G را نشان می دهد استفاده نمود.

 

در این جا  ضریب انتشار در فضای آزاد (برابر واحد و  افتهای پلاریزاسیون می باشد. از آن جایی كه پلاریزاسیون رادار به طور استقرایی شناخته نمی شود، از این رو سیستم رهگیری به آنتن هایی زیاد دارد كه قادرند تمام پلاریزاسیون ها را دریافت كنند و بنا بر این همیشه كاملاً منطبق با سیستم رهیگیری منتشر كننده های خاص نمی باشد.

حساسیت سیستم رهگیری را با  نشان مید هیم. این حساسیت “عمل كننده” می باشد یعنی حساسیتی كه برای آن، نسبت سیگنال به پارزیت (SNR)  به گونه ای است كه كشف سیگنال و اندازه گیری با دقت مناسب را مطمئن سازد. بنابراین مسافت  سیستم رهگیری را می توان چنین نشان داد:

 

به طور كلی، گیرنده های سیستم های رهگیری با پهنای پالس هر سیگنال دریافتی منطبق نمی شوند بلكه با كوتاهترین پهنای پالس كه باید كشف شود منطبق می گردند. كشف سیگنال های CW یك استثناء است كه در باند باریك انجام می شود.

در مورد گیرنده هشدار دهنده دارای، شرط بر این است كه كشف و تشخیص سیگنال راداری دربردی متجاوز از برد رادار سیستم سلاح پیوسته روی دهد. در مورد سیستم های ESM شرط این است كه ابتدا باید انتشارات الكترو مغناطیسی رادار كشف شود، سپس رادار به نوبه خود، سكویی كه روی آن سیستم ESM مربوطه نصب شده است را كشف كند. نسبت بردی كه در آن ESM می تواند رادار كشف نماید به بردی كه رادار، سكوی مزبور را كشف می كند، ضریب پیشرفت برد (RAF) نامیده می شود و این در واقع پارامتری است كه به طور گسترده برای آزمایش و تایید سریع تجهیزات جهت اجرای نقش مطلوب استفاده می شود. اغلب و به اشتباه  در محاسبه RAF ها فقط قدرت برد تخمینی (ERP)رادار یعنی حداكثر قدرت ضربدر بهره آنتن در نظر  گرفته می شود، در حالی كه طول پالس ارسالی نادیده گرفته می شود، بهر حال در نظر گرفتن شكل موج رادار ضروری است زیرا گاهی اوقات به ویژه در مورد رادار تراكم پالس، ممكن است چنین درك شود كه بزرگی RAF كمتر از واحد می باشد.

 


دانلود مقاله بررسی جنگ الكترونیكی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
مقاله گذر بین مد پیوسته و ناپیوسته

مقاله گذر بین مد پیوسته و ناپیوسته در 28 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود مقاله گذر بین مد پیوسته و ناپیوسته

تحقیق گذر بین مد پیوسته و ناپیوسته 
پروژه گذر بین مد پیوسته و ناپیوسته 
مقاله گذر بین مد پیوسته و ناپیوسته 
دانلود تحقیق گذر بین مد پیوسته و ناپیوسته
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
حجم فایل40 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل28

مقاله گذر بین مد پیوسته و ناپیوسته در 28 صفحه ورد قابل ویرایش 

گذر بین مد پیوسته و ناپیوسته

در شكل ( 5-4) (الف ) و (ب ) ، خطوط پرنشاندهنده جریان های اولیه و ثانویه در مد ناپیوسته است . جریان اولیه از مقدار صفر به شكل مثلثی شروع به زیاد شدن می كند تا سطح Ip (نقطه B ) در پایان دوره روشنای ترانزیستور (شكل 5-4 الف ) .

در لبه خاموش شدن سویچ جریان اولیه كه به IP1 رسیده است به ثانیویه منتقل می شود (نقطه H ) كه  تازمانیكه سردات دار ثانیویه مثبت است در طی خاموش بودن سویچ جریان ثانویه كه با نسبت  بطور خطی نزول می كند كه Ls اندركتانس ثانیویه است و برابر  .

این جریان در نقطه I به صفر می رسد . یك زمان مرده Tdt   قبل از شروع دوره روشنایی بعدی در نقطه F بوجود می آید . همه انرژی ذخیره شده در اولیه اكنون قبل تز شروع سویچ در دوره بعد ( ثانویه منتقل شده است ) .مقدار متوسط یا DC جریان خروجی برابر متوسط مثلث GHT ضرب در دیوتی سایكل Toff/t است . حال برای باقی ماندن حالت ناپیوسته ، بایستی یك زمان مرده Tdt (شكل b 5-4 ) بین صفر شدن جریان ثانویه و شروع به افزایش یافتن جریان اولیه در روشن شدن سویچ وجود داشته باشد .

اگر توان پیشتری در خروجی مورد نیاز باشد ( با كاهش Ro ) ، طبق رابطه زیر Too بایستی افزایش یابد تا ولتاژ خروجی ثابت بماند.

 

با افزایش Ton ( در Vdc   ثابت ) ، شیب جریان اولیه ثابت می ماند و پیك جریان همانطور كه در شكل (الف 5-4) نشان داده شده است از مقدار B به d می رسد مقدار پیك جریان ثانویه (= ) در شكل (5-4 ب ) از H به k فزایش می یابد و در زمان دیرتری شروع می شود ( از G به J ) .

برای ثابت ماندن ولتاژ خروجی بوسیله حلقه كنترل ، شیب ثانویها ثابت می ماند و نقطه ای كه جریان ثانویه می شود به زمان روشن شدن بعدی نزدیكتر می شود كه نتیجتا باعث كاهش زمان Tdt     می شود و اگر Tdt       به صفر برسد به نقطه پایان مد ناپیوسته می رسیم . همچنین با كاهش VIN   و توان ثابت خروجی ،Ton بایستی افزایش یابد و در نتیجه Tdt   كاهش می یابد .

توجه شود تا زمانیكه مدار در مد ناپیوسته كار می كند و یك زمان مرده Tdt  وجود دارد زیاد شدن زمان روشنایی سویچ ، افزایش وسعت جریان مثلثی اولیه را بدنبال دارد و نیز سطح جریان ثانویه از GHI به JKL تغییر می كند.

از آنجایی كه جریان DC خروجی ، متوسط جریان مثلثی ثانویه ضرب در ویوتی سایكل می باشد آنگاه با افزایش زمان روشن ، جریان ثانویه بیشتری برای بار در دسترس خواهد بود . وقتی كه زنان مرده از بین رفت ، هرگونه افزایشی در جریان بار به افزایش زمان Ton و كاهش Toff نیاز دارد تا اینكه انتهای جریان ثانویه نتواند بیشتر به راست كشیده شود جریان ثانویه از نقطه عقبتر J و نقطه بالاتر K ، شروع می شود (شكل 5-4) ب .

سپس در نقطه شروع بعدی زمان روشن سویج (F در شكل (5-4) الف ) یا L در شكل (5-4) ب ) همچنان جریان یا انرژی مشابه از ثانویه به خارج منتقل می شود.

اكنون لبه شروع جریان اولیه یك برش خواهد داشت . حلقه فیربك می كوشد برای تامین كردن جریان مورد نیاز روشنایی را به بعد از J طول بدهد .

حال با پایان یافتن زمان خاموش ، جریان ثانوی در انتهای این زمان مقدار غیرصفر خواهد دانست و از اینجا می توان  گفت كه پرش جریان در آغاز مرحله بعد بیشتر می شود .

- روش سیم بندی جدگانه [1]

2- سیم بندی انباشته یا روی هم .

كه هركدام خصوصیات مربوط به خود را دارند از سیم بندی جداگانه ، ترتیب سیم بندیها اختیاری است ، طوری كه خروجی با جریان بالاتر را می توانیم نزدیك اولیه قرار دهیم و به این طریق انرژی تلف شده از اندوكتانس نشستی را كاهش دهیم اما معایب این روش عبارتند از :اولا در بازكم خروجی به علت Peale charging رگولاسیون كمی خواهیم داشت ، دوما هزینه ساخت ترانس به این روش بیشتر است . سوماپین های بوبین بیشتری مورد نیاز است .

روش سیم بندی روی هم كه در شكل ( 4-4 ب ) نشان داده شده است ، رگولاسیون پیوندی را بهتر می كند و نیز هزینه ساخت كمتری دارد. اما به دلیل اینكه ولتاژ خروجی پایین تر را بالاتر را می توان در نزدیك ترین فاصله با اولیه قرار داد، دار كاهش اندوكتاتس نشستی خروجی با جریان بالاتر، انعطاف پذیر نیست .

از آنجا كه تكنیك سیم بندی روی هم رگولاسیون پیوندی بهتری را ارائه می دهند. مانیز از این تفكیك بهره می گیریم و چون خروجی سه ولت جریان بیشتری راحمل می كند آن را در نزدیكترین فاصله با سیم پیچ اولیه قرار می دهیم ، هرچه سیم پیچی كوبل بیشتری داشته باشد رگولاسیون پیوندی وضعیت بهتری پیدا می كند . برای كاهش اندوكتانس پراكندگی و اثرات سوء آن كه در بخش ذكر شد . سیم پیچ های خروجی را به كمك رشته سیم های موازی ، كنارهم بگونه ای می پیچیم كه كل سطح بو بین را بپوسانند.

در این پروژه ، سیم پیچ 3 ولت ، جریان همه خروجیها را حمل می كند. كل جریان RMS خروجی عبارتست از :

IRMST=IRMS3+IRMS6+IRMS12

رابطه فوق یك فرض ساده كننده است و هنگامی كاملا درست است كه جریان ها همشكل باشند . طبق محاسبات انجام شده برای سیم پیچ اولیه سیم با قطر mm 15/0 و تعداد دور 98 وبرای سیم پیچ باباس از همان سیم با 4 رشته موازی و تعداد دور 11 استفاده شده است . در ثانویه از سیم mm 25/0 برای همه خروجیها استفاده شده است . برای 3 ولت 4 رشته موازی ، برای 5 ولت 3 رشته موازی ، برای 12 ولت 1 رشته بكار رفته است .

 


 

دانلود مقاله گذر بین مد پیوسته و ناپیوسته


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
مقاله بررسی جریان سیالات

مقاله بررسی جریان سیالات در 14 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود مقاله بررسی جریان سیالات

تحقیق بررسی جریان سیالات
پروژه بررسی جریان سیالات
مقاله بررسی جریان سیالات
دانلود تحقیق بررسی جریان سیالات
دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل55 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل14

مقاله بررسی جریان سیالات در 14 صفحه ورد قابل ویرایش  

- مقدمه

پدیده های مربوط به جریان سیالات در علوم مهندسی و در طبیعت بسیار رخ می دهند و مهم می باشند. در اغلب موارد این پدیده ها همراه با جریانهای نقوش (TURBU LENT) و علی الخصوص جریانهای نقوش برشی (Turbulent Shear flow) می باشد. تخمین درست از مشخصات این جریانها نه تنها در مطالعه مكانیسم جریان بلكه برای طراحی انواع وسایل مهندسی حائز اهمیت است.

روش های تجربی تنها راه اصولی برای حل مسائل جریانهای مغشوش برشی بوده است. مقادیر زیادی اطلاعات در مورد انواع جریانها جمع آوری شده است كه برای فهم توربلانس و طراحی وسائل مهندسی از آنها استفاده شده است. بوسیله كامپیوترهای سریع و پیشرفته امروزی و حافظه بالای آنها، شبیه سازی كامپیوتری نیز به روش سومند برای حل جریانهای مغشوش تبدیل گردیده است.

اما در عین حال باید به این نكته توجه زیادی داشت كه انواع مقیاسهای (Scal) زیادی در جریان توربلا وجود دارد و در نتیجه ما نمی توانیم این مقیاسها را حتی بوسیله كامپیوترهای قوی امروزی حل نمائیم و ساختن مدلهایی برای مقیاسهای كوچك نوسانات كه مرتبط با پروسه پخش انرژی می باشد غیر قابل صرف نظر می باشد.

برای شبیه سازی جریانهای مغشوش بوسیله حل عددی معادلات ناویر – استوك و پیوستگی و با توجه به تئوری توربلانس همگن مقیاس پخش انرژی ld برابر است با :

 

 همان نرخ پخش انرژی بر واحد جرم سیال می باشد. آزمایشات نشان می دهد كه  توسط طول مشخصه L و سرعت مشخصه v جریان معین می گردد:

 

از  بالا داریم:

     ,     عدد

حال سعی می كنیم كه تعداد نقاط مش (meshpoints) (N) كه در شبیه سازی جریان های مغشوش با استفاده از روش F.D (المان محدود) و معادلات ناویر استوك و پیوستگی لازم می باشد را حدس بزنیم

از معادلات بالا:

 

در پدیده های طبیعی عدد Re عموماً بسیار بزرگ می باشد به طور مثال برای عدد ایندارز از مرتبه  كه غیر معمول هم نیست N از مرتبه  بدست می آید اگر بخواهیم مستقیماً مسئله را حل كنیم لذا روش (Direct Numerial Simulaton)  DNS حتی با كامپیوترهای امروزی در حل مسائل توربلانست كاربردی به نظر نمی رسد.

 

 

2- ایده اصلی LES: 

فرض كنید كه كسی بخواهد از روش DNS مسئله ای را حل نماید ولی تعداد مش مورد نیاز او از ظرفیت كامپیوتر تجاوز ننماید بنابراین وی مش درشت تری انتخاب می كند. این مش درشت تر می تواند ادی (eddy) های بزرگ را حل نماید ولی نمی تواند آنهایی كه از یك یا دو سلول شبكه كوچكتر هستند را حل نماید. با توجه به این نكته حل شبكه بزرگتر بدون در نظر گرفتن تأثیر ادی های كوچكتر بر روی بزرگترها غلط می باشد. از 1 مدل ریز شبكه (Subgrid Sode) كه بعداً مفصلاً توضیح می دهیم بوجود می آید.

پس در این مدل تنها كوچكترها مدل می شوند و روی های بزرگتر مستقیماً بدون مدل كردن بدست می آید مزیت این روش نسبت به روشهایی كه كل میدان حل را مدل می كنند مثل روش متوسط گیری رینواند معادله نواویر استوك (PANS) در همین است چون این روشها در مسائل خاص مثل چرخش و  با مشكلاتی مواجه هستند . اما روش LES به ما امكان حل مسائل پیچیده غیر همگن و ناپایدار را می دهد.

3- Filtering:

با توجه به ایده اصلی LES كه در بخش قبل بیان گردید نیازمند آن هستیم كه به گونه ای بین ساختارهای كوچك كه حل نمی شوند و ساختارهای بزرگ كه حل می گردند تمایز قائل شویم و در نهایت بتوانیم از U به  (متوسط سرعت) برسیم.

برخلاف متوط گیری زمانی رینواند  این یك عملگر مكانی می باشد.

در واقع روشهای RANS و LES متوسط گیری را در بعدهای مختلفی انجام دهیم می دهند. این اختلاف مانع از آن می شود كه بتوان آنها را به راحتی به هم مرتبط كرد. كوششهای متعددی در این رابطه انجام گرفته است كه بعداً به آن می پردازیم:

1-3) Schumann’s approach :

روش بالانس حجمی Schumann(1975) با ایجاد شبكه حجم محدود (F.V) شروع می شود. برای یافتن مقدار متوسط از فرمول زیر استفاده می كند.

) می باشد.

Sub grid-Scale modelling                   (SGS)

مدل مقیاس ریز شبكه ای (SGS) مختص به روش LES می باشد و به نوعی وجه تمایز این روش با دیگر روشهای موجود است. همانطور كه می دانید انرژی از ساختارهای بزرگ مقیاس به سمت ساختارهای كوچك مقیاس سرازیر (Cas cade) می شود. بنابراین اولین وظیفه SGS آن است كه مطمئن شود مقدار انرژی تخلیه شده در LES برابر مقدار انرژی سرازیر شده در حالتی است كه مسئله به طور كامل و دقیق به روش DNS حل می شود. باید توجه داشت كه سرازیر شدن انرژی فرآیندی است كه باید متوسط گیری شود. در یك جریان آشفته امكان دارد كه به صورت محلی یا آنی حركت انرژی خیلی بیشتر با كمتر از مقدار متوسط آن و یاحتی بر عكس جریان انجام گیرد.

لذا ایده آل آن است كه SGS بتواند این تغییرات محلی و آنی را هم به حساب بیاورد. اگر مقیاس شبكه خیلی ریزتر از مقیاس قالب جریان باشد یك مدل خام و ساده برای نشان دادن رفتار صحیح جریان كافی است و نیازی به مدلهای پیچیده نداریم به عبارت دیگر اگر مقیاس شبكه درشت باشد و جریان پر انرژی ،‌ناهمگن و غیر ایزوتروپیك باشد مدل SGS باید با كیفیت بهتری طراحی گردد. بدیهی است دو راه حل موجود می باشد، اول آنكه مدل SGS را تثبیت كنیم و شبكه را ریزتر كنیم كه در حد نقش SGS از بین می رود و LES به DNS تبدیل می شود. ریز كردن شبكه بوسیله سرعت كامپیوترها و افزایش هزینه زمانی محاسبات محدود می گردد. در استراتژی دوم به طور مثال یك معادله  دیگر با مدل پیچیده تر SGS حل می گردد كه می تواند در مقایسه با راه اول هزینه كمتری داشته باشد.

اگر به مسئله از دیدگاه عددی نگاه كنیم مسئله اختلاف بین معادله دیفرانسیل دقیق و مقادیر دیفرنس شده و جدا شده آن مطرح می گردد. این اختلاف در نزدیكی حدود بیشتر هم میشود. در روش DNS مسئله چندان نگران كننده نیست اما در LES این مقیاسها تأثیر عمیقی روی مدل SGS می گذارد كه بعداً توضیح داده می شود. لذا در LES روش جدا سازی معادله و مدل SGS باید با هم دیده شوند. بعضی روشها مثل روشهای مرتبه پایین Pwined موجب ایجاد خطای بخش عددی قابل توجهی می شوند.

دانلود مقاله بررسی جریان سیالات


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
مقاله تعمیر تلویزیون (تیونرها)

مقاله تعمیر تلویزیون (تیونرها) در 70 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود مقاله تعمیر تلویزیون (تیونرها)

تحقیق تعمیر تلویزیون (تیونرها)
پروژه تعمیر تلویزیون (تیونرها)
مقاله تعمیر تلویزیون (تیونرها)
دانلود تحقیق تعمیر تلویزیون (تیونرها)
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
حجم فایل1999 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل70

مقاله تعمیر تلویزیون (تیونرها) در 70 صفحه ورد قابل ویرایش  

فهرست مطالب

عنوان                                                              صفحه

بخش 1:

تیونر                                                                           1

بخش 2 :

طبقه IF آشكار ساز و AGC                                                       8

بخش 3:

مدارات رنگی                                                                        17

بخش 4:

مدارات تصویر                                                               62

 

بخش 5:

منبع تغذیه                                                                    66

 

 

 

 

 

بخش 1:

q       تیونر

همانطوریكه در نمای كلی گیرنده های رنگی بررسی گردید امواج دریافت شده توسط آنتن به تیونر منتقل می گردد .، تیونر تلویزیونهای رنگی علاوه بر كارهای معمولی یك تیونر كه از تلویزیون سیاه و سفید به خاطر داریم (انتخاب كانال‌ ، حذف امواج مزاحم ، تقویت موج فرستنده و . . . ) در خروجی خود امواج فرستنده را تبدیل به سه موج IF  به ترتیب زیر می كنند:

1)               IF صدا (فركانس 4/33 مگاهرتز)

2)               IF تصویر(فركانس 9/38 مگاهرتز)

3)               IF رنگ(فركانس 43/34 مگاهرتز)

تیونر ها در دو نوع مكانیكی و الكترونیكی درست می شوند ، در تلویزیونهای رنگی جدید اكثرا تیونر به صورت الكترونیك طراحی میشود . این تیونرها مدارات دریافت هر سه محدوده VHF I , VHF III , UHF  را دارا هستند ، در جدول زیر محدوده امواج تلویزیونی و تعداد كانالهای آنها مشخص شده است :

 

 

  باند

 

     تعداد كانال

 

محدوده فركانسی

VH I

 

        4 تا 2

 

     MHZ 68تا47

 

 VHF III   

        12 تا 5

   MHZ 230تا174

 

UHF 

       68 تا 21

  MHZ  676تا300

در تیونرهای میكانیكی جهت آنكه كانال و محدوده كار تیونر را تعویض نمائیم دسته سلكتوری وجود دارد كه این كار را انجام می دهد ، ولی در تیونرهای الكترونیك جهت این كار ، مداری در نظر گرفته شده است به نام مدار فرمان تیونر .

بنابراین مدار فرمان تیونر باید بروی تیونرهای الكترونیك دو كنترل اعمال نماید اولا محدوده كار تیونر را مشخص كند كه آیا بر روی UHF ، VHF I  ، VHF III باشد ثانیا معین كند در آن محدوده بر روی چه كانالی تصویر دریافت دارد .

عمل اول با قطع و وصل ولتاژ تغذیه هر قسمت انجام می گیرد یعنی زمانی كه می خواهیم تیونر بر روی محدوده VHF I كار كند ، مدار فرمان ولتاژ تغذیه دو باند VHF III و UHF  را قطع كرده و فقط ولتاژ تغذیه به باند VHF I می دهد . این باعث می شود كه فقط باند VHF I  كار كرده و دو باند دیگر غیر فعال باشند.

عمل دوم (تعویض كانال) با كم و زیاد كردن یك ولتاژ متغییر(معمولا صفر تا 33 ولت) توسط مدار فرمان تیونر و اعمال آن به دیودهای واریكاپ تیونر انجام          می گیرد .

دیودهای واریكاپ چه عملی انجام می دهند ؟

دیودهای واریكاپ یكی از انواع دیودها هستند كه وقتی در بایاس معكوس قرار گیرند میتوان با كم و زیاد كردن ولتاژ دو سرشان از آنها همانند یك خازن متغییر استفاده نمود .

حال در تیونر های الكترونیك در هر باند تیونر ، تعدادی دیوید واریكاپ قرار گرفته كه مدار فرمان تیونر بسته به كانال انتخابی توسط مصرف كننده ولتاژ دو سر دیودهای واریكاپ تیونر در آن قسمت را تغییر داده و ظرفیت دیود واریكاپ را برای آن كانال تعیین می كند ، در حقیقت از دیودهای واریكاپ به عنوان قسمتی از مدارات هماهنگ داخل تیونر استفاده شده است .

 

 

بررسی تیونر تلویزیون رنگی شهاب 21 اینچ :

تیونر این تلویزیون از نوع الكترونیك بوده و قدرت دریافت هر سه محدوده ، UHF و VHF III و VHF I  را دارا می باشد ، كنترل این تیونر بر عهده آی سی كنترل تلویزیون (ICSO1 ) می باشد .

طریقه تنظیم كانال توسط آی سی كنترل : برای آنكه مشخص شود بر روی چه محدوده ای كار كند ، سه پایه BL و BU و BH در بین پایه های تیونر وجود دارد . BU تغذیه محدوده UHF داخل تیونر ، BL تغذیه محدوده مدار VHF I و BH تغذیه مدار محدوده VHF III تیونر است .

 

 

 

 

طرز كار به این صورت است كه وقتی تلویزیون فرمان كار روی محدوده UHF  دریافت كرد ، آی سی كنترل (ICSO1 ) ولتاژ مثبت بیس Q101 را كم می كند ، چون ترانزیستور به محدوده UHF تیونر می رود

سیستم AFT    :

ولتاژ تغذیه اسیلاتور تیونر توسط این پین از طبقه IF تنظیم می شود . اگر در هنگام دریافت ایستگاههای ضعیف فركانس اسیلاتور دقیق نباشد باعث برهم خوردن مشخصات تصویر می شود .

این مدار در طبقه IF  باعث قفل شدن فركانس اسیلاتور تیونر در مقدار صحیح آن می شود ( با اعمال ولتاژ مثبت یا منفی به این پین ، توضیح كامل طرز كار AFT در طبقه IF  آمده است ) .

در این تلویزیونها در جلوی تلویزیون دكمه ائی به نام نیز وجود دارد ، طریقه تنظیم آن به این صورت است كه در هنگام دریافت ایستگاه ضعیف ابتدا تیونر را روی آن ایستگاه تنظیم می كنیم (در این حالت تصویر ایستگاه متناوبا برفكی و خوب می شود ) ،‌ ، حال دكمه AFT را فشار داده تا تیونر (اسیلاتور تیونر) دقیقا بر روی آن ایستگاه قفل شود .

طریقه كانال یابی اتومات :

در تلویزیونهای مولتی سیستم (تلویزیونهای رنگی جدید) یكی دیگر از كنترل های بخش فرمان بر روی تیونر كانال یابی اتوماتیك است .

بخش 2

q       طبقه IF   آشكار ساز و AGC  

در تلویزیونهای رنگی معمولا سه بخش فوق در یك مدار و یا یك آی سی طراحی می شوند ود ر داخل بدنه فلزی قرار می گیرند ( به علت شیلدن شدن در مقابل امواج مزاحم ) .

الف- بخش تقویت IF :

این قسمت معمولا شامل چند فیلتر جهت حذف و تضعیف امواج مزاحم ، چند IF جهت تشكیل باند گذر IF  و چند طبقه تقویت كننده می باشد تا امواج خارج شده از تیونر را به مقدار كافی تقویت كرده تا قابل آشكار سازی باشد .

امواج مزاحم در طبقه IF  كدامند ؟

1-             امواج IF  كانالهای مجاور :

تیونر علاوه بر ایجاد IF  صوت و تصویر كانال مورد نظر ، موج IF  كانالهای مجاور را نیز تولید كرده كه این امواج بدلیل آنكه امواجی ناخواسته هستند باید كاملا حذف شوند (فركانسهای 9/31 و 4/40 مگاهرتز).

2-             موج IF صدای خود كانال :

این موج نیز باید توسط طبقه تقویت IF  به مقدار كم تضعیف شود ، به علتی كه اگر IF  صدا در خروجی آشكار ساز تصویر خیلی قوی باشد قابل حذف توسط مدارات فیلتر نخواهد بود و این موج از طبقات تصویری عبور كرده بر روی تصویر به صورت نویز (پرده توری روی تصویر)ظاهر خواهد شد  بنابراین در این طبقه فركانس IF خود كانال (4/33 مگاهرتز) به مقدار كم ضعیف می شود . با توجه به موارد فوق از فیلتر های بالا پهنای باندی با مشخصات زیر به وجود می آید :

همانطوریكه دیده می شود در شكل فوق فركانسهای IF  كانالهای مجاور ( 9/31 و 4/40 مگاهرتز) دارای دامنه صفر (كاملا حذف شذه)، IF صدای خود كانال (4/33 مگاهرتز)دارای دامنه 10%(مقدار تضعیف شده)ولی IF رنگ و تصویر (47/34 و 9/38 مگاهرتز)دارای دامنه حداكثر هستند .(دامنه 50%)

پهنای باند فركانسی ایجاد شده فوق به طور كامل و بدون هیچ كم و كسری باید تحویل تقویت كننده ها داده شود ، به این منظور بعد از فیلترهای حذف و تضعیف ، چند ترانس IF قرار می گیرد كه هر كدام بر روی یكی از فركانسهای فوق تنظیم شده است تا بتواند پهنای باند فوق را به طریقه صحیح تحویل طبقه تقویت دهد .

دانلود مقاله تعمیر تلویزیون (تیونرها)


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
مقاله بررسی تعاریف اساسی الكترونیك

مقاله بررسی تعاریف اساسی الكترونیك در 21 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود مقاله بررسی تعاریف اساسی الكترونیك

تحقیق بررسی تعاریف اساسی الكترونیك 
پروژه بررسی تعاریف اساسی الكترونیك 
مقاله بررسی تعاریف اساسی الكترونیك 
دانلود تحقیق بررسی تعاریف اساسی الكترونیك
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
حجم فایل14 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل21

مقاله بررسی تعاریف اساسی الكترونیك در 21 صفحه ورد قابل ویرایش

تعاریف اساسی الكترونیك

دسته بندی اجسام

اجسام از نظر الكتریكی به سه دسته تقسیم می شوند :

عایق : اجسام عایق جریان برق را اصلاً عبور نمی دهند ، مانند چوب .

هادی : اجسام هادی جریان برق را بخوبی عبور می دهند ، مانند مس .

نیمه هادی : اجسام نیمههادی تحت شرایطی برق از عبور می دهند و تحت شرایطی دیگر برق را عبور نمی دهند ، مانند ژرمانیوم و سیلیكان .

انواع ولتاژ

ولتاژ متناوب یا AC (مانند برق شهر)

ولتاژ مستقیم یا DC (مانند برق باطری )

ولتاژ پیك توپیك (VPP)

به ماكزیمم ولتاژ بین دو سیكل منفی و مثبت ،‌ولتاژ پیك توپیك گویند كه به خاطر داشتن تغییرات لحظه ای با اسیلوسكوپ اندازه گیری می شود . مثلاً پیك توپیك برق ایران حدود 622 ولت است .

ولتاژ پیك (VP) یا ولتاژ ماكزیمم

به ماكزیمم ولتاژ در نیم سیكل ، ولتاژ پیك گویند .

نكته : وقتی گفته می شود كه برق ایران 220 ولت متناوب است یعنی ولتاژ موثر آن 220 ولت است و ولتاژ موثر طبق فرمول زیر مشخص می شود .

جریان

به حركت الكترونها از قطب منفی به قطب مثبت جریان گویند و واحد آن آمپر است (جهت قرار دادی از مثبت به منفی است).

واحدهای دیگر شدت جریان ، میلی آمپر ، میكروآمپر و نانو آمپر می باشد كه نسبت آن با آمپر چنین است :

دیود

نیمه هادی ها

نیمه هادی ها اجسامی هستند كه تحت شرایطی هدایت می كنند .

بهترین نیمه هادی  ، سیلیكان (Si) یا ژرمانیوم (G) می باشد .

قطعات ساخته شده از نیمه هادی ها عبارتند از :دیود ، ترانزیستور ، تری یاك ، تریستور  (SCR) و دیاك (دایاك).

نیمه هادی نوع منفی را با (N) نشان می هند  .

نیمه هادی نوع مثبت را با (P) نشان می دهند .

دیود

دیود را در نقشه با D یا GR نمایش می دهند .

ساختمان دیود

دیود از یك قطعه نیمه هادی مثبت P و یك قطعه نیمه هادی منفی N تشكیل شده است  . دیود مخفف كلمات دی الكترود به معنی دو الكترود یا دو صفحه می باشد .

نكته : مشخص كننده دیودها شماره ایست كه روی آن می نویسند ، ولی در بازار نوع دیود را نیز نام می برند . مانند دیود یكسو ساز و …

طرز نامگذاری دیودها

1-  روش آمریكایی : نام دیود با IN شروع می شود مانند IN4001

2-   روش ژاپنی : نام دیود با IS شروع می شود ، مانند 1S86

3-   روش اروپایی : نام دیود با حرف لاتین شروع می شود ، مانند BY127

در روش اروپایی حرف اول مخفف جنس دیود است كه عبارت است از

A ژرمانیوم ، B سیلیكان ، C گالیوم ارسنیك و R مخلوط .

حرف دوم مخفف كاربرد دیود (نوع دیود ) است كه عبارت است از :

A آشكار ساز ،  B دیود واریكاپ ، O دیود نوری ، Z دیود زنر ، E تانل دیود و Y یكسو ساز ، ( و حرف سوم شماره سریال كارخانه است ). مانند BY127 كه یك دیود سیلیكونی از نوع یكسو ساز است .

ممكن است بر روی یك دیود IN و سه خط رنگی باشد كه این خط ها را مانند  مقاومتهای رنگی می خوانیم .

مشخصه های دیود

IF  : جریان مجاز دیود .

YR  : ولتاژ معكوس دیود .

IFSM : جریان ماكزیمم ضربه ای .

سری نمودن دیودها

اگر فرضا دو دیود IN4001 را كه مشخصاتش (1000 ولت 1 آمپر ) است به طور سری وصل كنیم ، نتیجه برابر است با 2000 ولت 1 آمپر .

موازی نمودن دیودها

اگر 2 دیود یك آمپر موازی شوند جریان آن زیاد شده و 2 آمپر می شود.

اگر در سر راه برق ، یك دیود یكسو ساز معمولی قرار دهیم ولتاژ برق نصب خواهد شد .

طرز تبدیل ترازنیستور به دیود

برای تبدیل ترانزیستور به دیود بایستی پایه های كلكتور و بیسس به هم وصل شوند .

طرز روشن كردن دو لامپ با دو كلید و دو سیم

دیود زنر

دیود زنر : یك دیود شیشه ای كوچك است وظیفه اش ثابت نگهداشتن ولتاژ در منبع تغذیه می باشد . دیود زنر در نامگذاری با OZ شروع می شود .

دیود زنر در ولتاژ ها و وات های مختلف وجود دارد .

وظیفه دیود زنر

اگر دیود زنر تغذیه مستقیم شود ، مانند یك دیود معمولی است واگر تغذیه معكوس شود چنانچه ولتاژی بیشتر از ولتاژی كه روی دیود زنر نوشته شده به آن بدهیم هادی شده و جریان از خودش عبور می دهد و چنانچه جریان عبوری از جریان دیود زنر بیشتر شود ، دیود می سوزد (دیود زنر همیشه در مدار به حالت معكوس استفاده         می شود ).

تفاوت دیود معمولی با دیود زنر

دیود معمولی وقتی تغذیه مستقیم شود ریان را عبور می دهد و زمانی كه تغذیه معكوس شود جریان را عبور نمی دهد  اگر ولتاژی بیشتر از ولتاژ شكست به آن بدهیم ، می سوزد ولی دیود زنر در حالتی كه تغذیه مستقیم شود جریان را عبور می دهد وهنگامیكه تغذیه معكوس شود جریان را عبور نمی دهد . اگر ولتاژی بیشتر از ولتاژ شكست به آن بدهیم مجدداً هادی شده و جریان را عبور می دهد .

تست دیود زنر

تست دیود زنر مانند دیود معمولی است دو سر اهم متر را به دو سر آن می زنیم از یك طرف اهم نشان می دهد و از طرف دیگر عقربه حركت نمی كند .

دیود زنر را بر حسب ولتاژ و وات ان انتخاب می كنند ، مثلاً دیود زنر 6 ولتی دیودی است كه روی آن 6 نوشته شده است .

نكته : اگر دو دیود زنر 12 ولتی 400 میلی وات را به طور سری ببندیم چنین نتیجه می شود : 24 ولت 800 میلی وات .

دیود زنر به دو صورت خراب می شود .

1-  از هیچ طرف راه نمی دهد (قطع شده ).

2-   از دو طرف راه می دهد ( شورت شده ) .

در تلوزیون ها اگر دیود زنر قطع شود ، تصویر شكسته می شود .

در تلوزیون اگر دیود زنر اتصال كوتاه (شورت) شود تلوزیون روشن نمی شود .

دیود زنر 33 ولتی كه در تلوزیون لامپی شاوب لورنس بكار رفته به صورت زیر(مانند یك ترانزیستور 2 پایه ) می باشد .

دیود آشكار ساز صدا (دیود فركانسی ، دیود كریستالی ،‌و یا دیود اتصال نقطه ای)

دیود آشكار ساز یك دیود شیشه ای كه در درایو كنار IF سیاه برای آشكار نمودن صدا بكار می رود و یا در تلوزیون برای آشكار سازی صدا یا تصویر بكار می رود .

تست دیود آشكار ساز صدا

دو سر اهمتر را به دو پایه آن می زنیم از یك طرف باید راه دهد (حدود 300 اهم) و از طرف دیگر راه ندهد .

دیود نوری

دیود نوری از یك نیمه هادی ناخالص نوع (گالیوم آرسیند فسفید) میباشد كه نور قرمز یا زرد یا سبز و یا نارنجی پخش می نماید و در نامگذاری بات O شروع می شود .

نكته : اگر LED را بر عكس ولتاژ دهیم روشن نمی شود .

تست LED 

دو سر اهمتر را به دو پایه ان می زینم . از یك طرف باید اهم نشان دهد و از طرق دیگر عقربه حركت نكند .

  

دانلود مقاله بررسی تعاریف اساسی الكترونیك


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
مقاله بررسی آزمایشگاه الكترونیك صنعتی (كاربرد الكترونیك قدرت)

مقاله بررسی آزمایشگاه الكترونیك صنعتی (كاربرد الكترونیك قدرت)در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود مقاله بررسی آزمایشگاه الكترونیك صنعتی (كاربرد الكترونیك قدرت)

تحقیق بررسی آزمایشگاه الكترونیك صنعتی (كاربرد الكترونیك قدرت)
پروژه بررسی آزمایشگاه الكترونیك صنعتی (كاربرد الكترونیك قدرت)
مقاله بررسی آزمایشگاه الكترونیك صنعتی (كاربرد الكترونیك قدرت)
دانلود تحقیق بررسی آزمایشگاه الكترونیك صنعتی (كاربرد الكترونیك قدرت)
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
حجم فایل14 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل23

مقاله بررسی آزمایشگاه الكترونیك صنعتی (كاربرد الكترونیك قدرت)در 23 صفحه ورد قابل ویرایش  

كاربرد الكترونیك قدرت

از سالها پیش ، نیاز به كنترل قدرت الكتریكی در سیستم های محرك موتورهای الكتریكی و كنترل كننده های صنعتی احساس می شد . این نیاز ، در ابتدا منجر به ظهور سیستم وارد - لئونارد شد كه از آن می توان ولتاژ dc متغیری برای كنترل محركهای موتورهای dc به دست آورد . الكترونیك قدرت ، انقلابی در مفهوم كنترل قدرت ، برای تبدیل قدرت و كنترل محركهای موتورهای الكتریكی ، به وجود آورده است .

الكترونیك قدرت تلفیقی از الكترونیك ، قدرت و كنترل است . در كنترل ، مشخصات حالت پایدار و دینامیك سیستم های حلقه بسته بررسی می شود . در قدرت ، تجهیزات ساكن و گردان قدرت جهت تولید ، انتقال و توزیع قدرت الكتریكی مورد مطالعه قرار می گیرد . الكترونیك درباره قطعات حالت جامد و مدارهای پردازش سیگنال ، جهت دستیابی به اهداف كنترل مورد نظر تحقیق و بررسی می كند . می توان الكترونیك قدرت را چنین تعریف كرد : كاربرد الكترونیك حالت جامد برای كنترل و تبدیل قدرت الكتریكی .ارتباط متقابل الكترونیك قدرت با الكترونیك ، قدرت و كنترل در شكل نشان داده شده است .

 

 

الكترونیك قدرت مبتنی بر قطع و وصل افزارهای نیمه هادی قدرت .با توسعه تكنولوژی نیمه هادی قدرت ، توانایی در كنترل قدرت و سرعت و وصل افزارهای قدرت به طور چشمگیری بهبود یافته است . پیشرفت تكنولوژی میكروپرسسور / میكروكامپیوتر تاثیر زیادی روی كنترل و ابداع روشهای كنترل برای قطعات نیمه هادی قدرت داشته است . تجهیزات الكترونیك قدرت مدرن از (1) نیمه هادیهای قدرت استفاده می كند  كه می توان آنها را مانند ماهیچه در نظر گرفت ، و (2) از میكروالكترونیك بهره می جوید كه دارای قدرت و هوش مغز است .

الكترونیك قدرت ، جایگاه مهمی در تكنولوژی مدرن به خود اختصاص داده است و امروزه از ان در محصولات صنعتی با قدرت بالا مانند كنترل كننده های حرارت ،نور ، موتورها ، منابع تغذیه قدرت ، سیستم های محرك وسایل نقلیه و سیستم های ولتاژ بالا (فشار قوی) با جریان مستقیم استفاده می كنند . مشكل بتوان حد مرزی برای كاربرد الكترونیك قدرت تعین كرد ، بویژه باروند موجود در توسعه افزارهای قدرت و میكروپروسسورها ، حد نهایی الكترونیك قدرت نا مشخص است . جدول زیر بعضی از كاربردهای الكترونیك قدرت را نشان می دهد .

 

 

 

تاریخچه الكترونیك قدرت

تاریخچه الكترونیك قدرت با ارائه یكسو ساز قوس جیوه ای ، در سال 1900 شروع شد . سپس ، به تدریج یكسو ساز تانك فلزی ، یكسو ساز لامپ خلاء با شبكه قابل كنترل ، اینگنیترون ، فانوترون ، و تایراترون ارائه شدند . تا دهه پنجاه برای كنترل قدرت از این افزارها استفاده می شد .

اولین انقلاب در صنعت الكترونیك با اختراع ترانزیستور سیلیكونی در سال 1948 توسط باردین ، براتین ، و شاكلی ، درآزمایشگاه تلفن بل ، آ‎غاز شد . اغلب تكنولوژی های الكترونیك پشرفته امروزی مدیون این اختراع است . در طی سالها ، با رشد و تكامل نیمه هادیهای سیلیكونی ،‌میكروالكترونیك جدید به وجود آمد . پیشرفت غیر منتظره بعدی نیز ، در سال 1956 در آزمایشگاه بل به وقوع پیوست ، اختراع ترانزیستور تریگردار PNPN ، كه به تایریستور یا یكسوساز قابل كنترل سیلیكونی (SCR)  معروف شد .

 انقلاب دوم الكترونیك در سال 1958 با ساخت تایریستور تجاری توسط كمپانی جنرال الكتریك ، شروع شد . این آغاز عصر نوینی در الكترونیك قدرت بود . از آن زمان ، انواع مختلف افزارهای نیمه هادی قدرت و تكنیكهای گوناگون تبدیل قدرت ابداع شده است . انقلاب میكروالكترونیك توانایی پردازش انبوهی از اطلاعات را با سرعتی باورنكردنی به ما داده است . انقلاب الكترونیك قدرت ، امكان تغییر شكل و كنترل قدرتهای بالا رابا راندمان فزاینده ای فراهم ساخته است .

امروزه با پیوند الكترونیك قدرت ، ماهیچه ، با میكروالكترونیك ، مغز ، بسیاری از كاربردهای بالقوه الكترونیك قدرت ظهور می كند و این روند به طور مستمر ادامه خواهد یافت . در سی سال آینده الكترونیك قدرت انرژی الكتریكی را در هر نقطه از مسیر انتقال، بین تولید و مصرف ،‌تغییر شكل می دهد و به صورتی مناسبی تبدیل    می كند . انقلاب الكترونیك قدرت از اواخردهه هشتاد و اوایل دهه نود تحرك تازه ای یافته است .

برشگر كلاس C : همانطور كه در شكل ج نشان داده شده است جریان بار مثبت یا منفی و ولتاژ بار همیشه مثبت است . این برشگر به برشگر دو ربعی معروف است .همانطور كه درشكل نشان داده شده است با تركیب برشگر ها در كلاس A,B       می توان برشگر كلاس C را به دست آورد . S1,D2 به عنوان برشگر كلاس A عمل می كند . S2,D1 به عنوان برشگر كلاس B عمل می كنند . بایستی دقت لازم برای جلوگیری از اینكه دو سوئیچ باعث آتش همدیگر شوند .صورت گیرد . در غیر این صورت منبع تغذیه Vs اتصال كوتاه خواهد شد . برشگر كلاس C می تواند هم به عنوان یكسو ساز و هم اینورتر عمل كند .

برشگر كلاس D : جریان بار همیشه مثبت است . همانطور كه در شكل د نشان داده شده است ولتاژ یا مثبت یا منفی است . همانطور كه در شكل نشان داده شده است برشگر كلاس D نیز می تواند به عنوان یكسو ساز یا اینورتر عمل كند . اگر S1 و S4 وصل شوند ، VL,Il مثبت می شوند . اگر S1,S4 قطع شوند ، جریان بار il مثبت خواهد شد و در بارهایی با خاصیت سلی زیاد به جریان خود ادامه خواهد داد . دیودهای D2,D3 مسیری را برای جریان بار تامین می كنند و Vl معكوس می شود .

برشگر كلاس E : همانطور كه در شكل ه نشان داده شده است جریان بار یا مثبت یا منفی است . ولتاژ بار نیز یا مثبت یا منفی است . این برشگر به برشگر چهار ربعی معروف است . پولاریته های ولتاژ و جریان بار در شكل ب نشان داده شده است . افزارهایی كه در ربعهای مختلف فعال هستند در شكل ج نشان داده شده است . برای كار در ربع چهارم جهت باتری E بایستی معكوس شود . این برشگر اساس اینورتر تمام پل تك فاز است .

رگولاتورهای سویچینگ

از برشگرهای dc می توان به عنوان رگولاتورهای سویچینگ برای تبدیل dc معمولاً تنظیم نشده به ولتاژ dc خروجی تنظیم شده استفاده كرد . رگولاسیون معمولاً با مدولاسیون عرض پالس در فركانس ثابت انجام می گیرد و افزار سویچینگ معمولاً BJT,MOSFET , LGBT  قدرت است .

دانلود مقاله بررسی آزمایشگاه الكترونیك صنعتی (كاربرد الكترونیك قدرت)


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
مقاله بررسی آئین نامه آموزش صنایع الكترونیك ایران

مقاله بررسی آئین نامه آموزش صنایع الكترونیك ایران در 36 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود مقاله بررسی آئین نامه آموزش صنایع الكترونیك ایران

تحقیق بررسی آئین نامه آموزش صنایع الكترونیك ایران
پروژه بررسی آئین نامه آموزش صنایع الكترونیك ایران
مقاله بررسی آئین نامه آموزش صنایع الكترونیك ایران
دانلود تحقیق بررسی آئین نامه آموزش صنایع الكترونیك ایران
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
حجم فایل24 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل36

مقاله بررسی آئین نامه آموزش صنایع الكترونیك ایران در 36 صفحه ورد قابل ویرایش 

ماده 1- هدف: تدوین ضوابط و مقررات به منظور طی دوره‌های آموزشی بلند مدت و نحوة ارائه تسهیلات بر اساس ضوابط شركت صنایع الكترونیك ایران برای پرسنل تحت پوشش.

تبصره: كلیة پرسنل رسمی شركت صنایع الكترونیك ایران اعم از مشمولین قانون آجا، سپاه، وزارت دفاع و شركتهای تابع به صورت یكسان مشمول بهره‌مندی از مفاد این آیین نامه می‌باشند.

ماده 2- آموزش هر واحد ملزم به تشكیل شناسنامه آموزشی برای كلیه پرسنل تحت پوشش می‌باشد.

ماده 3- تعریف دوره‌های آموزشی بلند مدت: به دوره‌هایی اطلاق می‌شود كه پس از طی آن فرد موفق به اخذ مدرك رسمی یا معادل در مقاطع مختلف تحصیلی بر اساس مقطع تحصیلی مصوب وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و آموزش عالی كشور و با دوره‌های داخلی صا همطراز با این مقاطع گردد.

بخش 1: تعاریف

ماده 4- تسهیلات تحصیلی: به كلیة خدماتی گفته می‌شود كه از سوی شركت به دانشجوی بورسیه، كارمند دانشجو و كارمند دانش‌آموز در زمینة امور آموزشی بلند مدت اعطاء می‌گردد و شامل موارد: بورس، انتساب، مأموریت تحصیلی، كمك هزینة تحصیلی، پرداخت شهریه، هزینة‌ نوشت افزار، وام تحصیلی و . . .  خواهد بود.

مده 5- دانشجوی بورسیه: به افردی اطلاق می‌گردد كه در دانشگاهها و مراكز آموزش عالی و آموزشكده فنی شیراز وابسته به شركت صنایع الكترونیك ایران مشغول به تحصیل بوده و فقط از كمك هزینه تحصیلی شركت استفاده نموده و مشمول بورس تحصیلی می‌گرددند. بدیهی است شریط و ضوابط مربوطه در زمان بورسیه شدن دانشجویان ملاك خواهد بود. و با تغییر ضوابط و شرایط مورد، عطف به ماسبق نخواهد  شد.

ماده 6- كارمند دانشجو: به كارمند رسمی اطلاق می‌گردد كه در یك از دانشگاهها و یا مراكز آموزش عالی مشغول به تحصیل بوده و از تسهیلات تحصیل شركت برابر مقررات بهره‌مند باشد.

ماده 7- كارمند دانش‌آموز: به كارمند رسمی اطلاق می‌گردد كه در یكی از دانشگاهها و یا مراكز آموزش عالی مشغول به تحصیل بوده و از تسهیلات تحصیلی شركت برابر مقرارت بهره‌مند باشد.

ماده 7- كارمند دانش‌‌آموز : به كارمند رسمی اطلاق می‌گردد كه در یكی از مدارس و یا هنرستانها مشغول به تحصیل بوده و از تسهیلات شركت برابر مقرارت بهره‌مند باشد.

ماده 8- بورس تحصیلی: عبارتست از تسهیلات ویژه شركت صنایع الكترونیك ایران جهت جذب دانشجویان دانشگاهها و مراكز آموزش عالی و تأمین كادر مورد نیاز علمی شركت از طریق:

الف- پذیرش دانشجو در آموزشكده‌ها و مراكز آموزش عالی وابسته به شركت صنایع الكترونیك ایران و پرداخت كمك هزینه تحصیلی در زمان تحصیل (مانند آموزشكدة فنی شیراز).

ب- مصاحبه و انعقاد قرارداد با دانشجویان سایر دانشگاهها و مراكز آموزش عالی و پرداخت كمك هزینه تحصیلی در زمان تحصیل.

ج- قرار داد با دانشگاهها و مراكز آموزش عالی و پذیرش دانشجو از كنكور سراسری سازمان سنجش آموزش كشور (مازاد بر سهمیه سالانه دانشگاه مرجع).

د- بورس تحصیلی خارج از كشور.

تبصره 1- مشمولین بند الف و ب صرفاً كمك هزینه تحصیلی بصورت ماهانه دریافت نموده و زمان تحصیل آنها جزء سنوات خدمتی محسوب نمی‌گردد و پس از اتمام تحصیلات در صورت كسب معدل مورد نظر به استخدام شركت در خواهند آمد و در غیر اینصورت كمك هزینه‌های آموزشی بطور كامل از  آنان دریافت می‌‌گردد.

تبصره 2- ماده 9

تبصره: این تسهیلات به پرسنل اعطاء می‌گردد كه در دانشگاههای دولتی روزانه (خارج از محل جغرافیای خدمتی) در رشته های مورد نیاز پذیرفته شوند.

ماده 10- مأموریت تحصیلی: وضعیت پرسنلی است كه به صورت پاره وقت (روزانه و یا ساعتی) از خدمت منفك و جهت ادامه تحصیل به دانشگاه، مؤسسات آموزش عالی، مدارس و یا هنرستانهای مربوطه اعزام می گردند.

بخش 2: ضوابط اعطاء تسهیلات تحصیلی به كارمند دانشجو

ماده 11- لیست رشته‌های تحصیلی مورد نیاز شركت صنایع الكترونیك ایران در مقاطع تحصیلی (كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكترا و . . . ) و تعداد تقریبی پرسنل مورد نیاز در خرداد ماه هر سال توسط معاونت اداری و معاونت طرح و برنامه از طریق معاونتها/ مدیریتهای آموزشی شركتهای تابعه تهیه و به منظور آگاهی پرسنل اعلام می‌گردد.

تبصره: مقاطع كارشناسی ارشد و دكترا تابع اخذ مجوز از مبادی  ذیربط می‌باشند.

ماده 12- شركت كلیه پرسنل در آزمونهای ورودی پس از تكمیل و تأكید فرم مجوز شركت در آزمون امكان‌پذیر است و صدور هر گونه گواهی یا معرفی نامه جهت ثبت نام در آزمونهای وردی از سوی معاونتهای تابع شركت، منوط به تكمیل ارائه فرم «مجوز شركت در آزمون» فرم شماره (1) توسط پرسنل خواهند بود.

ماده 13- در صورت احراز شرایط، پرسنلی كه در یكی از رشته‌های تحصیلی مورد نیاز شركت با در نظر داشتن ماده 11 پذیرفته می‌شوند با تكمیل فرم مربوطه از تسهیلات تحصیلی بهره‌مند می‌گردند. (فرم شماره2)

ماده 14- در صورتیكه پرسنل بدون رعایت ضوابط و مقررات این آیین‌نامه موفق به اخذ مدرك در یكی از مقاطع تحصیلی شوند هیچگونه تعهدی در خصوص ارتقاء خدمتی و حقوقی برای شركت ایجاد نخواهند كرد.

- انصراف دائم از تحصیل.

ب- محرومیت از تحصیل و اخراج از دانشگاه یا مركز آموزشی ذیربط.

ج- فراخوانی از سوی مدیر صنعت اعزام كننده و تصویب مدیر عامل شركت صنایع الكترونیك ایران.

ماده 38- محرومیت از تحصیل شامل موارد زیر است:

الف- عدم موفقیت تحصیلی بر اساس ضوابط وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و آموزش عالی و مؤسسات و مراكز آموزشی.

ب- تخلفات انضباطی.

ج- سلب صلاحیت امنیتی و عقیدتی سیاسی با تشخیص مراجع ذیصلاح.

د- رهایی از خدمت

ماده 39- پرسنلی كه از ادامه تحصیل محروم یا منصرف می‌گردند بر اساس متن تعهد سپرده  شده، بایستی غرامت لازمه را پرداخت نماید.

ماده 40- مراتب انصراف و یا محرومیت از تحصیل دانشجویان بورسیه و كارمند توسط آموزش هر شركت به منظور محاسبه و اخذ غرامات به معاونت اداری ابلاغ می‌گردد تا آن معاونت عیناً مراتب را به معاونت مالی منعكس نماید.

ماده 41- به منصرفین و محرومین از تحصیل، تسهیلات تحصیلی مجدد تا انقضای خدمت در صا تعلق نخواهد گرفت.

تبصره: مأمورین و منتسبین به تحصیل می‌توانند حداكثر در ظرف 2 ماه اول تحصیل انصراف خود را كتباً به معاونت آموزش اعلام نمایند تا مشمول پراخت غرامت نگردند ( چنانچه افراد بورسیه و قراردادی با دانشگاه یا مراكز آموزشی مربوطه منعقد شده باشد تأدیه خسارت شهریه به هر صورت بر عهده مأمور و منتسب خواهد بود حتی اگر مبلغ به دانشگاه پرداخت نشده باشد.)

ماده 42- مدت تحصیل و استفاده پرسنل از تسهیلات تحصیلی در صورت انصراف یا محرومیت جزء سنوات خدمتی وی محسوب نخواهد شد.

ماده 43- هیچگونه حقوقی با عناوین اضافه‌كاری یا حق مأموریت به پرسنلی كه دوره‌های آموزشی بلند مدت را طی می‌نمایند در ازای ساعات تحصیلی تعلق نخواهد گرفت.

ماده 44- كل مرخصی استحقاقی پرسنل منتسب و نیز مرخصی استحقاقی مأمورین به تحصیل متناسب با مدت انفكاك در طول سال كسر می‌گردد.

تبصره: ماههایی كه كارمندان دانشجو از تسهیلات تحصیلی استفاده نمی‌نمایند و به صورت تمام وقت در محل خدمت حضور دارند مطابق دیگر پرسنل رسمی از مرخصی استحقاقی در ازای كاركرد بهره‌مند می‌گردند.

ماده 45- گواهینامه موقت و یا اصل پایان‌نامه فراغت از تحصیل تا انقضای مدت تعهد خدمتی در صا و در پرونده پرسنلی ضبط و نگهداری می‌شود.

ماده 46- در صورتیكه زمان تحصیل كارمندان دانشجو از سقف مصرحه در ماده 17 تجاوز نماید پرداخت كل حقوق و مزایا به منتسبین و حقوق و مزایای ایامی كه مأمورین به تحصیل از مأموریت آموزشی استفاده می نمایند متوقف خواهد شد و مدتی كه حقوق و مزایا پرداخت نمی‌شود جزء سنوات خدمتی اداری مشمولین محسوب نخواهد شد.

تبصره: در صورتیكه زمان تحصیل دانشجویان بورسیه از سقف مصرحه در ماده 17 تجاوز نماید پرداخت نماید پرداخت كمك هزینه تحصیلی آنان متوقف خواهد شد و دانشجو ملزم به انجام تعهدات خدمتی خود به ازا مدت زمان كمك هزینه تحصیلی دریافت نموده خواهد بود.

ماده 47- كارمندان دانشجو موظفند با ابلاغ مدیر عامل شركت صنایع الكترونیك ایران (بصورت موقت یا دائم) تحصیل را رها نموده و در محل خدمت حضور یابند.

تبصره: در این صورت كارمندان دانشجو مشمول پرداخت  غرامت نمی‌گردند.

بخش 6: ضوابط اعطای تسهیلات تحصیلی به كارمند دانش‌آموز

ماده 48- تسهیلات تحصیلی تا دپیلم انحصاراً به كارمندان زیر اعطا خواهد شد:

الف- واجدین شرایط تحصیل در مدارس ایثارگران و مشمولین برخورداری از مصوبات ریاست جمهوری.

ب- دانش‌آموزان و هنرجویان زیر دیپلم مشمول طرح ارتقاء تحصیلی.

ج- پرسنل رسمی بیسواد مسئول قوانین سوادآموزی در نیروهای مسلح.

ماده 49- كارمندان دانش‌آموز مشروحه در بند «ب» ماده 46 با سپردن تعهد برابر با تعهدات مندرج در بخش سوم آیین‌نامه آموزش بلند مدت می‌توانند صرفاً از مأموریت آموزشی پاره وقت حداكثر هفته‌ای 15ساعت استفاده نمایند.

ماده 50- هر گونه عدم موفقیت در تحصیلات منجر به پرداخت غرامات برابر با آیین نامه اجرایی مربوط به دوره‌های آموزشی بلند مدت می‌گردد.

ماده 51- حداكثر مدت استفاده ایثارگران از مأموریت آموزشی برابر مصوبة ریاست جمهوری و برابر مشمولیت بند ب ماده 96 یك مقطع تحصیلی خواهد بود.

ماده 52- كارمندان دانش‌آموز مشمول بهره‌مندی از مزایایی هزینه نوشت‌افزار معادل یكصد هزار ریال برای هر پایه تحصیلی خواهند بود.

ماده 53- كارمندان دانش‌آموز موظفند گزارش تحصیلی هر سال و یا نیمسال تحصیلی خود را به واحد آموزش ذیربط ارائه نمایند.

دانلود مقاله بررسی آئین نامه آموزش صنایع الكترونیك ایران


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
بررسی آموزش فناوری اطلاعات و الكترونیك و كاربرد آن

بررسی آموزش فناوری اطلاعات و الكترونیك و كاربرد آن در 205 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود بررسی آموزش فناوری اطلاعات و الكترونیك و كاربرد آن

پایان نامه بررسی آموزش فناوری اطلاعات و الكترونیك و كاربرد آن
مقاله بررسی آموزش فناوری اطلاعات و الكترونیك و كاربرد آن
پروژه بررسی آموزش فناوری اطلاعات و الكترونیك و كاربرد آن
تحقیق بررسی آموزش فناوری اطلاعات و الكترونیك و كاربرد آن
دانلود پایان نامه بررسی آموزش فناوری اطلاعات و الكترونیك و كاربرد آن
دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل97 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل205

بررسی آموزش فناوری اطلاعات و الكترونیك و كاربرد آن در 205 صفحه ورد قابل ویرایش  

كلیات

تاریخ نشانگر تغییر و تحول بسیار در عصرهای مختلف می‌باشد. با هر نسل ابزارها، سنت‌ها و عقاید جدید رشد می‌كنند و این موضوع در آغاز قرن بیستم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. نظام‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی در حال تحول می‌باشند. ابزارهای جدید موجب پدید آمدن روشهای نوین و نیز چالش در اندیشه انسانی شده و با این چالش تفكرات جدید متولد می‌شوند و در نتیجه نظام‌هایی متنوع و سازگار با نیازهای اجتماعی جدید خلق می‌شوند. زمانی كه ایده مرتبط ساختن كامپیوتر به وسیله تلفن در سال 1965 به وسیله دو نفر از محققان به نام‌های لری رابرتز (Lary Roberts) و توماس مریل (Thomas Merril) مطرح گردید و توانستند دو كامپیوتر یكی در كالیفرنیا و دیگری در ماساچوست را به هم وصل نمایند هیچ كس تصور نمی‌كرد كه این فناوری بتواند چنین تحولی در جوامع بشری ایجاد كند. در سال 1972، رابرتز اولین حافظه E-mail را نوشت. در سال 1980 ساخت كامپیوترهای شخصی با سرت و حافظه بیشتر توسعه یافت و در دهة 1990 با طراحی شبكه جهانی وب  (world wideweb) و گسترش ناگهانی اینترنت تحولی عظم در فناوری اطلاعات به وجود آمد كه این فناوری بر روی دانش، آموزش، یادگیری، ارتباطات و دهها مقوله دیگر تأثیر بسزایی گذشت و این موضوع آنچنان سریع رخ داد كه بسیاری از دست‌اندركاران، سیاستگذاران و رهبران آموزش عالی را حتی در كشورهای پیشرفته غافلگیر نمود. به طوریكه پیش بینی می‌شود پس از پایان دهة اول 21 كمتر فعالیت آموزشی و پژوهشی بدون استفاده از اینترنت و ارتباطات كامپیوتری صورت پذیرد. (chronicle of Higher Education, 2001)

مراكز آموزش عالی اغاز مسیر استفاده از اشكال مختلف فناوری اطلاعات برای بهبود آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی را طراحی می‌كنند و این ابزار به عنوان منبع قوی وارد آموزش عالی شده است. (Szatmary, 2000)

در عصر حاضر شكاف شمال و جنوب ناشی از شكاف علمی و فناوری میان این دو گروه از كشورهاست. پر كردن این فاصله محتاج رویكردی نوین و متفاوت به آموزش در سطوح مختلف و برنامه ریزی صحیح و بلندمدت با استفاده از فناوریهای نوین می‌پردازد.

مفهوم آموزش در تمام طول زندگی یكی از كلیدهای ورود به هزاره جدید است. این مفهوم به دلیل پاسخگویی به مسئله تغییر و تحول جهان و نیز به دلیل مزیت‌های انعطاف پذیری و تنوع و قابل دسترس بودن، خود مفهومی ضروری است. به علاوه این مفهوم از تمایز سنتی آن میان آموزش اولیه مدرسه‌ای و آموزش پیوسته پا را فراتر می‌گذارد. (ادگارفورد، 1972) بنابراین آموزش مداوم و مادام العمر می‌تواند از نخستین راهبردهایی باشد كه مورد توجه تصمیم سازان آموزش به ویژه فنی و حرفه‌ای و عالی قرار گیرد. قابلیت انعطاف دانشگاه‌ها و متعاقب آن دانش آموختگان و آمادگی برای فراگیری و همگامی با فناوریهای نوین باید سرلوحه برنامه‌ریزان آموزشی آینده باشد. چه بسا دانشگاه‌هایی كه آموزش پایه‌ای خوبی را ارائه دهند. اما اگر این آموزش در قالبی خشك و منجمد ارائه شود، نمی‌تواند آموزش صحیح و اصولی در قرن حاضر محسوب شود. و این اصل صرفا شامل حاصل اساتید و دانشجویان نخواهد شد بلكه دانش آموختگان نیز باید بتوانند قابلیت انعطاف را در خود فراهم آورند تا بتوانند در عرصه رقابت‌های حرفه‌ای و عملی باقی بمانند.

امروزه هیچ كس نمی‌تواند منكر اهمیت آموزش و مهارت‌ آموزی شود و پس از جنگ جهانی دوم تقریبا اكثریت نظام‌های آموزشی به این اهمیت پی برده‌اند. وانگهی امروزه ما در سیاره‌ای زندگی می‌كنیم كه ساكنان آن ارتباط گسترده‌ای با یكدیگر دارند و تداوم پیشرفت فناوری موجب ایجاد تحولات نوینی در این مناسبات خواهد شد و به عصری گام نهاده‌ایم كه دانش و مدیریت دانش نقش عمده‌ای در زندگی هر یك از ما ایفا می‌كند.

اغلب فعالیت های اقتصادی مبتنی بر دانش است و كارهای دستی اغلب برای كارگران بسیار ماهر در نظر گرفته می‌شوند، توده دانش با سرعتی بیشتر از گذشته، نو می‌شود و افكار تازه، خیلی زودتر تازگی خود را از دست می‌دهند.

در سدة بیستم، نظام‌های جدید آموزشی به طور گسترده متأثر از شیوه‌ تولید صنعتی بودند. اما در آستانه هزارة سوم باید آموزش را به گونه‌ای تعریف كرد كه بتواند امكانات محدودیت ناپذیری را برای فراگیری در سراسر زندگی ایجاد كند. از این رو نظام‌های آموزشی در این سده با چالشهای نوینی مواجه بوده و چنانچه نتوانند انعطاف لازم را در خود ایجاد كنند، دیگر قادر به ادامة حیات نخواهند بود.در جامعه مبتنی بر دانش، كار دستی بدون مهارت در نهایت از میان خواهد رفت و این در حالی است كه استفاده از كار دستی ارزان قیمت در گذشته‌ای نه چندان دور یكی از عوامل موفقیت (CSF) محسوب می‌شده است.

در آینده نزدیك، مهارت در كار دستی یكی از عوامل توسعه به شمار خواهد رفت و دستیابی به مهارت‌های روز آمد جز در سایة آموزشی مداوم میسر نخواهد شد. در سدة بیست و یكم، آموزشی مورد قبول یك جامعه پویاست كه در آن دستیابی به اطلاعات،‌امتیازی برای افراد خاص محسوب نمی‌شود و ارتباطات تمامی سده‌های اجتماعی را درهم خواهد شكست، بنابراین وظیفه آموزش ایجاب می‌كند كه موقعیت‌های پایان ناپذیر فراگیری را به همگان در همه جا عرضه كند و آموزش از راه دور كه با شیوه‌های جدید آمیخته شده می‌تواند از مهمترین راهكارهای پاسخگویی این عصر باشد.

در دنیای كنونی فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش مهمی را در پیشرفت كشورها از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایفا می‌كند. در دنیائی كه ارتباط و اطلاع رسانی در اولویت اول بسیاری از كشورهای نیمه صنعتی قرار دارد، بی‌توجهی نسبت به این پیشرفت‌ها خصوصاً در سطح آموزش عالی باعث می‌شود كه جامعه به نوعی عقب ماندگی و برخورد انفعالی در برابر هجوم اطلاعات از سوی جامعه جهانی گرفتار شود. دانشگاه‌ها باید با استفاده بهینه از امكانات فناوری جدید و با توجه به ابعاد مثبت و منفی آن، زمینه را برای تغییر و تحول بنیادی در حركت نظام آموزشی كشور از حالت سنتی به سوی آموزش نوین آغاز نماید. مهمترین دلایل برای توجه مراكز دانشگاهی به فناوری اطلاعات و ارتباطات به شرح ذیل است:

-         از آنجائیكه مراكز دانشگاهی محل جمع آوری و تجزیه و تحلیل آخرین اطلاعات علمی هستند، تجهیز دانشگاه‌ها به هر فناوری، كه در انتقال اطلاعات و اطلاع رسانی نقش مهمی را ایفا می‌كند، ضروری به نظر می‌رسد.

-         مراكز دانشگاهی محل تحقیق و تتبع برای نیل به حقایق و واقعیات بوده و لازمه دستیابی به این حقائق، داشتن اطلاعات جامع پیرامون موضوع اصلی است. این امر با ایجاد ارتباط تنگاتنگ با مراكز علمی و متخصصان در سطوح مختلف در سراسر جهان حاصل می‌گردد.

فعالیت‌های انجام شده در زمینه آموزشهای مجازی در كشور

امكانات رایانه‌ای و شبكه‌های قوی مخابراتی، چهار گوشه جهان را به هم دوخته‌اند. دنیا كوچكتر از آن شده كه در گذشته‌ها تصور می‌شد. راه اندازی مركز آموزشهای مجازی و فراگیری از راه دور ایران، در سایه چنین تحولاتی در جهان دیجیتال اتفاق می‌افتد. البته كمی دیرتر از چند كشور. تا چندی دیگر علاقمندان به شركت در كلاسهای دانشگاه و ادامه تحصیل در نظام دیجیتالی آموزش عالی كشورمان می‌توانند بدون آن كه در كلاس واقعی و سر ساعت درس شركت كنند و یك لحظه هم از آموزش غافل نمانند.

در كشور ما هنوز هیچ سازمان یا مركزی مختص آموزشهای مجازی نداریم این در حالی است كه در مراكز مختلف علمی، آموزشی حركتهایی در حال انجام است كه در این راستا به فعالیت‌های چند دانشگاه در كشور می‌پردازیم. از نیمه دوم سال 80 به بعد، به طور كلی رویكرد به این مقوله جدی‌تر شده و فعالیت‌های عملیاتی در زمینه آموزش اینترنتی و بهره‌گیری از پهنای باند اینترنت برای ایجاد دوره‌های آموزشی در گوشه و كنار كشور آغاز شده است. در این زمینه جمعی از اساتید و كارشناسان دانشگاه صنعتی شریف (مركز محاسبات دانشگاه شریف)، گروهی در دانشگاه كامپیوتر دانشگاه امیركبیر و اخیراً تنی چند در دانشگاه اصفهان، دانشگاه مشهد، گامهایی برداشته‌اند.  در ضمن مركز فن آوری اطلاعات دانشگاه شریف ATCI نیز مطالعات اولیه در مورد طرح جامع دانشگاه الكترونیكی شروع كرده است.

طرح جامع آموزش الكترونیكی

طی پنج سال آینده طرح جامع دانشگاه الكترونیكی كه آغازگر آن دانشگاه پیام نور است اجرا خواهد شد. اجرای طرح دانشگاه الكترونیكی (دانشستان) این كار ملی بوده و مختص دانشگاه پیام نور نیست، از آنجایی كه این طرح در بسیار از زمینه‌ها بی سابقه است بنابراین هزینه پیشنهادی از سوی متخصصین امر توسعه زیر ساخت ها و نرم افزارهای مربوطه متفاوت است. در سطح كشور نیاز به سرمایه‌گذاری بیش از 10 میلیارد تومان نیاز داشته باشد. سالی 2 میلیارد تومان این كار ملی بوده و نیاز به حمایت‌های دانشگاه‌ها و سازمان‌ها و ارگان‌ها می‌باشد.

فاز اول این طرح كه شامل مطالعات اولیه است، انجام شده و فاز دوم آن قرارداد با مركز اطلاعات پیشرفته شریف ATCI تنظیم شده و این مركز در حال فراهم ساختن زیرساخت‌های مربوطه است. 

دانشگاه مجازی شریف

یكی از لینك‌هایی كه در سایت دانشگاه شریف دیده می‌شود sharifviual university كه هدف آن ارائه سرویس‌های آموزشی روی شبكه اینترنت است. برای این منظور دانشگاه یك پایگاه آموزشی روی شبكه آماده می‌كند و استادهای رشته‌های مختلف جزوه‌ها، تمرین‌ها، سرفصل‌ درسها را در قالب خاص روی شبكه می‌گذارند و دانشجویان مطابق معمول برای یك ترم ثبت نام می‌كنند. اشكالات خود را از طریق پست الكترونیكی و گفتگوی دو طرفه حل می‌كنند. می‌توانند از ویدئوهای آموزشی استفاده كنند و به این ترتیب بدون حضور در كلاس در ساعات فراغت خود، درسها را مرور كنند. دانشجویان می‌توانند از كارهای معمولی مشاوره با استاد راهنما و حذف اضافه هم استفاده كنند. امتحان این دانشگاه به سه طریق انجام می‌شود یا در هر استان یك مركز تعیین می‌شود و همه دانشجویان یك استان در مركز مربوطه امتحان می‌دهند یا این كه همه دانشجویان در دانشگاه مركز امتحان می‌دهند و یا این كه امتحان به صورت آن لاین برگزار می‌شود.

آموزش الكترونیكی در دانشگاه تهران

در حال حاضر بر روی سایت آموزش مجازی دانشگاه تهران 11 درس وجود دارد كه شامل ریاضی 1و 2 ، فیزیك 1 و 2 ، مبانی كامپیوتر، شبیه سازی كامپیوتر، شبكه‌های كامپیوتری كاربردهای آن، تكنولوژی اطلاعات، مدار واسط، مدار منطقی، به جز 11 درس برخی دوره‌های عمومی كه به نظر می‌رسد برای دانشجویان مفید می‌باشد از قبیل جمعیت و كنترل و راهكارهای موفقیت در تحصیل در سایت گذاشته شده است.

دانشگاه مجازی امیركبیر

در دانشگاه امیركبیر از اوایل تابستان 81 برنامه‌ای برای بستر سازی ایجاد مركز آموزشهای مجازی و فراگیری از راه دور تهیه و تدوین شده و در حال حاضر تهیه نرم افزار و مقدمات آن فراهم شده است.

دانلود بررسی آموزش فناوری اطلاعات و الكترونیك و كاربرد آن


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 9 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : moh3en | بازدید : <-PostHit->
مقاله معرفی یك تابع مطلوبیت برای دستیابی به كیفیت Six sigma

مقاله معرفی یك تابع مطلوبیت برای دستیابی به كیفیت Six sigma در 35 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود مقاله معرفی یك تابع مطلوبیت برای دستیابی به كیفیت Six sigma

تحقیق معرفی یك تابع مطلوبیت برای دستیابی به كیفیت Six sigma 
پروژه معرفی یك تابع مطلوبیت برای دستیابی به كیفیت Six sigma 
مقاله معرفی یك تابع مطلوبیت برای دستیابی به كیفیت Six sigma 
دانلود تحقیق معرفی یك تابع مطلوبیت برای دستیابی به كیفیت Six sigma
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
حجم فایل78 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل35

مقاله معرفی یك تابع مطلوبیت برای دستیابی به كیفیت Six sigma در 35  صفحه ورد قابل ویرایش 

         معرفی یك تابع مطلوبیت برای دستیابی به كیفیت Six sigma

 

مهندسین اغلب برای رسیدن به سطح بالایی از روند تولیدات و یا كیفیت 
Six sigma ، به بهینه سازی و ارزیابی فرآیندهایی می‌پردازند كه دارای ویژگی های كیفی متعددی هستند. توابع فعلی كیفیت در عین اینكه می‌توانند در تحقق بخشیدن به اهداف چند گانه موثر واقع شوند دارای نقاط ضعفی نیز هستند. یكی از این نقاط ضعف و محدودیت ها این است كه توابع فعلی نمی‌توانند توضیح روشنی برای اثر مشترك میانگین و پراكندگی كیفیت داشته باشند. به همین دلیل مهندسین كه هنگام تولید محصولات، از این توابع استفاده می‌كنند یا نمی‌توانند به محصولات مورد نظر خود برسند و یا در صورت تولید این محصولات، آنها را با صرف هزینه‌های اضافی بدست می‌آورند. در این مقاله تابع مطلوبیتی مطرح شده است كه فاقد این نقاط ضعف است. این تابع پیشنهادی قادر است با توجه به فرضیاتی كه در مبحث Six sigma مطرح است « محصول موثر » [1] را تخمین بزند.

همچنین بهتر از توابع دیگر می‌تواند میزان تغییرات را توجیه كند. برای آنكه متوجه شوید این تابع پیشنهادی تا چه اندازه می‌تواند به شما در رسیدن به سطح بالاتری از كیفیت كمك كند و در ارزیابی دقتی قابلیتهای فرآیند یاری‌تان نماید مثالی دربارة جوش‌كاری قوسی برای شما ارائه داده‌ایم.

توجه: yield به معنی بازده نیز هست اما در این متن در همه جا این كلمه به صورت 
«محصول» ترجمه شده است.

ما معتقدیم هنگامی‌كه داده‌های مربوط به پراكندگی در دسترس شما قرار دارد بهتر است از این تابع مطلوبیت برای تسهیل بخشیدن به بهینه‌سازی چند معیاری استفاده كنید.

Copyright @ 2003 john wiley & sons , Ltd

كلمات كلیدی:

بهینه‌سازی چند معیاری                                      multicriterion optimization :

روش سطحی جواب                                     respanse surface methodologh :

طراحی نیرومند ـ طراحی درست و صحیح                                   robust design :

 


1 ـ مقدمه

مهندسین هنگام طراحی محصولات یا فرآیندها، پارامترهای طراحی رابه گونه‌ای طراحی می‌كنند كه منجر به تركیب مناسبی از ویژگی‌ها یا معیارهای كیفی  بشود. برای مثال در جوش‌كاری قوسی، مهندس هنگام تولید قسمت خاصی از یك محصول، باید سرعت حركت و زاویة‌ مشعل جوشكاری را به گونه‌ای تنظیم كند كه میزان گودافتادگی، تحدب و زمان چرخه، مطلوب شود. هدف روش‌های سطحی جواب یا RSM ها، مدل‌سازی ویژگی‌های فرآیند است به طوری كه بتوان هنگام بهینه‌سازی فرآیند ازاین مدل‌ها بهره گرفت.(برای اطلاع بیشتر به           Box & Draper ، Khuri & cornell و Myers & Montagomery رجوع كنید). این نوع مدل سازی مستلزم تجربه است. هر فردی با استفاده از RSM ها می‌تواند مدل‌هایی را دربارة ویژگی‌های فرآیندی كه درحال مطالعه‌اش است ایجاد كند و میزان تغییرپذیری فرآیند را تخمین بزند. در كنار این مدل‌ها باید با استفاده از اطلاعاتی كه قابل حصول هستند اهداف خاص را مشخص كرد. بطوری كه پس از بهینه‌سازی این اهداف،‌‌ آن چیزی كه حاصل می‌شود واقعاً یك محصول مطلوب باشد.

توابعی كه مجموعه‌ای از ویژگی‌ها را به یك هدف خاص تبدیل می‌كنند توابع مطلوبیت نام دارند و به صورت  نوشته می‌شوند. منابعی كه دربارة توابع مطلوبیت وجود دارند عبارتند از: castillo و همكارانش، Derringer  ، Derriger & suich ، Harrington ، kim& Lin توجه داشته باشید توابع مطلوبیت معمولاً دربارة بستة ] 1 و0  [قرار دارند.

اولین توابع مطلوبیت توسط هارینگتون (Harrington) مطرح شدند. وی توابع توان دار را برای محاسبه مطلوبیت‌هایی در نظر گرفت كه با معیارهای فردی1  همراه بودند و استفاده از از میانگین هندسی را برای ارزش‌گذاری این معیارها و محاسبة مطلوبیت كل در نظر گرفت. Derringer  ، Derriger & suich ، فرم‌های توابعی و طرح‌های ارزش‌گذاری به متد هارینگتون را مورد انتقاد قرار دادند زیرا به اعتقاد آنها این فرم‌ها و متدها بیش از اندازه سخت بودند. در عوض، این افراد مجموعه توابعی را معرفی كردند كه به كمك آنها می‌شود ارزش هدف2 را در هر منطقه‌ای بین مشخصات محصول قرار داد. برای ایجاد سهولت در كار، castillo و همكارانش مطلوبیت معیارهای فردی ذكر شده توسط Derringer را بسط و توسعه دادند. این عمل بسیار سودمند بود زیرا باعث شد مهندسین و طراحان مبتنی بر گرادیان (gra dient – based) هنگام بهینه‌سازی توابع مطلوبیت عملكرد بهتری داشته باشند. kim و Lin توابع قبلی را كه دربارة‌ مطلوبیت وجود داشت مورد انتقاد قرار دادند زیرا به اعتقاد آنها این توابع به وابستگی بین yi حساسیت داشتند همچنین توابع اصلاح شده‌ای را برای معیارهای فردی پیشنهاد دادند كه به كمك آنها می‌توان خطاهای احتماعی RSM را پیش‌بینی كرد. اخیراً روش‌های     Six sigma و مفاهیم طراحی مربوط به آن تأثیر بسزایی بر روی طراحی فرآیندها دارند.

هدف Six sigma این است كه ورودی‌های  را به گونه‌ای تعیین می‌كند كه میانگین و واریانس ویژگی‌های طراحی منجر به ایجاد درصد بالایی از واحدهایی شوند كه با ویژگی طراحی مطابقت داشته باشند (حتی زمانی كه فرآیند به طور پیش‌بینی نشده‌ای تغییر كند).

بنابراین مفهوم «مطلوبیت» در طراحی محصول الزاماً به معنای كنش متقابل بین میانگین و واریانس ویژگی‌های خاص است. مهمترین ایرادی كه از تعریف قطعی استاندارد       Six sigma می‌توان گرفت این است كه استاندارد عموماً بر حسب یك معیار كیفی واحد تعریف شده است (رجوع شود به Harry). انگیزه‌ی مهمی‌كه باعث شده است تابع مطلوبیت جدیدی در این مقاله مطرح شود این است كه بتوان تعریف گسترده‌ای از كیفیت Six sigma ارائه داد و این استاندارد را به گونه‌ای تعمیم داد كه معیارهای چندگانه را نیز در برگیرد. به طور كل ممكن است بعضی از معیارها؛ مشخصات محصول همخوانی نداشته باشند و برخی دیگر مربوط به هدفی بشوند كه محصول یا فرآیند به خاطر آن طراحی شده است هدف، بدست آوردن تابع مطلوبیتی است كه بعد از حل آن مشخص شود كه آیا طراح محصول یا فرآیند به سطح كیفی Six sigma رسیده است یا خیر.

3 ـ روش پیشنهادی

تابع مطلوبیت پیشنهادی بر اساس برآوردهایی است كه از محصول به عمل آمده است یعنی بخشی از واحدهای محصول كه با فرضیات six sigma (كه این فرضیات در اكثر موارد به عنوان استانداردهای پیش فرض تعادلی می‌شوند) تطابق دارند. این فرضیات به طور گسترده توسط pande و همكارانش توصیف شده‌اند. در این بخش فرمولهایی را برای محاسبة محصولاتی كه دارای حد تعیین یك طرفه و دو طرفه هستند مطرح می‌كنیم. سپس دستورالعمل‌هایی را برای تفسیر میزان مطلوبیت ارائه می‌دهیم. این دستورالعمل‌ها براساس فرآیندها و استانداردهای كیفی‌ای هستند كه توسط Harry  تعریف شده‌اند. در پایان این بخش نیز حساسیت تابع پیشنهادی به فرضیاتی كه دربارة  اندازة تغییرات میانگین و تغییرپذیری فرایند وجود دارد را مورد بررسی قرار می‌دهیم. همچنین می‌گوییم كه چگونه می‌توان این كمیت‌ها را به عنوان ضریب تعدیل[2] برای ویژگی‌هایی كه حد تعیین ندارند به كار برد.

1 ـ 3 ـ دو نوع فرمول و راه حل

همانگونه كه در بخش قبل گفتیم،‌‌ در متد هارینگتون، در مرحلة اول، جهت تعریف تابع پیشنهادی باید برای هر معیار و جواب یك مطلوبیت فردی تعیین كرد هریك از شاخصهای كیفی دارای میانگین  و انحراف معیار هستند. این میانگین‌ها و انحراف معیارها ممكن است خود به عنوان مشخصه یا ویژگی‌هایی در نظرگرفته شوند كه با پارمترهای  همراه هستند. مسئلة دیگر،‌ توجه به مفهوم تغییر (شیفت) از میانگین به سمت حد تعیین مربوطه است. در مبحث six sigma مهندسین تشویق شده اند كه به مفاهیم ضمنی تغییر یا شیفت  در طراحی فرآیندها و محصولات خود توجه داشته باشند (برای اطلاع بیشتر به Harry مراجعه كنید).

 


دانلود مقاله معرفی یك تابع مطلوبیت برای دستیابی به كیفیت Six sigma


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,